ความ สำเร จ. Good Job 泰文版 ด ว ยความเป น ห ว งจาก หน ว ยงานร ฐ บาลกรมแรงงานเม อ งไทจง - PDF

Description
ค ม อ บร ก ารการจ า งงานสำหร บ ค สมรสชาวต า งชาต แ ละค ส มรสจ น แผ น ด น ใหญ ความ สำเร จ กระทรวงบร ห ารแรงงานหน ว ยงานส ง เสร ม พ ฒ นาแรงงาน ผ ใ ห ค ำแนะนำ ศ น ย บ ร ก ารการจ า งงานล ก ค า ด า นเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 21 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ บร ก ารการจ า งงานสำหร บ ค สมรสชาวต า งชาต แ ละค ส มรสจ น แผ น ด น ใหญ ความ สำเร จ กระทรวงบร ห ารแรงงานหน ว ยงานส ง เสร ม พ ฒ นาแรงงาน ผ ใ ห ค ำแนะนำ ศ น ย บ ร ก ารการจ า งงานล ก ค า ด า นเทคโนโลย สายตรง เวปข อ ม ล บร ก ารการจ า งงานไต ห ว น ศ น ย บ ร ก ารการจ า งงานเม อ งไทจง ผ จ ด ทำ หมายเลขโทรศ พ ท : ต อ หมายเลขโทรสาร: ท อ ย : ไทจงซ อ ฟงเหย ว นชว ห ยางหม ง เจ36ห า ว1หลอ ไทจงซ อ จ ต เ จ ย วหน ว ช ง เหน ย นห ย ผ ร บ หน า ท หมายเลขโทรศ พ ท : หมายเลขโทรสาร: ท อ ย : ไทจงซ อ เป ช ว เจ ย นส ง ล 3 75ห า ว11หลอ ป 2 014จ ด บร ก ารการกองท น เสถ ย รภาพการจ า งงาน Good Job หางาน ฝ ก อบรมว ช าช พ ประกอบการ ทร พ ยากรการจ า งงานท ป ระสบผลสำเ ร จ ของผ อ พยพใหม ใ นไต ห ว น 泰文版 TCCGPN: ด ว ยความเป น ห ว งจาก หน ว ยงานร ฐ บาลกรมแรงงานเม อ งไทจง สารบ ญ คำนำ คำนำ 01 คำนำ มการจ างงาน -ความสามารถในการทำงาน 02 1.จะเพ มความสามารถในด านการจ ดหางานใด อย างไร?ฉ นต องการเร ยนร อ านเข ยนภาษาจ นกลาง ว ธ การขอร บการร บรองว ฒการศ กษาจะย นเร องขอใด อย างไร? 03 3.ทำอย างไรเพ อยกระด บเพ มการจ างงานให แก ต วเอง ฉ นต องการม ส วนร วมเร ยนร ด านแนว ทางการใช ช ว ตให เข าก บสภาพแวดล อมทางส งคม เร ยนร ด านว ฒนธรรมส งคม 4.ทำอย างไรเพ อยเพ มการจ างงานให แก ต วเอง ฉ นต องการสอบใบอน ญาตข บข อยากร จ กเพ อนไหม อยากเร ยนภาษาจ น อยากเข าร วมก จกรรม ม สว สด การพ เศษใดท จ ด บร การก จกรรมแก ผ อพยพใหม บ าง? ค นหาข อม ลรายละเอ ยดเก ยวก บการจ างงานใด ท ใดบ าง 07 1.ข อม ลรายละเอ ยดท เก ยวข องก บการบร การการจ างงาน~ ฉ นจะสอบถามข อม ลเพ อหางานได ท ไหน? 07 2.สม ครหางาน ทำอย างไรถ งจะม โอกาศเร ยกส มภาษณ เม อใด ร บค ดเล อกเข าส มภาษณ ควรวางต วอย างไร ท ไหนม ร พยากร? ทเ กย วขอ ง- กา วไปขา งหนา กบ อาชพ อต สาหกรรม 1.การฝ กอบรมว ชาช พ - ฉ นจะหาข อม ลท จะเร ยนร ท กษะว ชาช พใด ท ใหน? 09 2.ฉ นต องการทำธ รก จ ร ฐบาลม ทร พยากรใดบ างท เป นประโยชน ในด านการส งเสร ม? 10 การด แล ด แลเด ก- ไม ต องก งวลป ญหาเร องการด แลครอบคร ว 1.ในช วงระหว างการจ างงานหร อช วงเข าร วมในการฝ กอบรมว ชาช พ ท ไหนม สว สด การช ว ยด แลเด กเล ก และผ ส งอาย บ าง? 11 2.ช วงการจ างงานหร อช วงเวลาการฝ กอบรมว ชาช พท ไหนม หน วยงานการช วยด แลเด ก (ด แลเด ก) 12 3.ในระหว างการจ างงานหร อในระหว างการเข าร บฝ กอบรมว ชาช พ ในกา รร บด แลสอบถามข อม ลใด ท ใดบ าง(ด แลคนส งอาย ) 13 บทความป องก นการโดนหลอกในการจ างงาน- หางานไม ต องก งวลเร องการโดนหลอ 1.ในกรณ สม ครหางานเม อพบว าโดนหลอกการจ างงาน ม ว ธ การป องก นอย างไรเพ อไม ให 14 โดนหลอก? 2. วเข าทำงานแล ว ถ งใด ร ว าโดนนายจ างหลอกลวง~จะทำอย างไรด? 15 เก ยวก บกฎหมาย- ส ทธ แรงงานค ณร รายละเอ ยดมากน อยเพ ยงใด 1.ผลประโยชน ของการทำงรานท ถ กต องสำหร บผ อพยพไหม ในไต หว น ฉ นจะต องม ค ณสมบ ต อย างไรถ งจะสามารถทำงานใด ถ กต องตามกฏหมาย? 2.เน องเพราะฉ นเป นชาวต างชาต ไม ใด ร บความย ต ธรรมในการจ างงาน ฉ นควรทำอย างไร? 18 3.ม ป ญหาก บนายจ างเก ยวก บข อพ พาทแรงงานจะขอคำปร กษาใด จากหน วยงานใด? 19 4.ต องการสอบถามและขอคำปร กษาทางด านกฎหมายในเขตท ใกล ท พ กอาศ ย สามารถขอรา ยละเอ ยดใด จากหน วยงานใดใด บ าง? ต องการออกหางานนอกบ าน เพ อเพ มรายใด ให แก ครอบคร ว แล ะเพ อแบ งเบาภาระค าใช จ ายของครอบคร วให เบาลง! แต เม อถ งเวลาออกมาเผช ญก บโลกภายนอก,ถ งใด ร ว าการออกส ม ครหางานท ต วเองต องการและชอบน นม นไม ใช เร องท ง ายเลยเป นเร องท ท าทายพอสมควร ต องคำน งถ งความเหมาะสมในหลายๆ ด านด วยก นและท สำค ญค อป ญหาของระบบส ญญาว าจ างท ถ กต อง ฉ นจะเร มต นออกหางานใด อย างไร?ต วเองจะเหมาะสมก บงานประ เภทใด?หน วยงานบร การของร ฐบาลม ให บร การหลายๆหน วยงานด วยก น ฉ นจะเล อกต ดต อก บหน วยงานใดถ งจะใด ร บข อม ลข าวสาร ท สามารถให คำแนะนำและปร กษารายละเอ ยดและป ญหาท เก ยวข องก บส ญญาการว าจ างงานท ช ดเจน หน วยงานร ฐบาลกรมแรงงาน เม องไทจงให ความใส ใจในข อสงส ยของค ณ จ งใด จ ดทำหน งส อค ม อการจ างงานสำหร บผ อพยพไหม ในไต หว น เล มน ข น เพ อให ข อม ล ข าวสารและรายละเอ ยดท เข าใจง ายในเ น อหาและคำอธ บายรายละเอ ยดเก ยวก บกฏหมายข อม ลการว าจ าง และข อม ลการจ ดหางานและหน วยงานบร การท เก ยวข อง ลดป ญหาข อก งวลของค ณ 新 住 民 成 功 就 業 源 手 冊 新 住 民 成 功 就 業 源 手 冊 01 มการจ างงาน -ความสามารถในการทำงาน มการจ างงาน -ความสามารถในการทำงาน 1.จะเพ มความสามารถในด านการจ ดหางานใด อย างไร? ฉ นต องการเร ยนร อ านเข ยนภาษาจ นกลาง บอกใหค ณ ทราบ 1. ฝ กอบรมการศ กษาข นพ นฐานฟร สำหร บผ ใหญ (ความร ) กลม เปา หมาย: ยค รบ15 ปข น อา นเขย นภาษาจน กลางไมใ ด หรอ ผท ไ มจ บการศก ษาในระดบ ชน ประถม และผอ พยพใหมใ นไตห วน รวมคส มรสชาวตา งชาตจ น แผน ดน ใหญ ว นเวลาร บสม คร: เร มต นต งแต เด อน 3,6,9ในแต ละป หน วยบร การสอบถาม: หน วยงานร ฐบาลกรมสาม ญการศ กษาเม องไทจง ต อ โรงเรย นการศก ษาระดบ ประถมและมธ ยม (1)โรงเรย นเสรม ระดบ ประถม ผ ท ม อาย ครบ12 ป ท ผ านการทดสอบว ดเกณท การศ กษาจากสถาบ นการศ กษา หร อผ ท ม ใบร บรองจบการศ กษาระด บผ ใหญ ข นพ นฐานและใบร บรองความสามารถด า นการศ กษาและเอกสารอ น ๆ ท ม (2)โรงเร ยนเสร มระด บม ธยม: ผ ท ม อาย ครบ15 ป ท ผ านการทดสอบว ดเกณท การศ กษาจากสถาบ นการศ กษาระด บประถม หร อผ ท ม ค ณสมบ ต ใบเท ยบเท าการศ กษา น วยบร การสอบถาม: หน วยงานร ฐบาลกรมสาม ญการศ กษาเม อ งไทจง ต อ เขตทม โ รงเรย นศก ษาสำหรบ ผใ หญท จ ด บรก ารอบรมสอนภาษาสำหรบ ผอ พยพใหมห รอ มค ส มรส ชาวตา งชาตจ น แผน ดน ใหญ (ท กป จะม การเปล ยนหน วยงานการศ กษาของแต ละโรงเร ยนท จ ดร บผ ดชอบ กร ณาต ดต อสอบถามรายละเอ ยดก อนล วงหน า) (1) โฮ วหล ชว :โรงเร ยนประถมเน ป โรงเร ยนประถมโฮ หล (2) ต าหย าชว :โรงเร ยนประถมหว นหย า (3) ไว ป ชว :โรงเร ยนประถมอ นต ง (4) ช งส ยชว :โรงเร ยนประถมซานเถ ยน (5) อ ช ชว :โรงเร ยนประถมจงก าง โรงเร ยนประถมต าเต อ (7) อ ล อชว :โรงเร ยนประถมฮาหล (9) ไท ผ งชว ชว :โรงเร ยนประถมกวงหลอง โรงเร ยนประถมซ นกวง โรงเร ยนประถมเจ ยนผ ง โรงเร ยนประถมจงห ว โรงเร ยนประถมไท ผ ง โรงเร ยนประถมโถ วเป ยน (11) ตงซ อชว :โรงเร ยนประถมส อเจ ยว โรงเร ยนประถมซ นเฉ ง โรงเร ยนประถมซ นเซ ง (13) ต าหล ชว :โรงเร ยนประถมเต อฮ ว (15) เส งก งชว :โรงเร ยนประถมเจ นต โรงเร ยนประถมเซ อโค ว (17) ซาล ชว :โรงเร ยนประถมกงหม ง โรงเร ยนประถมเป ซ อ (6) หล องจ งชว :โรงเร ยนประถมหลองจ ง (8) ต าหล ชว :โรงเร ยนประถมช งกวง โรงเร ยนประถมเฉ าฮ โรงเร ยนประถมล ซ น (10) หนานถ นชว :โรงเร ยนประถมหนานถ น (12) เป ถ นชว :โรงเร ยนประถมต าเค ง โรงเร ยนประถมเจ ยนกง (14) ซ ถ นชว :โรงเร ยนประถมโก อ น โรงเร ยนประถมต าเผ ง (16) ช งส ยชว :โรงเร ยนประถมต าโช ว (18) ซ นเซ อชว :โรงเร ยนประถมซ นเซ อ โรงเร ยนประถมต าหล น เตอ นคณ ดว ยความอบอน 1การศ กษาข นพ นฐานสำหร บผ ใหญ (เร ยนร ข นพ นฐาน) เป นหล กส ตรภาษา จะเน นสอน ส ทต วอ กษรและความร ในการออกเส ยงอ กษร ซ งเป นโปรแกมหล กส ตรท ทางหน วยงา นการศ กษาของร ฐออกอย างเป นทางการซ งจะเท ยบหล กส ตร โ รงเร ยนระด บประถมแล ะระด บม ธยมศ กษา เช น ว ชาเลขคณ ตย ศาสตร ว ชาว ทยาศาสตร ธรรมชาต และอ กห ลายว ชา หล งจากเร ยนจบการศ กษาโรงเร ยนระด บประถมเสร มหล กส ตรแล วค ณจะได ร บใบประกาศน ยบ ตรการศ กษาท หน วยงานการศ กษาของร ฐออกให 2ถ าใด สม คร เข าเร ยนในช นเร ยนข นพ นฐานสำหร บผ ใหญ ต องม ใบประกาศ ถ งจะสามาร ถย นสม คร เข าเร ยนร วมโรงเร ยนระด บประถมศ กษาใด และต องว ดระด บการศ กษาเพ อ ท จะนำไปเท ยบเท าว ฒการศ กษาท เหมาะสม ฉะน นต องต งใจเร ยน 2.ว ธ การขอร บการร บรองว ฒการศ กษาจะย นเร องขอใด อย างไร? ว ฒ การศ กษา: 1.ค สมรสชาวต างชาต (ผ อพยพใหม ในไต หว น) ป จจ บ นม หน วยงานแต ละหน วยงานร บผ ดชอบด านว ฒการศ กษาของต างประเทศ (เช นกระทรวงการต างประเทศ)เก ยวก บเกณฑ กำหนดมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบ ใด ม สถาบ นหร อโรงเร ยนท จ ดต งตรวจว ดโดยเคร งค ด 2. ค สมรสจ นแผ นด นใหญ (1)กรอกแบบฟอร มใบสม ครและแนบเอกสารด งต อไปน ใบร บรองเท ยบเท าการศ กษาร ะด บโรงเร ยนม ธยม A.ย นขอร บรองเอกสารการศ กษาจากหน วยงานร บรองเอกสารของร ฐท อย ในประเท ศจ นแผ นด นใหญ เช นประกาศน ยบ ตร หร อหน งส อร บรองจบการศ กษา สำเนาหน งส อร บรองการศ กษา ในกรณ ท ต องแสดงเอกสาร หล กฐานเอกสาร B.สามารถมอบหมายให หน วยงานหร อองค กรพ ฒนาเอกชนร บหน าท เป นต วแทน ในการย นตรวจสอบสำเนาเอกสาร ฉบ บจร งท ทำการย นต อหน วยงานบร หารห ร อสถาบ นการศ กษาร บรองท กำหนด C.บ ตรประจำต วประชาชนหร อใบอน ญาต เข าพ กอาศ ย (หล งจากการตรวจสอบ เป นท เร ยบร อยจะค นเอกสาร ฉบ บจร ง) (2)โปรดกร ณาต ดต อหน วยงานท ร บผ ดชอบด งต อไปน : ร บรองว ฒระด บประถมศ กษา:หน วยงานร ฐบาลกรมสาม ญศ กษาเม องไทจ หมายเลขโทรศ พท : ต อ54310 ร บรองว ฒการศ กษาระด บม ธยมต นและระด บม ธยมปลายด านว ชาช พ:หน วยงานร ฐบา ลกรมการศ กษาระด บม ธยมศ กษาเม องไทจง หมายเลขโทรศ พท : ต อ54214 ว ดระด บว ฒการศ กษา: 1.ถ าค ณไม สามารถย นขอร บค ณว ฒ การศ กษาใด แต ม ความร และความสามารถเท ยบเท า ค ณม ค ณสมบ ต ขอย นสอบเท ยบเท าเพ อขอเท ยบว ฒการศ กษาได 2.หน วยงานร ฐบาลกรมสาม ญศ กษาเม องไทจงท กปของเด อนม นาคม ระด บการศ กษาเท ยบเท าในระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา (รายละเอ ยดประกาศใ นเด อนมกราคม เป ดร บลงทะเบ ยนเร ยนในช วงปลายเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x