Harl z Gaddon SperdΩen. Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach Bielefeld - PDF

Description
Harl z Gaddon SperdΩen Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach Bielefeld russkogo izdaniä 1991 by CLV Christliche Literatur-Verbreitung Postfach Bielefeld

Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 189 | Pages: 55

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Harl z Gaddon SperdΩen Tolæko veruj! Christliche Literatur-Verbreitung e.v. Postfach Bielefeld russkogo izdaniä 1991 by CLV Christliche Literatur-Verbreitung Postfach Bielefeld Perevod s nemeckogo: Konstantin Oserkov Oformlenie obloωki: Dieter Otten, Bergneustadt Nabor: Enns Schrift & Bild, Bielefeld Tipografiä: Elsnerdruck Berlin ISBN SoderΩanie Predislovie... 7 Vvedenie... 9 SoderΩanie very, ili kuda smotrit vera ProisxoΩdenie very, ili pohemu helovek veruet i otkuda prixodit ego vera Osnovanie very, ili pohemu gre nik osmelivaetsä veritæ vo Xrista Garantiä very, ili pohemu vera moωet doverätæ Xristu Posledstviä very, ili hto tvorit vera vo Xrista Äsnoe izßäsnenie togo, hto Bibliä govorit o vere ZabluΩdeniä v otno enii very, kotorye prihinäüt xristianam mnogo trudnostej Hto vklühaet v sebä vera Hto isklühaet vera Predislovie Absolütnaä prostota suwnosti xristianskoj very, kotoruü Ap. Pavel vyrazil sleduüwimi slovami: veruj v Gospoda Iisusa Xrista i spase sä (Deän. 16,31), byla lübimoj temoj Çarl za Gaddona Sperd- Ωena. I to, çto qta çudnaä prostota po toj ili inoj priçine, çasto nevol no, skryvalas v tumane ot vzorov lüdej, priçinälo emu nemalo zabot. V knige Tol ko veruj sobrany mysli SperdΩena, kasaüwiesä qtoj temy. V nix äsno, korotko i metko vyraωena suwnost xristianskoj very i te posledstviä, kotorye istekaüt iz nee. Ne to, çtoby SperdΩen xvalilsä tem, çto on odin, äkoby, sposoben donesti vest Evangeliä lüdäm. Net, on vosprinimaet svoe poruçenie, kak vsegda, s dolωnym smireniem i molitvoj o tom, çtoby Gospod blagoslovil ego userdie. Posemu i nasaωdaüwij i polivaüwij est niçto, a vse Bog vozrawaüwij (1 Kor. 3,7). Imenno v na i dni neobxodimo stol äsnoe vyraωenie xristianskoj very. I my, kak izdateli, molimsä o tom, çtoby qta kniga stala blagosloveniem dlä vsex çitaüwix. Çtoby mnogie çerez nee smogli vosprinät spasaüwej veroü samyj dragocennyj dar iz vsex suwestvuüwix darov samogo Iisusa Xrista. 7 Vvedenie Put ko spaseniü opisan v Biblii samym äsnym obrazom, no, odnako, ne suwestvuet, poωaluj, takogo fakta, o kotorom bylo by rasprostraneno takoe mno- Ωestvo zabluωdenij, kak o vere, kotoraä spasaet. Opyt govorit o tom, çto vse istiny Xrista neponätny ne potomu, çto oni takovy sami v sebe, a potomu, çto oni sokryty ot glaz pogibaüwix, kotorym bog veka sego oslepil umy. Bibliä tak ponätna, çto moωno skazat : Ee dejstvitel no moωet çitat kaωdyj, no vzor çeloveka nastol ko pomraçen i ego razum tak isporçen, çto prostye biblejskie istiny on ne ponimaet i izvrawaet ix. I daωe te, kotorye iz liçnogo opyta znaüt, çto takoe vera, ne mogut çasto na dele äsno opredelit ee. Vnaçale oni dumaüt, çto popali v toçku, no zatem oni Ωaluütsä na to, çto promaxnulis. V to vremä, kak oni prilagaüt usiliä, pytaütsä obßäsnit odin iz aspektov very, oni vnezapno vidät, çto upustili iz vidu drugoj, i pri vsem svoem staranii