İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Description
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Please download to get full document.

View again

of 120
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Microeconomics

Publish on:

Views: 28 | Pages: 120

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA   (ANKET ÇALIŞMASI) (2015-2016) Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR   ISBN: Yayına Hazırlayan: Serkan DEMİR   İÇİNDEKİLER TAKDİM .............................................................................................................................. 7   KISALTMALAR................................................................................................................... 9   1.   GİRİŞ ............................................................................................................................ 11   1.1.   Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi .................................................................................. 13   1.2.   İnönü Ü.İ.F. ya da Darende’den İnönü’ye .................................................................. 19   1.2.1.   2001 Yılı ve Sonrası .......................................................................................................... 19   1.3.   Yöntem .............................................................................................................................. 22   1.3.1.   Evren ve Örneklem ........................................................................................................... 23   1.3.2.   Verilerin Toplanması ve İşlem ....................................................................................... 24   2.   BULGULAR .................................................................................................................. 25   2.1.   Demografik Bilgiler ......................................................................................................... 25   2.2.   Cinsiyet .............................................................................................................................. 25   2.3.   Bölüm ................................................................................................................................. 27   2.4.   Sınıf ..................................................................................................................................... 28   2.5.   Öğretim Şekli .................................................................................................................... 28   2.6.   Yaş ...................................................................................................................................... 29   2.7.   Medeni Durum ................................................................................................................. 29   2.8.   Mezun Olunan Lise ......................................................................................................... 30   3.   Sosyo Ekonomik ve Kültürel Durum ......................................................................... 32   3.1.   Anne Öğrenim Durumu ................................................................................................. 32   3.2.   Baba Öğrenim Durumu .................................................................................................. 33   3.3.   Anne Meslek Durumu .................................................................................................... 34   3.4.   Baba Meslek Durumu ..................................................................................................... 35   3.5.   Aile Aylık Gelir Düzeyi ................................................................................................... 36   3.6.   Kardeş Sayısı ..................................................................................................................... 37   3.7.   Ailede Aylıklı Çalışan Sayısı .......................................................................................... 38   3.8.   Öğrenci Algısına Göre Ait Olduğu Sosyo-Ekonomik Tabaka ................................. 38   3.9.   Aile İkamet Yeri ............................................................................................................... 39   3.10.   Hayatının Çoğunluğunu Geçirdiği Yerleşim Birimi ................................................. 39   3.11.   Öğrenciliği Sırasında Çalışma Durumu ....................................................................... 41   3.12.   Malatya'da İkamet Şekli .................................................................................................. 41   3.13.   Ailede Çalışan Kişi Sayısı ............................................................................................... 43   3.14.   Burs ya da Kredi Alma Durumu ................................................................................... 43   3.15.   Ailede Lise ya da Üniversiteye Giden Üye Sayısı ....................................................... 44   3.16.   Sosyal Medya Kullanma Durumu ................................................................................. 45   3.17.   Sigara Kullanma Durumu .............................................................................................. 45   4.   Öğrencilerin Sosyalite Durumları .............................................................................. 46   4.1.   Fakültenin Sosyal Faaliyetlerini Yeterli Bulma Durumları ...................................... 46   4.2.   Hangi Tür Faaliyetlerde Görev Almayı İsteme Durumu ......................................... 47   4.3.   Öğrencilerin Katıldıkları Boş Zaman Etkinlikleri ...................................................... 48   4.4.   Arkadaşlarla Bir Araya Gelme Durumu ...................................................................... 49    4   İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  4.5.   Mezuniyet Kutlamalarının Şekline Dair Görüşleri .................................................... 49   4.6.   Fakülte Yönetimi İle Bir Araya Gelmeye Dair Görüşleri ......................................... 50   4.7.   Fakültenin Web Sitesinin Yeterliliğine Dair Görüşleri ............................................. 50   5.   Öğrencilerin Fakülteye İlişkin Memnuniyet Algıları ............................................... 51   5.1.   Fakülteye İlk Gelişlerindeki Kanaatleri ........................................................................ 51   5.2.   Fakülteye İlişkin Şu Anki Kanaatleri ............................................................................ 52   5.3.   Fakültenin Bir Öğrencisi Olmaktan Gurur Duymaları............................................. 53   5.4.   Fakülteyi Başkalarına Tavsiye Etme Durumu ............................................................ 54   6.   Öğrencilerin Fakülte İdaresine Yönelik Memnuniyet Durumu .............................. 56   6.1.   Sorunları ve Önerileri Kolayca İletebilme ................................................................... 56   6.2.   Sorunlar ve Önerilere Karşı Duyarlılık ........................................................................ 57   6.3.   Duyuruların Zamanında ve Etkin Olarak Yapılması ................................................ 58   6.4.   Tüm Öğrencilere Eşit Davranılması ............................................................................. 58   7.   Binanın Fiziki Yapısından Memnun Olma Durumu ............................................... 59   7.1.   Dersliklerin Kapasitesi .................................................................................................... 59   7.2.   Dersliklerin Temizliği ..................................................................................................... 60   7.3.   Ders Dışı Zamanları Değerlendirme İmkânları ......................................................... 60   7.4.   Koridor, Fakültenin Ön ve Arka Bahçelerin Bakım ve Temizliği ........................... 61   8.   Kütüphaneden Memnun Olma Durumu ................................................................... 61   8.1.   Kaynak Zenginliği ............................................................................................................ 61   8.2.   Kitap Ödünç Alma Kolaylığı ......................................................................................... 62   8.3.   Kütüphane İmkânlarına Elektronik Ortamda Ulaşabilme Kolaylığı ..................... 63   8.4.   Kütüphane Görevlilerinin İlgi ve Yakınlığı................................................................. 64   9.   Kantinden Memnun Olma Durumu .......................................................................... 65   9.1.   Kantin Çalışanlarının Hizmetleri .................................................................................. 65   9.2.   Sunulan Ürünlerin Fiyatları ........................................................................................... 65   9.3.   Kantinin Temizliği ........................................................................................................... 66   9.4.   Kantinin Dekorasyon, Dizayn ve Ferahlığı ................................................................. 66   9.5.   Kantinin Fiziki Kapasitesi .............................................................................................. 67   10.   Öğrencilerin Akademik Eğilimleri ............................................................................. 68   10.1.   Lise Mezuniyet Derecesi ................................................................................................. 68   10.2.   Fakülteye Giriş Puanı ...................................................................................................... 69   10.3.   Öğrencilerin Okudukları Programın Tercih Sıralaması ........................................... 69   10.4.   Öğrencilerin Okudukları Programı İsteyerek Seçme Durumları ............................ 71   10.5.   Öğrencilerin İlahiyat Fakültesine Gelmesinde En Çok Etkili Olan Faktör ........... 71   10.6.   Öğrencilerin Hazırlık Arapça Muafiyet Sınavında Aldıkları Puanlar .................... 74   10.7.   Hafızlık Yapma Durumu ................................................................................................ 74   10.8.   Ailede Din Eğitimi Kurumlarına Giden ya da Gitmiş Olanların Durumu ........... 75   10.9.   Mezuniyetten Sonra Çalışmak İstedikleri Alan .......................................................... 76   10.10.   Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Almak İstedikleri Alanlar .................................. 79   10.11.   Ders Dışı Kitap Okuma Durumu .............................................................................. 80   10.12.   Fakülte Kütüphanesinde Çalışma Durumu ............................................................ 82   10.13.   Kur’an Okumasını Nerede Öğrendikleri ................................................................. 83   10.14.   Hafta Sonu ve Tatil Günlerinde Fakülte veya Şehirde Mesleki Bir Kurs Açılırsa Hangisine Devam Etmek İstedikleri............................................................................. 83   10.15.   Mesleki Alanda Yarışma Düzenlenirse Hangisine Katılmak İstedikleri ............ 84    Öğrenci Profili Araştırması   5  10.16.   Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okuma Sıklığı ............................................................ 84   10.17.   Kültürel ve Bilimsel Amaçlı Günlük Yazı Yazma Alışkanlığı .............................. 85   10.18.   İlahiyat Eğitiminin Din Anlayışlarını Etkileme Durumu ..................................... 86   10.19.   İlahiyat 2. Sınıf Öğrencilerinin İDKAB Bölümüne Geçmek İsteme Durumu .. 87   10.20.   Öğrenmek İstedikleri Yabancı Dil ............................................................................ 88   10.21.   YDS (Yabancı Dil Sınavı)’na Katılma Durumları .................................................. 88   10.22.   YDS Sınavına Girenlerin Aldıkları Puanlar ............................................................ 89   11.   Öğrencilerin Fakülte Eğitimi ve Problemlerine Dair Görüşleri .............................. 89   11.1.   Öğretim Elemanı-Hoca İle İlgili Olanlar ..................................................................... 91   11.1.1.   Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders İşleme Metotlarına İlişkin Düşünceleri .......................................................................................................................... 92   11.1.2.   Öğrencilerin Aktif Katılımını Sağlama ...................................................................... 94   11.1.3.   Ders Materyali Kullanma ............................................................................................. 95   11.1.4.   İletişim ve Rehberlik ..................................................................................................... 96   11.1.5.   Ölçme-Değerlendirme ................................................................................................ 100   11.1.6.   Sınıf Yönetimi .............................................................................................................. 100   11.2.   Kız-Erkek Karışık Sınıflar (Karma Eğitim) ............................................................... 102   11.3.   Kişisel Sorunlar .............................................................................................................. 103   11.4.   TV, İnternet, Sosyal Medya.......................................................................................... 104   11.5.   Kalabalık Sınıflar ............................................................................................................ 104   11.6.   Arkadaş Çevresi.............................................................................................................. 105   11.7.   Ulaşım .............................................................................................................................. 105   11.8.   Barınma ........................................................................................................................... 105   11.9.   Program İçerik ve Düzenlemeleri ............................................................................... 106   12.   Öğrencilerin Önerileri............................................................................................... 107   13.   Sonuç ........................................................................................................................... 109   KAYNAKLAR .................................................................................................................. 117   TABLOLAR LİSTESİ ....................................................................................................... 119 
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks