Metode, Tehnici Si Instrumente de Management-

Description
Metode, Tehnici Si Instrumente de Management-

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 31

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Metode, tehnici şi instrumente demanagement Prof coord:  Asis. univ. drd.:  Simona ButăStudenti:Mitric Emanuela Corina,Marginean Mihai,AF2,gr2 -2012-  Metode, tehnici şi instrumente de management entru !iecare manager e im ortant să cunoască metodele, tehnicile şi instrumentelesistemului de management entru a se descurca #n des!ăşurarea acti$ită%ii unei #ntre rinderi&Munca managerului se e'ercită e (a)a unor rinci ii şi cerin%e, care ot !i controlate,#ndrumate şi chiar măsurate& Această acti$itate are articularită%i distincte, care ot !i #nsuşite,!ormate, urmărite şi anali)ate&* com onentă at+t a ştiin%ei managementului, c+t şi a managementului ştiin%i!ic, caredo(+ndeşte o ondere su erioară, o re re)intă sistemele şi metodele manageriale ale !irmelor&Această e$olu%ie e' rimă am li!icarea orientării s re !unc%ionalitate şi ro!ita(ilitate a !irmelor,trecerea managementului #ntr-o ro or%ie din ce #n ce mai mare de la !a)a descri ti$-e' licati$ă la!a)a normati$-a licati$& Metode manageriale Metodă este o structură de ordine, un rogram du ă care se reglea)ă ac%iunile ractice şiintelectuale #n $ederea atingerii unui sco & *rice metodă are un caracter instrumental ce ne a areca o modalitate de inter$en%ie, de in!ormare, de inter retare, de ac%ionare&Metodă #n general şi metoda e' erimentală #n s ecial recurge la com(inare de rela%ii, latehnici #m rumutate din alte domenii, la modele i otetice, aung+nd ast!el ca #n tehnica. laconstruc%ii şi ino$a%ii de o(iecte şi de interrela%ii !unc%ionale, deci la crea%ie&/n management, metoda re re)intă modul #n care se des!ăşoară rocesul managerial #n sco ulde a se une #n ac%iune !actorii umani, materiali şi !inanciari entru o(%inerea re)ultatelor   reconi)ate de către manager& Metoda managerială re re)intă un ansam(lu de cai, reguli şi  rocedee cu autorul cărora managerul e'ercita managementul societă%ii comerciale, rin atragerea#ntregului ersonal al unită%ii& ecesitatea metodelor manageriale este dictată de dinamică  ro(lematicii manageriale a societă%ii comerciale, metodele !iind legate nemilocit de sco ulurmărit de către manager&Sco ul metodelor manageriale consta #n o timi)area !olosirii ca acită%ii de muncă amanagerului, #n e!icienti)area com ortamentului şi ac%iunii salaria%ilor şi #n antrenarea #ntregului  ersonal la atingerea o(iecti$elor unită%ii&2  e)$oltarea intensă at+t a ştiin%ei cat şi a managementului ştiin%i!ic s-a re!lectat #n conturareaa numeroase sisteme, metode şi tehnici manageriale& Sistemele şi metodele manageriale suntgru ate du ă două criterii:  Func%iile manageriale la a căror e'ercitare se utili)ea)ă cu recădere  Su(sistemele de management ale !irmei #n a căror de)$oltare se !oloseşte cu  rioritateMetodele manageriale se deose(esc du ă con%inutul lor, du ă modul de a licare #n ractică,du ă domeniul de utili)are, du ă o(iecti$ul urmărit şi caracterul acestuia&3e)ultă deci că metoda managerială re re)intă modalitatea #n care managerul reali)ea)ă  rocesul managerial, trans!orm+nd in!orma%iile #n ac%iune cu autorul deci)iilor, rin armoni)arearesurselor cu cerin%ele şi urmărind re)ultatele ma'imale&  Metode manageriale operative: Managementul e (a)ă de lan Aceasta metodă managerială oate !i de!inită ca desemnarea ansam(lului roceselor rincare se sta(ilesc indicatorii ce e' rima o(iecti$ele societă%ii comerciale şi a rinci alelor su(sisteme com onente, recum şi resursele alocate entru reali)area lor #n condi%ii de  ro!ita(ilitate&/n a licare, aceasta metodă managerială ia #n considerare toate acti$ită%ile societă%iicomerciale şi reali)ea)ă corela%ia o timă #ntre o(iecti$ele generale ale sistemului societatecomerciala-mediu şi o(iecti$ele s eci!ice ale acti$ită%ilor de cercetare-de)$oltare, de a ro$i)ionarecu materii rime şi materiale, de roduc%ie, de des!acere şi !inanciară&Managementul e (a)ă de lan se (a)ea)ă e rogno)a sistemului societate comerciala-mediu& *(iecti$ele generale ale societă%ii comerciale, sta(ilite #n concordan%ă cu rogno)amediului şi resursele dis oni(ile, condi%ionea)ă la r+ndul lor ela(orarea strategiilor alternati$e şialegerea unei strategii o time& /n acest sco se a elea)ă la un număr #nsemnat de tehnici şi anume:tehnicile de rogramare o timală, cele de simulare, (alantele, drumul critic, tehnicile deierarhi)are, ta(elele de deci)ii a tendin%elor, tehnica scenariilor, tehnica ar(orilor de rele$an%ă,anali)a in!luen%ei reci roce şi altele& Managementul e (a)ă de (ugete 4  rinci iile !undamentale ale managementului rin (ugete au !ost sta(ilite de către 5& &6night şi E& 7& 5ein8urm şi ot !i redate ast!el: a. artici area, #n%eleasă ca miloc de stimulare a salaria%ilor de a artici a acti$ şiconstructi$ la solu%ionarea ro(lemelor unită%ii #n general şi la cele de lani!icare şi control #ns ecial  (. realismul ca necesitate şi miloc de asigurare a unei rela%ii clare #ntre ni$elurile re$ă)ute#n (ugete şi considerentele de ordin su(iecti$ c. !le'i(ilitate necesară #n rocesul de im lementare a (ugetului #n sistemul managerial&/n ractică, e'ista şi se utili)ea)ă mai multe ti uri de (ugete şi anume: a. (ugetul continuu sau glisant, conce ut e o erioadă su( un an şi care se actuali)ea)ă #n  ermanen%ă e (a)a reali)ărilor din luna e' irată şi a cerin%elor s eci!ice a lunilor următoare  (. (ugetul eriodic se #ncheie e un an şi se de!alca #n (ugete semestriale, trimestriale şilunare c. (ugetul- roiect, conce ut #n legătură cu reali)area unui roiect şi #n nici un ca) nu arelegături cu anumite inter$ale de tim  d. (ugetul e res onsa(ilită%i e. (ugetul o era%ional !. (ugete !i'e sau $aria(ile&9nstrument esen%ial de lani!icare şi control al e'ecu%iei !inanciare, (ugetul #nde lineşteurmătoarele !unc%ii: a. !unc%ia de lani!icare !inanciară (. !unc%ia de control a e'ecu%iei !inanciarec. !unc%ia de asigurare a echili(rului !inanciar&Managementul rin (ugete se (a)ea)ă e sistemul (ugetar, are un caracter rin e'celen%ăeconomic şi oate e' rima olitica societă%ii comerciale, !oloseşte etalonul (ănesc, ermitee' rimarea reală a muncii, de!alca costurile şi locali)ea)ă cheltuielile& rin toate acestea el rele$a !inalitatea economică a societă%ii comerciale şi a com onentelor lor mo(ili)+nd e!orturile #n$ederea s oririi e!icien%ei economice& Managementul e (a)ă de roiecte Aceasta metodă managerială este s eci!ică managementului unor mari unită%i care au dereali)at lucrări com le'e, dar clar reci)ate şi care necesită o cola(orare am lă şi multidisci linara&Ca trăsături ale metodei re%inem: 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x