Manželky Karla IV.

Description
Manželky Karla IV. Kristýna Vaněčková 2.C. Blanka z Valois (1316-1348). narozená roku 1316 -původně křtěná jako Markéta dcera Karla I. z Valois, sestra francouzského krále Filipa IV. Sličného

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 7 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Manželky Karla IV. Kristýna Vaněčková 2.C Blanka z Valois (1316-1348)
 • narozená roku 1316-původně křtěná jako Markéta
 • dcera Karla I. z Valois, sestra francouzského krále Filipa IV. Sličného
 • vyrůstala na francouzském dvoře-počátkem dubna 1323 se setkala s Václavem a 15.května 1323 se sezdali.
 • Ještě téhož dne byl Václav biřmován na Karla po svém kmotrovi Karlu IV. francouzském králi
 • do 1330 na francouzském královském dvoře
 • v letech 1330 – 1334 Blanka žije sama v Lucembursku nebo Henegavsku
 • v červnu 1334 se manželé setkají v Praze a Blanka se brzy sžívá s českým prostředím a začíná učit česky a německy
 • Blanka z Valois
 • po boku svého muže žije více méně v ústraní a veřejného života se nezúčastňuje
 • v září 1347 korunována jako česká královna spolu s Karlem se Svatovítské katedrále.
 • o necelý rok později 1. srpna 1348 po krátké nemoci umírá(pravděpodobně na tuberkulózu) pochována je ve Svatovítské katedrále
 • Blanka byla jedinou životni partnerkou Karla IV., kterou upřímně miloval
 • Děti: Z jejich svazku se narodily dvě dcery: Markéta- manželka uherského krále Ludvíka I z Anjou, Kateřina-choť pozdějšího Karlova rivala, rakouského vévody Rudolfa IV., a po jeho smrti žena braniborského markraběte Význam: 1328 vymřela hlavní větev Kapetovců a králem se stává první příslušník poboční větve Valois, Blančin starší bratr Filip VI.- to umožnilo Karlovi zůstat na francouzském dvoře a zajistilo podporu francouzského krále v budoucím životě. Své dcery použil ve své sňatkové diplomacii pro udržení moci. Úspěchy manželství Anna Falcká(1329-1353)
 • narozena 1329
 • dcera falckraběte rýnského Rudolfa II. a Anny Tyrolské
 • o Annině dětství se nezachovalo do dnešních dob nic
 • jako dvacetiletá provdala za Karla IV. v březnu 1349 v Bacharachu
 • v listopadu 1349 je Anna Falcká korunována na českou královnu
 • v prosinci 1349 na římskou královnu
 • v lednu 1350 dá Anna Karlovi následníka trůnu, syna Václava- ten do dvou let umírá
 • 2. února 1353 zemřela v Praze také Anna Falcká, pohřbena v chrámu sv. Víta v Praze
 • Úspěchy manželství
 • Sňatek byl vynikajícím diplomatickým tahem- rozvrácení řady protivníků, nevěstin otec falckrabě Rudolf II.- na straně římského protikrále Günthera ze Schwarzburgu- tímto si Karel zároveň zavazuje celý rod Wittelsbachů.
 • Věno Anny Falcké- statky v Horní Falci, které tvořili základ nově budované říšské domény, tzv. Nových Čech
 • Anna Svídnická (1339-1362)
 • narozena mezi roky 1338 až 1339
 • dcera svídnicko-javorského knížete Jindřicha II. a dědička posledního slezského vévodství
 • po smrti otce se stěhuje ke strýci- uherskému králi Ludvíku I.
 • Karel ji původně plánoval zasnoubit se synem Václavem-po jeho smrti a smrti Anny Falcké se s 14-letou Annou Svídickouoženil sám1353 v Budíně
 • poté manželé žili přes rok odděleně
 • účastnila se pouze své korunovace českou královnou 1353 a korunovace na královnu římskou 1354
 • 1355 spolu začínají žít a podnikají společně císařskou korunovační jízdu
 • Děti a smrt
 • 1358 porodila dceru Elišku-jež se provdala za rakouského vévodu Albrechta III.(o jejím narození poslala Anna vlastnoruční list Karlovu velkému příteli, mysliteli, filozofovi a básníkovi Francesku Petrarcovi)
 • 1361 porodila Karlu IV. dědice trůnu Václava (IV.)
 • 1362 zemřela při porodu třetího dítěte, pochována ve Svatovítské katedrále
 • Úspěchy manželství
 • Jako Annino léno získal Karel Svídicko, Javorsko a zbylou část Slezska
 • Po její smrti- uzavření příměří mezi Karlem a jeho rivaly, vévodou Rudolfem IV. a uherským králem Ludvíkem I.
 • Eliška Pomořanská(1347-1392)
 • též Alžběta-narozena asi 1347
 • dcera pomořanského vévody Bohuslava V. a vnučka polského krále Kazimíra I. Velikého
 • urostlá statná postava a mimořádné tělesné dispozice(uměla prý lámat meče)->dala Karlu IV. šest dětí
 • 1363 v Krakově se provdala za Karla IV.(31 let věkový rozdíl)
 • 1363 v Praze byla korunována na českou královnou
 • 1368 v Římě korunována na římskou císařovnu, korunoval ji sám papež
 • s Karlem v Římě založila špitál pro české poutníky
 • po smrti Karla žila Eliška v Hradci Králové jako františkánka
 • 1393 v Hradci Králové umírá
 • Eliška přežila Karla o patnáct let, pochována v hrobce v chrámu sv. Víta v Praze.
 • Anna-provdala za anglického krále Richarda II. Markéta- norimberského purkrabího Jana III. z Zolernu dva synové zemřeli ještě jako nemluvňata Zikmund-se stal uherským, římským a nakonec i českým králem- svrhl Václava IV.- původně byl předurčen pro polskou korunu. Jan- zdědil Zhořelecké vévodství. Tímto sňatkem se mu podařilo narušit protilucemburskou koalici, v níž stáli uherský i polský král a rakouský vévoda- polský král byl její děd Kazimír I. Děti a úspěchy
 • 1. manželka Blanka z Valois (1316 – 1348):
 • Markéta Lucemburská ∞ Ludvík I. Veliký
 • Kateřina Lucemburská -rakouská vévodkyně a braniborská markraběnka ∞
 • 1/ 1353Rudolf IV. Habsburský
 • 2/ 1366Ota V. Bavorský
 • 2. manželka Anna Falcká (1329 – 1353):
 • Václav
 • 3. manželkaAnna Svídnická (1339 – 1362):
 • Alžběta Lucemburská) ∞ Albrecht III. Habsburský
 • Václav IV. - český a římský král ∞
 • 1/ 1370Johanna Bavorská
 • 2/ 1389Žofie Bavorská
 • chlapec bez jména */+
 • 4. manželka Alžběta Pomořanská (1346/1347 – 1393):
 • Anna Lucemburská - anglická královna ∞ Richard II. Plantagenet
 • Zikmund Lucemburský- uherský a český král a římský císař ∞
 • 1/ 1385Marie Uherská
 • 2/ 1408Barbora Cejlská
 • Jan Zhořelecký (braniborský markrabě a vévoda zhořelecký ∞ Kateřina Meklenburská
 • Karel
 • Markéta „Mladší“ Lucemburská∞ Jan III. Hohenzollern
 • Jindřich
 • Z neznámé souložnice:
 • Vilém, levoboček, doložený z jediné listiny r. 1377
 • Děkuji za pozornost. Zdroje: Toulky Českou minulostí cs.wikipedia.org Google.cz www.kareliv.estranky.cz
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x