La Història de Les Meves Àvies

Description
La Història de Les Meves Àvies

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 4 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  MARIA CARMEN SANCHEZ LUQUE M'agradaria compartir amb vosaltres algues de les dades m!s importats dela meva via matera# m!s cocretamet parlar! del $ue %a treballat al llarg dela seva vida&La meva via matera va !ier a u poble de C(rdoba# Castro del Rio# el dia)* d'octubre de l'a+ ),*-# per tat actualmet t! ./ a+s& A casa seva ere .#els seus pares# dues germaes# i el seu germ desgraciadamet va morir amb01 a+s# $ua u dia es va tirar al riu i es va doar al cap amb ua pedra& Lameva via o %a tigut la oportuitat de poder estudiar# des de $ue teia bepetita# / o - a+s# a2udava3treballava amb la seva mare amb les 4eies delcamp& A$uesta 4eia l'%avia de 4er per$u5 o li $uedava m!s remei# per6 ellarealmet del $ue volia treballar era de modista& 7er ai6 va 4er u curs demodista# el $ual va durar 0 a+s# va come8ar $ua teia ). a+s# per tat vaacabar el seu ''somi'' amb )- a+s& 9a %aver de deiar de treballar decosturera per$u5 %avia de torar a treballar al camp a2udat als seus pares i lesseves germaes& :ot seguit# u cop acabat el curs de modista# va decidir ambua de les seves germaes a :errassa i va come8ar a treballar e ua 4 bricat5til $ue %i %avia a la 7la8a del 7rogr!s& :reballava - %ores di ries# de .a&m& a)*p&m& i cobrava ;11 pessetes setmaals# per6 per sort el tracte $ue teie erabo& <espr!s d'ai6 o va treballar de moltes m!s coses& Es dedicava a treballar al camp# a cosir a casa seva per a u taller i 4ialmet va teir u parell de 4ills#dels $uals va %aver de cuidar ella sola# per$u5 el meu avi marava a treballar cada dia a les / de la matiada i torava a les - de la it& A part d'%aver decuidar tamb! a la seva mare# $ue estava malalta i o sortia mai del llit& Ecoclusi(# la meva via s'%a passat pr cticamet la vida treballat a casa seva ial camp# o amb ues doletes codicios# per6 si cobrat ua mis5ria de sou&Siceramet $ua li vaig come8ar a pregutar coses# vaig descobrir coses$ue 2o o sabia i em va sorpredre molt lo po$uet $ue li pagave a la setmaaper treballar - %ores di ries&  :RINI<A< =>MEZ M?LER?  Ara parlar! sobre la vida de la meva via patera# sobre les codicios detreball i de oportuitats $ue teie atigamet# etc&Ella va !ier a u poble de =raada# a :oc( de Quetar# el dia 00 de =eer de l'a+ ),**# ai6 vol dir $ue actualmet t! /0& A casa seva ere .# dues s(does i l'altre u %ome& Amb )* a+s va %aver d'emigrar a :errassa amb tota laseva 4am@lia& 9a estudiar a l'escola del seu poble 4is $ue va %aver de marar#ai@ $ue o t! ''us estudis''# sap 4er lo b sic# escriure i llegir& La meva via oteia cap idea clara del $ue voldria treballar# ai@ $ue amb el $ue pogu!streballar 2a estaria b!& Llavors la primera vegada $ue va come8ar a treballar vaser a ua 4 brica o 4eie els cos dels 4ils per a cosir# amb ). a+s& :reballava)1 %ores di ries# el sou $ue cobrava era ua mis5ria# ;11 pessetes setmaals iels caps de setmaa pagave  pessetes B) duro per la %ora# per6 per sort eltracte $ue teie els ''directors'' tractave b! a les treballadores& Ella o vatreballar de cap altre cosa# m!s edavat# $ua va teir a dos 4ills# el meu parei al meu tiet# es va dedicar a cuidarDlos i a cuidar tamb! a la meva bes via# $ueper desgr cia avui e dia 2a !s morta& <espr!s de $ue la meva via m'%agirespost les pregutes m'%a semblat molt i2ust el sou $ue cobrava la getatigamet&
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x