Metode umnožavanja pčela

Description
Upustvo

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
  Metode umnožavanja pčela   Metode umnožavanja pčela: Paketni rojevi, rojenje sa proizvodnjom matičnjaka, mladom pčelom, podjela na pola, formiranje iz više pčelinjih zajednica, Taranova daska, Peletov način i Rošfusova metoda U ovom izdanju AGRO-EKO Magazina obraditi ćemo temu umnožavanja pčela, odnosno sljedeće metode: paketni rojevi, rojenje sa proizvodnjom matičnjaka, mladom pčelom, podjela na pola, formiranje roja iz više pčelinjih zajednica, Taranova daska, Peletov način r ojenja te Rošfusova metoda.    PAKETNI ROJEVI  Prodaje se kao paketni roj, koga čine samo pčele i matica, bez ramova. Paketni roj se formira trešenjem pčela sa ramova u posebne kutije. Paketni roj se prodaje obično u težini 1,2 kg. Poželjno je ro  j kupiti što ranije u sezoni, najbolje već krajem maja ili početkom juna, da bi se do kraja ljeta razvio u društvo. Preporučuje se ići po roj kada je sunčano i lijepo vrijeme, najbolje u podne jer će tada biti najviše mlade pčele u košnici kod istresanja, a izletnice će biti napolju. Ne odlazite po roj u večernje časove jer je starija pčela u košnicu, te ćete tada dobiti dosta stare pčele. Paketne rojeve ne treba kupovati poslije juna, osim ako im obezbijedimo izgrađeno saće i rezerve meda. Početnicima se s kreće pažnja da ne kupuju rojeve sa pčelinjaka bližih od 3 - 4 km, zbog mogućnosti vraćanja izletnica na staro mjesto, niti sa pčelinjaka koji su zaraženi bolestima i u propadanju.   Paketni rojevi zahtijevaju nešto veću i pažljiviju njegu. U prvo vrijeme, malo se sporije razvijaju od rojeva na ramovima, ali zato imaju i niz prednosti. Cijena im je niža, izgrađuju prvoklasno mlado saće, siguri smo da preko saća nećemo prenijeti bolesti te da možemo efikasno tretirati protiv varoe. Paketni rojevi se naseljavaju isključivo pred sumrak, jer se pčele inače mogu razletjeti po drugim košnicama. Kavez sa maticom se izvadi i okači među ramove, pčele stresu iz kutije i košnica zatvori. Da im se 200 - 300 g sirupa . Prvi izlet pčela sutradan je vrlo intenzivan, dosta lutaj u i nalijeću u druge košnice. Dva - tri dana ćemo ih ostaviti na miru (uz večernje prihranjivanje), a zatim pogledati. Skoro uvijek prime maticu. Ako se useljava više paketnih rojeva bilo bi poželjno da košnice sa useljenim rojevima nisu blizu jedna pored druge radi orijentacije pčela i ulaska pčela u svoje košnice (može se desiti da jedno društvo ojača a drugo oslabi). Smanjiti leto na 2 - 3cm. Po naseljavanju paketnog roja ne smijemo da propustimo priliku da izvršimo efikasno tretiranje protiv varoe, dok u košnici nema zatvorenog legla, dakle - prvih 6 do 7 dana. Ako smo u mogućnosti da ih svakodnevno prihranjujemo (300- 500 g sirupa), ili ima dobre paše, najbolje je da ih naselimo isključivo na satne osnove. Pri tome na 1,2 kg pčela se stavlja 5 DB ramova il i 7 Lr ili 10 RV. Tako ćemo, za kratko vrijeme dobiti mlado, zdravo i ispravno izgrađeno saće. Ukoliko ih ne možemo hraniti baš svakog dana u početku, a nema paše, poželjno je gnijezdo formirati sa 3 -4 satne osnove, kraj kojih se stavlja po 1 ram sa medom i polenom sa obje strane. Za desetak- petnaestak dana, paketni roj će potpuno izgraditi 5 - 6 satnih osnova i matica zaleći 3 -4 rama. Kritičan period nastaje već poslije desetak dana jer nema dovoljno pčela da hrane leglo, stare izumiru a nove se još ne rađaju. Najidealnije ih je tada pojačati sa 200 - 300 g mladih pčela, ali i bez toga, roj će se uspješno razviti. Dalje se njeguje isto kao i roj na ramovima i do jeseni postiže snagu društva. Sada smo sigurni da nema varoe    ROJENJE SA PROIZVODNJOM MATIČNJAKA   Košnicu u kojoj smo pratili pčelinju zajednicu i imamo uvida o kvalitetu matice, iskoristićemo za rojenje i proizvodnju matičnjaka.  Maticu vadimo u nukleus sa 2 rama starog legla, jedan meda,  jedan perge i 2 prazna urađena mlada gdje je bar jed no leglo izašlo - sve to stavljamo u nukleus, istresemo malo pčele, sipamo vodu u skrajnji ram . Pčele starke vratiće se u svoju košnicu kojoj ćemo skinuti medište (Praktičan primjer dugogodišnjeg pčelara Slobodana Jevtića: na 20 rama ostavlja plodište sa 10). Pčele će odmah izvući matičnjake, a matica u nukleus početi će da leži, a u slučaju da nemamo nekog unosa možemo dodati stimulativno u zbijeg jedan poluram sa medom radi stimulacije i pokretanja matice da počne sa zaleganjem, ili sipati šećerni sirup . Peti dan pokidaćemo matičnjake u košnicu iz koje smo uzeli maticu, zatim izvadimo ona dva rama iz nukleusa koji su ubačeni kao novi, a da je iz njih izašla bar jedna tura legla i ubacimo u centar legla, u pčelinju zajednicu na ta dva rama mladog legla izvući će odmah kvalitetne matičnjake u velikom broju. A u nukleus matica nastavlja da polaže jaja. Deseti dan od stavljanja mladog legla ocijenimo koliko možemo izvaditi matičnjaka, i toliko izvadimo iz jakih pčelinjih zajednica ramove (bez matice koja ost aje uz pčelinju zajednicu) sa zatvorenim leglom, medom i pergom u nukleuse. Pčele starke vratiće se u svoje zajednice, iz nukleusa obavezno na skrajnim ramovima sipati vodu u prazne ćelije. Jedanaesti dan mnogo tankim a i uzanim nožem pažljivo opkrajamo matičnjake i stavljamo u nukleuse na leglo uz pomoć čačkalica. Ostavimo i u pčelinju zajednicu iz koje vadimo matičnjake. Dokle god se ovo radi –  hrana, prihrana mora biti u izobilju. Čekamo da se vrate matice sa opolodnje. Kod vraćanja sa oplodnje bitno  je da tada ima unosa da mlade počnu što prije zaležanje, a da li ćemo nositi van pčelinjaka ili u vaš pčelinjak - na vama je da odlučite    ROJENJE MLADOM PČELOM   Pri ovom načinu stvaranja novog društva (nukleusa), treba staviti praznu košnicu ili nucleu s na neko prazno mjesto u pčelinjak, zatim se uzmu ramovi sa leglom po mogućnosti što više otvoreno ali mora biti pokriveno pčelama, te se prenesu u nukleus koji smo spremili. To je najbolje uraditi kada zabijeli bagrem, jer svima je jasno da ako želimo do sta meda - pčele trebamo osloboditi od hranjenjea legla. U slučaju bagrema –   'što jače društvo a što manje legla' - daje najbolje rezultate. Kod prebacivanja, pčele izletnice vratiće se u svoju košnicu, a preostale mlade pčele obrazovaće novo društvo, koj em se dodaje sparena matica ili zreo matičnjak od predhodne operacije stvaranja matičnjaka.  Ramovi za obrazovanje novih nukleusa uzimaju se samo iz  jakih pčelinjih zajednica koja imaju 8 -9 rama sa leglom 15-16 ulica sa pčelom.   Slobodan Jevtić, dugogodišnji pčelar, navodi svoje iskustvo: Ovaj posao se obavlja po lijepom i toplom vremenu, kada su pčele vrlo aktivne. Društvo od koga ću obrazovati drugo novo društvo pregledam da utvrdim njegovo stanje. Pošto pronađem maticu obilježim ramove koje ću premjest iti, a zatim stavljam u košnicu koju sam prije toga stavio u pčelinjak tamo gdje je imalo prazno mjesto, uzmu se ramovi sa otvorenim leglom - 2 rama meda, 1 ram perge - sve sa pčelom. Osim toga, uzmu se još dva -tri rama sa pčelom i stresu se u košnicu iz drugih pčelinjih zajednica, pčele se pospu sa šećerom u prahu. Dobro je što imam i okrugla leta tako da mi se pčele ne zadržavaju na poletaljci. Tuče i tuđice nema  jer toga u bagremu nema! Leto se suzi toliko da mogu proći po jedna ili dvije pčele, u skraj nji ram stavi se voda ili u hranilicu. Do večeri stare pčele se vrate svom matičnom društvu, a nukleusu se doda u večernje sate sparena matica u matični kavez ili zreo matičnjak. Društvu od kojeg se obrazuje nukleus,  umjesto oduzetih ramova daju se ramovi sa satnim osnovama za gradnju ili već izgrađene osnove.  Nekoliko dana nakon obrazovanja izdvajanja isti se ojača  jednim ramom legla različite starosti, uzme se opet iz neke  jake pčelinje zajednice ali bez pčele. Taj postupak se ponavlja nekoliko puta dok se roj ne razvije u normalnu pčelinju zajednicu koja će biti spremna za pašu. Ovakvi rojevi obrazuju se po završetku jače prve proljećne paše , ili prije bagrema, kada se očekuje druga glavna paša, koja počinje krajem juna i početkom jula. Na ovaj način mogu se obrazovati i društva korišćenjem nukleusa sa prezimljenim maticama. Dokle god je razvitak pčelinje zajednice, nove i stare, ako su u njoj ubačeno satne osnove u iste - mora imati unosa iz prirode ili davati stimulativnu prihranu.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x