Mètode suzuki ppt(1)

Description
1. MÈTODE SUZUKISHINICHI SUZUKI Marc Marcè Silvia Sacasas Dídac Gener Marga Mas Ed. Artística: Música 2. Història i autor El Mètode Suzuki o Educació del…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 8 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. MÈTODE SUZUKISHINICHI SUZUKI Marc Marcè Silvia Sacasas Dídac Gener Marga Mas Ed. Artística: Música
 • 2. Història i autor El Mètode Suzuki o Educació del Talent, és un mètode densenyament desenvolupat per Shinichi Suzuki, pedagog, humanista i músic, nascut al Japó lany 1898. Actualment al món hi ha més de 400.000 infants estudiant segons la filosofia del Dr. Suzuki.
 • 3. Educació de la llengua maternaEl mètode densenyament del Dr. Suzuki reposa sobre la idea de la llengua materna.1 - El respecte a linfant com a individu.2 - El concepte que lhabilitat saprèn i no és heretada.3 - El talent és el desenvolupament de les capacitats presents en cada infant.3 - L’“Educació del Talent” no està limitada a lestudi de la música.4 - El potencial pot ésser desenvolupat fins a un molt alt nivell mentre es desenvolupen uns bons cors.
 • 4. Mètode SuzukiOBJECTIU- Que els infants petits puguin crear un món bonic, amb respecte per a la vida humana, conservar lherència cultural i esdevenir ciutadans saludables del món sencer.PROCEDIMENT1 - icloure la música a l’entorn diari de linfant.2 - repetir petites parts fàcils de superar.3 - anar construir el coneixement damunt una base d’amor i respecte.
 • 5. Característiques 1) Comencen l’aprenentatge des de molt petits 2) Classe individual o en grup 3) Importància de laudició i la repetició 4) Desenvolupament de la memorització. 5) El paper dels pares 6) El mestre 7) Sensibilitat i experiència emocional
 • 6. Possibilitats didàctiquesLema: “Tots els nens tenen talent”- Jorge Ruiz de Huriobro. Utilitza el mètode Suzuki amb els seus alumnes i està molt content. El que més li agrada és el fet que mitjançant el mètode Suzuki tots els nens són capaços d’aprendre a tocar un instrument. Tots, si volem, podem desenvolupar la nostra vena musical.- Aula SENTIR. El seu projecte és un projecte deducació music-integral fonamentat en la interacció de dos de les metodologies musicals davantguarda més prestigioses: el Métode Suzuki i la Pedagogia Willems. S’ha convertit en un centre pioner, tant a la seva comunitat com a tota la península.
 • 7. Activitata) Audició d’una música relaxant de flauta per preparar anímicament als alumnes i introduir-los d’una forma agradable a l’activitat pràctica.http://www.youtube.com/watch?v=HTuJHpLjvr8&feature=re
 • 8. Activitatb) Fer grups heterogenis amb diferents nivells de coneixement musical i repartir diversos instruments (Flauta, guitarra, percussió, etc.). Deixar que els alumnes experimentin lliurement amb ells i que s’intercanvïin coneixements i experiències.C) Demanar que cada grup esculli la melodia d’una cancó que tots coneixin i la cantin davant del grup. Poden fer servir els instruments per acompanyar-la.
 • 9. ActivitatD) Demanar que tots els alumnes cantin la cancó d’HARIBO i mostrar les notes al pentagrama. Repetir la cançó mirant la partitura. Cantar les notes.https://www.youtube.com/watch?v=aWylnmIoUfU&noredirect=1 Vive un sabor mágico, ven al mundo Haribo
 • 10. Referències Bibliogràfiques http://www.metode-suzuki.cat/files/metode/TERI/historyterict.htm (consultat el 23/10/2012) http://musictecaris.blogspot.com.es/2008/05/educar-el-talent-el-mtode- suzuki.html (consultat el 02/10/2012) http://www.musicaesperanza.org.ar/index.php/component/content/article/ 50-musicatucuman/51-entrevistatucuman1 (24/10/2012) http://www.sentir.cat/ca/inici/laula.html http://www.youtube.com/watch?v=OxqD_bGrrdM&feature=related (consultat 30/10) http://estudiacurso.com/metodo-suzuki-cuando-aprender-musica-es-un- juego/ (26/10/2012) http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/metodo%20Suzuki/Creador %20metodo%20Suzuki.pdf (26/10/2012)
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x