metode statistice.pptx

Description
METODE DE MĂSURARE, ORGANIZARE, PREZENTARE ȘI PRELUCRARE MATEMATICO-STATISTICĂ A DATELOR Sistemul metodelor de măsurare a datelor cercetării ã NUMĂRAREA- presupune consemnarea prezenței sau absenței unor particularități ale subiecților cercetării care își găsesc corespondent în manifestările lor exterioare, în comportamentul lor. ã Exemple: numărarea notelor sau a mediilor corespunzătoare unui eșantion, numărarea subiecților care au anumite rezultate, numărarea răspunsurilor c

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 13

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  METODE DE MĂSURARE, ORGANIZARE, PREZENTARE I PRELUCRARE Ș MATEMATICO-STATISTICĂ A DATELOR  Sistemul metodelor de măsurare a datelor cercetării ã NUMĂRAREA- presupune consemnarea prezenei sau ț absenei unor particularităi ale subiecilor cercetării care ț ț ț  îi găsesc corespondent în manifestările lor eterioare! în ș comportamentul lor ã Eemple# numărarea notelor sau a mediilor corespunzătoare unui eantion! numărarea subiecilor ș ț care au anumite rezultate! numărarea răspunsurilor corecte i greite ș ș  Sistemul metodelor de măsurare a datelor cercetării ã $%AS&'&$AREA( )R*)NAREA + constă în aezarea ș datelor într-o anumită ordine! crescătoare sau descrescătoare! folosind un criteriu bine stabilit ã Metoda aezării în serie presupune ca operaie ulterioară ș ț consemnării elementelor stabilirea rangurilor subiecilor ț ã ,ractic! numerele de ordine ale subiecilor coincid cu ț locul! poziia sau rangul ocupat de acetia în raport cu ț ș irul întregului eantion ș ș ã Rangul deinut de subieci este specific doar clasificării în ț ț cauză! realizată în baza unui anumit criteriu   Sistemul metodelor de măsurare a datelor cercetării ã Metoda clasificării grupate presupune introducerea de notaii! de ț scări de ealuare calitatie! prin calificatie sau cantitatie! numerice! pe baza cărora se constituie grupe de clasificare a datelor ã 'recent în cercetările educaionale se utilizează scări cu două ț trepte# reuită + nereuită! răspunsuri corecte + răspunsuri greite! ș ș ș răspunsuri afirmatie + răspunsuri negatie! atitudine faorabilă + atitudine nefaorabilă! obin.ndu-se clasificări di/otomice ț ã Eemple de scări de ealuare calitatie! prin calificatie# slab - mediocru + bun! slab - mediocru + bun + foarte bun! foarte slab + slab - mediocru + bun + foarte bun ã Eemple de scări de ealuare cantitatie! numerice# progresii aritmetice crescătoare sau descrescătoare# de la 0 la 1! de la 0 la 02 sau de la 1 la 0! de la 02 la 0
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x