metode kinetice

Description
metode

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Metode de facilitare neuro- musculară proprioceptivă    Metoda Frenkel Aceast ă metod ă este specific ă tratamentului pacien ț ilor cu afec ț iuni ale cerebelului, respectivataxicilor. Jacob A. Frenkel, autorul, a observat c ă propriocep ț ia pierdut ă poate fi în mare m ăsură înlocuit ă  prin input-ul vizual ş i feed-back vizual.Metoda se bazeaz ă pe o serie de tehnici şi exerci ț ii cu control vizual, aplicând legea progresiuniiperforman ț ei ş i preciziei. Legea progresiunii, în cadrul metodei, sufer ă   două derog ă ri: pacientul execut ă  mai întâi mi ş carea amplu ş i rapid, ceea ce este mai u ş or de efectuat, trecând treptat la mi şcări de amplitudinemai mic ă , mai precise, executate într-un ritm mai lent, coordonat.Pe parcursul recuper ării se trece la cre ş terea treptat ă a complexit ăț ii ş i dificult ăț ii, nu ş i înintensitate. Exerci ț iile se execut ă individual, în mod obligatoriu, de dou ă sau mai multe ori pe zi.Gruparea exerci ț iilor arat ă astfel:    Exerci ț ii din decubit (cu capul mai ridicat, pe un sp ă tar sau pe pern ă, astfel încât să poat ă   urmări  execu ț ia) pentru membrul inferior ş i membrul inferior. Exerci ț iile sunt asimetrice şi autorul  prezintă  de un tablou de aproape 100 de exerci ț ii.    Exerci ț iile din pozi ț ia aş ezat se deruleaz ă astfel:- la început, membrele superioare sprijinite cu mâinile;- dup ă aceea, f  ără sprijin;- în final, execu ț ia se desf  ăşoară cu ochii lega ț i;    Exerci ț ii în ortostatism. În aceast ă pozi ț ie se execut ă reeducarea mersului care se realizeaz ă pe diagrame(l ăț ime 22 cm, ş i este împ ărțită longitudinal, în  paş i de câte 68 cm). Fiecare pas este împărț it înmod vizibil în  jumătăț i ş i sferturi, desenate pe podea sau o plan şă de lemn (vezi ş i fig.7.).Reeducarea începe cu mersul lateral care este considerat mai u şor  (ontogenetic el apare mai repede),pacientul fiind ajutat de balansul corpului. Se începe cu jum ă tate de pas, mi ş când un picior apoi aducându-l pecel ălalt   lângă primul. Se trece la sferturi de pas ş i numai după aceea la pasul întreg. La fel se procedeaz ă   ş i la educarea mersului înainte ş i înapoi.Într-un stadiu mai avansat pacientul este înv ăț at să urce şi   să coboare sc ări   şi   să execute întoarceri.Întoarcerile se înva ță tot după o diagramă în formă de cerc desenat pe podea. Pacientul înv ță   să  se întoarc ă mutând picior lâng ă picior câte un sfert din rota ț ia întreagă, astfel încât el s ă    poată executa o întoarcere de 180º din doi  paşi (vezi şi fig.1.). Fig. 1. Diagrama Frenkel pentru reeducarea întoarcerilor    Metoda Phelps Începâ nd din anii ’30 Winthrop Phelps, ortopedist a fost interesat de problemeledeficiențelor motorii și a făcut studii legate de paralizia cerebrală.Phelps își bazează teoria pe planul ontogenetic creat de Gesell. As tfel, această metodăanalitică și ortopedică urmărește parcurgerea fiecărei etape de dezvoltare motorie normală pentru a determina progresul copilului.Principalele tehnici recomandate de autor sunt: masaj ul, mișcarea pasivă, mișcareaactivă, mișcarea sub rezistență, mișcarea condiționată, mișcarea automată, relaxarea, protezarea, ortezarea. Metoda respectă progresia efortului: de la mișcări simple la mișcăricomplicate, mai ample, de durată mai lungă și cu   un efort mai mare. Se trece de la mișcări pasive la cele activo-  pasive și active, de la mișcarea unei singure articulații, la mobilizareasimultan a mai multor articulații.   Relaxarea trebuie învățată, mișcările se pot efectua cu ușurință în cadrul adoptării pozițiilor reflex inhibitorii.   Mișcarea condiționată și utilizarea sinergiilor: în lipsa unor stimuli normali proprioceptivi, trebuie căutate elte căi de conducere a impulsului aferent, care să determine omișcare neinfluențată de tonusul crescut din mușchi. Mișcarea reciproc voluntară folosite în hemiplegiile spastice, utilizează mișcări pasive repetate lent, ritmic, cu caracter stimulativ și perfect simetric. Phelps utilizează   ritmarea mișcărilor pe muzică la un anumit ritm, ca un stimul auditiv ca pabil să elimine mișcările atetozice la copilul cu I.M.C.   Mișcarea automată (confusion motion) constă în reeducarea unei mișcări pierdute total sau parțial, prin execuția mișcării sub rezistență la un alt nivel. Exemplu: pentru reeducareamișcării de flexie a piciorului se execută flexia sub rezistență a genunchiului sau a șoldului.  Protezarea- ortezarea: autorul a imaginat diferite aparate care să permită ortostatismulși mersul. Aceste aparate permit controlarea schemei motorii și corectarea diformitățil or.  Metoda Tardieu Metoda Guy Tardieu se bazează pe câştigarea deprinderilor motorii indispensabilevieţii. Relaxarea este o problemă de poziţionare, postura vicioasa fiind la srcinea spasticităţiicrescute, după acest autor.   Scala Tardieu (intensitatea reflexului de întindere): 0: fără rezistenţă pe parcursul mişcării pasive.   1: discretă creştere a rezistenţei pe parcursul mişcării pasive, fără să se perceapă un obstacol la un unghi anume. 2:   oprire bruscă a mişcării pasive la un anumit unghi, urmată de relaxare.   3: clonus epuizabil (< 10 sec. dacă se menţine întinderea),ce survine la un anumit unghi.   4: clonus inepuizabil (>10 sec. dacă se menţine întinderea), ce survine la un anumit unghi.Examenul clinic din primele zile de viaţă ale copilului urmărind motricitatea şi tonusul muscular, va permite evaluarea trecerii de la spasticitatea fi ziol ogică la cea patologică.Trebuie avut în vedere faptul că mielinizarea este progresivă cefalo - caudal şi proximo -distal. Rădăcinile spinale   se mielinizează mai devreme decât circuitele centrale medulare, iar rădăcinile anterioare mai devreme faţă de cele posterioare. Astfel maturarea este mai tardivă pentru muşchii dista li (gastrocnemieni, solear). Evaluarea copilului trebuie făcută deci p eriodic pentru a adapta tratamentul simptomelor observate şi pentru a favoriza mecanismele de adaptare (plasticitatea cerebrală).Către 5 - 6 ani, repartiţia spasticităţii se stabilizează şi tablourile clinice sunt bine conturate.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x