Metode tehnicke dijagnostike.docx

Description
Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin« Zrenjanin SEMINARSKI RAD iz predmeta Tehnička Dijagnostika TEMA Metode tehničke dijagnostike Profesor: Student: dr. Živoslav Adamović Smer: Zrenjani

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Univerzitet u Novom SaduTehnički fakultet »Mihajlo Pupin«Zrenjanin SEMIN!S I !# iz predmetaTehnička Dijagnostika TEM Metode tehničke dijagnostike Profe$or% Student%dr& 'ivo$lav damovi( Smer% Zrenjanin) *+,*& SADRŽAJ  1. UVOD.....................................................................................................................................!. STA J# $ %ROM# # STA JA O&J#'TA..........................................................................(. %OSTU%)$ T#* $+'# D$JA, OST$'#...........................................................................(.1. S-jekti/ni post-p0i tehničke dijagnostike.....................................................................(.1.1. $spit/anje -ma i -ke..............................................................................................(.1.!. Viz-e2na i optička ispiti/anja....................................................................................3.!. Ojekti/ni post-p0i dijagnostike.....................................................................................4.!.1. Merenja pogonskih parametara.................................................................................4.!.!. $spiti/anje n-sproiz/oda.........................................................................................15.!.. $z/ede merenja......................................................................................................15(. %O,R#6 O 7U ')$O $SA J# 'OJ# S# MOŽ# D$JA, OST$7$'OVAT$ %R#'O T#M%#RATUR#......................................................................................................................1!(.1. Ote8enje 2e9aje/a..........................................................................................................1!(.!. Otkaz sredsta/a za h2a:enje i podmazi/anje.................................................................1!(.. %ogreno st/aranje top2ote.............................................................................................1!(.(. Ta2o9enje nepo9e2jnih materija2a...................................................................................1!(.3. Ote8enje izo2atora.........................................................................................................1!(.;. ,reke e2ektričnih komponenti......................................................................................1!3. O)# A STA JA $ %RO, O<$RA J# %O A6A JA A OS OVU D$JA, O<#......1!3.1. A2ternati/na o0ena.........................................................................................................1!3.!. ,rani0e stanja.................................................................................................................13.. %rognoza preosta2og perioda kori8enja........................................................................13.(. Metode prognoziranja....................................................................................................1(3.(.1. %rognoza na osno/- srednje /rednosti....................................................................1(3.(.!. %rognoza na osno/- pojedinačnog toka haanja....................................................1(3.3. ,reka dijagnoze............................................................................................................1(;. <A'=JU+A'.......................................................................................................................13;. =$T#RATURA......................................................................................................................1;!  ,& U-.# Termin D$JA, OST$'A> odnosno> dijagnoza> se ja/io> najpre - medi0inskimna-kama> gde ima iroko značenje. %otiče od grčke reči ?diagnosis?> koja označa/a prepozna/anje @zak2j-či/anje i @pro0enji/anje. U pos2ednjih neko2iko de0enija> pojamtehnička dijagnostika je prodro - s/e grane tehnike> poseno - e2ektrotehnik- i mainst/o.%od tim pojmom se podraz-me/aj- s/e mere koje s2-9e za o0en- stanja maine> -re:aja>opreme i s2ično> ez rasta/2janjaBdemonta9e i2i razaranja. Mog-8e je ponekad odre:eni sk2opiz/aditi iz maine i ispitati na ispitnom C dijagnostičkom sto2-. %ojam stanje je opisan s2ede8im osoinama ã stanje U RADU> ã stanje U OT'A<U> ã sig-rnost i ezednost> ã k/a2itet E-nk0ionisanja i dr.O0ena stanja dijagnostiko/anog ojekta se deEinie graničnim /rednostimaodgo/araj-8eg parametra i2i karakteristike. Vrednosti koje s- karakteristične za norma2noE-nk0ionisanje sistema s- -s2o/2jene projektom sistema> načinom izrade> načinomE-nk0ionisanja i -s2o/ima i2i promenom -s2o/a okr-9enja @design> prod-0tion te0hno2ogF>operationa2> 0hange oE 0ondition C D%TO)). Upore:i/anjem -t/r:enih /rednosti posmatranog parametra @/rednostima karakterističnim za norma2no E-nk0ionisanje sa propisanim graničnim /rednostima> st/ara se osno/a za donoenje od2-ke da 2i posmatranideoBojekat isp-nja/a projekto/an- E-nk0ij- 0i2ja i2i je potreno iz/riti odgo/araj-8-akti/nost podea/anja G odr9a/anja.%rimena mera dijagnostike s2-9i za ã  permanentn- i2i ã  periodičn- dijagnoz-.'od permanentne dijagnoze> -re:aji za dijagnostik- s- -gra:eni - ojekat posmatranja @i2i s- ?samo? po/ezani sa ojektom posmatranja> sa 0i2jem kontin-a2nog pra8enja odaranih karakteristika> odnosno parametara.%eriodično dijagnostiko/anje je znatno če8e> poto je potreno posedo/ati samo jedan -re:aj @i2i ma2i roj -re:aja za dijagnostik- za s/e ojekte koji s- predmet ispiti/anja.  *& STN/E I P!.MENE STN/ .0/E T Stanje ojekta se opis-je odre:enim sk-pom parametara @karakteristika> koji trea da/re projekto/an- E-nk0ij-> pri odre:enim -s2o/ima i - odre:enom /remenskom period-. Tekarakteristike> - za/isnosti od osno/ne namene posmatranog sistema> mog- iti protok E2-ida> napon str-je> ni/o -ke> /ira0ije 2e9aja> de2jina zida nekog s-da> radna temperat-raitd. %romene parametra> najče8e> /ode sni9a/anj- stepena E-nk0iona2nosti ojekta> a -d-9em /remenskom period- to mo9e da do/ede i do potp-nog prekida /renja projekto/aneE-nk0ije C otkaza.U optem s2-čaj-> parametri mog- iti sa ã konstantnim @monotonim> ã rast-8im i2i ã iznenadno dejst/-j-8im-ti0ajem na stanje posmatranog ojekta. 1& P.STUP2I TE3NI4 E #I/5N.STI E Osno/ni post-p0i tehničke dijagnostike s- ã s-jekti/ni i ã ojekti/ni 1&,& Su6jektivni po$tup7i tehničke dija8no$tike U s-jekti/ne post-pke tehničke dijagnostike spadaj- ã ispiti/anje -ma i -ke> ã /iz-e2na i optička ispiti/anja i ã ispiti/anja mirisa. 1&,&,& I$pitvanje 9uma i 6uke O/o je jedan od najstarijih post-paka dijagnostike. Vr2o često se ja/2ja isto/remenotreperenje i /ira0ija mainskih e2emenata koja nose odre:eni dijagnostički sadr9ajC podatak.O/o se mo9e s-jekti/noCč-2om s2-ha> opa9ati i o0enji/ati> odnosno dijagnostiEiko/ati stanjee2ementa. pr. /ozač a-tomoi2a mo9e pomo8- s2-ha o0eniti stanje prenosnog mehanizma i2i ispra/nost rada motora> a tako:e mo9e -stano/iti isti0anje /azd-ha iz pne-matika. S ozirom da s- -mo/i i -ka često neč-jni za 2j-dsko č-2o s2-ha> koriste se i tz/.tehnički @ind-strijski stetoskopi. Stetoskop je /eoma oset2ji/ -re:aj za os2-ki/anje. Tihi z/-0i se njime pojača/aj->tako da ih je mog-8e registro/ati 2j-dskim s2-hom. O/aj instr-ment je pogodan za pre/enti/no odr9a/anje s/ih /rsta mehaničkih i e2ektričnih -re:aja> poto se pomo8- njega(
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x