Hvad kalder de sig på engelsk og tysk - PDF

Description
Hvad kalder de sig på engelsk og tysk Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Mia Jørgensen Tryk: P. J. Schmidt ISBN: Forord Denne håndbog indeholder en oversigt over de navne, ca.

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 157 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Hvad kalder de sig på engelsk og tysk Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Mia Jørgensen Tryk: P. J. Schmidt ISBN: Forord Denne håndbog indeholder en oversigt over de navne, ca. 630 danske institutioner, organisationer, brancheforeninger m.fl. anvender om sig selv på engelsk og tysk. Med den foreliggende 4. udgave er pjecen udvidet til også at indeholde betegnelser på tysk, i de tilfælde hvor en sådan findes. Under redaktionen har vi været i kontakt med alle de institutioner, organisationer m.v., der optræder i håndbogen. I denne forbindelse vil vi gerne takke de mange, der har givet oplysninger til bogen og ligeledes dem, der har taget sig tid til at kommentere bogen og give forslag til hvilke øvrige navne, den kunne omfatte. Alle kommentarer og ændringer til brug for næste udgave af håndbogen er meget velkomne. September 1997 Hans Skov Christensen Adm. direktør 3 4 A A AHTS, Arbejdsgiverforeningen Federation of Employers for Arbeitgeberverband für for Handel, Transport og Service Trade, Transportation and Services Handel, Transport und Service AI-Rådet The Danish Council of Consulting Der Dänische Rat der Beratenden Architects and Engineers Architekten und Ingenieure Akademiet for de Skønne Kunster The Royal Danish Academy of Fine Arts Akademiet for de Tekniske Danish Academy of Die Dänische Akademie der Videnskaber, ATV Technical Sciences, ATV Technischen Wissenschaften Akademikernes The Danish Confederation Bund Dänischer Centralorganisation of Professional Associations Akademiker Verbände Akademirådet The Academy Council AKB (Autoriserede Kølefirmaers AKB (Authorised Refrigeration Brancheforening) Installers Association) AKF, Amternes og Kommunernes Institute of Local Government Das Forschungsinstitut der Dä- Forskningsinstitut Studies - Denmark nischen Kreise und Kommunen Amtsrådsforeningen i Danmark Association of County Councils Der Kreistagsverband in Denmark in Dänemark AMU-Center Adult Vocational Training Ankenævnet for Forsikring Insurance Complaints Board Ankenævnet for Tilskud til Statsgaranterede Studielån The Board of Appeal for Subsidies to Education Loans Guaranteed by the State AOF, Arbejdernes Oplysnings Forbund Workers' Educational Association in Denmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Economic Council of the Labour Movement 5 A A Arbejdernes Oplysnings Forbund, AOF Workers Educational Association in Denmark Arbejdsformidlingen Employment Office Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Arbejdsgiverforeningen af Biscuitog Kagefabrikker samt Handelsmøller The Cake and Biscuit Employers' Association Arbejdsgiverforeningen for Federation of Employers for Trade, Arbeitgeberverband für Handel, Handel, Transport og Service, Transportation and Services, Transport und Dienstleistungen, København og Nordsjælland Copenhagen and North Zealand Kopenhagen und Nord Seeland Arbejdsløshedskassernes Samvirke The Association of Unemployment Insurance Funds Arbejdsmarkedets Ankenævn Labour Market Appeal Board Der Beschwerdeausschuss für den Arbeitsmarkt Arbejdsmarkedets Feriefond The Labour Market Holiday Fund Arbejdsmarkedets Danish Labour Market Die Dänische Zusatzrenten- Tillægspension, ATP Supplementary Pension versicherung für Arbeitnehmer Arbejdsmarkedsstyrelsen Directorate General for Employ- Generaldirektorium für ment Placement and Vocational Beschäftigungsvermittlung Training und berufliche Fortbildung Arbejdsmiljøfondet The Danish Working Environment Fund Arbejdsmiljøinstituttet National Institute of Occupational Nationalinstitut für Health, Denmark Arbeitsumwelt, Dänemark Arbejdsmiljørådet Working Environment Council Arbeitsumweltrat Arbejdsministeriet Ministry of Labour Arbeitsministerium Arbejdsretten The Labour Court 6 B A B Arbejdsskadestyrelsen The National Board of Landesversicherungsamt für Industrial Injuries Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten Arbejdstilsynet, Direktoratet for Danish Working Environment Dänischer Arbeitsumweltdienst Service Arkitekt-Ingeniør Rådet The Danish Council of Consulting Der Dänische Rat der Beratenden Architects and Engineers Architekten und Ingenieure Arkitektskolen i Aarhus Aarhus School of Architecture Aarhuser Hochschule für Architektur Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening Danish Asphalt Industries Asien-klubben (DI) Asia-Pacific Business Club of Denmark ATP Danish Labour Market Die Dänische Zusatzrenten- Supplementary Pension versicherung für Arbeitnehmer ATV, Akademiet for de Danish Academy of Die Dänische Akademie der Tekniske Videnskaber Technical Sciences Technischen Wissenschaften AUTIG, Autobranchens Handels- Danish Automotive Trade Gesamtverband Autoteile - og Industriforening i Danmark and Industry Federation Handel und Industrie in Dänemark Auto og Industrilakerere, Foreningen af Association of Vehicle and Industrial Painters in Denmark Bager og Konditormestre The Trade Associaton of Der Fachverband der i Danmark the Danish Baking Industry Dänischen Bäckereien Bagmandspolitiet The Fraud Squad Bedriftssundhedstjenesten Occupational Health Service Centre 7 B C Beklædnings- og Tekstilarbejderforbundet The Union of Garment and Textile Workers in Denmark Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) Employers' Association for Danish Petroleum Industry Beredskabsstyrelsen Emergency Management Agency Zentralamt für Katastrophenschutz B.F.I.D., Brancheforeningen af Association of Pharmaceutical Verband der Pharmazeutischen Farmaceutiske Industrivirksom- Industries in Denmark Industrie in Dänemark heder i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Danish Car Ferry Association Bioteknologisk Institut Biotechnological Institute Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark The Plumber and Pipeline Union in Denmark Boligministeriet Ministry of Ministerium für Housing and Building Wohnungsbau und Bauwesen Brancheforeningen for/af Se næste betydende ord Se næste betydende ord Brandtilsynet Fire Inspection Bryggeriforeningen The Danish Brewers' Association BSA, Byggeriets Studiearkiv The Danish National Centre for Building Documentation BUR, Byggeriets Udviklingsråd The Danish Building Development Council Bygge- og Boligstyrelsen National Housing & Building Direktorat für Wohnungsbau Agency und Bauwesen 8 D B C Byggecentrum The Danish Building Centre Bauzentrum Dänemark Byggefagenes Kooperative Federation of Co-operative Genossenschaftlicher Landssammenslutning (BKL) Building Contracting Societies Landesverband des Baugewerbes Danish Building BYG Dänischer Employers Confederation Byggeriets Arbejdsgivere, BYG Baugewerbeverband Byggeriets Studiearkiv, BSA The Danish National Centre for Building Documentation Byggeriets Udviklingsråd, BUR The Danish Building Development Council Byggesocietetet National Association for Building Børsmæglerforeningen Danish Securities Dealers Association Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) I/S The Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company (CTR) Centralorganisationen af Central Organization of Die Zentralorganisation der industriansatte i Danmark Industrial Employees Arbeitnehmer in der (CO-industri) in Denmark Dänischen Industrie Central Register of Motor Vehicles Motorkøretøjer Centralregisteret for Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg Co-operation Board of the State Centrum Demokraterne The Centre Democrats Chokolade- og Konfekture- Alliance of Danish Chocolate 9 C D D Industriens Brancheforening and Confectionery Industries CIMAC. Danmarks Nationale komite The Danish National Committee of The International Council on Combustion Engines Civilretsdirektoratet Ministry of Justice, Department of Private Law CO-industri Central Organization of Die Zentralorganisation