Hokkaido

Description
trip

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 14 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 )  美瑛 四季彩之 丘 2 )  亜斗夢の丘(ぜるぶの丘 ) 3 )  菅野農場(かんのファーム ) 4 ) Furano Délice 菓子工房 丁   ! Furano Délice 菓子工房 (フ#$%&')()*+,-./0123456 名) 5 ) 美瑛7之89 Seven Star 之:9 Ken ; Mery  之:9=>?@之丘9A子之:9BC之: → DEF美瑛 land café → GH9IJKL之89MEFN:OPQR9STU野V子W 店 6 )  美瑛7 之 路 7 ) SEVEN MILD 之:X Ken&Mary  之 木 8 )  美瑛L 站 9 )  G 池 10 )  IJKL之 路 TY農場9DEFTY農場Z[\9TY農場]^9TU野_之`a^ → b@cdefgh^9彩iのj9! Furano Délice 菓子工房 . → TU野kl PENSION RACLETTE → MEFklM 餐 mnopqrstb@cuuvwx(yz ! 0{`|}~9}~ã€‚9}~ƒ„9 LeTAO …†9か‡ˆ‰Š9‹ŒŽ(‘’“) → ”–L9—}8˜79MEF™ša^›”œQ9žlF” CROSS OTEL Ÿq¡F¢£¤¥¦§L¨a1(©TU野ª«†‘+–L¨¬‘+®¯°±©TU野–L(²³´ !R  µ}~¶¤·¸¹)º\»Lv¼½¾¿À5之³ºÁÂs»L¨·ÃÄÅƦ*ÇÈ»µ}~³(ɻʔ–L(Ëž”q 晚 ÌÍ<ÎのÏÐ http://www.princehotels.co.jp/newfurano/restaurant/morinotokei/   ÑÒÓÔÕÖ×Ò¨ØÙÚۨܥa»«¨ÝÞßàqáâÝÞã(qá[ä場å¨Îæàqçèé¨ê†ëì©™í²î[\iï¨ÝÞà¡ð}ñòóFôõ 31 òôå 16 òê†FöSTU野V子™Wß`|(÷· 5 øùeúÏû 10:00 - 0:30! 4³†E   富良野 富田農場   MAP CODE: 349 276 743 TEL: +81-167-39-3939 TU野<TY農場جF 0167-39-3939 êüFbýþÿ   ÛTU野d 基線 b 15 官網 F http://www.farm-tomita.co.jp/tw/ eúÏûF   6 X 7 X 8 月 < 8:30~17:30 X 5 月 X 9 月 < 8:30~17:00 X 10 月 ~4 月 < 9:00~16:30Google Map F http://#oo.#l/maps/$%0&c   TY農場Üsø 三塊 ê 區 ! fgh] 部 © 另 qçê 方 (º© 此處 第 qç 區域 F 花 ¥の 畑 X 倖 の 畑 X 秋 の彩 り の 煙 X 春 の彩 り の 畑 (Ѹ四 片花 Y 所組成 à+ 種植 fgh 及!花 h5Ü(²³ áªE #及$ ß 第% ç 區域 F &' fgh 花 Y ! ( #% )*+,-  # ./01畑 ( 種 ©c 2 t¨fghà 第三 ç 區域 F?彩 花 Y ! 彩 り の 畑 ( 3 6c 2種植 ¨º 45種 ¨ 花 /fgh 。 Flower Land MAP CODE: 349 518 57 TEL: +81-167-45-948 美瑛 青い池   MAP CODE: 349 568 888 'apco(e F 3)* 56* +1+, býþþ *66 6 t ! 78 ‹ 9:   ;< ( 3 8 => ¼ ?@ ( A * B µ 8 ‹ 9: ! C   .5 aj ;<D ª ?@ ( E ¶) DF µ G L場 了 美瑛   青池地址:北海! #美瑛$%& Google Map : http://goo.gl/maps/76mB1 Map Code : 349 568 888 %&'( Google Map : http://googl/maps/8JAjR Map Code : 796 182 370 *+路 IJKL8êüFbýþÿ  H tTU野d I 11 線 Google Map F https://goo.gl/maps/xm8gb  tTU野IJKL之8 ( JK  ( ãー' L ーの8 ) mapco(e F 3)*66153 ¸*q MNOPQR ™¨ .5 aj° 線 þ8XtTU野 S w之qà T IJKL U ¨tî 2 þ VWX此Y ( Z á* [ ™¨c \及]^ ¨Y^ _ w(* `a ø[äbýþw b ¨¥ cd_ þ8 。 美,- ! ./012 #$a%&'#( 3 ) 45   MAP CODE: 349 73 66 678+丘   MAP CODE: 349 71 247 9:;   MAP CODE: 349 74 35 <5+木   MAP CODE: 349 675 594 =>田+丘   MAP CODE: 349 734 78*3 ?@?A ! ?BCD ( MAP CODE: 349 764 575 EF+丘   MAP CODE: 349 792 477 GH+丘   MAP CODE: 349 79 676 ! Sˆ之丘 ef a^‘ g Œ 6h _Õ 第 q¨ ij 美   *IJKKLM OP) ó k 美瑛 l Û m µ nop ¨Ûûó Q qr 之丘( qs の丘 ¸* tu _Õ _ w vw ™ xy Y o三z{ Ò! r秋 ,n ¨ vw 場 * RS+路TUV+丘 ! WXYZ丘 ( MAP CODE: 389 71 415 TEL: +81-166-92-316 ZERUBU 之丘 |} 斗夢之丘 ] ™¨ ~ã花 ^(x彩 € ¨ 花‚ƒ„…†‡ˆƒ‰ ¨w b ë¥ Š‹ à z{Œ ¨ 花 Y Ž fghX  _  X ‘’ ‹ “花及 ™ ”–— à ef˜ t–‘+ ™f X en ; 'ar 之 š X–‘+ ›œ L> NžŸ L^õ ¡¢ ડð‘\ £¤ E†¨ê 方 àê 區  美瑛dêü býþt ¥H 美瑛d™ 三 ج 6¦   0166-*-3160 en , Mar +木 ! [\]^_`Z木 ( MAP CODE: 389 71 727  北a+丘   MAP CODE: 389 7 4 TEL: +81-166-92-4445M#ld .e/en +丘 ! bcdefg\Z丘 ( MAP CODE: 389 36 599 hi+木   MAP CODE: 389 128 63.e/en .0ar  +木 ! fg\jk`Z木 ( MAP CODE: 389 157 129Pen&#on aa0ra MAP CODE: 349 816 157 lmn lmn §¨ˆ© L   MAP CODE: 623 24 543 TEL: +81-165-85-331 opq   TEL: +81-165-85-3241 rsZt ) uvZt   MAP CODE: 623 177 614)623 177 891 wx   MAP CODE: 743 692 819 ”œQ^ http://www.sapporo-ier-#arten.jp/forei#n/chinese.php   _Õ ª q¨œQ «¬p   5 工 ® ° ¯ ¨S,œQ‘[\Ñ工 ® ° ¯ ¨ ° œ>býþ Y±²³´µ¶· ¨œQ p à 1+*0 ¸ ÏÒ5 ¹º 工 ® Å »¼ (³ ½ Ñ” r Qa1(”œQ ¾¿DÀyÁ ) k 1*03 ¸Âà (Ë 成 5 ¹r 工 ® à 1*66 ¸ (工 ®Ä»成 Ä Å ª 100 ç Æ ó¨ Ç ”œQ^ È Ë» ÉÊ å» Ë à5 ÌÍ œQ¨美 Î ( V \ ÇÏпÑÒÈÓ œQq ÔŒÕÖ œQ × (© ÕÖ ¨ Ø ÃÛ ±°ÙÚ à ¢Û ‘+ 5 µ\ 3 Ü ù ÕÝ 500 Þß œQ × + àá S, O ¨ Ç 244  ( â býþ ãä )+ 及Ç 477898 F; 4<9  ( â œQ^ ãä )à© åæ ¨_Õ ª q¨œQ «¬p ( çè qîœQ¨ éê y ë`VìíîïÎ µœQ¨ îð à ñ š ?ò - ” ó b ô (ª õö ‘+´µ”œQ^(*Û ÷õö ¨ 1++ 線 (µ øó îL ù * 。 ”œQ «¬p ” l ] 區 b  M ] * . ú 1-1 ” =9D;> 79 õ 10:30 û 1+:30 ( üý ¨4³† ¤… 1+ †) y þ 0 øù 組ÿ q Ô 導 ¢  隊參 b   免費 (Ïû C 30 øù( 10 Y +t 須預 C   ¡ q(¢
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks