Metode statistice de optimizare a managementului educational, de Mariana Sandru

Description
În actualul stadiu de dezvoltare socială - caracterizat prin trecerea la economia bazată pe cunoaștere, rolul planificării științifice a activităților umane a crescut vertiginous. Din acest motiv ne-am propus ca în această lucrare să studiem variantele știintifice oferite de statistică pentru eficientizarea actului de conducere.

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 11 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Mariana Şa ndru Editura Matrix Rom, Bucureşti 2011   METODE STATISTICEDE OPTIMIZARE AMANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL    Mariana Şandru  METODE STATISTICE DE OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL  MATRIX ROM București 2011  MATRIX ROM C.P. 16 - 162062510  –   BUCUREŞTI  tel. 021.4113617, 031.4012438, 0372743840fax 021.4114280email : office@matrixrom.ro  www.matrixrom.ro Editura MATRIX ROM este acreditata deCONSILIUL N AŢ IONAL AL CERCET Ă RII Ş TIIN Ţ IFICE DIN  Î  NV ĂŢĂ M  NTUL SUPERIORA ceastă lucrare a fost editată sub egida Societăţii de Matematică din România   Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României   ŞANDRU , MARIANAMetode statistice de optimizare a managementului educaţional / Mariana Şandru –   Bucureşti : Matrix Rom, 2011Bibliogr.ISBN 978  – 973  – 755  – 673 - 831:65.012.4:37 ISBN 978  – 973  – 755  – 673 - 8  i    În actualul stadiu de dezvoltare socială - caracterizat prin trecerea la economia bazată pe cunoaștere, rolul planificării științ  ifice a activităților  umane a crescut vertiginous. Din acest motiv ne- am propus ca în aceastălucrare să studiem variantele știintifice oferite de statistică pentru eficientizarea actului de conducere.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x