Inomhus vinterträning Nu är det snart dags att starta säsongen 2017

Description
Inomhus vinterträning Nu är det snart dags att starta säsongen 2017 med våra nya tränare Henrik & Ida-Maria I år har vi bokat mattor på Ullna Indoor Golf…

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Inomhus vinterträning Nu är det snart dags att starta säsongen 2017 med våra nya tränare Henrik & Ida-Maria I år har vi bokat mattor på Ullna Indoor Golf med start den 11/1 2017. Vi räknar att vara där ca 2 tim / gång så att det ges tid för både slag och puttning. Vi försöker att samordna skjuts, men räkna med att din junior behöver skjuts till hallen. Vinterträning 2017 med golfkompisar Onsdagar Kl. 19-20.30 10 ggr med uppehåll för sportlov. (v.9 2017) Start: 11/1 -2017 Kostnad 1.000:- / deltagare Betalas till klubben innan 1.a gången BG 372-6312 Bindande anmälan senast 30/11- 2016 via mail till juniorkommitten@wgcc.se Ange Namn: Telefon nr: Mailadress: KOM IGEN OCH KICKSTARTA SÄSONGEN 2017
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks