Inom Al-Anon är vi alla lekmän...

Description
Inom Al-Anon är vi alla lekmän. …men vi har en stor samlad erfarenhet av att vara anhörig eller vän till alkoholister och av sjuk-domen alkoholism. Al-Anons enda syfte är att hjälpa anhöriga och vänner till alkoholister. Våra erfarenheter av sjukdomen alkoholism.

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Inom Al-Anon är vi alla lekmän... …men vi har en stor samlad erfarenhet av att vara anhörig eller vän till alkoholister och av sjuk-domen alkoholism. Al-Anons enda syfte är att hjälpa anhöriga och vänner till alkoholister. Våra erfarenheter av sjukdomen alkoholism.  Vad händer med oss anhöriga och vänner?  Al-Anon Familjegrupper och tillfrisknandet  Fråga gärna Vem kan gå till Al-Anon? Alla som påverkas eller har påverkats av någon annans drickande, oavsett om den personen fortfarande dricker eller inte. Vem blir alkoholist?
 • En ”demokratisk folk-sjukdom” och familjesjukdom, som drabbar oavsett kön, ålder, yrke, social bakgrund eller position.
 • Undersökningar visar att ca 10% av befolkningen utvecklar alkoholism samt att barn till alkoholister löper högre risk att utveckla sjukdomen.
 • Det har också visat sig att ca 4-6 personer påverkas av varje alkoholist.
 • En osynlig sjukdom  Endast en liten del av alkoholismen är synlig på gator och torg.  Resten finns i hemmen, på arbetsplatserna och bakom fördragna gardiner.  Alkoholism är en familje-sjukdom, som drabbar även den som inte dricker. Vi blir besatta av att försöka kontrollera alkoholisten…  …på samma sätt som alkoholisten blir besatt och inte kan sluta eller kontrollera sitt drickande. En själslig sjukdom  Sjukdomen alkoholism förändrar inte bara alkoholisten utan också de närstående gradvis inifrån.  Våra beteenden, värderingar, moral och etik förändras.  Vi märker det oftast inte själva och det sker mot vår egen vilja. Som anhörig/vän börjar vi… tappa våra egna intressen utveckla ett överdrivet kontrollbehov fokusera på alkoholisten ta över ansvaret förneka underlätta hitta på ursäkter manipulera känna skuld och skam känna bitterhet bli sjuka Maktlöshet inför alkoholen  Vi tappar kontrollen  Alltmer kaos och förvirring  Hjälplöshet och rädsla  Isolering och flykt (t ex skilsmässa) Kapitulation  Att nå sin personliga botten  Klarar det inte på egen hand  Villighet att söka hjälp Al-Anon Al-Anons historia  Idén med familjegrupper föddes nästan samtidigt med att Anonyma Alkoholister bildades.  Al-Anon-grupper bildades i USA och spreds så småningom över världen.  I Sverige förekom spontana, ostrukturerade möten på 60-talet.  Idag finns ca 125 grupper i Sverige och ca 24 000 i hela världen. Al-Anon är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.
 • Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.
 • Al-Anon är självförsörjande genom egna, frivilliga bidrag. Det förekommer inga medlemsavgifter.  Al-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution. Al-Anonmötet och gemenskapen Enbart anhöriga och vänner till alkoholister Våga bryta isoleringen, våga prata om det Anonymiteten skyddar Nytt hopp, nya förebilder Al-Anons Tolvstegsprogram för tillfrisknande Tolv steg till tillfrisknande Erkänna och acceptera att jag är anhörig/vän till en alkoholist Tro på en lösning Relationen till mig själv och till min omgivning  Träna i att leva i ödmjukhet, tolerans och ärlighet  Ett program för personlig inre tillväxt Personlig väg Nöjd med tillfrisknandet Ärlighet och ödmjukhet Få nytt hopp och nya förebilder Bättre relationer och mindre problem Uppskatta Al-Anonmötena Träffa andra och bryta isoleringen Växa som människa Må bättre och få mer sinnesro Sluta kontrollera Friskare tankar och friskare känslor Få vetskap om att det kan bli bättre Anamma sjukdomsbegreppet och erkänna sin maktlöshet En ärlig önskan om hjälp Anonymiteten är grunden för vår gemenskap  Vad vi säger och vem vi möter på Al-Anon är anonymt och förs inte vidare. Tillfrisknande  Alkoholism växer inte bort.  Sjukdomen finns även hos anhöriga och vänner.  Al-Anon påminner anhöriga och vänner om deras egna valmöjlig-heter.  Al-Anon lär oss att leva ett bra och fritt liv vare sig alkoholisten dricker eller inte. Tack för att ni lyssnat! Välkommen till ett öppet möte! Informationsgruppen Al-Anons litteratur Al-Anons Servicekontor 08-643 13 93 www.al-anon.se
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks