Metode Interactive

Description
Metode InteractiveMetode InteractiveMetode InteractiveMetode Interactive

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 9 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  METODE INTERACTIVE    ”Este imposibil ca elevii sa invete ceva cat timp gandurile lor sunt robite si tulburate de vreo patima. Intretineti-i deci intr-o stare de spirit placuta, daca vreti sa va primeasca invataturile. Este tot atat de imposibil sa imprimi un caracter frumos si armonios intr-un suflet care tremura, pe cat este de greu sa tragi linii frumoase si drepte pe o hartie care se misca.”    (John Locke-  “Some Thoughts Concerning Education”)     Metode tradi ț ionale / interactive Tradi ț ionale    Centrate pe profesor (sursa de informa ț ii)  Comunicarea unidirec ț ional ă    Transmitere de cuno ș tiinte  Evaluare = reproducere  Pasivitatea copiilor   Autoritatea cadrului didactic Interactive    Centrate pe elev ș i pe activitate  Comunicare multidirec ț ional ă     Accent pe dezvoltarea gândirii  Evaluare formativ ă     Încurajeaz ă  participarea, ini ț iativa, creativitatea  Parteneriatul cadru didactic /elev  Ce fac elevii ?  Se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu - şi ideile.     Înva ță  cum s ă  înve ț e, se exprim ă  liber.  Elevii trebuie să fie capabili : -s ă  asigure conducerea grupului, - să coordoneze comunicarea, -s ă  stabileasc ă un  climat de încredere, - să poată lua decizii,  - să medieze conflictele apărute.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x