der Industrial Employees Arbeitnehmer in der in Denmark Dänischen Industrie DA The Danish Employers Confederation D.A.F., Danmarks Automobilforhandler Forening Danish Automobil Dealers' Association DANIDA Danish International Development Assistance Danmarks Agentforening Danish Association of Dänischer Commercial Agents Handelsvertreterverband Danmarks Apotekerforening Danish Pharmaceutical Association Danmarks Automobilforhandler Forening, D.A.F. Danish Automobil Dealers' Association Danmarks Biblioteksskole The Royal School of Librarianship Fachhochschule für Bibliothekswesen Danmarks Designskole Danmarks Designskole Danmarks Designskole Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser The Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers 10 D D Danmarks Farmaceutiske Højskole Royal Danish School of Pharmacy Pharmazeutische Hochschule Dänemarks Danmarks Fiskeindustri- og Association of Danish Fishproces- Verband Dänischer Fisch- Eksportforening sing Industries and Exporters industrien und Exporteure Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri, Foreningen for Association of Fish Meal and Fish Oil Manufacturers in Denmark Danmarks Fiskeriforening Danish Fishermen's Association Danmarks Fiskeriundersøgelser Danish Institute for Fisheries Research Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Danish Institute for Fisheries Research, Department of Inland Fisheries Danmarks Forvaltningshøjskole Danish School of Public Administration Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP) Danish Governmental Gas Institute Danmarks Højskole Danish State Institute of Dänische Sporthochschule for Legemsøvelser Physical Education Danmarks JordbrugsForskning Danish Institute of Agricultural Sciences Danmarks Journalisthøjskole Danish School of Journalism Dänische Journalistenhochschule Danmarks Juice, Saft- og Frugtdrikindustriforening Association of Danish Juice and Fruit Drink Manufacturers Danmarks Jurist- og The Association of Danish Verband der Dänischen Økonomforbund, DJØF Lawyers and Economists Juristen und Ökonomen 11 D D Danmarks Lak- og Farveindustri, Foreningen for Danish Paintmakers Association Danmarks Lærerhøjskole Royal Danish School of Dänemarks Hochschule für Educational Studies Lehrerfortbildung - Universität für Lehrer Danmarks Meteorologiske Danmarks Meteorologiske Danmarks Meteorologiske Institut Institut Institut Danmarks Miljøundersøgelser National Environmental Dänisches Institut für Research Institute Umweltforschung Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø National Environmental Research Institute, Department for Artic Environment Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Danmarks Naturfredningsforening Danish Society for the Conservation of Nature Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Geological Survey of Denmark and Greenland Danmarks Pædagogiske Institut The Danish National Institute Pädagogisches Institut for Educational Research Dänemarks Danmarks Rederiforening Danish Shipowners' Association Danmarks Skibskreditfond Danmarks Skibskreditfond Danmarks Skibskreditfond Danmarks Statistik Statistics Denmark Danmarks Tekniske Technical University Technische Universität Universitet - DTU of Denmark Dänemarks Danmarks Turistråd The Danish Tourist Board Dänisches Fremdenverkehrsamt 12 D D Dansk Agrokemisk Forening Danish Agrochemical Association Dansk Annoncørforening Association of Danish Advertisers Dansk Arbejde, Landsforeningen The National Association for Danish Enterprise Dansk Arbejdsgiverforening The Danish Employers Confederation Dansk Arkitektur Center The Danish Centre for Architecture Dänisches Architektur Center - Gammel Dok - Gammel Dok - Gammel Dok Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund National Union of Garmentand Textile Workers in Denmark Dansk Brandteknisk Institut Danish Institute of Dänisches Institut für Fire Technology Feuertechnologie Dansk Byplanslaboratorium The Danish Town Planning Institute Danish Association of Forening, DLF Consumer Product