pomoç bednym gre nikam osvobodit sä ot zabluωdeniä oni çasto privodät ix v ewe bol ee zame atel stvo. Ä dumaü, my moωem soglasit sä s tem, çto vera xotä i ävläetsä samym prostym ävleniem v mire, no opisat ee naitrudnej ee delo. Vvidu ee veliçaj ej vaωnosti, my çasto govorim o nej li s trepetom i poqtomu ne sposobny opisat ee s toj äsnost ü, s kotoroj by my xoteli. S BoΩiej pomow ü ä xotel by sobrat zdes vmeste raznye mysli o vere, kotorye ä xotä i vyskazyval uωe v razliçnyx mestax, no kotorye do qtogo nikogda ewe ne byli sobrany vmeste i kotorye, nesomnenno, 9 çasto nepravil no vosprinimalis potomu, çto oni sväzany drug s drugom. 10 SoderΩanie very, ili kuda smotrit vera Slovo BoΩie govorit mne o tom, çto ä dolωen verovat no çemu ä dolωen verovat? Ä prizvan smotret no kuda ä dolωen napravlät svoj vzor? Çto ävläetsä soderωaniem moej nadeωdy, moej very, moej uverennosti? Otvet prost: soderωaniem very dlä kaωdogo gre nika ävläetsä Iisus Xristos. Kak mnogie pri qtom o ibaütsä, dumaä, çto oni dol- Ωny verit v Boga-Otca! Vera v Boga ävläetsä sledstviem very v Iisusa Xrista. My prixodim k vere v veçnuü lübov Nebesnogo Otca potomu, çto my vozlo- Ωili svoe upovanie na dragocennuü Krov Syna BoΩiä. Mnogie lüdi govorät: Ä mog by verovat vo Xrista, esli by ä znal, çto ä izbran Im. No qto imeet otno enie k Otcu, a k Otcu nikto ne moωet prijti inaçe, kak tol ko çerez Xrista. Izbirat qto delo Otca. Ty ne moωe neposredstvenno prijti k Nemu, a poqtomu ty niçego ne moωe znat o svoem izbranii do tex por, poka ty ne uverue vo Xrista kak v tvoego Iskupitelä. Kogda Ωe ty bude iskuplen Im, togda ty smoωe priblizit sä k Otcu i uznat o svoem izbranii. Mnogie takωe delaüt o ibku, vziraä na delo Duxa Svätogo. Oni smoträt v samix sebä dlä togo, çtoby obnaruωit v sebe opredelennye çuvstva. Kogda oni naxodät ix, ix vera sil na, kogda Ωe çuvstva ostavläüt ix, ix vera stanovitsä slaboj. Oni smoträt na delo Duxa, a qto ne ävläetsä soderωaniem very gre - nika. My dolωny doverät sä oboim, Otcu i Duxu, dlä togo, çtoby polnost ü vosprinät iskuplenie, no edinstvennym putem k opravdaniü i proweniü ävläetsä krov Posrednika. Xristiane dolωny posle 11 obraweniä doverät sä Duxu Svätomu, no zadaçej gre nika, kotoryj xoçet spastis, ävläetsä ne vera v Duxa i ne vziranie na Nego, no vzgläd ego dolωen byt napravlen na odnogo Iisusa Xrista. Tvoe spasenie zavisit ot vsej Svätoj Troicy, i vse Ωe pervym naçal nym soderωaniem opravdyvaüwej very gre - nika ävläetsä ni Bog-Otec i ni Bog-Dux Svätoj, no Bog-Syn, Kotoryj sdelalsä çelovekom, Ωertvoj umilostivleniä za na i grexi. Imee li ty glaza very? Togda vzgläni na Xrista kak na Boga. Esli ty xoçe byt spasennym, togda veruj tomu, çto On est suwij nad vsem Bog, vo veki blagoslovennyj. Sklonis pered Nim, primi Ego kak edinstvennogo Boga, ibo esli ty ne sdelae qtogo, to ty ne imee togda çasti v Nem. Esli ty veri qtomu, togda pover takωe v Çeloveka Iisusa Xrista. Veruj v çudnoe soobwenie o Ego voplowenii. PoloΩis na svidetel stvo evangelistov, kotorye govorät o tom, çto Predveçnyj stal mladencem, çto Prebyvaüwij Vovek sdelalsä smertnym, çto On, Kotoryj byl Carem Carej, stal slugoü slug i Synom Çeloveçeskim. Veruj i udivläjsä tajne Ego voploweniä, ibo esli ty ne bude qtogo delat, to ne smoωe spastis. Esli ty dejstvitel no xoçe spastis, togda poznaj veroü Xrista v Ego sover ennoj pravednosti. Smotri na Togo, kto sover enno ispolnäet zakon, vsegda poslu en Svoemu Otcu i soxranäet svoü bezgre - nost. Podumaj o tom, çto vse qto On sdelal dlä tebä. Ty ne v silax ispolnit zakon, On sover il qto za tebä. Vpolne vozmoωno, çto ty ne smoωe byt sover enno poslu nym Bogu; vzgläni Ωe na Nego, On byl poslu nym vmesto tebä çerez qto ty spasen. Imej vo vnimanii to, çto, vo-pervyx, tvoä vera poko- 12 itsä na Iisuse Xriste raspätom. Vzgläni na Agnca BoΩiä, kotoryj bezmolven pered striguwimi Ego; vzgläni na Xrista kak na MuΩa skorbej, vojdi v Ego stradaniä; idi s Nim v Gefsimaniü, posmotri na to, kak On skorbit i toskuet tam. Pust qto skaωet tebe o tom, çto tvoä vera ne isxodit iz tebä samogo, soder- Ωanie tvoej very ne v tebe samom, no ona imeet svoe naçalo vne tebä. Veruj v Togo, Kto tam, na kreste, s pronzennymi rukami i nogami otdaet Svoü Ωizn za gre nikov. Tam ty najde soderωanie tvoej very, kotoraä opravdyvaet tebä. Ono tam, a ne v tebe samom i ne v çem-to, çto sotvoril v tebe Dux Svätoj, ili v tom, çto On obewal sdelat dlä tebä. Ty dolωen vzirat na Xrista, na Nego odnogo. Smotri takωe veroü na Iisusa, Kotoryj vosstaet iz mertvyx. Vziraj na Nego On pones proklätie grexa, no vot On opravdan pravednym Sud ej. On umer dlä togo, çtoby zaplatit dolg. On vosstaet dlä togo, çtoby oplaçennyj sçet prigvozdit ko krestu. Vzgläni na Nego, kak On voznositsä na nebo, i smotri na Togo, Kto segodnä xodatajstvuet pered prestolom Otca. On xodatajstvuet tam za Svoj narod, On prinosit k Ego tronu Svoe sover ennoe pro enie za vsex tex, kto çerez Nego pri li k Bogu. I On Odin kak Bog i Çelovek, kak veçno Ωivuwij, umer ij i voskres ij, kak gospodstvuüwij nad vsem On i tol ko On da budet soderωaniem tvoej very dlä togo, çtoby tebe obresti prowenie grexov. Ni na çto drugoe ty ne moωe poloωit sä. On dol- Ωen byt edinstvennym äkorem tvoego upovaniä. Vse to, çto ty pribavi k Nemu, sdelaet Ego lωivym antixristom i budet ävlät sä vosstaniem protiv gospodstva Xrista. Imej v vidu v tvoej vere, kotoraä dolωna spasti tebä, çto ty rassmatrivae Xrista vo vsex qtix sluçaäx kak svoego Zamestitelä. 13 Uçenie o zamestitel stve nastol ko znaçitel no dlä vsego plana spaseniä, çto ä dolωen v tysäçnyj raz izßäsnit ego zdes. Bog praveden, On dolωen nakazat grex, Bog milostiv, On xoçet prostit tex, kotorye veruüt v Iisusa. No kak qto moωet sover it sä? Kak On moωet byt pravednym i trebovat nakazaniä, byt milostivym i prinimat gre nika? On delaet qto sleduüwim obrazom: On beret grexi Svoix i vozlagaet ix na Xrista dlä togo, çtoby predstavit ix pred Soboü nevinnymi, takimi, kak budto by oni nikogda ne gre ili, i Bog smotrit na Xrista tak, kak budto by grexi vsego mira soedineny v Ego liçnosti. Grexi snimaütsä s sogre iv ego i (qto ne tol ko simvoliçeski, no dejstvitel no i voistinu) vozlagaütsä na Xrista. Zatem Bog idet so svoim goräwim meçom navstreçu gre niku dlä togo, çtoby nakazat ego. On vstreçaet Xrista. Xristos Sam ne byl gre - nikom, no grexi vsex lüdej vozloωeny na Nego. Poqtomu pravednost vstreçaet Xrista tak, kak budto by On byl gre nikom ona nakazyvaet Ego tak surovo, naskol ko ona imeet pravo na qto ona trebuet ot Nego otveta za kaωdyj grex, ona ne ostavläet