Les Meves Aficions

Description
1. …

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1.   
 • 2.  <ul><li>En el meu temps després de l’escola em dedico 3 dies entre setmana a anar a entrenaments de bàsquet amb les meves amigues al Club Bàsquet Olesa. </li></ul><ul><li>El cap de setmana tinc un partit, ja pot ser tan dissabte com diumenge. </li></ul><ul><li>El bàsquet és el meu esport preferit. </li></ul>
 • 3. <ul><li>En el meu temps lliure també hem dedico a fer fotografies a tot el que passa per davant meu. </li></ul><ul><li>En un futur m’agradaria puger arribar a tenir una càmera bona i apuntar-me a un curset de fotografia, ja que ho trobo una cosa molt interessant i m’ho passo molt fent-la. </li></ul>
 • 4.  <ul><li>M’encanta la música. </li></ul><ul><li>Sempre que trobo un moment agafo el meu i-pod i em poso a escoltar música i més música. </li></ul><ul><li>A vegades vaig a dormir a les tantes escoltant música ja que en tot el dia no n’he pogut escoltar. </li></ul>
 • 5.  <ul><li>Quan estic a casa meva avorrida, intento quedar amb alguna persona per sortir al carrer. </li></ul><ul><li>M’agrada sortir tot i que quan fa molt de fred o molta calor prefereixo quedar-me a casa mirant una pel·lícula amb les meves crispetes i els meus </li></ul><ul><li>refrescos. </li></ul>
 • 6.  <ul><li>Una gran afició meva és també estar a l’ordenador, chatejar, buscar vídeos, estar al facebook… </li></ul>
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x