Mapa de capacitat acústica de SANT QUIRZE SAFAJA Realitzat amb l’assistència tècnica de :

Description
Mapa de capacitat acústica de SANT QUIRZE SAFAJA Realitzat amb l’assistència tècnica de : Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Departament de Territori i Sostenibilitat Debeacústica (empresa col·laboradora del Departament). Normativa d’aplicació:.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Mapa de capacitat acústica de SANT QUIRZE SAFAJA Realitzat amb l’assistència tècnica de: Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Departament de Territori i Sostenibilitat Debeacústica (empresa col·laboradora del Departament) Normativa d’aplicació:
 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
 • Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.
 • Decret176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos
 • Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl:
 • Valors d’atenció: En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per habitatges existents en medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A)
 • Objectius de qualitat acústica del municipi. Nivells de soroll global que podem tenir a cada carrer, parc... Valors límit d’immissió de les activitats i el veïnat Permet una millora en la gestió de la contaminació acústica, planificació urbanística, mobilitat... Ajuda a l’obtenció de l’index de soroll diürn, Ld .. Índex que han de determinar els ens locals a cada carrer per establir el nivell d’aïllament acústic a les façanes de les noves edificacions. Què regula el mapa de capacitat acústica? Fonts d’informació: La proposta de mapa de capacitat acústica elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, (any 2004) ha servit de base per a la modificació i actuació del Mapa El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, o la figura de planejament urbanística aprovada o en procés d’elaboració, per determinar els usos del sòl vigents o planificats. La zonificació acústica del terme municipal ha de tenir en compte les àrees urbanitzades, els nous desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats per sistemes generals d’infraestructures de transport, i els espais d’interès natural que gaudeixin o demanin una protecció especial contra la contaminació acústica. Cap punt del territori no pot pertànyer simultàniament a dos tipus de zones acústiques diferents. El pas d’una zona a una altra ha de ser progressiu, és a dir, d’una zona de sensibilitat acústica baixa s’ha de passar per una zona de sensibilitat acústica moderada per arribar a una zona de sensibilitat acústica alta. La zonificació del territori ha de mantenir la compatibilitat entre zones. Si hi són admissibles o hi concorren dos o més usos del sòl, la classificació s’ha de fer segons l’ús predominant. Criteris generals de zonificació: (A4) compte les àrees urbanitzades, els nous desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats per sistemes generals d’infraestructures de transport, i els espais d’interès natural que gaudeixin o demanin una protecció especial contra la contaminació acústica. Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial. (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. Per les zones existents, a nivell d’objectius de qualitat és el mateix!!! El canvi el tenim pel que permetem a activitats, veïnatge... , que tenim 5 dB(A) més de permisivitat a les zones B1. (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin zonificats en el mapa de capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4). Els habitatges propers a les explotacions ramaderes, es zonifiquen com a (B1). Concreció del mapa no estiguin zonificats en el mapa de capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4). En el mapa de capacitat acústica municipal, hi ha un predomini de les zones de sensibilitat acústica alta, que es corresponen bàsicament al sòl d’us residencial (A4), també s’han zonificat els equipaments més sensibles com els centres docents com a (A2). Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin zonificats en el mapa de capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4). La zona de sensibilitat acústica moderada, està representada per les àrees on coexisteixen l’ús residencial amb activitats productives i/o amb carrers de trànsit moderat, ambdós classificades com a (B1); o amb activitats terciàries (B2). La zona de soroll de la infraestructura viària C-59 s’incorpora al mapa, a títol informatiu, per compatibilitzar a efectes de la qualitat acústica i, en la mesura que sigui possible, els usos existents o futurs en aquest territori amb els propis de la infraestructura. Llegenda del Mapa de Capacitat Acústica no estiguin zonificats en el mapa de capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4). El ple municipal ha pres l’acord d’aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica, en data ........, i se sotmet a informació pública per un període de 30 dies hàbils. S’aprova definitivament en data ....... El mapa de capacitat acústica municipal és públic i consultable per a la població. Aprovació Les zones de sensibilitat acústica resten subjectes a revisió periòdica, que s’ha de fer com a màxim cada deu anys, des de la data de la seva aprovació. Així mateix, la zonificació acústica del territori s’ha de revisar, quan es produeixin canvis en el planejament territorial i urbanístic que afectin els usos del sòl, i quan es tramitin plans urbanístics de desenvolupa-ment que estableixin usos pormenoritzats del sòl. Revisió:
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x