Joner- Jonföreningar (salter)

Description
Joner- Jonföreningar (salter) avsnitt 3:5 och 5:4 Natriumjon + Kloridjon → Natriumklorid Na+ + Cl - → NaCl En positiv jon och en negativ jon dras till…

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 217 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Joner- Jonföreningar (salter) avsnitt 3:5 och 5:4 Natriumjon + Kloridjon → Natriumklorid Na+ + Cl - → NaCl En positiv jon och en negativ jon dras till varandra och bildar en jonförening. Jonföreningar kallas salter. (saltkristall) Vad är ett salt? ã Salter är uppbyggda av positiva och negativa joner ã Mellan de positiva och negativa jonerna i det fasta saltet finns jonbindningar ã Jonerna som ingår i ett salt kan vara enatomiga eller fleratomiga ã Vatten kan bryta jonbindningen och bilda hydratiserade joner som kan röra sig fritt i vatten lösningen Salter(jonföreningar) i fast eller löst form (s) anger att ett salt är i fast form, t.ex. AgCl(s) (aq) anger att jonerna är lösta i vatten (aqua), AgCl(aq) t.ex Na+(aq) + Cl-(aq) Vatten kan bryta jonbindningen och bilda hydratiserade joner som kan röra sig fritt i vatten lösningen Vatten (vattenmolekyl) Na+ (aq) Cl- (aq) NaCl (s) Hydratiserade joner (joner lösta i vatten) Joner Enatomiga joner Fleratomiga joner: (atomjoner) : NH4 + ammoniumjon OH- hydroxidjion Cl- kloridjon Na+ natriumjon Fleratomiga joner: http://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/LabTutorials /PeriodicProperties/Ions/ions.html#Table1 Positiva joners namn Namn Formel vätejon (Proton) H+ silverjon Ag+ oxoniumjon H3O+ kopparjon Cu2+ litiumjon Li+ Järn(II)jon Fe2+ natriumjon Na+ Järn(III)jon Fe3+ kaliumjon K+ zinkjon Zn2+ ammoniumjon NH4+ blyjon Pb2+ magnesiumjon Mg2+ kalciumjon Ca2+ bariumjon Ba2+ aluminiumjon Al3+ Negativa enatomiga joners namn Namn Formel fluoridjon F- kloridjon Cl- bromidjon Br- jodidjon I- oxidjon O2- sulfidjon S2- nitridjon N3- hydridjon H- Negativa fleratomiga joners namn Namn Formel hydroxidjon OH- vätesulfatjon HSO4- sulfatjon SO42- nitratjon NO3- vätekarbonatjon HCO3- karbonatjon CO32- divätefosfatjon H2PO4- vätefosfatjon HPO42- fosfatjon PO43- I en jonförening är summan av jonernas laddning noll – en jonförening är oladdad Skal: KLM KLM KLM KLM Antal : 2 8 1 287 280 288 Summan av jonernas laddning är noll – en jonförening är oladdad Vad säger den kemiskaformeln (jonförening) Namn: magnesiumnitrid 3Mg2+ + 2N3- → Mg3N2 Oktet = åtta valenselektroner Vad säger den kemiska formeln? 1 1 1 1 1 2 5 5 10 1 1 3 Kemiska räkneord Räkneord Antal mono 1 di 2 tri 3 tetra 4 penta 5 hexa 6 hepta 7 okta 8 nona 9 deka 10 Namngivning av salter (jonföreningar) Salter är alltid i fast form oladdade utåt Dvs. laddningarna måste ta ut varandra, t.ex. Al3+ behöver 3Cl- för att bilda AlCl3 Räkneord skrivs bara ut om det behövs dvs om det finns flera ”oxidationstal” för jonen (gäller övergångsmetallerna) Som exempel: För järnsulfat (FeSO4) , Fe2+ och dijärntrisulfat (Fe2(SO4)3) , Fe3+ Inte för aluminiumklorid (AlCl3), magnesiumklorid (MgCl2) Räkneordet ”mono” behöver inte skrivas ut, t.ex. Manganoxid (MnO) Namngivning av jonföreningar Grundämnena i tabellen kan bilda atomjoner. Fyll i tabellen Grundämne Grundämnets Grupp i periodiska Jonens formel Jonens namn kemiska tecken systemet aluminium barium brom fluor Läs avsnitt 5:4 Övning: 1. stenciler (jonföreningar) (se hemsidan) 2. Uppgift 509-512, 3. Lär in två salter (jonföreningar) från vardagen (namn, kemiskformel och användning tex från sid 72 i boken) Lättlösliga-/svårlösliga salter Salters löslighet/fällning ã Olika salters löslighet varierar mycket. I en liter (dm3) vatten kan man tex lösa: - 1920 g NH4NO3 - 2,0 mg AgCl ã När en positiv- och negativjon av ett svårlösligt salt förs samman sker en utfällning ( fällningsreaktion) man får en fällning (fast material) ã Svårlösliga salters joner kan användas som reagens på olika ämnen Fällning Ordlista. Precipitate : fällning Spectator ions: åskådarjoner Precipitation : utfällning Bariumklorid Magnesiumsulfat Läs avsnitt 5:4 Övning: 1. stenciler (jonföreningar) (se hemsidan) 2. Uppgift 509-512, 515-517, 523 3. Lär in två salter (jonföreningar) från vardagen (namn, kemiskformel och användning tex från sid 72 i boken) Joner som reagens
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks