เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/ PDF

Description
เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 35 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft Word 2007 การใช งาน Temple ส าเร จร ป 2 การต งค าต วเล อก (Options) 3 การพ มพ งานหลายไฟล 3 การสร าง Hyperlink 3 การแทรก Comment 4 การดาวน โหลดภาพคล กอาร ตออนไลน 5 การสร างไดอะแกรมและแผนผ งโครงสร างองค กร (Organization Chart) 6 การท างานก บไปรษณ ย ผนวก (Mail Merge) 7 ข นตอนการสร างจดหมายเว ยน 7 การป องก นเอกสารและการยกเล กการป องก น 8 2 เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พด วย Microsoft Word 2007 การใช งาน Temple ส าเร จร ป การสร างเอกสารจากแม แบบ (Template) แม แบบหร อเทมเพลต เป นเอกสารต นฉบ บท ได ก าหนดร ปแบบ เอกสาร แบบอ กษร การจ ดต าแหน งระยะขอบและเน อหาเบ องต นเอาไว ล วงหน า เม อเร ยกใช งานแม แบบโปรแกรมก จะ สร างช ดส าเนาข นมาใหม ซ งเหมาะสมส าหร บเก บร ปแบบเอกสารท ต องการใช งานบ อยๆ หร อเป นแบบฟอร มท เป น มาตรฐานขององค กร ม ข นตอนด งต อไปน 1. สร างเอกสารในร ปแบบท ต องการ 2. คล กป ม (Office Button) แล วเล อกป ม บ นท กเป น และเล อก แม แบบ Word การเร ยกใช Template หล งจากท บ นท ก Template เร ยบร อยแล ว หากต องการสร างเอกสารจากแม แบบท ได สร างไว ท าได ด งน 1. คล กป ม (Office Button) คล กเล อกสร าง 2. คล กแถบ แม แบบของฉ น เล อกแม แบบท ต องการ 4. คล กป มตกลง 3 การต งค าต วเล อก (Options) เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ข นมาพ มพ งานเอกสาร หากต องการปร บแต งต วเล อกของ ส วนประกอบต าง ๆ ในโปรแกรม สามารถท าได โดยคล กป ม Office คล กป มต วเล อกของ Word จะปรากฏหน าต าง ต วเล อก ซ งจะกล าวถ งเฉพาะท ส าค ญ ๆ ด งต อไปน - การต งค าข นส ง : ในรายการข นส ง เช น ต วเล อกแก ไข ต ดค ดลอกวาง ฯลฯ - การต งค าบ นท ก : ม การก าหนดค าต าง ๆ เช น อน ญาตบ นท กอย างรวดเร ว บ นท กก ค นท ก ๆ ก นาท และบ นท กไฟล ชน ดใด ฯลฯ - การต งค าการสะกดและไวยากรณ : ม รายการท ใช ก นท วไปสามารถต งค าได เช น ต วเล อกการแก ไข อ ตโนม ต เม อแก ไขต วสะกด ฯลฯ การพ มพ งานหลายไฟล เม อเป ดไฟล โปรแกรมและพ มพ งานเอกสารหลาย ๆ ไฟล สามารถท จะเร ยกไฟล สล บท างานได โดยคล กป ม ค าส งสล บหน าต าง ๆ ของแท บม มมองเล อกช อไฟล ท ต องการเร ยกท างานหร อคล กป มช อไฟล ท ทาสก บาร ก ได หร อค ย Alt+Tab หากต องการเป ดงานออกมาท งหมดให คล กป มเร ยงท งหมดจากแท บม มมอง เมน หล ก เล อกค าส งจ ดเร ยง ท งหมด ซ งควรเป ดงานเอกสารเพ ยง 2 ไฟล เท าน น ม ฉะน นมองไม เห นหน าต างท พ มพ การสร าง Hyperlink การสร าง Hyperlink ไปย งเอกสารหร อเว บเพจอ น 1. เล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการเช อมโยง จากน นเล อกค าส งแทรก คล กเล อกป ม การเช อมโยงหลายม ต 2. คล กเพ อเล อกเช อมโยงไปย งแฟ มหร อเว บเพจท ม อย เพ อก าหนดว าจะเป ดไฟล ท บ นท กไว ในเคร อง 3. เล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล เอกสารหร อไฟล เว บเพจ และคล กเล อกไฟล ท อย โดยแสดงช อไฟล เอกสารท เล อก 4. คล กป มตกลง 5. การเร ยกใช งาน Hyperlink ให กด Ctrl บนแป นพ มพ ค างไว และใช เมาส คล กท Link โปรแกรมก จะเป ด เอกสารข นมา 4 1. แฟ มหร อเว บเพจท ม อย : ส าหร บเล อกเช อมโยงไปย งแฟ มหร อเว บเพจท ม อย โดยระบ ท อย ไฟล หร อ ท อย ทางอ นเทอร เน ต 2. ต าแหน งในเอกสารน : ส าหร บเล อกให เช อมโยงไปย ง Slide ในเอกสารท เป ดอย 3. สร างเอกสารใหม : ส าหร บให เช อมโยงไปย งงานน าเสนอท สร างใหม 4. ท อย อ เมล : ส าหร บให เช อมโยงไปสร าง ส งตามท อย ท ระบ โดยกรอกช อ ส งไป ได การแทรก Comment การแทรกข อค ดเห นน นสามารถแทรกการอธ บายเน อหาลงไปในเอกสารตามจ ดต าง ๆ ท ต องการได เพ อ ตรวจทานเอกสารได ท าได โดย 1. เล อกข อความท ต องการแสดงข อค ดเห น 2. คล กเมน ตรวจทาน 3. คล กป ม สร างข อค ดเห น ในกล มค าส งย อยข อค ดเห น 4. กรอกข อความท ต องการแทรกข อค ดเห น จ ดท ใส ข อค ดเห นน นจะม เคร องหมายวงเล บ [ ] ครอบข อความ ท เล อกและม เส นโยงไปย งบอลล นข อความของข อค ดเห นท ขอบกระดาษทางด านขวา o การเล อนไปย งข อค ดเห น ถ าในเอกสารม ข อค ดเห นจ านวนมาก ก สามารถใช ค าส ง ข อค ดเห นก อนหน า และข อค ดเห นถ ดไป 5 o การลบข อความค ดเห น ข อค ดเห นไม ได ใช งานแล วก สามารถลบท งได โดยคล กท ข อค ดเห นน น แล วคล กป ม ลบข อค ดเห น ดาวน โหลดภาพคล กอาร ตออนไลน ดาวน โหลดภาพออนไลน จากเว บไซต ของไมโครซอฟต มาใช งานได ซ งม ร ปภาพให ดาวน โหลดมากมาย แบ งเป นประเภทต าง ๆ แต ต องเช อมต อก บอ นเทอร เน ตก อนจ งจะใช งานส วนของดาวน โหลดได ส วนว ธ การดาวน โหลด จะท าได ด งน 1. คล กเมน แทรก ภาพต ดปะ 2. จะปรากฏหน าต างภาพต ดปะด านขวาม อ 3. คล กภาพต ดปะบน Office Online 4. จะเป ดบราวเซอร ไปท Microsoft Office Online ให อ ตโนม ต 5. คล กเล อกประเภทของภาพ คล กร ปภาพท ต องการ 6. คล กดาวน โหลด คล กป ม Open 6 การสร างไดอะแกรมและแผนผ งโครงสร างองค กร (Organization Chart) 1. คล กเมน แทรก เล อกค าส ง SmartArt 2. เล อกประเภทและร ปแบบย อยของไดอะแกรม คล กป มตกลง 3. คล กเป น Cursor แต ละช องแล วพ มพ ข อความท ต องการ 4. ขณะท างานก บไดอะแกรมหร อ Organization chart จะปรากฏแถบเคร องม อ SmartArt 5. ตกแต งข อความให คล กแท บร ปแบบและจ ดร ปแบบของไดอะแกรมให คล กแท บออกแบบ จะปรากฏป ม ท ลบาร ต าง ๆ ให เล อกใช งานได ท นท 7 การท างานก บไปรษณ ย ผนวก (Mail Merge) Mail Merge (จดหมายเว ยน) ค อ การท าจดหมายหลาย ๆ ฉบ บโดยม เน อหาความเหม อนก น แต ม ช อและ ท อย ของผ ร บท ไม เหม อนก น ซ งแทนท จะต องพ มพ จดหมายแต ละฉบ บส าหร บผ ร บแต ละราย เพ ยงแต สร างไฟล ท เก บ ช อและท อย ไว และสร างไฟล ท เก บข อความในจดหมายไว อ กไฟล หน งแยกจากก น แล วจ งน าข อม ลท งสองไปรวมหร อ ผนวกก น ท าให ได จดหมายท ม ร ปแบบและข อความท เหม อนก นหมด ยกเว นแต ช อและท อย ของผ ร บเท าน น หากต องการท าจดหมายเว ยนในล กษณะน เพ ยงสร างไฟล ท เก บข อความในจดหมายใหม แล วน าไฟล รายช อของผ ร บท ได สร างไว มาใช เพ ยงเท าน ก จะช วยท าให การท างานเร วข น ด งน นกรณ ท ต องการพ มพ จดหมายท ม ข อความเหม อนก น และส งให ผ ร บหลายคน สามารถสร างแบบฟอร มจดหมายและข อม ลผ ร บ โดยน างานเอกสารท ง 2 ส งมาผนวก (Merge) ก น ข นตอนเตร ยมงานก อนสร างงานจดหมายเว ยน : สร างจดหมายเว ยน จะต องเตร ยมงานเอกสารท จะใช ให เร ยบร อย โดยแบ งออกเป นส วนหล ก ๆ ด งน 1. ส วนเอกสารหล ก เร ยกว า Main Document : ให พ มพ แบบฟอร มจดหมาย แล วท าการบ นท กไว ต งช อ ไฟล ว า Main.com 2. ส วนท เก บข อม ลผ ร บ เร ยกว า Data Source : ให พ มพ ข อม ลช อ ท อย ผ ร บ เก บไว ในตาราง แล วท าการ บ นท ก ต งช อไฟล ว า Data.com ข นตอนการสร างจดหมายเว ยน 1. เล อกประเภทของแฟ มงานหล กท ต องการ คล กเมน ค าส ง การส งจดหมาย คล กป ม (เร มจดหมายเว ยน) คล กจดหมาย 2. เล อกไฟล ท เก บข อม ลผ ร บ คล กป ม เล อกรายการใช รายช อท ม อย จะปรากฏหน าต างเล อกแหล งข อม ล คล กเล อกไฟล Data.com 4. ท าการแทรกฟ ลด ข อม ลผ ร บ จากไฟล Data.com คล กป ม แทรกเขตข อม ลผสาน คล กป มเล อกช อฟ ลด ท ต องการ 8 6. ด ต วอย างผลล พธ คล กป ม แสดงต วอย างผลล พธ จะแสดงไฟล เอกสารหล กท ม ข อม ลผ ร บ ในต าแหน งของ cursor และถ าต องการเล อนด ของบ คคลถ ดไป ให คล กป ม 7. ท าการผนวกเอกสารเข าด วยก น คล กป ม จะแสดงรายการค าส งด งน แก ไขแต ละเอกสาร พ มพ เอกสาร ส งข อความอ เมล การป องก นเอกสาร และการยกเล กการป องก น ในงานเอกสารท ม ข อม ลส าค ญ สามารถป องก นการเปล ยนแปลงข อม ลในเอกสารได ม ข นตอนด งน 1. คล กเมน ตรวจทาน คล กป ม เล อกค าส ง จ าก ดการจ ดร ปแบบและการแก ไข ให คล กเคร องหมาย ในส วนของ ข อจ าก ดของการจ ดร ปแบบ และ ข อจ าก ดของการแก ไข 2. ในส วนของกล ม : เล อก ท กคน คล กป ม จะปรากฏหน าต างให ก าหนดรห สผ าน จะใส หร อไม ใส ก ได แล วคล กป ม ตกลง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks