Inofrmatica aplicata

Description
Informatica aplicata

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Cursul 2 Hipertextul: Metoda de organizare a informatiilor în care datele sunt memorate într-o retea de noduri si legaturi, putând fi accesata prin intermediul browserelor si manipulata de un editor. Noduri (concepte) = blocuri de informatii cuprinse în reteaua sistemului hipertext. Un nod reprezinta, în mod uzual, un concept unic (o idee), putând contine text, grafica, animatie, audio, video,imagini sau programe. Legaturi (relatii) = conexiuni între nodurile din reteaua hipertextului,ce permit utilizatorului sa treaca de la un nod la altul. HTML = limbaj de marcare a hipertextului utilizat pentru descrierea paginilor Web. Tim Berners-Lee pune bazele lui în anul 1989 pentru comunicarea pe Internet între fizicienii de la CERN. HTML este un limbaj bazat pe SGML (Standard Generalized Markup Language) standardizat în 1986. HTML nu este un limbaj de programare, e un limbaj de marcare. JavaScript este un limbaj de programare de script (codul este vizibil utilizatorului), interpretat  în browser, dezvoltat de Netscapes,i Sun si cu care pot fi create pagini web interactive. Limbajul HTML ofera autorilor mijloace pentru: I publicarea de documente cu antete, texte, tabele, liste, fotografii etc. I regasirea on-line de informatii prin intermediul hiperlegaturilor accesate printr-un simplu click de mouse. I proiectarea de formulare pentru realizarea tranzactiilor cu servere aflate la distanta, pentru cautari de informatie sau pentru activitati specifice comertului. I includerea de foi de calcul tabelar, clipuri video, sunete si alte aplicatii direct în documente. Se numeste tag ceea ce este cuprins între semnele „<”  si „>”.  Exista un tag de deschidere (de început) si un tag de închidere (de sfârsit - cel prefixat de semnul „/”). (ex: <body>...</body>)) Prin element întelegem atât numele general al tagului cât si obiectul format din tag de început (+atribute, daca exista), continut si tag de închidere. Limbajul HTML nu este case-sensitive (nu face deosebirea între majuscule-minuscule) Elemente ce nu au nevoie de tag de închidere: <meta> <br><embed> <hr> <img> <input> <link> <param> <source> <wbr>.  2 Tagurile trebuie sa fie declarate astfel încât elementele sa fie cuprinse complet unele în altele, fara suprapunere. Spatiile multiple din continutul unui element sunt ignorate. Elementele pot avea atribute care controleaza modul în care functioneaza elementele. Elementele nu trebuie sa se suprapuna. Exemple: 1 <p>Acesta este <em>complet<strong>gresit</em>!</strong></p> 2 <p>Acesta <em>este <strong>corect</strong>.</em></p> Atributele se plaseaza în interiorul tagului de început. Atributele constau dintr-un nume si o valoare separate printr-un caracter „=”.  Valoarea atributului poate sa nu fie cuprinsa între ghilimele daca nu contine spatii si niciunul din caracterele ’ ‘ = < sau > .  Altfel sunt cuprinse între apostrofuri sau ghilimele. Valoarea si caracterul ’=’ pot fi omise dac a valoarea este nula. Documentele HTML sunt în format text ASCII si pot fi editate cu orice editor de text (de ex. Notepad++ sau SublimeText) sau cu editoare specializate de tip WYSIWYG (de ex. Adobe Dreamweaver). Prima linia a fisierului este declaratia tipului documentului ce specifica ce versiune de HTML se foloseste. Urmeaza antetul documentului (<head>) incluzând orice fel de metadate (informatii suplimentare despre pagina). Acestea nu sunt afisate (în afara de titlul documentului din bara de titlu). Mai contine legaturi catre fisiere externe si metadate utile pentru clasificarea automata a paginii web de catre motoarele de cautare. Continutul vizibil al unei pagini web se afla în cadrul elementului <body>. DTD = Document Type Definitions - Definitii în limbajul general XML Exista doua tipuri de elemente: I elemente de tip bloc: încep pe un rând nou pe o pagina si ocupa întreaga latime disponibila. Elementele de tip bloc pot fi cuprinse unul în altul si pot contine elemente de linie. I elemente de linie: nu trebuie sa înceapa pe un rând nou, ocupa doar latimea necesara. Nu pot cuprinde elemente de bloc dar pot contine alte elemente de linie. Paragrafele sunt elemente de tip bloc si se introduc cu tagul <p>...</p>. Spatiile multiple sunt ignorate. 1 <p>Acesta este un paragraf</p> Trecerea la un rând nou se realizeaza utlizând tag-ul <br>. Exemplu: 1 <p>Prima linie 2 din paragraf<br> 3 A doua linie din paragraf 4 </p>  3 Introducerea unei linii orizontale se realizeaza cu ajutorul tagului <hr>. Pentru alinierea paragrafelor se poate utiliza atributul align 1 <p align= directie >Text paragraf</p> Valori posibile pentru directie: I left = aliniere la stânga I right = aliniere la dreapta I center = aliniere la centru I <b>Text boldat (cu aldine) </b> I <i>Text înclinat (italic)</i> I <u>Text subliniat</u> I <em>Text accentuat</em> I <strong>Text puternic accentuat</strong> I <cite>Text ce reprezinta o citare sau o referire la alte surse</cite> I <code>Desemneaza un fragment de cod</code> E important de înteles diferenta semantica dintre tagurile <strong> si <b>, amândoua facând textul aldin. 1 <!-- Importanta deosebita --> 2 <p><strong>Atentie!</strong> Pericol de electrocutare!</p> 3 4 <!-- Marcare vizuala --> 5 <p>Campul are intotdeauna o componenta <b>electrica</b> si una <b> magnetica</b>.</p> E important de înteles diferenta semantica dintre tagurile <em> si <i>, amândoua facând textul italic. 1 <!-- Accentuare --> 2 <p>Imi <em>place</em> sa studiez electrotehnica!</p> 3 4 <!-- Alta voce --> 5 <p>Cuvantul <i>electric</i> provine din limba greaca.</p> Victor Liste neordonate: 1 <ul> 2 <li>primul element al listei</li> 3 <li>al doilea element al listei</li> 4 <li>s.a.m.d</li> 5 </ul> Liste ordonate: 1 <ol> 2 <li>primul element al listei</li> 3 <li>al doilea element al listei</li>  4 4 <li>s.a.m.d</li> 5 </ol> <ol type= A > - va genera o lista numerotata cu A,B,C <ol type= a > - va genera o lista numerotata cu a,b,c <ol type= i > - va genera o lista numerotata cu i,ii,iii Pentru a insera o imagine într-o pagina HTML vom utiliza tag-ul <IMG> Sintaxa: 1 <img src= URL-imagine width= latime height= inaltime alt= text alternativ border= grosime chenar > Exemplu: 1 <img src= smile.jpg alt= Zambeste > I Hyperlegaturile sunt stabilite folosind elementul de linie ancora: <a> I Atributul href identifica destinatia legaturii. I Textul asociat link-ului va fi automat subliniat si colorat în albastru. Exemplu: 1 <a href= http://elth.pub.ro >Departamentul de Electrotehnica</a> I Cale relativa: domeniul nu se afla în valoarea atributului href. Daca pagina referita se afla într-un subdirector, atributul href trebuie sa reflecte aceasta. I Cale absoluta: include domeniul. Exemplu: 1 <!-- Cale relativa --> 2 <a href= /despre.html >Despre</a> 3 4 <!-- Cale absoluta --> 5 <a href= http://www.google.com/ >Google</a> Legatura care sa afi seze “Email Me,”  si care atunci când este apasata, sa deschida clientul email implicit si sa pre-completeze o parte din email (cel putin adresa de email unde se trimite emailul): 1 <a href= mailto:victor.bucata@gonysoft.com >Email-me</a> Limbajul HTML permite organizarea informatiei sub forma de tabele bidimensionale(linii (rows) ¸si coloane (columns)). Un tabel se defineste cu ajutorul tag-ului <table> si contine una sau mai mute linii definite prin tag-ul <tr>. Fiecare linie contine una sau mai multe celule, <td>, sau celule header, <th>. Diferenta dintre <td> si <th> este data de modul de afisare. Pentru a defini grosimea marginii unui tabel se utilizeaza atributul border ce se asocieaza tag-ului <table>.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks