Metode statistice aplicate în bioinformatică

Description
Metode statistice aplicate în bioinformatică

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”IAŞI FACULTATEA DE BIOLOGIE Proiect la eto!e tati tice a#licate $%&ioi%'or(atic)  CUPRINS Descriere experiment..................................................................................................................3Prelucrare datelor........................................................................................................................4Concluzii.....................................................................................................................................6Bibliografie.................................................................................................................................7  De criere e*#eri(e%t Titlu: dentificarea genelor asociate cu celulele canceroase osoase !i de s nmetastazic.#xperimentul s$a realizat %n &pania la Barcelona !i a fost publicat pe data de 'octombrie ()'4* %n cadrul institutului de cercetare %n biomedicin+ din Barcelona.Tipul experimentului: exprimarea profilului prim metoda arra,-&$a folosit ibridizarea /01 2/ff,metrix analiz ndu$se comparati %ntre celulelemetastazice osoase izolate in vivo  !i celule parentale !i axa scimb+rilor care afecteaz+expresia poten5ialelor gene metastazice osoase./01$ul total din celulele replicate ale C7 p+rinte!ti !i Bo( deriate metastazicdin oase crescute timp de 48 de ore %n mediu obi!nuit au fost izolate de controlul in vitro  dincultura de / exprimat+ C7 ale celulelor parentale. /01$ul total a fost extras folosindT0zol Plus /01 Purificarea 9it 2ife Tecnologies.  Prel+crare !atelor '.Datele au fost preluate de pe: ttp:;;<<<.ncbi.nlm.ni.go;geo;=uer,; acc.cgi>acc?@&#A'(3(. /cestea con5ineau dou+ seturi de date pentru procesare* unul pentru alorile celulelor metastazice iar cel+lalt pentru alorile celulelor  parentale.(.Pentru procesarea datelor am folosit programul de analiz+ statistic+ 0 3.).(.:3.Datele au introduse %n fi!iere Text. Proce area !atelor $% R ,-.-/- 4.n 0 am introdus datele cu autorul formulei:  table E$read.table2FC:GGrststisticGGalori3.txtF* eader?T* sep?FGtF.A./m normalizat datele cu formula  tablenorm E$ 2tableHI/J# $mean2tableHI/J#;sd2tableHI/J#.6.Pentru a furniza o metod+ de a introduce datele %n grafice am folosit formula: tablefr?as.data.frame2tablenorm.7.Pentru a introduce datele normalizate %n grafic ca x 2abscisa am folosit formula: x E$ c2tableHDK0#.8.Pentru a introduce %n grafic , 2ordonata am folosit formula:  , E$ c2tablenorm.L.Pentru a genera un grafic cu cele doua seturi de alori am folosit formula:  plot2x*,.').Pentru a redenumi x !i , din grafic am folosit formula:  plot2x*,*main?F&cartterF* xlab?F/bscisaF* ,lab?FMrdonataF. Figură 1. For(+lele 'olo ite #e%tr+ #roce area !atelor $% #ro0ra(+l R ,-.-/-
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x