Inomhusträning, yngre gruppen, C

Description
Inomhusträning, yngre gruppen, C. Vi träffas varje måndagskväll i Tennishallen. Det blir mycket att ta in i början. men ledarna hjälper till. Först värmer vi upp. sedan brukar vi fortsätta med lite koordinationsövningar.

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Inomhusträning, yngre gruppen, CVi träffas varje måndagskväll i TennishallenDet blir mycket att ta in i börjanmen ledarna hjälper tillFörst värmer vi uppsedan brukar vi fortsätta med lite koordinationsövningarMen tyngdpunkten ligger på att pröva på lite olika grenar, som löpning förstås…..eller stafettKanske höjdhoppeller kulstötningGemenskapen är viktigoch att vi har roligtHej då, vi syns på måndag igen
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks