METODE TOPO-GEODEZICE.doc

Description
METODE TOPO-GEODEZICE ŞI APORTUL ACESTORA LA STUDIUL ŞI URMĂRIREA DEPLASĂRILOR ŞI DEFORMAŢIILOR CONSTRUCŢIILOR Scopul acestui capitol este de a prezenta principalele metode topo-geodezice de măsurare a deplasărilor şi deformaţiilor verticale ale construcţiilor. Dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii măsurătorilor terestre si satelitare a dus la observarea şi evidenţierea modului de comportare a construcţiilor, a valorii deplasărilor construcţiilor precum şi compararea deplasărilor reale cu deplasări

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  METODE TOPO-GEODEZICE ŞI APORTULACESTORA LA STUDIUL ŞI URMĂRIREA DEPLASĂRILOR ŞIDEFORMAŢIILOR CONSTRUCŢIILOR  Scopul acestui capitol este de a prezenta principalele metode topo-geodezice de măsurare adeplasărilor şi deformaţiilor verticale ale construcţiilor.Dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii măsurătorilor terestre si satelitare a dus la observarea şievidenţierea modului de comportare a construcţiilor, a valorii deplasărilor construcţiilor precum şicompararea deplasărilor reale cu deplasările şi deformaţiile probabile, prevăzute în calcule încă dinmomentul proiectării acestora.Pe baza modificărilor în timp a construcţiilor, deplasările şi deformaţiile acestora se potclasifica din punct de vedere geometric în trei categorii ã deplasări şi deformaţii pe verticală! ã deplasări şi deformaţii pe orizontală sau în plan! ã rotiri sau înclinări ale construcţiilor înalte. 5.1 Metode topo-geode! e de #$%&'('e ( dep)(%$'!)o' *! de+o'#(,!!)o' e't! ()e ()e o%t'& ,!!)o' Deosebit de importante în analiza comportării construcţiilor, at t în timpul încercărilor pemodele sau la scară naturală, c t şi după darea lor în folosinţă şi e#ploatare sunt informaţiile privinddeplasările pe verticală ale acestora.Se ştie că măsurătorile topo-geodezice permit doar analiza construcţiei în funcţie decaracterul şi mărimea deplasărilor verticale,ele vor trebui corelate cu observarea şi studierearegimului apelor subterane,mecanica păm nturilor,în scopul descoperirii srcinii acestor deplasări şiindicarea posibilităţilor de eliminare a lor.Principiul măsurătorii deplasărilor şi deformaţiilor pe verticală constă în determinarearepetată a cotelor punctelor de control,numite şi mărci de tastare,fi#ate pe construcţia studiată,înraport cu mai mulţi reperi ficşi ,amplasaţi pe terenuri nedeformabile şi în afara zonei de influenţă aconstrucţiei. Punctele de control încasate în construcţie,se deplasează împreună cu construcţia şi deci prin observaţii efectuate asupra lor,se pot stabili valorile deplasărilor verticale.$etodele utilizate la determinarea tasărilor construcţiilor se pot grupa după cum urmează  metoda nivelmentului geometric de înaltă precizie!  metoda nivelmentului trigonometric de precizie!  metoda nivelmentului hidrostatic.$ărimile deplasărilor verticale,tasări sau ridicări,se pot determina prin metode numericesemiriguroase,folosind prelucrarea datelor măsurătorilor din teren prin metoda celor mai mici pătrate.%legerea se face în funcţie de natura şi precizia studiului efectuat. 1  5.1.1 M(' ('e( p& te)o' 'e,e)e)o' de !e)#et &t!)!(te )( &'#$'!'e( de+o'#(,!!)o' o%t'& ,!!)o' &oate tipurile de reperi folosiţi pentru realizarea măsurătorilor topografice specificeurmăririi în timp a construcţiilor se marchează sub forma unor reperi convenţionali care respectănormativele în vigoare din ţara noastră. 5.1.1.1 M(te'!()!('e( 'epe'!)o' de ot'o) 'eperii de control se pot marca pe clădiri,pe st nci stabile sau pe pilaştri de beton construiţi pe teren.Dacă se doreşte amplasarea acestora pe clădiri se ţine cont de faptul că acestea trebuie săfie consolidate,să fie e#ploatate de cel puţin cinci ani şi să nu fie e#puse diferitelor influenţeinterioare sau e#terioare(trepidaţii din cauza e#ploatării,terenuri inundabile,etc.).Din acest punct devedere cel mai bine corespund clădirile publice unde reperul de control se încasează în apropiereacolţurilor construcţiei,av nd în vedere asigurarea condiţiilor de stabilitate a acestora. *n literatura despecialitate se consideră că dacă asupra unei construcţii nu intervin sarcini continue şicresc nde,aceasta se poate considera stabilizată după o perioadă de cinci ani de la darea ei îne#ploatare.+a reper încastrat în construcţie se poate folosi reperul de oţel sub formă de tie av nd uncap semisferic e#ecutat din metal dur,ino#idabil şi pe care se poate aşeza cu uşurinţă mira sau prismaoptică.%ceste tie se fi#ează cu mortar de ciment în orificiile săpate în zidurile clădirilor. Pentruconservarea stării lor iniţiale şi pentru evitarea ciobirii sau deteriorării, reperii pot fi proteaţi princapace speciale de protecţie.*n ţara noastră,normativul elaborat de ..+./.'.+. privind determinarea tasărilor construcţiilor civile şi industriale prin metode topografice +.01-02,se recomandă ca reperi de controlmontaţi în pereţii construcţiilor stabile,model de reper prezentat în figura 3.1.  ( /  Figura 5.1 Reperi de control tip I.N.C.E.R.C. montaţi pe construcţii în Româniaa – Corpul mărcii sau reperului; ! Capac cu ulon al mărcii sau reperului. 2  'eperii de control fi#aţi pe sol sunt de două tipuri-reperi de suprafaţă!-reperi de ad ncime.'eperii de control de suprafaţă se construiesc sub forma unor borne de beton armat av ndformă de trunchi de piramidă,cu baza pătrată. 4orna de beton armat se spriină pe o talpă,deasemenea din beton armat cu care se leagă prin intermediul unei armături metalice.*n figurile următoare sunt prezentate c teva tipuri de reper de control de suprafaţă utilizaţila studiul comportării construcţiilor în 5ermania,+ehia,6ngaria şi 'om nia.  Figura 5. .a. Reper de control de supra#aţă – România Figura5. ..Reperi decontrolde supra#aţă – Ce$ia%&ngaria 3  Dacă reperul nu este montat în rocă masivă ci pe pietriş sau pe teren moale,talpa lui trebuiesă se afle la o ad ncime de cel puţin 7,38 m(ad ncime care este variabilă în funcţie şi de adâncimeade îng$eţ speci#ică 'onei respecti(e ).4orna de beton armat care poartă reperul(pastilă semisferică)pecare se aşează ulterior mira sau prisma topografică,se proteează împotriva deplasărilor de teren prinintermediul puţului de beton armat prevăzut la partea superioară cu un capac metalic de protecţie.*n cazul în care se doreşte a se amplasa un reper de genul celui prezentat în figura 3.9 sevor lua în calcul doi indici importanţinivelul apei freatice specifice zonei respective şi ad ncimea deîngheţ.   Figura 5.) Reper de control de supra#aţă în România %ceste borne de beton în care se înglobează reperele de control de suprafaţă secţiunea pătrată,cu latura între 78-28 cm,capătul de os al bornei va fi aşezat la o ad ncime de minimum 1,38m de la suprafaţa terenului. 'eperii de suprafaţă se înglobează în poziţie verticală.*n cazul păm nturilor macroporice sau cu contracţii mari,borna de beton va fi plantată la oad ncime de minim 7 m,iar în urul bornei se va crea o movilă de păm nt cu raza de 1 : 1,3 m pentruscurgerea apelor meteorice.Drept repere de control se admit şi reperele nivelmentului de precizie de stat de ordin superior,reperide c mp şi reperi de zidărie.'eperul de c mp se compune din două părţi distincte(figura 3.2)-reperul propriu zis(borna)!-marca,adică piesa care se montează la partea superioară în bornă şi care susţine mirasau prisma optică.%ceşti reperi se acoperă cu păm nt pentru a fi proteaţi şi numai c nd se aşează mira pe el sederanează de păm nt,la finalizarea măsurătorilor acesta acoperindu-se din nou pentru conservare. 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x