Emu, obrazno govorä, ni odnoj edinstvennoj kapli v ça e. Tot, kto priznaet Xrista kak svoego Zamestitelä i doveräetsä Emu, spasen çerez qto ot proklätiä zakona. Kogda ty vzirae na Xrista, kotoryj ävläet poslu anie zakonu, ty moωe proiznesti s veroü: Za nas On tak poslu en. Kogda ty vzirae na umiraüwego Xrista, ty moωe, sçitaä kapli Ego Krovi, skazat : Tak On vzäl ot menä moi grexi. Kogda ty smotri na Nego, vosstaüwego iz smerti, ty moωe skazat : On vosstaet kak Glava i predstavitel vsex svoix izbrannyx. Kogda ty vidi Ego, sidäwego odesnuü Boga, v Nem ty moωe videt zalog togo, çto vse te, za kogo On umer odnaωdy, nepremenno odnaωdy takωe vossädut odesnuü Otca. 14 Nauçis smotret na Xrista tak, kak odnaωdy Bog smotrel na nego, a imenno kak na Êertvu za grex. V Nem net grexa (1 Ioan. 3,5). On byl praveden, no On postradal za nepravednyx. On byl nevinen, no On vstal na mesto vinovnyx, i vse to, çto dolωny byli ponesti neçestivye, pones odnaωdy i navsegda Xristos, i vse ix grexi naveki ustranil svoeü Êertvoü. Qto veliçaj ee soderωanie very. Ä pro u tebä, ne obmanyvajsä, ibo o ibit sä v qtom opasno i posledstviä qtoj o ibki mogut byt rokovymi. Vziraj veroü na Xrista, kotoryj çerez svoü Ωizn, svoü smert, svoi stradaniä i svoe voskresenie sdelalsä zamesitelem vsex tex, kotoryx dal emu Otec zamestitel noj Ωertvoj za gre nikov, vsex tex, kotorye doveräütsä emu. Itak, Xristos Sam ävläetsä soder- Ωaniem opravdyvaüwej very. Nekotorye çitateli nesomnenno zametät: O, ä mog by verovat i byt spasennym, esli by... Esli by çto? Esli by umer Xristos? O net, moe somnenie ne imeet niçego obwego so Xristom. Ä uωe dumal o tom, v çem Ωe zaklüçaetsä togda somnenie? Ä mog by verovat, esli by ä imel te ili drugie çuvstva. Koneçno, no ä skaωu tebe, çto ty ne moωe verovat vo Xrista togda, kogda ty çuvstvue qto ili delae çto-to, ibo v qtom sluçae ty bude verovat v samogo sebä, a ne vo Xrista. Qto tipiçnaä çeloveçeskaä o ibka. Esli ty bude tem ili drugim, togda ty smoωe nadeät sä. Nadeät sä na çto? Nadeät sä na svoi çuvstva i nadeät sä na svoi dela qto kak raz to, çto protivopoloωno upovaniü na Xrista. Vera ne znaçit to, çto ä viωu v sebe neçto dobroe i poqtomu mogu rassçityvat na spasenie. No verit qto znaçit vopreki vsemu vidimomu, vopreki tomu faktu, çto ä vinoven v Ego glazax i zasluωil vpolne 15 Ego gnev, verit v to, çto Krov Iisusa Xrista, Syna Ego, oçiwaet menä ot vsäkogo grexa. Xotä moä sovest osuωdaet menä, no moä vera vse Ωe sil nee moej sovesti, i ä verü v to, çto Bog moωet spasat vsex, prixodäwix k Nemu çerez Iisusa Xrista. Prijti ko Xristu, buduçi svätym, qto oçen prosto; verit, çto vraç tebe pomoωet, togda, kogda ty zameçae, çto tebe uωe stanovitsä luç e, oçen legko; no doverit sä vraçu togda, kogda ty vidi, çto obreçen na smert i vse Ωe perenosi qto s nadeωdoü, i togda, kogda bolezn prinimaet ser eznyj vid i opuxol stanovitsä vse bol e i togda verit v dejstvie medikamentov qto vera. Kogda tebä odolevaet grex i ty znae to, çto osuωden zakonom, esli v podobnoj situacii ty moωe verit vo Xrista qto samyj smelyj postupok v mire. Vera, kotoraä poträsla ierixonskie steny, vera, kotoraä voskresila mertvyx, vera, kotoraä zagraωdala usta l vov, ne bol e toj very, kotoruü imeet bednyj gre nik, osmeliv ijsä doverit sä krovi i pravednosti Xrista, xotä on i plenen vsemi svoimi grexami. Delaj qto, i ty spasen, vse ravno kto ty est. Itak, soderωanie very qto Xristos, Zamestitel gre nikov. Tol ko Xristos, ne Bog-Otec ili kakoe-libo delo Duxa Svätogo, no delo odnogo Iisusa ävläetsä osnovaniem tvoego upovaniä. 16 ProisxoΩdenie very, ili poçemu çelovek veruet i otkuda prixodit ego vera Itak, vera ot sly aniä. Dopustim, no ne vse lüdi mogut sly at i ne mnogie prebyvaüt v neverii? Kak Ωe prixodit kto-to k vere? Iz liçnogo opyta zameçeno, çto vera qto rezul tat poznannoj nuωdy. Çelovek çuvstvuet, çto on nuωdaetsä v Spasitele: on uznaet, çto imenno Xristos ävläetsä im, poqtomu on veruet v Nego, tak kak on qtogo Ωelaet, a sam sebe ne moωet pomoç. U nego net niçego, çto by posluωilo dlä ego spaseniä, i poqtomu on ponimaet, çto on ili primet Xrista, ili dolωen pogibnut, i poqtomu on delaet qto, ne vidä drugogo vyxoda iz svoej nuωdy. Çelovek, tak skazat, okazyvaetsä zagnannym v ugol i dlä nego ostaetsä li edinstvennyj vyxod, a imenno çerez pravednost drugogo. Poskol ku on znaet, çto ni çerez kakie-libo dobrye dela ili sobstvennye stradaniä on ne moωet izbeωat pogibeli, on prixodit ko Xristu i smiräetsä pered Nim. Ibo bez Xrista on ne spravitsä s soboj i dolωen pogibnut, esli on ne najdet Ego. Vozvratimsä opät k na emu voprosu: kak çelovek prixodit, sobstvenno, k poznaniü svoej nuωdy? Kak poluçaetsä, çto imenno on i nikto drugoj çuvstvuet nuωdu vo Xriste? Äsno to, çto on ne bol e, çem drugie, imeet nuωdu vo Xriste. Kakim obrazom on prixodit k poznaniü togo, çto On pogib ij gre nik i ävläetsä duxovnoj razvalinoj? Poçemu soznanie ego bankrotstva prinuωdaet ego uxvatit sä za Xrista, kotoryj snova vosstanavlivaet vse v pervozdannom vide? Otvet takov: qto dar BoΩij qto delo Duxa Svätogo. Nikto ne prixodit ko Xristu, ne buduçi privleçennym Duxom Svätym, a Dux vleçet lüdej ko Xristu 17 v to vremä, kogda On naxodit ix, naxodäwixsä pod zakonom, do tex por, poka oni ne pridut k ubeωdeniü v tom, çto oni dolωny pogibnut, esli ne obratätsä ko Xristu. Li posle togo, gonimye nepogodoj, oni obrawaüt lad ü svoej Ωizni na put v nebesnuü gavan. Spasenie çerez Xrista nastol ko ne imponiruet na emu plotskomu razumu i nastol ko protivoreçit na ej sklonnosti k çeloveçeskim dejstviäm, çto my sami nikogda ne prinäli by Xrista kak na e edinstvennoe osnovanie, esli by Dux Svätoj ne privel nas k qtomu soznaniü: my byli by niçto, i nas by niçto ne smoglo prinudit uverovat vo Xrista. No vopros moωno prodolωit : poçemu Dux BoΩij odnim lüdäm pokazyvaet ix nuωdu, a drugim net? Poçemu odnix iz vas soznanie svoej viny privelo ko Xristu, v to vremä kak drugie v svoej samopravednosti idut dal e i pogibaüt? Na qto net drugogo otveta, kak: Ej, Otçe, ibo takovo bylo Tvoe blagovolenie (Luk. 10,21). V qtom sluçae my imeem delo s BoΩ im suverenitetom. Gospod utail sie ot mudryx i razumnyx i otkryl to mladencam. Ili, kak vyrazil qto Xristos: Ovcy slu aütsä golosa Moego (Ioan. 10,27); Vy ne verite, ibo vy ne iz ovec Moix, kak Ä skazal vam (Ioan. 10,26). Xotä mnogie teologi luç e by xoteli proçitat tak: Vy ne ovcy Moi, potomu çto vy ne veruüwie, kak budto by vera delaet nas ovcami Xrista, no tekst govorit äsno: vy ne veruete, potomu çto vy ne iz ovec Moix. Vse, çto daet Mne Otec, ko Mne pridet (Ioan. 6,37). Esli oni ne prixodät, qto äsnoe dokazatel stvo togo, çto oni nikogda ne byli dany Xristu, ibo te, kotorye darovany Emu ot veka, izbrany Bogom-Otcom, iskupleny Bogom-Synom i byli privedeny Duxom Svätym çerez poznanie svoej nuωdy k vere v Iisusa Xrista. Nikakoj çelovek ewe ne uveroval vo Xrista i 18 ne moωet qtogo sdelat, esli on ne poçuvstvuet nuωdy v Nem. Nikakoj çelovek ewe nikogda ne çuvstvoval svoej nuωdy vo Xriste i ne smoωet qtogo sdelat bez togo, çtoby Dux Svätoj ne daroval emu qtogo çuvstva; i Dux Svätoj ne dast nikakomu çeloveku soznaniä neobxodimosti spaseniä vo Xriste, esli on ne zapisan v veçnoj knige, v kotoruü Bog zanes imena Svoix izbrannyx. Ä dumaü, çto menä pojmut pravil no, kogda ä govorü, çto proisxoωdenie very ili priçina togo, poçemu çelovek veruet, est izbiraüwaä lübov, kotoraä tvorit çerez Duxa Svätogo soznanie viny i takim obrazom privodit lüdej ko Xristu. 19 Osnovanie very, ili poçemu gre nik osmelivaetsä verit vo Xrista Ä uωe skazal, çto nikto ne moωet verovat vo Xrista, esli on ne çuvstvuet nuωdy v Nem. Ä uωe çasto govoril vam i ä povtoräü ewe raz, çto ä ne prixoωu ko Xristu s pros boj ispolnit menä soznaniem nuωdy v Nem; ä veruü vo Xrista ne potomu, çto çuvstvuü, çto nuωdaüs v Nem, no potomu, çto ä dejstvitel no nuωdaüs v Nem. Nikakoj çelovek ne prixodit k Iisusu kak osoznav ij sebä gre nikom, no kak gre nik i tol ko kak gre nik. On ne moωet prijti k Iisusu, esli on ne probuωden; no kogda on prixodit, toda on ne govorit: Gospodi, ä prixoωu k Tebe potomu, çto ä probuωdennyj gre nik, spasi menä. Net, on govorit: Gospodi, ä gre nik, spasi menä. Ne ego probuωdenie, no priznanie ego grexovnosti est put, po kotoromu on moωet prijti ko Xristu. Koneçno, ty ponimae, o çem ä govorü. Neponätnym qto budet togda, kogda ä, soglasno propovedäm mnogix sväwennikov, skaωu tak Ωe, kak oni govorät gre niku: Teper, esli ty çuvstvue svoü nuωdu vo Xriste, esli ty userdno kaälsä, esli ty izo vsex sil staralsä ispolnit zakon, togda ty moωe na qtom osnovanii prijti ko Xristu, potomu çto ty ävläe sä probuωdennym gre nikom. Ä sçitaü qto ponätie loωnym. Nikakoj çelovek na tom osnovanii, çto on ävläetsä probuωdennym gre nikom, ne moωet prijti ko Xristu; on dolωen prijti k Nemu kak gre nik. Kogda ä prixoωu ko Xristu, ä znaü, çto ä ne mogu prijti k Nemu, ne buduçi preωde probuωdennym, no, tem ne menee, ä ne prixoωu k Nemu kak probuωdennyj gre nik. Ä ne stoü u osnovaniä Ego kresta i budu oçiwen potomu, çto ä sover il pokaänie; kogda ä prixoωu ko Xristu, togda ä prino u k Nemu neçto 21 inoe, kak moi grexi. Poznanie sobstvennoj nuωdy qto dragocennoe çuvstvo, no kogda ä stoü u podnoωiä kresta, ä veruü vo Xrista ne potomu, çto ä imeü qto dragocennoe çuvstvo, no ä veruü v Nego nezavisimo ot togo, imeü ä dragocennye çuvstva ili net. Takov kak esm, slepoj i bednyj, Dobra ne naxodä v sebe, Za veroj, zren em i prowen em, Xristos, ä prixoωu k Tebe. OdnaΩdy odin vydaüwijsä propovednik opisal to, çto dolωen çelovek poçuvstvovat preωde, çem on re itsä prijti ko Xristu. No ä smeü utverωdat, çto vse qto sootvetstvuet Biblii. Gre niki mogut vse qto proçuvstvovat preωde, çem oni prixodät ko Xristu, no oni ne prixodät k Nemu na osnovanii svoix çuvstv; oni
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x