HUNGÁRIAKRT ,Herminaút17, BudapestXIV. - PDF

Description
TOWERS IRODAHÁZ OFICEBUILDING HUNGÁRIAKRT ,Herminaút17, BudapestXIV. I.Elhelyezkedés I.Location 1)Környezet 1)Suroundings Azépületekjólismertekiemelkedő elhelyezkedésükrő l: aherminabusinestowersépületeahungáriakrt.

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 44 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
TOWERS IRODAHÁZ OFICEBUILDING HUNGÁRIAKRT ,Herminaút17, BudapestXIV. I.Elhelyezkedés I.Location 1)Környezet 1)Suroundings Azépületekjólismertekiemelkedő elhelyezkedésükrő l: aherminabusinestowersépületeahungáriakrt. (Budapestegyikfő körgyű rű je),azajtósidürersorésa Herminaútközöthelyezkedikel. Thebuildingsarewelknownfortheiroutstandinglocation: HerminaBusinesTowersoficebuildingislocatedbetwen HungáriaKrt.(oneofBudapest'smainringroads), AjtósiDürersorandHerminaút. Azelhelyezkedéskitű nő közlekedésiöszekötetéstbiztosít. Akörnyékúgyisismert,mintavárosdiplomatanegyede, valamintúgyis,mintasportéletközpontja,számtalan sportlétesítményel. Thelocationprovidesexcelentraficonections.Thisareaisreferedto asthediplomaticquarter,containingmanyconsulatesandembasies, furthermoreisalsoacentreofsportlife,withnumerousportfacilities AkétoronybólálóirodakomplexumközvetlenülaVárosliget meletalálható,ígykínálvanyugodtéskelemes munkakörnyezetetvalamenyibérlő jének.azirodákból pompáskilátásnyílikaparkra. Thetwo-toweroficecomplexisituatedrightnextotheCityPark, oferingaquietandpleasantworkenvironmentforalofitstenants. Thisneighborhodprovidesastuningviewfromthe. Akitű nő elhelyezkedésnekésabarátságoskörnyéknek köszönhető enakörnyéksoknagykövetségetéskonzulátust vonzot,melyekaközelistefániaútmenténhelyezkednekel. Ezenintézményeközelségeazalazelő nyelszolgál, hogyakörnyékparkoló-díjmentesövezet. Duetoitsexcelentlocationandfriendlysurounding,theneighborhod atractedmanyembasiesandconsulates,whicharelocatedalongthe neighboringstefániaút.theaditionaladvantageofhavingthese institutionsnearbyisthatheareaisaparkingfe-frearea. AközelbentalálhatóBudapestnéhánymeghatározó nevezetesége,mintaszéchenyifürdő,ahő söktereésa Szépmű vészetimúzeum. Intheclosevicinity,remarkablelandmarksofBudapestarelocated, suchastheszéchenyispa,theheroes'squareandthe MuseumofFineArts. )Megközelíthető ség (tömegközlekedéselésautóval) )Publictransportation&caraces AHungáriakörútésaDózsaGyörgyútközelségekitű nő megközelíthető ségetbiztosítavárosbármelyrészérő l akárautóval,akártömegközlekedésel. Töbvilamos-ésbuszútvonal(7-esés173-masbusz;7,74és 75-östrolibusz;1-esvilamos)érintiaterületet.Kb.50métere azirodaháztóldélirányban,athökölyésahungáriakrt.sarkán épülazújmetróvonal,a4-esmetróegyikmegálója jelenlega4-esmetróépítésalat. AHerminatornyokautóvaliskönyenmegközelíthető ek: -abelvárosbólazandrásyútonésakirályutcán, -Budafelő lazárpád-vagyalágymányosi-hídonkeresztül, -Észak-ésDél-PestirányábólaHungáriakörúton, -vidékrő lazm3-masvagym0-ásautópályán. HungáriakörútandthevicinityofDózsaGyörgyútgrantyouthexcelent acestoanypartofthecity-eitheryoutakethecaroryousethepublic transportation. Severaltramandbusroutes(busno.7,173;troley-busno.7,74,75; tramno.1)areavailableinthesite'sclosevicinity.50msouthofthe project,onthecornerofthokolyutandhungariakrt.anewmetrostation oflineno.4-whichiscurentlyunderconstruction-wilbelocated. HerminaTowersareasytoreachbycar -FromdowntownthroughAndrasyútorKiralyutca -FromBudathroughArpadhídorLagymanyosihíd -FromNorthandSouthPesthroughtheHungariaringroad -FromthecountrysidethroughighwaysM3orM0. I.Általánosleírás 1)Azépületfő badatai mirodaterület -640m-esirodaszintek -56parkolóhely -5lift -fan-coilhű tő -fű tő berendezés -szintenkéntvizesblok -rugalmasalaprajzkialakítás -kulcsra-készátadás -kábelcsatornák -nyithatóablakok -videókamerásmegfigyelő rendszer (beleértveaparkoló-területeket) -elektromostű z-ésfüstérzékelő rendszer -beléptető rendszer -4/365irodaihozáférés -kártyásbeléptető rendszer )Szolgáltatások -0-4óráig(hétvégénis)biztonságiszolgálat -éteremazépületben -postaszolgáltatásazépületben -fitneszcentrumazépületben -természetesfénymindenirodában -70fő skonferenciaterem -kijelöltdohányzóhelyiség -menedzsmentéskarbantartásahelyszínen 3)Mű szakileírás AHerminaBusinesTowersnemrégibenfelújításrakerült, ésegymodern,nemzetközi,exkluzívirodaházváltbelő le magaszerviz-éskényelmiszolgáltatásiszintetbiztosító létesítményekel. Egyáltalánosirodaszintakövetkező tulajdonságokalbír: I.Generaldescription 1)Buildingspecifications moficeareas -640mflor-plates -56parkingunits -5elevators(5units) -two-pipefan-coilsystem -sanitaryblocksoneachflor -flexibleinternalayout -turn-keyhandover -culvertforcables -openablewindows -videocamerasurveilance(incl.parkingareas) -electronicsmokeandfiredetection -acescontrol -4/7/365aces -cardentrysystem )Amenities -4/7securityservice -in-houserestaurant -in-housepostalservice -in-housefitnescenter -naturalightinal -conferenceromfor70participants -dedicatedsmokingareas -on-sitemanagementandmaintenance 3)Technicaldescription HerminaBusinesTowershavebenrecentlyrefurbishedand upgradedtoamodern,internationalexclusiveoficebuildingwithigh serviceandcomfortfacilities. Ageneraloficeflorincludesbasicaly,thefolowingcontents: Architecture: Flor:Roledtype,anti-staticarpet;Ceramicflor-tilesinsanitary-blocks Wals:Gypsumpartitioning,andglas-fiberwalpaper Paintedwalswithdispersitpaintinsanitary-blocks, coridorsandpublicareas Ceiling:Suspendedceiling,60x60cmOWAtype Paintedceilingwithdispersitinsanitary-blocksandpublicareas Dors:Veneredorpaintedorwithmetalframeandstandardhandle Furniture:Kitchencabinetstandardsetsforeachoficeflor Építészet: Padló:antisztatikuspadlósző nyeg;avizeshelyiségekben kerámiapadlólapok Falak:gipszkartonválaszfalak,üvegszálastapétával; avizesblokokban,közlekedő könésaközösterületeken diszperzitfalfestés Plafon:álmenyezet,60x60cmOWAtípusú; festetmenyezetavizesblokokbanésaközösterületeken Ajtók:Furnérvagyfestetajtók,fémajtókeretelésztenderd kilincsekel Bútorok:Konyhaszekrénymindenkonyhábanazirodaszinteken (sztenderd) Gépészet: Hű tés-fű tés:fan-coilmindenirodaszinten Machinery: Climate:fan-coilsatoficelevels I.Bérlő ireferenciák: Nagyörömünkreszolgál,hogytöbjó-hírű,nagynevű cég választotairodaházunkat,akiketmártöbévebérlő ink közötüdvözölhetünk. I.Tenantreferences: Wearehapytohavemanyrespectful,brand-namedtenantsinour buildingforseveralyears. Elektromos: Világítás:4x18W,60x60cm,parabolatükröslámpákaz irodákban.hálózaticsatlakozás:mű anyagparapet vezetékcsatornákazirodaszinteken;magas-ésalacsony feszültségű hálózaticsatlakozók Biztonság:Biztonságibejáratiajtókésgarázsbejárók 4)Szinterületek Electric: Lamps:4x18W,60x60cm,parabolicmirored,recesed in Plug-ins:Plasticparapetculvertsatoficeflors Highandlowvoltageplug-ins Security:Securedentranceandparkingareas 4)Florareas DélitoronySouthTower 565mirodaterület/ 50mirodaterület/ 50mirodaterület/ ÉszakitoronyNorthTower 60mirodaterület/ 50mirodaterület/ 860mFitnesterem Fitnescenter 670méterem/restaurant 490mraktárterület/storage 310mraktárterület/storage Parkolók:56db Parkingplaces:56. Alaprajzok: Flexibilis egyteru vagy cellás kialakítás. Layouts: Flexible open-space or cell fit-out. TOWERS IRODAHÁZ OFICEBUILDING Elérhető ség: HerminaBusinesTowerKft. 146Budapest,Herminaút17. Tel.: Fax:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x