Hőközpont szétválasztás elemzése, pályázati tapasztalatok KEOP-2009-5.4.0

Description
Hőközpont szétválasztás elemzése, pályázati tapasztalatok KEOP-2009-5.4.0. LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI. Visegrád, 2010. november 19. Forrás: www.nfu.hu. Statisztika KEOP-2009-5.4.0. * www.nfu.hu. Közreműködésünkkel támogatást nyert projektek közül: hat sikeresen befejeződött

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 3 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Hőközpont szétválasztás elemzése, pályázati tapasztalatokKEOP-2009-5.4.0 LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Visegrád, 2010. november 19. Forrás:www.nfu.hu Statisztika KEOP-2009-5.4.0 *www.nfu.hu
 • Közreműködésünkkel támogatást nyert projektek közül:
 • hat sikeresen befejeződött
 • egy első üteme elkészült
 • egy közbeszerzés meghiúsulása miatt egy évet csúszik
 • Távhőellátásenergiahatékonysági korszerűsítésének pályázati témái
 • Hulladékhő hasznosítás
 • Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhővezeték hőszigetelése, föld alá helyezése
 • Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése
 • Változó tömegáramú távhőrendszer kialakítása
 • Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre)
 • Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése
 • Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése)
 • Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
 • Nem értékesítési célú kapcsolt hő- és villamosenergia termelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése
 • A megvalósíthatósági tanulmány A pályázatok meghatározó része, a feladat műszaki megoldását és gazdaságosságát elemzi. Elkészítése széleskörű műszaki, gazdasági, pénzügyi és jogi ismereteket igényel. Olyan szakértőre kell bízni, aki rendelkezik a szükséges ismeretekkel és referenciákkal. Energetikai, műszaki, pénzügyi jellemzők a beruházás előtt és után. Több (legalább 2 változat) elemzése Szabályozási környezet és ebből következően szükséges engedélyek meghatározása. Megvalósíthatósági tanulmány alapvető tartalma
 • Az értékelés szempontjából kiemelten fontos
 • adatok alátámasztása egyéb dokumentumokkal
 • Megalapozott beruházásiköltségbecslés. Környezetvédelem.
 • Fenntartható fejlődési, esélyegyenlőségi
 • Vállalások.
 • Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása Hőtechnikai és hidraulikai elemzés az új primer rendszerek optimális átmérőinek és üzemeltetésének meghatározása céljából. Beruházási költségek meghatározása Energetikai Elemzés MEGTAKARÍTÁSOK Hőveszteség csökkenése Energiahatékonyság Szekunder oldali központi keringetés villamos energia felhasználása csökken
 • Kiterjedt, hagyományos hő-szigeteléssel ellátott nagyrészt négyvezetékes (fűtés, hmv, cirkuláció) szekunderhálózat hővesztesége csökken
 • Épületek egyedi szabályozása miatt
 • Szolgáltatói hőközpont nem hasznosuló hővesztesége megszűnik
 • Részletes számítógépi analízis, mérési tapasztalatokra támaszkodva Veszteségek meghatározásának módszere
 • Szekunder vezetékrendszer és a szolgáltatói hőközpont éves hőveszteségének meghatározása a HŐVESZT programrendszerrel
 • Szekunder rendszer keringetési energiafelhasználás a STACHŐ programrendszer segítségével
 • Több épület együttes, közös szabályozásából adódó túlfűtésmértéke azegyes épületek fajlagos hőfogyasztásának összevetése alapján
 • A korszerűsítés módja Új optimális primer nyomvonalak meghatározása Korszerű kis méretű blokk hőközpontok telepítése, lehetőleg a meglévő hőfogadó helyére
 • Az erőművi keringetési energiaigény értékelése
 • A lehető legrövidebb nyomvonal
 • A lehető legkisebb hőveszteség
 • Rendszerszintű hidraulikai vizsgálat
 • Optimális kapcsolás
 • Telemechanikai rendszer
 • Veszteségek alakulása az átalakítás után Hőveszteség Villamos energiafelhasználás Épületek hőfogyasztása
 • Korszerű előre szigetelt vezetékrendszer vesztesége a kisebb átmérők, és a kiváló hőszigetelés miatt a magasabb menetrend ellenére is lényegesen alacsonyabb.
 • Az új blokk-hőközpontok nem hasznosuló hővesztesége minimális.
 • Csak az épületeken belüli keringetési igény jelentkezik.
 • Új hőközpontok villamosenergia igénye.
 • Épületszintű túlfűtés megszűnik
 • Eredmények Bizonyítható, hogy a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásanöveli az energiahatékonyságot és a távhő versenyképességét. A megtakarítások jelentős része a fogyasztónál jelentkezik ezért olyan árkonstrukciót célszerű kidolgozni, amely lehetővé teszi, hogy az ebből keletkező haszonból a szolgáltató is részesüljön. KEOP-2009-5.4.0 Primer hőtávvezetékek cseréje
 • Részletes hőtechnikai és Hidraulikai elemzés a primer vezetékek optimális átmérőjének meghatározása érdekében.
 • Beruházási költségek meghatározása.
 • MEGTAKARÍTÁSOK Hőveszteség csökkenése
 • Pótvízveszteség csökkenése
 • Karbantartási költségek csökkenése Új fogyasztó távhőre csatlakozása (távfűtés, távhűtés) Új fogyasztó (hő és hidegenergia) várható hőfelhasználásának meghatározása Szükséges primer vezetéki átalakítások(bekötővezeték, esetleg meglévők bővítése) Többlet-költségek meghatározása Hőközpont, hidegenergia központ kialakítása Beruházási költségek becslése A tapasztalatok összefoglalása
 • Fontos a projekt alapos előkészítése
 • Az előkészítés és megvalósítás reális ütemezése
 • Minden szükséges engedély beszerzése
 • Részletes árajánlatokkal alátámasztott tervezői költségbecslés kidolgozása
 • Az energetikai és gazdasági számításokat megalapozó adatok gyűjtése, rendszerezése
 • Érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása
 • Saját rész rendelkezésre állását igazoló dokumentációk
 • Miért érdemes pályázni?
 • Csökkenti a szolgáltató beruházási költségigényét
 • Javítja a versenyképességet
 • Segíti új fogyasztó csatlakozását a távhőrendszerre, ezáltal növeli a kapacitáskihasználást
 • Trigeneráció megvalósításának támogatásával a hidegenergiaellátás a távhőszolgáltatók jelentős üzletágává válhat
 • Növeli a fogyasztói megelégedettséget
 • Lesz pályázati lehetőség 2011-től?????? Köszönöm figyelmüket!
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks