Metode i Tehnike Učenja

Description
Ivana Dugan Učenje je relativno trajna promjena u ponašanju izazvana iskustvom (Tarpy i Mayer,1978.) Učenje uključuje primanje, obradu i upotrebu informacija Učenje i pamćenje su dva međusobno nadopunjujuća aspekta procesa učenja Prilaziti obavezama sa pozitivnim stavom-imati volju učiniti nešto Postaviti ciljeve-što želim ostvariti? Postaviti očekivanja-koliko mogu očekivati? Biti određen-kako ću to ostvariti? Biti realan Podsjetiti se na dobre strane radazašto to radim? Drža

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Ivana Dugan   Učenje je relativno trajna promjenau ponašanju izazvana iskustvom (Tarpy i Mayer,1978.)  Učenje uključuje primanje, obradu i upotrebu informacija  Učenje i pamćenje su dvameđusobno nadopunjujuća aspektaprocesa učenja   Prilaziti obavezama sa pozitivnim stavom- imati volju učiniti nešto  Postaviti ciljeve- što želim ostvariti?  Postaviti očekivanja -koliko mogu očekivati?  Biti određen - kako ću to ostvariti?   Biti realan  Podsjetiti se na dobre strane rada- zašto to radim?  Držati se rokova  Iskoristiti svaki uspjeh kao motivaciju za daljnji rad
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x