Industries Dansk Dagligvareleverandør Dansk Design Center Danish Design Centre Dansk Design Råd Danish Design Council Dansk EDI Råd Danish EDI Council Dansk Eksportforening for Danish Export Group Association Dänischer Export Verein Gruppesamarbejde, DEG Dansk Eksportklub for Sundhedsog Hospitalssektoren (DI) Danish Society of Healthcare Industries Dansk El-Forbund Danish Electrical Union 13 D D Dansk Energi Klub (DI) Danish Energy Society Dansk Farmaceutforening The Association of Danish Pharmacists Dansk Flavour Organisation, DFO Association of Danish Flavour Manufacturers, Importers and Agents Dansk Flygtningehjælp Danish Refugee Council Die Dänische Flüchtlingehilfe Dansk Folkeparti The Danish People's Party Dansk Funktionærforbund The Danish Federation of Salaried Employees Dansk Handel og Service Danish Commerce and Services Dansk Hydraulisk Institut Danish Hydraulic Institute Dansk Industri (DI) Confederation of Hauptverband der Danish Industries Dänischen Industrie Dansk Industris The Executive Committee of the Der Arbeitsausschuss des Forretningsudvalg (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The General Assembly of the Die Hauptversammlung des Generalforsamling (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The General Council of the Der Exekutivausschuss des Hovedbestyrelse (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie Dansk Industris The Presidency of the Das Präsidium des Præsidium (DI) Confederation of Danish Industries Hauptverbandes der Dänischen Industrie 14 D D Dansk Industris Risk Management Forening (DI) The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industries Dansk Ingeniørforening The Society of Danish Engineers Verein Dänischer Ingenieure Dansk Institut for Fundamental Metrologi Danish Institute of Fundamental Metrology, DFM Dansk Isenkram Forening Danish Hardware Association Dansk Iværksætter Forening Danish Entrepreneurs Association Dansk Journalistforbund The Danish Union of Journalists Dansk Kerneteknisk Selskab Danish Society for Nuclear Technology Dansk Kvindesamfund Danish Women's Society Dansk Landbrugs Realkreditfond, DLR Agricultural Mortgage Bank Dansk Lægemiddel Information Danish Drug Information Dansk Lægesekretærforening Danish Medical Secretary Union Dansk Magisterforening The Danish Association of Masters and Ph.D.s. Dansk Management Forum Dansk Management Forum Dansk Management Forum Dansk Markedsføringsforbund Danish Marketing Association Dansk Metalarbejderforbund Danish Metalworkers Union Gewerkschaft Metall Dänemark Dansk Møbelindustri, Foreningen Association of Danish Verband der Dänischen Furniture Industries Möbelindustrie 15 D D Dansk Olie og Naturgas A/S Dansk Olie og Naturgas A/S (The National Oil and Gas Company of Denmark) Dansk Polarcenter Danish Polar Center Dansk Smedemesterforening The Association of Dänischer Schmiedmeisterverein Danish Blacksmiths Dansk Speditørforening Danish Freight Forwarders' Dänischer Spediteurverband Association Dansk Sprognævn Danish Language Council Dänischer Sprachrat DANSK STANDARD Danish Standards Association Dänisches Normungsinstitut Dansk Stevedoreforening Danish Stevedore Association Dansk Teknologisk Institut Danish Technological Institute Arbejdsliv Centre for Human Resources Development Beklædning og Textil Centre for Clothing and Textile Betoncentret Concrete Centre Bioteknik Centre for Biotechnology BPS-Centret Centre for Building Planning Systematics Efteruddannelse Supplementary Training Centre 16 D D Emballage & Transport Centre for Packaging and Transportation Energianvendelse i bygninger Energy Consumption in Buildings Energianvendelse i industri Energy Consumption in Industry Energianvendelse i transport Energy Consumption in Transport Energidistribution Energy Distribution Energiproduktion Energy Production Erhvervsanalyser Centre for Industrial Analysis EuroCenter Euro Center Fremstilling Centre of Manufacturing Industriel Ledelse Centre for Industrial Management Industriel Metallurgi Centre for Industrial Metallurgy Informationsteknologi Centre for Information Technology 17 D D Innovation Danish Innovation Centre Kemiteknik Centre for Chemical Technology Kompetence og Medier Centre for Competence Development and Media Integration Komponentcentret Component Centre MarkedsService Centre for Market Service Materialeprøvning Centre for Materials Testing Miljøteknik Centre for Environmental Technology Murværkscentret Masonry Centre Måling & Kvalitet Centre for Metrology and Quality Control Organisation og Ledelse Centre for Organization and Leadership Plastteknologi Centre for Plastics Technology 18 D D Produktivitetscentret Productivity Centre Produktudvikling Centre for Product Development Rørcentret Pipe Centre Svømmebadsteknologi Centre for Swimming Pool Technology Sydjysk Teknologisk South Jutland Regional Centre Teknologisk Partnerskab Centre for Technology Partnership Tribologicenter Tribology Centre Træteknik Centre for Wood Technology Udviklingshus Vestsjælland West Zealand Regional Centre Virksomhedsledelse Centre for Enterprise Management Dansk Textil og Beklædning Federation of Danish Dänischer Textil- & Textile & Clothing Bekleidungsverband Dansk Textil Union The Association of Danish Textile Retailers Dansk Toksikologi Center The Danish Toxicology Centre Dansk Udviklingsfinansiering A/S Danish Development Finance Corporation 19 D D Dansk Ungdoms Fællesråd The Danish Youth Council Dansk Varefakta Nævn The Danish Institute for Dänische Organisation für Informative Labelling Informative Etikettierung Dansk VVS, Erhvervsorganisation Dansk VVS, Trade Organization Dansk VVS, Energie, for energi, miljø og klima for Energy, Environment and Umwelt und Klima Climate Danske Andelsselskaber Federation of Danish Verband der Dänischen Co-operatives, FDC Genossenschaften Danske Arkitekters Landsforbund The Federation of Danish Bund Dänischer Architekten Architects Danske Arkitekters Landsforbund/ Akademisk Arkitektforening The Federation of Danish Architects/The Academic Architects Association Danske Bilimportører, De Danish Car Importers Danske Civiløkonomer, Foreningen af The Danish Association of Graduates in Economics and Business Administration Danske Dagblades Forening Danish Newspaper Publishers' Association Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation Danish Newspaper Employers' Association Danske Dental Laboratorier, DDL Danish Dental Laboratories Dänisches Dental Laboratorium Danske Dommerforening, Den The Danish Association of Judges Danske Eksportlederes Østlandsklub (DI) East-West Business Club Danske Eksportskole, Den The Danish Export Institute 20 D D Danske Eksportvognmænd, The Association of Danish Verband der Dänischen Inter- Foreningen af International Road Hauliers nationalen Fuhrunternehmer Danske Elselskabers Arbejdsgiverforening Association of Danish Power Stations Danske Elværkers Forening Association of Danish Vereinigung Dänischer Electricity Utilities Elektrizitätswerke Danske Erhvervschefers The Association of Industrial Zusammenschluss Dänischer Fællesråd, DEF Development Executives Wirtschaftsdirektoren in Denmark Danske Grus- og Stenindustrier The Association of Danish Stone and Gravel Industries Danske Handelskammer, Det Danish Chamber of Commerce Die Dänische Handelskammer Danske Handelsmøller, Foreningen af Association of Danish Millers Danske Isoleringsfirmaer, Foreningen af The Association of Danish Insulation Contractors Danske Kemiske Industrier, Foreningen af Association of Danish Chemical Industries Danske Landboforeninger, De Danish Farmers' Union Zentralverband der Dänischen Landwirtschaftlichen Vereine Danske Landbrugsmaskin- Danish Manufacturers of Dänische Landmaschinen fabrikanter Agricultural Machineries Hersteller Danske Læderfabrikanter, Foreningen af The Association of Danish Tanneries Danske Læskedrik Fabrikanter Danish Soft Drinks Association Danske Malermestre Association of Danish Master Painters 21 D E Danske Medicinfabrikker, MEFA, The Association of the Danish Verband der Dänischen Foreningen
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x