Infaa's - Nijammai Oru Kanavu Story. _ Page 10 _ Ladyswings

Description
Useful

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 104 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
   Menu   New Posts  New PostsPopular Content...InboxAlerts  < Prev1 ←         11Next >Watch Thread Infaa's - Nijammai Oru Kanavu story. Thread Status:  Not open for further replies.  Forums... Writer's Spot (Serial Stories) 678910 அத   நர ..., அனயவ   சத      வர , “ வக   மள , சக   யகள ...? அம ..., எப   இக ...? இளபயய ...”, அனயவ   பசமக   தவ   கட .“ சத ..., ந   உக   மல   கபம   இக .  எக   அத   பய ? அவன   நகத   அபலய ? இன   இக   லகஹட   தன ..., என   தர ...”, க   கட .“ அவ   எக   இக   இக ...? அவத   கர   பல   ப   ர   மச   ஆத . நம   மபள   தனச   வட ..., ந   சத   சயற   சனர ...”, இப   அனவ   அவன   ஏறடக .“ அத .., ந   அனகட   எ   சலவ   இல . ஏன ..., ஏகனவ   தபய   தனய   வ   வடலப   இத ..., இத   அவன   ஹடல   சடதரத , என   உ   இல   பணவ ..., அத ..., இக   வத   பற   தரக   வட ...”, சதரணமக Sep 14, 2016#91 infaa Bronze Wings   Messages:4,535Likes Received:11,130Trophy Points:113 New wingsLW WRITER   உரதவ , சததள   கவனமன . பக   வ   உள   சல , “ அம ..., ந   சதனமள   அவன      மறத   சன ..., உனதரயத ?”, சத   கவலயன .“ ஐய   சத ..., அத   பசகளட   ச   வளயடஇக   நக   சனகல ..., அத   ந   அபயஅவகட   லபன . அ   அத   வஷ   பத   வறபற ..., ச   கக   வற   ந   பகத   இலசன ..., அத   இப   ஒ   ஏபட   பணயகக ..., ந   சலம   சவகள ? நக   ய   எகடசலலய   ந   ம   உகள   க   சத ..., அப ..., வக ...”, அழக   சமளத . ஆன ..., மன   ச   பர   ஒ   கட . அத   மற , த   எபத   சன   ஒ   வதகக , கவககஅவ   எத   யசய   அவள   வயகம   இகயவல . தம   மமல , தன   ற   இபவக   ம   அவகட   அகற , அ   அவள   அசத   பத . அவள   ப   வளய   அமதத   அவ   ககவசத . ‘ எவள   அழக   சமளகற ..., இத   ந   ஒவத   சயக ...’, தனய   ந   கட .“ சர   மம ..., கச   ப   எதரகற ...”, அவ   வடபற ,“ அ ..., ந   ப ...”, அவள   அபனக . அவ   வரகக   அறய   கததவ , அவ   வரவ , “ சரஅன , கவ   பற , ந   உகட   சயக . அவக   சயபக   வட   எ   த . ந   அவகடப   பவத   வ , உன   தர   நனத ...”, வவக   தயகன . அவ   அக   அமதவ , “ நக   என   வன   எகடமறதக   பறக . உக   வல , அணயட   பரசவ , வளந   பயண ..., இப   உக   தடத   வல , இ   நவ , ந   எபவ   சன   வதகக ,  கவ   நல   ல   பதய   இட   எகதககள ..., “ அக   ந   உக   பரய   த   சல . என ..., நக   சயத , ந   அவக   ன   ழசகமட ..., இப   ட   சமளட ..., எனசதஷத ..., நக   வத   படதக ...”, அவள   ரதலஎண   வயத .“ த   அன ..., என   இவள   ரப   நநனகவ   இல . ஆன ..., ந   உகட   சலமவட   சர ...”, மனமர   மன   வன .“  ..., இப   எ   த , சர ..., அப   பகபன ..., நத   உக   த   சல ...”.“ இ   எனட   கடம   அன ...”, வகமக   உரக , “ உகளந   கணவன   அடய   க   வசக ...”, உளமரஉரத .“ உன   அடய   நத   க   வதக   அன ...”, உரதவ , அவள   அண   கட .“ சர ..., கச   ர   எக ..., சயகல   மடப   வறபக . அக   எனட   ரச   பகபறசதஷத   என   க   வன   தணல ...”, அவஉரக ,“ ந   ப   உக   அமவட   பச   இ ..., ப ...”, அவள   அப , அவ   ரதல   எண   வயதவ , அவ   கனத   அததமவ , சடக   பறத . சன   சரப   பகய   வதவ , ‘ உ   ரசப , ந   சதஷபட   பரவயல   அன ...’, அகநகழபவத   எணயவனக , வழ   ன . Plz drop ur comments here..............  infaa, Sep 14, 2016#91   Like Shoruby, krishnaajay, abhianvi and 111 others like this. நஜம   ஒ   கன  - Comments. Thank u. Infaa's - நஜம   ஒ   கன . Infaa's - நஜம   ஒ   கன  - comments.   கன  – 32. மலய , மடப   கர   ச   இறக , அவகளவசக   வ   வரவற   மரயய   தத . “ வக ..., வக   தப , நக   வதத   என   ரப   சதச ...”, அவ   கரத   பற   கட . அவர   நபவ   யவல ..., த   மனவய   தழ   தமண , தன   நள   அவளஅழவத   அவன   ஆசரயமக   ஏறட . இப   ஒ   ரத   உள   கணவன   அடய   அனய   கவதக   வ   எற   எணன . அத ..., ‘ அவளடண   ஏத   பய   த ...’ அவ   உள   ரபக   எணகட .“ இத   பக   வக ..., இப   மபள   அழ    ..., உகக ...”, அவகக   தன   இகய   கன .“ ஐய ..., நக   ஏ   சரமபறக ? உக   ஆயர   வலஇ , நக   அத   ப   பக ...”, அவர   கடயபதஅபன . Sep 17, 2016#92 infaa Bronze Wings   Messages:4,535Likes Received:11,130Trophy Points:113 New wingsLW WRITER
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks