ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป PDF

Description
ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมตางๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และกอให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด งน

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 16 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมตางๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และกอให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด งน น ส าน กงานจ งม สวนในการปลอยก าซเร อนกระจกส ช นบรรยากาศอ นเป นสาเหต หล กของการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและปรากฏการณ โลกร อนท ก าล งกลายเป นว กฤตด านส งแวดล อม ท ส าค ญ และสงผลกระทบอยางกว างขวางท งในประเทศและท วโลก กรมสงเสร มค ณภาพส งแวดล อมเป น หนวยงานภาคร ฐท สน บสน นและสงเสร มการด าเน นงานด านการด แลร กษาส งแวดล อม ได เล งเห นถ งความส าค ญ ของการจ ดการส งแวดล อมท ด โดยเฉพาะกล มส าน กงาน หล กส าค ญของ ส าน กงานส เข ยว ค อการเปล ยน พฤต กรรม ในส าน กงานเพ อลดการใช พล งงาน และร เร มก จกรรมท เป นม ตรก บส งแวดล อม เชน ลดปร มาณ ขยะโดยการลดการใช การใช ซ า การน ากล บมาใช ใหม การลดและเล กใช สารเคม อ นตราย เป นต น โครงการศ กษาและพ ฒนาเกณฑ ส าน กงานส เข ยว (Green Office) เป นการพ ฒนาเกณฑ ทดสอบ เกณฑ และประเม นผลเพ อร บรองส าน กงานส เข ยวท เป นม ตรก บส งแวดล อม สงเสร มศ กยภา พการจ ดการ ทร พยากร พล งงาน และส งแวดล อมในส าน กงาน รองร บการจ ดซ อ จ ดจ างส นค าและบร การท เป นม ตรก บ ส งแวดล อมของหนวยงานภาคร ฐ (Green Procurement) เพ อให เก ดการใช ทร พยากร พล งงานอยางค มคา และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนม การจ ดการส งแวดล อมท ด และเพ อยกระด บมาตรฐานส าน กงานให เป นม ตร ก บส งแวดล อมมากข น พร อมขยายการด าเน นงานส ท งภาคร ฐและเอกชน อ นจะท าให เก ดลดปร มาณ การปลอยก าซเร อนกระจก ลดผลกระทบด านส งแวดล อม และเตร ยมความพร อมส มาตรฐานส งแวดล อม ในระด บสากลตอไป 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาเกณฑ และแนวทางการประเม นส าน กงานส เข ยว (Green Office) 2.2 เพ อสงเสร มให ส าน กงานน าเกณฑ ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ไปประย กต ใช 2.3 เพ อตรวจประเม นและร บรองส าน กงานส เข ยว (Green Office) ในหนวยงานท งภาคร ฐ เอกชน และหนวยงานท องถ น ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนนส าน กงานส เข ยว (Green Office) 1 3. ขอบขาย องค ประกอบของเกณฑ ส าน ก งานส เข ยว ใช แนวค ดเร องระบบการจ ดการส งแวดล อม ISO14001 การจ ดการก าซเร อนกระจก การจ ดซ อจ ดหาท เป นม ตรก บส งแวดล อม การลดของเส ย (Waste Minimization) การป องก นป ญหาส งแวดล อม (Pollution Prevention) เป นหล กในการก าหนดท ศทางการ จ ดการด านส งแวดล อมภายในส าน กงานอยางเป นระบบ ประกอบด วยเกณฑ ท งหมด 7 หมวด ด งน หมวด รายละเอ ยด น าหน ก (ร อยละ) 1 การบร หารจ ดการองค การ (Organization Management) 1.1 นโยบายส งแวดล อม 1.2 การวางแผนการด าเน นงาน (การระบ ประเด นและการประเม นป ญหาส งแวดล อม และการใช 15 ทร พยากร, กฏหมาย และข อก าหนดท เก ยวข อง, หน าท ความ ร บผ ดชอบและอ านาจหน าท ) 1.3 การทบทวนโดยฝายบร หาร 2 การด าเน นงาน Green Office 2.1 การส อสารและการฝ กอบรมด านส งแวดล อม 2.2 การจ ดประช มและน ทรรศการ 2.3 ความสะอาดและความเป นระเบ ยบในส าน กงาน การจ ดการก าซเร อนกระจก 2.5 การขนสงและการเด นทาง 3 การใช พล งงานและทร พยากร (Energy and Resource) 3.1 การใช พล งงาน 3.2 การใช น า ทร พยากรอ น ๆ 4 การจ ดการของเส ย (Waste and Waste water Management) 4.1 การจ ดการของเส ยในส าน กงาน การจ ดการน าเส ยในส าน กงาน 5 สภาพแวดล อมภายในและภายนอกส าน กงาน (Indoor & Outdoor Environmental) 5.1 อากาศ 5.2 แสง เส ยง 5.4 ความนาอย ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนนส าน กงานส เข ยว (Green Office) 2 หมวด รายละเอ ยด น าหน ก (ร อยละ) 6 การจ ดซ อและจ ดจ าง (Green Procurement) 6.1 การจ ดซ อว สด อ ปกรณ และการจ ดจ างในส าน กงาน 15 7 การปร บปร งอยางตอเน อง (Continual Improvement) โครงการและก จกรรม รวม 100 การให คะแนนจะพ จารณาถ งสภาพพ นท การปฏ บ ต ด านการด แลส งแวดล อม ความร ความเข าใจของ พน กงาน ปร มาณก าซเร อนกระจกท ได จากการค าน วณและการลดปร มาณก าซเร อนกระจกในส าน กงาน ซ งม เกณฑ การให คะแนนประเม นผลในแตละข อยอย โดยคณะกรรมการให คะแนนท งหมด 3 ระด บ ด งน คะแนน ค าอธ บาย - ไมม การจ ดการและด แลสภาพพ นท การปฏ บ ต งาน - ไมม การปฏ บ ต ตามค ม อการจ ดการส งแวดล อม - ไมม การปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อก าหนดอ นๆท เก ยวข องด านส งแวดล อม - ไมม เอกสารหร อบ นท กท ใช ในการควบค มการปฏ บ ต งาน - บ คคลท เก ยวข องไมม ความร ความสามารถในการจ ดการส งแวดล อม - ม การจ ดการและด แลสภาพพ นท การปฏ บ ต งานเป นบางสวน - ม การปฏ บ ต ตามค ม อการจ ดการส งแวดล อมเป นบางสวน - ม การปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อก าหนดอ นๆท เก ยวข องด านส งแวดล อมเป นบางสวน - ม เอกสารหร อบ นท กท ใช ในการควบค มการปฏ บ ต งาน เป นบางสวน - บ คคลท เก ยวข องม ความร ความสามารถในการจ ดการส งแวดล อมเป นบางสวน - ม การจ ดการและด แลสภาพพ นท การปฏ บ ต งานอยางสมบ รณ และเหมาะสม - ม การปฏ บ ต ตามค ม อการจ ดการส งแวดล อมอยางสมบ รณ และเหมาะสม - ม การปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อก าหนดอ นๆท เก ยวข องด านส งแวดล อม อยางสมบ รณ และ เหมาะสม - ม เอกสารหร อบ นท กท ใช ในการควบค มการปฏ บ ต งานอยางสมบ รณ และเหมาะสม - บ คคลท เก ยวข องม ความร ความสามารถในการจ ดการส งแวดล อมอยางสมบ รณ และเหมาะสม 4. บทน ยาม 1. ส าน กงาน (Office) หมายถ ง สถานท ท างานท ม การออกแบบและกอสร างของหนวยงานราช การ ร ฐว สาหก จ และเอกชน ท งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ท ผ ท างานหร อผ ประกอบอาช พใช เป นท ปฏ บ ต งานด านเอกสาร ด านการประช มและการจ ดน ทรรศการ รวมไปถ งพ นท ใช ประโยชน อ นๆภายใน ท ม ก จกรรมท ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนนส าน กงานส เข ยว (Green Office) 3 เก ยวข องก บส าน กงาน ได แก พ นท ร บประทานอาหาร พ นท ประกอบอาหาร ห องน า ลานจอดรถ พ นท รองร บของเส ย ระบบบ าบ ดของเส ย เป นต น 2. การน ากล บมาใช ใหม (Recycle) หมายถ ง การจ ดการว สด เหล อใช โดยน าไปผานกระบวนการ แปรสภาพ เพ อให เป นว สด ใหมแล วน า กล บมาใช ได อ ก ซ งว สด ท ผานการแปรสภาพน นอาจจะเป นผล ตภ ณฑ เด มหร อผล ตภ ณฑ ใหมก ได 3. การน ากล บมาใช ซ า (Reuse) หมายถ ง การจ ดการว สด เหล อใช โดยท ย งไมผานกระบวนการแปรสภาพ กล บมาใช ใหม 4. ผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรก บส งแวดล อม (Eco-Product) หมายถ ง ส นค าหร อผล ตภ ณฑ ท ผล ตข นจากกระบวนการและเทคโน โลย ท ใสใจก บผลกระทบ ท จะเก ด ข นก บส งแวดล อม เร มต นจากการค ดเล อกว ตถ ด บในการผล ต การเล อกใช พล งงานและเทคโนโลย ท เหมาะสม เพ อให กระบวนการผล ตส นค าหร อผล ตภ ณฑ น นๆ ใช พล งงานจากน าและไฟฟ าในการผล ต อยางค มคามากท ส ด จนกระท งเสร จสมบ รณ เป นส นค าหร อผล ตภ ณฑ รอการบรรจ ลงในห บ หอและ บรรจ ภ ณฑ ส าหร บเตร ยมการขนสงและจ ดจ าหนายให ก บตลาดผ บร โภคตอไป รวมถ งการจ ดการซาก ผล ตภ ณฑ น นอยางถ กว ธ 5. ส าน กงานส เข ยว (Green Office) หมายถ ง ส าน กงานและก จกรรมตางๆภายในส าน กงานท สงผลกระทบตอส งแวดล อมน อยท ส ด โดย การใช ทร พยากรและพล งงานอยางร ค ณคา ม แนวทางในการจ ดการของเส ยอยางม ประส ทธ ภาพรวม ไปถ งการเล อกใช ว สด อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานท เป นม ตรก บส งแวดล อม และท ส าค ญจะต อง ปลอยก าซเร อนกระจกออกมาในปร มาณต า 6.หล กเกณฑ หมายถ ง ข อก าหนดท ส าน กงานจะต องม หร อต องปฏ บ ต 7.นว ตกรรม (Innovation) หมายถ ง การน าส งใหม ๆ อาจเป นแนวความค ด กระบวนการ หร อ ส งประด ษฐ ใหม ๆ ท ย งไมเคยม ใช มากอน หร อเป นการพ ฒนาด ดแปลงจากของเด มท ม อย แล วให ท นสม ย และได ผลด ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลส งกวาเด ม 8.การปร บปร งอยางตอเน อง (Continuous Improvement) หมายถ ง การปร บปร งเล กๆ น อยๆ ท เก ดข นจากความพยายามอยางตอเน อง คอยเป นคอยไปในการ ปร บปร งจากมาตรฐานเด มท ม อย ให ด ข น รวมถ งการปร บปร งการท างานประจ าว นให ด ย งข น 5. หล กเกณฑ การก าหนดค ณสมบ ต ของส าน กงานท เข ารวมโครงการส าน กงานส เข ยว ไมอย ระหวางการถ กกลาวโทษหร อถ กตรวจสอบเร องร องเร ยนด านส งแวดล อม จากท องถ นท สถาน ประกอบการของส าน กงานน นต งอย ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนนส าน กงานส เข ยว (Green Office) 4 6. ส ทธ ประโยชน ส าหร บส าน กงานท เข ารวมการประเม นและผานเกณฑ ของโครงการส าน กงาน ส เข ยว 1. โลแสดงระด บมาตรฐานส าน กงานส เข ยว จากกรมสงเสร มค ณภาพส งแวดล อม อาย การร บรองเป น เวลา 2 ป 2. ประกาศน ยบ ตรจากกรมสงเสร มค ณภาพส งแวดล อม อาย การร บรองเป นเวลา 2 ป 3. ผลประโยชน การเข ารวมโครงการฯ ท าให ส าน กงานสามารถลดต นท นจากการใช ทร พยากรอยาง ค มคาและม ประส ทธ ภาพตามแนวปฏ บ ต ท ด ม ภาพล กษณ ท ด ในการรวมอน ร กษ และร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ตลอดจนยกระด บมาตรฐานให ส าน กงานเป นส าน กงานส เข ยว และ เตร ยมความพร อมส การประเม นมาตรฐานส งแวดล อมระด บสากล 7. แนวทางการตรวจประเม นโครงการส าน กงานส เข ยว 1. การตรวจสอบเอกสาร หล กฐานตางๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หล กฐาน หร อรายงานตางๆ ซ ง สถานประกอบการจ ดเตร ยมไว เชน ความถ กต องของการจ ดต งของสถานประกอบการ นโยบายและ เป าหมายในการด าเน นงาน การด าเน นงานตางๆ เอกสารการจ ดซ อจ ดจ างของหนวยงานมาตรฐานด าน ส งแวดล อมและพล งงาน เชน รายงานค ณภาพน าเส ย การจ ดการขยะ การอน ร กษ พล งงาน รายงานการเข า รวมก จกรรมก บหนวยงานอ นๆ เป นต น 2. การตรวจประเม นพ นท โดยพ จารณาและประเม นสภาพพ นท ทางกายภาพ ได แก การจ ดการ พ นท ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจ ดการส งแวดล อมท ด และความเป นเอกล กษณ เป นต น 3. การส มภาษณ โดยส มภาษณ และประเม นข อม ลเก ยวก บการบร หารจ ดการ เชน แนวค ดด านการ จ ดการส งแวดล อม การอน ร กษ พล งงาน จ ตส าน กของพน กงาน เป นต น 8. ระด บเกณฑ มาตรฐาน ระด บการจ ดการส งแวดล อม ส าน กงานส เข ยว หมายเหต ส าน กงานส เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x