Kontejnerizacija

Description
Seminarski rad

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 180 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
  SADRŽAJ1.UVOD............................................................................................................................................32.POVIJEST RAZVOJA KONTEJNERA....................................................................................43.VRSTE KONTEJNERA..............................................................................................................6 3.1 Mali kontejneri...........................................................................63.2 Srednji kontejneri.......................................................................63.3 Veliki kontejneri.........................................................................73.6 Označavanje kontejnera..............................................................8 4.PRETOVARNE TEHNIKE ZA KONTEJNERE.....................................................................105.PREDNOSTI I NEDOSTATCI KONTEJNERA I KONTEJNERIZACIJE..........................126.LUČKI KONTEJNERSKI TERMINALI................................................................................147.KONTEJNERSKI PROMET NAJVEIH SVJETSKIH LUKA...........................................15!.SJEVERNO EUROPSKE LUKE..............................................................................................16 .JUŽNO EUROPSKE LUKE......................................................................................................1710.UPOTRE#A KONTEJNERA U CESTOVNOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU.......1!11.UPOTRE#A KONTEJNERA U ZRAČNOM PROMETU.................................................2112.NAJVEI #RODOVI ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA.....................................................2213.ZAKLJUČAK.........................................................................................................................25 1.UVOD   Naziv kontejner potječe od engleske riječi “container“ (contain – sadržavati), a znači sve onošto u sebi može sadržavati nešto drugo.  Kontejner     je manipulacijska prijevozna oprema, najčeše u obliku zatvorene posude, kojasluži za !ormiranje krupni manipulativni jedinica tereta u cilju racionalizacijemanipulacijski i skladišni operacija.  Kontejnerizacija znači aktivnost implementacije i korištenja različiti vrsta i oblikaspremnika u procesu uklanjanja ili bilo koje kretanje materijalni dobara. #ontejnerizacija jenajvažnija vrsta integriranog prijevoza, koji igraju važnu ulogu kontejnera, prijevoz i prekrcajsredstava i nji ovu dosljednost.$azvoj kontejnerskog prometa je zbog prijelaza iz uobičajenog načina rada u me anizirani iautomatizirani o!!% loading operacija u svakoj !azi prometa. &svrt na jednostavan i brzoodvajanje tereta iz prometa imovine imao je neizmjeran utjecaj na dizajn razvojkontejnerizacija. #orištenje kontejnera je mogue brzo odvajanje od kretanja teretnom prostoru s prijevozni sredstava koji mogu biti u isto vrijeme vee količine tereta koji prijevozi. #ontejneri obično raspolažu sa pred odno zapakiranom robom, teretima, svi vrsta oblika isvojstva (kartonske kutije, bala, torbe, bačve, košare, palete i sl.). na uvodu emo još samonapomenuti da imamo više vrsta kontejnera koji imaju svoje podjele od veličine i namijene,koje opet imaju svoje neke pod grupe na koje se dijele. 2  2.POVIJEST RAZVOJA KONTEJNERA & razvoju kontejnera i kontejnerizacije, u svijetu postoji mnogo različiti mišljenja. 'an denerg   u svom djelu “kontejnerizaciju“ označava kao da je riječ   kontejner bila u upotrebi ve i*. godine ili čak i ranije, +*+. god u $usiji je izveden prvi prijevoz pomou “odvojivvagon“, meutim od te se ideje odustalo jer problem je bio dizanje veliki tovarni jedinica.-tovari i istovari do pojave kontejnera bili su jako teški i !izički naporni, vrijeme istovara iutovara tereta trajali su jako dugo, sam teret nije bio kvalitetno zaštien od !izički kontakata iatmos!erski utjecaja. $oba je bila rasuta u manje terete pa su se pri premještajima stvarali iveliki gubitci.   lika  -tovar robe u /omorskim lukama prija pojave kontejnera(slika preuzeta sa eandt eit.org) 0ako je sve bilo do *12. god kada je 3alcolm /urcell 3c4ean razvio prvi kontejner i koji jeodlučio ulaganjem vlastiti sredstava riskirati u proizvodnju isti . 3alcolm je na tu ideju došao promatranjem utovara svoji kamiona na brodove i vidio je da se dosta prostora gubi zbogtako zvanog ,lošeg slaganja tereta,. &n je došao na ideju da bi se samo ,kutija, trebala nalazitna brodu a ne i šasija kamiona. &n je svojim izumom ,preporodio, prometni transport.5ovoljno je rei da su ga 3eunarodne pomorske ,,6all o! 7ame,, proglasili “8ovjekomstoljea“. 9enijalnost njegove komercijalne zamisli ogleda se u potpuno novom pristupu i!ilozo!iji prijevoza koji se nudi korisnicima, u kojem se kombinira nekoliko različiti vidova prijevoza sa standardiziranim kontejnerom u kojem je složen teret, i u činjenici da kompletan prijevoz od is odišta do odredišta prati jedan prijevozni dokument. /rekrcaji i transporti robeod tada su se znatno izmijenili, a uvidjevši da je ta inovacija sa kontejnerima uspješna svremenom dolazi do novi oblika, namjena i veličina kontejnera, kojima je svima zadaa bilada se roba u što kraem vremenskom periodu utovari, sigurno preveze i da su što manjigubitci. 3    lika :. 3alcolm /urcell 3c4ean (*; – :<<) (slika preuzeta ===.business istor>.com) amim razvojem i primjenom kontejnera u transportu, tu se javlja i pojam kontejnerizacije zakoju smo ve rekli da je to skup meusobno povezani sredstava za rad i te nološki  postupaka za automatizirano manipuliranje i transport okrupljenim jedinicama tereta – kontejnerima od sirovinske do baze potrošača. #ada govorimo o kontejnerizaciji važno je danapomenemo prednosti koje ona posjeduje ali i da se prisjetimo i neki njeni nedostataka./rednosti kontejnerizacije? % 'ea iskorištenost prostora % -štede na ambalaži % @e!tiniji transport % 'ei obrt transportni sredstava % 3aksimalna zaštita tereta od atmos!erski i !izički utjecaja.  lika A. /atentni nacrt i stvarni 0ransportainer (5ravo Borporation) &d nastanka kontejnera pa do danas možemo zaključiti da se kontejnerskim brodovima prevozi i preko C<D svi generalni tereta uope. 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks