Kaathal+Ennai+Theendiya+Pozhuthu

Description
காதல் எனைைத் தணடய ொொாழத... 1. ொகாணட வநதாலதாை் தாயம் மணமாறை்: காைலயேலேய அரகல் இரநத ேகாவலல் கடடபொடடரநத ஒல ொொரகக சபதம் காைதொ் பளகக. ொவறொ்படை் உறககதைத வடட எழந்ேதை். காைலயல் ொாத தககமம், ொாத மழபபமாக ஒர அைைகைற கைவலகல், நனறாகொ் ேொாரததக் ொகாணட ொடததரபொத எைகக மகவம் படததமாை ஒனற. ஆைாலம், இை்ற ொகாஞசம் ேவகமாக எழநதவடேடை். காைலயல் எழநத உடேை எைகக ேதனை் கடகக ேவணடம்.. ேகாபைொையக் ைகயல் ைவததக் ொகாணேட தைசரையேயா அலலத ொதாைலககாடசையேயா ொாரபொத எைகக மகவம் படததமாை ஒனற. சைமயலைறகக ொசனற அஙேக தயாைாக இரநத ேதனைை எடததக் கடகக

Please download to get full document.

View again

of 116
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 362 | Pages: 116

Extension: PDF | Download: 30

Share
Transcript
  கதல்எனத் ணடய ழ. .. 1. கண வநதத் தம்  மமற்:கலலய அரல்இரநத கல்கபடரநத ஒர சபதம் கத் ளக. வ்்உறகத எழ்த். கலல்  கம்,  பமக ஒர அற கலல், னறக் க் கண ரப எ கம்டதம ஒன. ஆம், இ் கஞசம் வகமகஎழந்.கலல் எழநத உ எ த் டக வணம்..கபயக் கல் வக் கண சயய அலதலகயய ப எ கம் டதம ஒன.சமயலற சன அஙக தயக இரநத த எக் டக ஆத். எத தககள் வநதம். அம் கபவம தத். எத அரமயக் றஙக!. எமள்எ்அமவ்டக்கண இரநத். அபழ, அஙக வநத எ் அம் கல் வபககள். எக ஒனம் யல. என் க் “ஏண! உனல கஞசம்  க டயத?.அநத த உ்த அவசம ளறன  வச். எக்கட. அவன ஒன சஞச கலயஉ!. அபட என உ்  அவசம்?. அவ் வம்   வம் வயத அவலக ஒ் ற்! அபடனவ ய ஆத்.அநத வசகளக் கம் எ வ.எனள் இரந உசகம் எலம் வடய, மல் வரதம் த் தஙய ஏண அநதத் தத் தம் எனஆ. மல்நத வரத்அஙரந ழ்.  ஓ! என ய் என உஙக தயலய?. ் மமற். M.Sc. த. வலத் தவத் எனயததய ய வல. அத் எனய இபதயவச எலம் கம். ஆறட உயம், ் ப, களய கம், வள றம், க உல் இவய எ அயளஙகள்.தறம் இரந என் ய், சக் கட வல எம் எ இனம் அமயல. கத, க மம் கதஎழவ எ்டத வலகள்.எ் த டபளம ட ஒர வல் வலல் இரற். அதலத்அவ எஙக ல இநத மயத;(.ஒர சம் அபடய ச எலம் ் ற்.இத அம அபழ எலம் எனம் அபட சம இரப்!.எதச் சதம் இ ம் டம், இ மககச் சத“. அபட என ஒ ம மயத். எ அபழதலம் கம் டத இம் எ் த் அரகமத். என எக் தம் சத். உ ஓட வந எ் தம் அத  ஒபப். அதக் க மலரம் எனத் கத் பலத்எ ஆநதம்.இப எலம் ஙகத ஆ. வல கதமதம் ஆக, ஆக மயத, அன எலம் றய ஆ. இபழ வந் வட் ய என ஆ.ம்.. என ணற!. வல ப என எ் கலஇரனற!. இபழ எஙகள் உறவ ஒர சதயம் ஆ. யததம் ய ஆத உ் ் கஞசம் கஞசமக தல்எனளய ஒஙக ஆ ்.வலகக ம் ஆமம் ய ச ற்.ஒவர தவம் க் த் சந் ற்.ஆல், ஒர தம் தற டயல. என  தக் றநதவகள் என ் கரயவக எலம்  வல . ஆல், எத்த்வல ற வயக் கம்.இதல், ற எ் ணகள் வல் இரநஎலம் எ ஒ ஆலசகத். ஆலசகள் எனறல்,எக் க, கக் க ள் ற அளஆலசகள்.ஆலசகளக் த் தஙக் களலம், அவகள் த் வயத் த் (அலய் வயகம் இரகலம்)எனல் தஙக் கள டயல. என சவ எலம்   ம்.ம் எனறம் த் எ எஙக அப் கம் வரற. அவர எம்்கவணம். ன வயல்  இரநத எஙகளம் கணடப் இரநத். அம் ன வயல் எலம்அவ்தல ம், தகள்எலம்எ ஙக ஆ ம். இபழ வல இல கம் தமக் வதய எம்அவரம்ன .ஒரள் பச் சன். ம! உ சயவணடய எலம் சஞச. த க உ சற். வற எம் என எகத. உ அபறம் எ நதஙக, ணட எலம் இரறஙகஎலம்்சயம்.” அ்அவ்டக்கண். நதஙக அபடன அவ் சனல் எ் தஙக ஜம்அகம். ட ட  ஒர அவலகல வலல்இரறள். இனம் எஙக ல எனம் சம இரம் ஒவ். என லற தவக எலம்  வம் கஇம்தவத.தவத எனறம் உஙக வள உல றகளஉள உரவம் க வநதம் வரம். ஆல், எஎன ய கம் த் வரம்!. ய எனற அ் யல் எனச் , ரட எச் சன ல வரம் ஆற.றயத் தல  உலக அ ய் எனத ய என
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x