LXXXXI Ч.7 липень 2015 July 2015 No.7 LXXXXI - PDF

Description
THE HERALD July 2015 В І Н Н І П Е Ґ, M А Н І Т О Б А, К А Н А Д А W I N N I P E G, M A N I T O B A, C A N A D A LXXXXI Ч.7 липень 2015 July 2015 No.7 LXXXXI Canada Day Greetings to all our readers! Вітаємо

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 66 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
THE HERALD July 2015 В І Н Н І П Е Ґ, M А Н І Т О Б А, К А Н А Д А W I N N I P E G, M A N I T O B A, C A N A D A LXXXXI Ч.7 липень 2015 July 2015 No.7 LXXXXI Canada Day Greetings to all our readers! Вітаємо всіх читачів Вісника з Днем Канади! Ще молимось за Боголюбивий і Бо - гом бережений край наш, Ка на ду, за уряд, військо і увесь по бож ний на род наш, щоб Господь Бог до по - ма гав їм у всьому та охо роняв їх від уся кого ворога і су про тивника. Потрійна Єктенія UOCC to Hold 23rd SOBOR The iconic Fort Garry Hotel in Winnipeg, Manitoba the site of SOBOR n WINNIPEG, MANITOBA The Ukrainian Orthodox Church of Can a da holds its Gen eral As sembly, or SOBOR, July 13-19, 2015 at the historic Fort Garry Hotel in Win - nipeg, Manitoba. The week-long sche dule in cludes Cler gy and Do brodiyky con ferences, work shops, discussion ses - sions and a youth program. It culminates in a Hie rar chical Divine Li turgy at the Ho ly Trinity Me tro politan Ca the dral in Win nipeg. This is the 23rd ti me that the faithful of the UOCC have gathered to discuss and debate matters im - port ant in the life of the Church. This SOBOR meeting al - so precedes the 100th an niversary of the foundation of the UOCC in Again we pray for our God-loving and God-protected country of Can a da, its go v ernment, Armed Forces and all of our pious people; that the Lord God help and aid them in all things and pro tect them from every enemy and adversary. The Litany of Fervent Supplication Святий Володимир Великий n Українськa Православ нa Цер квa відзначає день Свя того рівно апостоль но - го великого князя Во ло ди - мира 28-го липня (н. ст.). Ни нішнього ро ку ми наю - ть 1000 років з часу упо ко - єн ня Св. Во ло дими ра. Він ві ді йшов у вічність 15 ли - п ня 1015 p. в селі Бе рес то - вому непо далік від Ки єва. Похо ва ли його в Де сятин - ній цер кві. Св. Во лодимир не роз ривно по в'я заний з виз нач ною по дією в іс то - рії ук ра їнського наро ду Хре щен ня Київ ської Русі- України. Св. Во ло ди мир є знаковим сим во лом для всі єї східно сло в'янської ци вілізації. продовження на стор.2 Icon of St. Volodymyr. SOBOR DETAILS: See pp.9-16 Вітаємо всіх учасників ХХІІІ СОБОРУ УПЦК і бажаємо успішної праці. Greetings to all participants of the 23rd SOBOR of the UOCC. Wishing all fruitfull decision-making. The Feast Day of St. Volodymyr n The Holy Orthodox Church comme morates the feast day of St. Volo dy myr the Great, Equal-to-the-Apost les, on July 28. This year the commemorations be come more sig nif icant be cause this marks the 1,000 year since the repose of St. Vo - lodymyr. He fell asle ep in the Lord on Ju ly 15, He was buri ed in the imposing Church of Ti th es that was de stroy ed by the Com mun ist re gime in For the Uk rain ian peo - ple, St. Vo lo dymyr is an important saint as well as historical figure. He brought Ort ho dox Chris tian ity to his em pire and had his citizens baptized, forever chang ing the spiritual and historical course of the na tion. continued on p.2 Registration 1574 Publication Mail Agreement З ДНЕМ АНГЕЛА! GREETINGS ON YOUR PATRON SAINT S DAY n З нагоди свята Св. Івана Хрестителя 7-го липня сердечно вітаємо Його Високо пре ос вященство, Митрополита-Емерита Івана. Бажаємо кріпкого здо ров я, обильних Божих ласк та щедрот. На Многії Літа! Іs polla eti Despota! n We greet His Eminence Metropolitan-Emeritus John who celebrates his Patron Saint s Day on July 7th. We wish Metropolitan John, God s precious blessings, lovingkindness and bountiful health. May God grant you many blessed years! Святий Володимир Великий 2 ВІСНИК липень 2015 n З іменем святого рівноапос толь - ного великого князя Володимира не розривно пов'язана визначна по - дія в історії українського народу Хрещення Київської Русі-України. Проте християни на Київської Русі жили й раніше за часів панування язичництва. Так, християнкою була бабуся князя Володимира княгиня Ольга, яка сподобилася слави свя - тих рівноапостольних жінок. Святий князь Володимир був си - ном київського князя Святослава (972). Вперше ім'я Володимира зга - ду ється в руських літописах 968 ро - ку в оповіді про нашестя печенігів. Вдру ге ім'я князя Володимира зус - трі чається в літописах 970 року, ко - ли князь Святослав незадовго до сво - єї смерті розділив Київську Русь ку землю між трьома синами: старший син, Ярополк, отримав Ки їв, серед - ній, Олег, землю Древлян ську, а мо лодший син, Володимир, Нов - го род. Невдовзі після смерті Святослава між братами почався розбрат. Щоб помститися за загибель свого воє - во ди, вбитого князем Олегом під час полювання, князь Ярополк у 977 році виступив з раттю на землю Дре в лянську. Згодом, ставши єди - но дер жав ним князем Київської Ру - сі, Во ло димир здійснив кілька вда - лих во єнних походів, і таким чином роз ши рив межі своєї держави від Бал тійського моря на півночі до рі - ки Буг на півдні. Володимир став згадувати своє ди тинство та благочестиві наста но - ви, які чув від своєї бабусі рівно апо - стольної Ольги. Душа князя, яка шу - кала істинної віри, не знаходила спо кою. Він почав сумніватися в іс - тинності поганських богів. Великий князь Володимир, за прикладом сво єї бабусі княгині Ольги, вирішив змінити язичницьку віру. Дізнав - ши сь про це і про його бажання прийняти істинну віру, до Києва по - чали приходити проповідники з різ них країн. Дізнавшись про його на мір, до нього приходили посли від надволзьких хозарів-магометан, від латинників, від кримських юдеїв і від греків: кожен з послів пропону - вав йому прийняти його віру. Прийшов, нарешті, грецький проповідник-філософ і почав дово дити неправоту інших вір і вчити ве ли - ко го князя закону християн сь кого. Во лодимир за порадою бояр по слав десять послів спочатку до над вол - зьких хозарів, потім до ла тин ни ків і, нарешті, до греків у Кон стан тино - піль. Побували вони скрізь. У Кон с - тан тинополі Патрі арх, довідав шись про їх прибуття, по велів при го - тувати все потрібне для урочистої Служби Божої. Ця урочистість спра вила на по - слів ве лике вражен ня. Коли вони по вер ну лися до Ки є ва, доповіли ве - ли кому князю, що вони не задово - ле ні ін ши ми вірами, а про грецьку ска за ли: Ми не зна ли, стоячиу хра - мі, на не бесах ми знаходимося, чи на зем лі: на землі немає такої краси, там дій сно Бог перебуває з людьми. Вся ка людина, скуштувавши солод - кого, не захоче їсти гіркого; так і ми не мо жемо ба жати іншої віри, крім ві ри греків . А бояри при цьому зау - ва жи ли кня зеві: Якби не добрий був закон гре ків, то бабуся твоя Оль га, найму дрі ша з людей, не при - й няла б його . Володимир твердо вирішив при - й няти віру грецьку православну і почав думати про хрещення. Вели - кий князь оголосив через послів, що він любить грецький закон і го - то вий хреститися. Царівна Анна по - У 1888 році на березі Дніпра, неподалік від місця Хрещення свого народу було вста - новлено па м'ят ник святому рівно апос - то льно му князю Володимиру у Києві, Ук - ра їна. го дилася вийти заміж за страшного іно племенника і вирушила до Кор - суня з духовенством і своїм почтом. (продовження на стор.4) Вшанування пам'яті Св. Ольги n В Українській Православній Церкві 24 липня (н. ст.), вшано - вують па м'ять святої рівноапос - тольної княгині Ольги, бабусі Во лодимира Ве ликого. Після смерті чоловіка, князя Ігоря в 945 p., Ольга довгі роки пра вила Київською Руською державою від імені свого малолітнього си - на Святослава. Княгиня Ольга прийняла християнство і про - сла влена українською Право - слав ною Церквою як рівно апо - с тольна. За старо дав німи пере - ка зами, княгиня Ольга близько 957 року прибула до Кон стан ти - но поля і там прийняла святе хре щення від самого Констан - ти но польського Патріарха, з ім'ям пі сля хрещення Єлена; її хре сним бать ком був грецький ім ператор Костянтин. Дата хре щен ня Оль ги не відо ма точно. Свята княгиня Ольга намо в ля - ла і сина свого, князя Свя то сла ва, ох ре ститися. Старання Оль ги на - вер нути і свого сина Свя тослава в хри стиянську віру не увінчалися успіхом. Однак князь Святослав не пере слі дував християн і хрис - тиянство. Хрис тиянська віра ста - ла державною вірою за часів сина Святослава, онука Ольги, велико - го князя Воло ди ми ра. Християн - сь ка віра вплинула на особисте життя Оль ги. У деяких докумен - тах ска зано, що ніби це вона збу - дувала в Києві церкву святої Со - фії. Про хрис тиянське життя Оль - ги свід чить її остання воля, де во - на про сить, щоб її поховали за хри сти ян ським зви чаєм і на гробі не спра в ляли по ганської тризни. По мерла вона 969 року, маючи бли зько 75 ро ків. Святий Володимир Великий, онук княгині Ольги, який 988 ро - ку ввів християнство як дер жав ну релігію на Русі, близько 1000 року переніс ті ло Ольги до ново збу до - ва ної Десятинної цер кви за київ - сь кого митро полита Леонтія ( ). Після смерті княгиню Оль - гу тривалий час не канонізу ва ли. Празнування дня її смерті існу ва - ли ще до приходу мон голів. Тепе - рішня служба її свята по хо дить з середини XV ст. Закон Божий ВІСНИК випускається щомісячно ВИДАВНИЧОЮ СПІЛКОЮ ЕККЛЕЗІЯ для УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ з благословення Його Високопреосвященства ЮРІЯ, АРХИЄПИСКОПА ВІННІПЕҐУ І СЕРЕДНЬОЇ ЄПАРХІЇ, МИТРОПОЛИТА КАНАДИ, ПЕРВОІЄРАРХА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ Протопресвітер Віктор Лакуста ГОЛОВА ВИДАВНИЧОЇ СПІЛКИ ЕККЛЕЗІЯ Маруся Кавецька ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ВІСНИКА ВИДАВНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ: Валентина Дмитренко, Михайло Павенський. THE HERALD is published monthly by ECCLESIA PUBLISHING CORPORATION for THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA with the blessing of His Eminence, the Most Reverend YURIJ, ARCHBISHOP OF WINNIPEG AND THE CENTRAL EPARCHY METROPOLITAN OF CANADA PRIMATE OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA Rt. Rev. Protopresbyter Victor Lakusta PRESIDENT ECCLESIA PUBLISHING CORP. Marusia Kaweski EDITOR-IN-CHIEF, THE HERALD 9 St. John s Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada R2W 1G8 Website: PUBLICATION STAFF: Valentyna Dmytrenko, Mikhail Pavenski. ТЕЛЕФОН: Редакції: (877) ext. 241 Дописи / Статті: Передплат: (877) ext. 223 Зміна адреси: Оголошення: (877) ext. 241 ФАКС: (204) EПОШТА: РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА: Не члени УПЦК $ GST річно Для організацій: $ GST Передплатники США: $75.00 (USD) Іноземні передплатники (всі країни): $80.00 (USD) Один екземпляр: $ postage + GST n Статті, опубліковані у Віснику/The Herald, під писані авторами, не обов'яз ко во від об ра - жа ють погляди та думки Української Право - слав ної Церкви в Ка на ді, а тільки авторів. Згі - д но правил Вісника/The Herald, всі мате рі яли можуть бути відредаговані з ураху ван ням вне сення ясності, обмеженості місця і сти лі - с тичності. Редактор залишає за собою пра во редагувати або скорочувати, як що це не об хі - д но а також відмовитися від пуб лі ка ції по да - них матеріялів, як що вважає непри дат ним, або якщо зміст розходиться з ре дак цій ним пра ви лом. Редактор застерігає за собою пра - во схвалити, або відмовити дру ку ван ня ма те - ріялів, які вже перед тим були надру ко ва ні в інших виданнях, або зна хо дя ть ся у ста дії роз - гляду для публікації в іншому міс ці. TELEPHONE: Editorial Office: (877) ext. 241 Article Submissions: Subscriptions: (877) ext. 223 Address Changes: Advertising: (877) ext. 241 FAX: (204) ANNUAL SUBSCRIPTION RATES: Non-UOCC members $ GST per annum Institutional: $ GST USA subscribers: $75.00 (USD) Foreign subscribers (all other countries): $80.00 (USD) Individual copies: $ postage + GST n Articles published in Visnyk/The Herald, sign - ed by the writer, do not necessarily reflect the views and opinions of the Ukrainian Or tho dox Church of Can ada, but rather those of the au - thor. All materials are subject to editorial mo - di fication for clar ity, space considerations and sty listic conventions adopted by the Visnyk/The Herald. The editor reserves the right to edit or shorten, if necessary, all articles, as well as to re - fuse publication of submitted ma terials if de - em ed unsuitable or at variance with editorial po li cy. The editor must approve the publication of any articles that have been published earlier or are under consideration for publishing else whe re. We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund of the Department of Canadian Heritage. THE HERALD July 2015 Saint Volodymyr the Great 3 In 988 all the population of Kyiv summoned by their leader Volodymyr came to the banks of the Dnipro River to be baptized into Orthodox Christianity. n St. Volodymyr the Great, Equal-tothe-Apostles, who ruled the mighty Ky ivan Rus Empire, is linked forever to the most crucial event in the history of the Ukrainian people the baptism in - to Orthodox Christianity of the people of Kyivan Rus -Ukraine in 988. Chris - tians had lived in the Kyivan Rus Em - pire for centuries before, although were a minority. St. Volodymyr s grand - mo ther St. Olha became a Christian, and her piousness and good works ma - de her worthy of being counted among the saints as equal to the apostles (see sidebar p. 4). St. Volodymyr was the son of Kyiv - an Rus Emperor Svyatoslav (972). The Chronicles mention Volodymyr for the first time in 968, recounting an attack by the Pecheneg tribe. His name comes up again two years later when Svya to - slav, just prior to his death, divided his empire between his three sons. The eld est Yaropolk received Kyiv, the middle Oleh received the Drevlyany lands and youngest son Volodymyr was allocated Novgorod. Soon after Svyato - slav s death, conflict arose between the brothers, leading to the death of the eld er two brothers. Volodymyr went on to consolidate power as the lone ruler of Kyivan Rus, conducting several successful military campaigns to expand his empire far to the north and south. His military successe
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks