Metode i Radno-igrovna Sredstva

Description
metode i radno igrovna sredstva, metodika ravoja govora

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Metoda igre ili igrovna metoda Osnovni princip uloge odgajatelja polazi od toga da je za dijete do polaska u školuigra način za shvatanje života.  Igrajući se, dijete uči, a učeći, ono se igra. Zbog toga, igra je pored ostalih, osnovni princip, metoda rada i osnovno sredstvo rada sa djecom do polaska u školu. Metoda igre  je način kako da se rad sa djecom izvodi putem igre, ne samo u razvoju govora nego i u svim aktivnostima kojima se dijete bavi u toku svog  boravka u predškolskoj ustanovi. To je niz postupaka kojima se igrom vježbaju slušanje i diskriminacija, artikulacija glasova, rječnik i rečenica djeteta. U aktivnostima na razvoju govora u predškolskoj ustanovi metoda igre najeikasnije se maniestuje kao govorne igre . !aznovrsni tipovi govorne igre, kada su u pitanju dječije književne vrste su  brojalice, poslovice, pitalice, bajalice, rugalice, zagonetke, pjesme, basne, priče. #ada su u pitanju jezičke orme, to su onološke igre $glasovima%, leksičke igre $riječima%, sintaksičke igre $ rečenicama%, semantičke igre $značenjima riječi%. &adržaj igre čini kostur igre, jer on treba da obezbijedi realizaciju odgojno'obrazovnih zadataka, bez obzira da li smo tako planirali ili je takva situacija nastala spontano.  &ve što sa djecom radimo, oživljavamo igrom, jednostavno animiramo. (grovni način rada udahnjuje dušu sadržajima koje želimo približiti djeci. )ored sadržaja koji realizujemo s djecom predvi*amo odgovaraju+u igru $kao metodu% i tok igre $uvodni, glavni i završni dio% ili tzv. strukturu igre vrijeme izvo*enja i trajanja igre mjesto izvo*enja igre, radno'igrovna sredstva, bez kojih se igra ne može uvijek valjano izvesti.    Metoda pričanja  -ajrazvijeniji oblik pričanja sa djecom je tzv. situaciono pričanje . )ričanje kao metoda djecu podstiče da sama pričaju o čemu žele kad god su za to raspoložena. Oblik metoda pričanja je i tzv. samogovor , a to je pričanje djeteta sa samim sobom$izmišljeni dijalog%. Osim situacionog pričanja i samogovora, postoji i stvaralačko pričanje , koje može biti aktičko pričanje i pričanje po mašti. &tvaralačko faktičko pričanje  je pričanje o realnoj temi pričanje na osnovi  promatranja i zapažanja $sa mla*im uzrastom%, pričanje po sje+anju $sa starijim uzrastom%, pričanje po nizu slika, improvizirano pričanje podsticano razgovorom $vidjeli smo ježa, našli smo ranjenog vrapca%, inormativno pričanje $gdje sam bio, šta sam vidio i čuo%, pričanje po ličnom iskustvu, tumačenje nečeg . &tvaralačko pričanje po mašti prema svome sadržaju može biti osmišljeno $logičko% i nonsensno $nelogičko%. rste stvaralačkog pricanja  po formi ' grupno pričanje $polilog% je grupni sastav djeca pričaju na zadane riječi, tako štosvako dijete doda nešto na posljednju riječ, kažu nešto pogriješno da ispadne smiješno i sl.,' izmišljaju nastavak ili kraj započete priče $koju započinje odgajatelj%,  'izmišljaju priču po planu odgajatelja, 'izmišljaju priču po datoj ili slobodnoj temi, 'sastavljaju novu od poznate priče $drugu varijantu /rvenkapice, )epeljuge% islično. rste stvaralačkog pričanja  po predmetu i sadržaju ' stvaralačko pričanje po jednoj ili više slika, ' izmišljamo priču o igračkama, ' priča nekog predmeta, biljke, prirodne pojave $vjetar, oblak, kiša%,' pričanje o zamišljenom putovanju, ljetovanju, zimovanju, posjeti, susretu.Obučavamo djecu stvarnom pričanju ve+ poslije tre+e godine, i to vlastitim  pričanjem poticanjem na samogovor i govor. 0ijete voli da priča šta mu se desilo, šta je vidjelo i čulo.  -ajomiljenije dječije teme su o životinjama, ku+nim ljubimcima, miljenicima. Obučavanje djece  stvaralačkom pričanju  zahtijeva i sljede+e ' radno'igrovna sredstva,' identiikaciju sa igračkom ili predmetom, ' započinjanje priče od strane odgajatelja. Metoda teksta 0ječiji tekstovi po ormi su prozni, stihovani, dramski, zagonetke, pitalice,  poslovice, brojalice. )ri izboru tekstova vodimo računa o sljede+im elementima sadržaj, dužina i
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x