Metode Interactive de Predare Invatare

Description
OIPOSDRU UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 FOR EDU IV METODE INTERACTIVE DE PREDARE-INVATARE Teme pentru evaluarea initiala si finala Disciplina: Metode si tehnici de pre

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Investe ş te în oameni!Proiect cofinan ţ at din Fondul Social European prin Programul Opera ţ ional Sectorial pentruDezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 FOR EDU IVMETODE INTERACTIVE DE PREDARE-INVATARE Teme pentru evaluarea initiala si finalaDisciplina: Metode si tehnici de predare-invatare Titular curs: Conf.dr. Elena Rafaila1.Proiect didactic - lectie: Utilizarea in cadrul lectiei a doua metodeinteractive de predare-invatare.   2.Schema conceptuala a unei teme din tematica abordata in cadrul cursului(exemplu:  Invatarea prin cooperare / invatarea prin competitie ).3.Chestionar pentru elevi:  Identificarea competentelor metacognitive aleelevilor. Disciplina: Comunicare educationala Titular curs: Lect.dr.Merima PetroviciLect.dr. Maria Savu-Cristescu1.Proiect didactic - lectie: Utilizarea in cadrul lectiei a unor modalitati de stimulare a comunicarii la nivelul clasei de elevi si intre profesor-clasa- grup-elev (activitatea frontala, activitatea pe grupe, munca independenta,fise de lucru, feedback etc.)2.Eseu didactic pe o tema la alegere (in functie de preocupari si experienta)din problematica abordata in cadrul cursului (exemplu:  Modalitati de dezvoltare a competentelor de comunicare la adolescenti / elevi /  prescolari in cadrul lectiilor de ….; Posibilitati de dezvoltare a competentelor de comunicare intrapersonala in procesul instructiv-educativ ). UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI Ş IPROTEC Ţ IEI SOCIALEAMPOSDRU   Fondul Social European  POSDRU2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013OIPOSDRU Inspectoratul Ş colar Jude ţ eanDâmbovi ţ a    Disciplina: Stiluri de predare - stiluri de invatare Titular curs:   Lect.drd. Gabriela PopaRealizarea unei lucrari metodico-stiintifice (6-8 pagini)Tematica:-Argumenta ţ i rolul triadei înv ăţ  are – predare – evaluare în realizarea procesuluididactic.-Specifica ţ i cum poate s ă influen ţ eze  specialitatea cadrului didactic   activitateade predare  ş i de evaluare a rezultatelor elevilor.-Analiza ţ i m ă sura în care evaluarea rezultatelor este influen  ţ  at  ă  de nivelul  general de preg  ă  tire al clasei de elevi.- Completa ţ i paleta interpret ă rilor conceptului de ,,înv ăţ are” r  ă spunzând laurm ă toarele cerin ţ e specifice tipurilor de inteligen ţă descrise de HowardGardner: ã    Inteligen  ţ  a verbal  ă   /lingvistic ă  :  - Redacta ţ i o list ă cu cele mai eficiente strategii didactice de motivare intrinsec ă  a elevilor pentru sarcinile de înv ăţ are.- Descrie ţ i condi ţ iile interne ş i externe care influen ţ eaz ă înv ăţ area.- Exemplifica ţ i formele înv ăţă rii dup ă clasificarea lui R. Gagné:a)   înv ăţ area de semnale; b)   înv ăţ area stimul – r  ă spuns;c)   înv ăţ area prin înl ă n ţ uire;d)   înv ăţ area prin asocia ţ ii verbale;e)   înv ăţ area prin discriminare;f)   înv ăţ area no ţ iunilor;g)   înv ăţ area regulilor. ã    Inteligen  ţ  a logic ă   /matematic ă  :  - Exemplifica ţ i ş i analiza ţ i categoriile de rezultate ale înv ăţă rii (informa ţ iaverbal ă , deprinderile intelectuale, strategiile cognitive, deprinderile motrice,atitudinile) care pot avea efecte importante în integrarea profesional ă .- Elabora ţ i o fomul ă matematic ă prin care s ă sugera ţ i ce înseamn ă a înv ăţ a. ã    Inteligen  ţ  a vizual  ă   /spa  ţ  ial  ă  : - Realiza ţ i un tablou sugestiv cu tema ,,înv ăţ area...........”.- Desena ţ i caricatura unui personaj care depune efort pentru a înv ăţ a. ã    Inteligen  ţ  a corporal  ă   /kinestezic ă  : - Men ţ iona ţ i reac ţ ii/senza ţ ii specifice activit ăţ ii de înv ăţ are.- Interpreta ţ i doar prin mi ş care ş i mim ă , procesul înv ăţă rii. ã    Inteligen  ţ  a muzical  ă   /ritmic ă  :  - Alege ţ i un stil de muzic ă care s ă ilustreze înv ăţ area ca proces de adaptare aorganismului la mediu.- Asocia ţ i o melodie înv ăţă rii ş colare ş i specifica ţ i instrumentele muzicaleutilizate. ã    Inteligen  ţ  a interpersonal  ă  : - Redacta ţ i un proiect de grup pe tema ,,problematica înv ăţă rii ş colare”.- Alc ă tui ţ i o poveste terapeutic ă cu tema înv ăţ area ş colar  ă . ã    Inteligen  ţ  a intrapersonal  ă  : - Exprima ţ i-v ă un punct de vedere personal cu privire la înv ăţ area ş colar  ă încontextual actual.- Reflecta ţ i la propria atitudine când ave ţ i de înv ăţ at ceva nou.    Elabora ţ i o list  ă  cu reguli personale pe care s ă le urma ţ i în realizarea procesului de predare.    Alc ă tui ţ i un set de recomand  ă  ri pentru profesori în vederea diminu ă  rii  ş iînl  ă  tur  ă  rii erorilor din predare si evaluare.    Explica ţ i ş i exemplifica ţ i prin proiectarea unor scenarii educativeurm ă toarele enun ţ uri despre înv ăţ are: ã   ,,  Înv ăţ  area nu contribuie numai la cre  ş terea cantit  ăţ  ii  ş i profunzimiicuno  ş tin  ţ  elor elevului, ci  ş i la evolu  ţ  ia  ş i sensul lumii lui afective ”. (GabrielAlbu) ã   ,,  Înv ăţ  area  ş colar  ă  reprezint  ă  un set de ac  ţ  iuni cu valoare informativ- formativ ă   , proiectat, organizat, condus  ş i evaluat în mod direct sau indirect deeducator, cu evolu  ţ  ii progresive în planul eficien  ţ  ei schimb ă  rilor semnificative  ş iobservabile la nivelul conduitei cognitive, ac  ţ  ionale, socio-rela  ţ  ionale  ş iemo  ţ  ional afective ”. (Ioan Neac ş u) ã    Înv ăţ  area poate s ă  se transforme în dezvoltare; procesele dezvolt  ă  riinu coincid cu cele ale înv ăţă  rii, dar le urmeaz ă  pe acestea, dând na  ş tere la zona proximei dezvolt  ă  ri”. (Lev S. Vîgotski)    Stilul de înv ăţ are descrie diferen ţ ele individuale de înv ăţ are bazate pe preferin ţ ele elevului de a utiliza diferite componente ale ciclului de înv ăţ are. Men  ţ  iona  ţ  i factorii care intervin în formarea stilului de înv ăţ  are    si precizatiimportanta lor.    Educatorul, doar transmi ţă tor de cuno ş tin ţ e, poate fi cu u ş urin ţă înlocuitde mass-media sau alte surse bibliografice. Unicitatea ş i eficien ţ a saconst ă în capacitatea sa de (re)construire a rela ţ iei educa ţ ionale, fapt ceimplic ă permanent remodelarea propriei personalit ăţ i pentru a corespundeca partener autentic al elevului.  Proiecta  ţ  i o secven  ţă  didactic ă  având la baz ă  perspective de analiz ă   diferite  ş i reflecta  ţ  i asupra ponderii lor în înv ăţă  mântul actual: ã    predarea în sens tradi  ţ  ional; ã    predarea ca succes;  ã    predarea ca activitate inten  ţ  ional  ă  ; ã    predarea ca activitate normativ ă  ; ã    predarea ca management al înv ăţă  rii; ã    predarea ca act de comunicare pedagogic ă  .    În contextul ş colii moderne, profesorul este nevoit s ă - ş i pun ă întreb ă ri pentru a construi strategii flexibile de adaptare la schimb ă rilespectaculoase petrecute, într-un ritm alert, atât pe plan intern, cât ş i pe plan extern. ã    Formula  ţ  i zece întreb ă  ri cheie pe care profesorul si le pune înainte de a proiecta  ş i sus  ţ  ine o lec  ţ  ie eficient  ă  . Argumentati alegerea lor.    Argumenta ţ i rolul stilului comunicativ al profesorului în ob ţ inerea performativit ăţ ii interven ţ iei sale asupra elevilor.      În categoria metodelor activ-participative sunt incluse toate acele metodecare duc la formele active ale înv ăţă rii, adic ă înv ăţ area explorativ ă ,înv ăţ are prin rezolvare de probleme, learning by doing  (înv ăţ are prinac ţ iune), înv ăţ area creativ ă ; sunt metode care antreneaz ă elevii înefectuarea unor activit ăţ i de studiu independent, de munc ă cu cartea,înv ăţ are prin cercetare, realizare de lucruri practice, exerci ţ ii de crea ţ ieetc.  Preciza  ţ  i câteva procese  ş i opera  ţ  ii mintale dezvoltate la elevi prinintermediul aplic ă  rii metodelor activ-participative.    Realiza ţ i un eseu pe tema ,,Clasic, modern ş i postmodern în clasa deelevi”.    Realiza ţ i un proiect de cercetare ameliorativ ă , plecând de la analizaspecificului ş colii române ş ti.    Prezenta ţ i ş i comenta ţ i într-un text: ,,Rolurile profesorului în contextul pred ă rii constructiviste”.    Din perspective experien ţ ei de profesor, care este concep ţ ia dvs. privind predarea? Argumenta ţ i.    Elaborati un eseu cu tema: Stilul de predare al profesorului contemporan .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x