Gmail - ေတာသားေလးမ်ားအတြက္ ၇န္ကုန္- ၂

Description
Gmail - ေတာသားေလးမ်ားAတြက္ ၇န္ကုန္- ၂ https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=290ae9bfa8&view=pt&searc... PyaePhyo Aung 1 message Aung Koe 11 September 2011 16:00 To: PPA , Ko San Yu Aung , Ko Aung Thu Yein , Hla Htay Oo လွိဴင္သ ာယာမွာ ဆုိ Aႏွိပ္ခန္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္ ။ က်န္စစ္သ ားAိမ္ရာ နားက န၀ေဒး ဆုိင္Aျပင္တ န္းမွာ ဆုိ သုံးေလးဆုိင္ရွိပါတယ္။ သ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 54 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
  PyaePhyo Aung <helloppa@gmail.com> 1 message Aung Koe <aungkoe.aska@gmail.com>11 September 2011 16:00 To: PPA <helloppa@gmail.com>, Ko San Yu Aung <sanyuaung.aska@gmail.com>, Ko Aung Thu Yein<aty.aska@googlemail.com>, Hla Htay Oo <hlahtayoo@gmail.com>  လွ  ိဴင္သာယာမွ ာဆု  ိ   A ႏွ  ိ ပ္ခန္ းေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ရွ  ိ ပါတယ္   ။ က်န္ စစ္သား A   ိ မ္ရာ   နားက   န၀ေဒး   ဆု  ိင္ A  ျပင္ တန္ းမွ ာဆု  ိ   သု  ံ းေလးဆု  ိင္ရွ  ိ ပါတယ္။ သေဘာေကာင္ းႀကပါတယ္။။ေစ်းႏွဳန္ းကေတာ့    ထု  ံ းစံ A  တု  ိင္ းေပါ့။    တစ္ဆက္ရွင္   သု  ံ းေထာင္   ေကာင္ မေလးမုန့  ္ ဖိ  ု း 3000 .  ကေန 5000  ႀကားေပါ့   ခု မွ    ျပန္ ဖြင့  ္ ႀကတာ A ေစာပု  ိ  ု  ္င္ းက    လမ္ းေႀကာင္ းမေကာင္ းဘူ းေလ။  လႈ  ိင္သာယာ   န၀ေဒး   A   ိ မ္ ယာက    ဟာေတြ က    မာစြ တ္ေတြ    မ်ားပါတယ္ .. နည္ းနည္ းမူ တ့   ဲ A  ထာေတြေတာ့ရိ  ွ ပါတယ္ .. ၁၂   နာ၇ီေလာက္ က    ၀င္ မယ္ဆု  ိရင္ .. 12000 နဲ ႔    မု  ိ းလင္ း A  ထိေန လု  ိ ႔   ရပါတယ္ ..  မာဆတ္   A  မွန္ လဲ    ၇ိ  ွ ပါတယ္ Everyday Spa  ပါ .. A    ဲ  ့ဒီ ဟာက   ေတာ့    တဆက္ရွင္ 3500  ပါ ..  ၂ဆက္ရွင္ ယူရင္   ၁ဆက္ရွင္   A  လကားေပးပါတယ္ ..  တကယ္ႏွ  ိ ပ္ တာပါ .. A ဆင့  ္ A  တန္ းလဲ   ရိ  ွ ပါတယ္ .. သပ္ရပ္ ျပီ း A    ဲ  ့ ကြန္ းနဲ ႔ ပါ .. Victoria  ကုန္ တု  ိ က္ေနာက္ က  ဟာကမာစြ တ္ ပါ .. ဆု  ိင္နာမည္ေတာ့    မမွ တ္ မိဘူ း ...  မ်ားေသား A  ားျဖင့  ္   A ဆင္ေျပတာ မ်ားပါတယ္ ... A ေဖာ္ေတြေတာ့   ေဆာင္သြ ားေနာ္ ..  ဟု  ိ မွ ာေစ်းႀကီ းတယ္ .. ၁ခု    ၅၀၀    တဲ  ့ ..In Yangon....- 095201115 ... Aung PhoneJust call him..around San chaung , Myayne kone and Ma har maying..one girl 20000one short ... 5000 A ငယ္ေလး ( ေခါင္ း )  ကေတာ႔   သူ ႔ A  ဖြ   ဲ    ႔ ကတစ္ေယာက္ ကိ  ုရဲ ဖမ္ းသြ ားလိ  ု ႔ ....  ထြ က္ေျပးေနတယ္ .... ။ မာစြတ္ေကာင္ းေကာင္ းေလးကေတာ႔   ေျမနီ ကုန္ း   ၊    ပဓံ  ု မာလမ္ းထဲ မွ ာရွ  ိ တယ္ ...1) New Sky ... 01-518442 Gmail - ေတာသားေလးမ်ား A  တြ က    ၇နကုန -  ၂ https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=290ae9bfa8&view=pt&searc...1 of 912-Sep-11 5:49 PM  2) Crown3) Shine ( သူ ကစမ္ းေခ်ာင္ းလမ္ း   A  ထက ( ၃ ) နားမွ ာ ..)Section ေၾကး = ၃၀၀၀ိ  /..... ေဆာ္ ကေတာ႔   ညွ  ိႏႈ  ိင္ းေစ်းပါပဲ ...... ။   A  မ်ားဆံ  ု း    ၅၀၀၀ိ  /- ေပးရင္ရတယ္ ...  မာဆက္ မ်ား ( ေရာက္ဘူ းသမွ ် ) ဗု  ိ လ္ ကေလးေစ်းလမ္ း ( Rose )  ၀န္ ႀကီ းမ်ားရု  ံ းဘက္ ျခမ္ း    မဟာဗန္ဒု လ   A နီ းညာဘက္ (  ၀ါးရု  ံ ပင္ေလးေတြ    ပု  ံ ကာထားတယ္ ) ေကာင္ မေလးမ်ားေခ်ာႀကပါတယ္    တစက္ရွင္ 3000  က်ပ္ A  ထူ းတေယာက္ခန္ း 6000  က်ပ္ .. ေစာ္ မုန္႕ဖု  ိ း   ညိနွ  ု  ိင္ း 5000  က်ပ္    တေသာင္ းတေထာင္ဆု  ိ   ရပါတယ္ 2 ခ်ိန္ေတာ႕ေနေပးရလိ မ္႕မယ္ .. ဒါကေတာ႕   A ေျပာ A ဆု  ိ မွ ာမူ တည္ တည္ေနာ္ ေကာင္ းမေလးတေယာက္ဆု  ိ    မဴတ္ေတာင္ မဳတ္ေပးတယ္ 43  လမ္ း (  ကုန္သည္ လမ္ းေထာင္႕   နွင္႕ 43  လမ္ း )  တု  ိင္ းရင္ းသူေလးေတြ   ေနတာပါေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္ းပါတယ္ A    ဲ ကြန္ းနဲ႕ဘာနဲ က   ေမြ႕ရာေတြ ကလဲ   A  ျဖဴေတြ   သန္႕တယ္ 3000 ..  မုန္ ဖု  ိ း 5000  လမ္ း 40 ( A  လယ္ေလာက္ ) A    ဲဒီ မွ ာလဲ 3000 ေထာင္ 5000 ေထာင္ 2 ခ်ိန္ ပဲ A    ဲဒီေနရာေလးလဲေကာင္ းတယ္ 37  လမ္ း 2 နွ စ္ လြ ာက  လု  ံ း၀မသြ ားပါနဲ႕ဗ်ဳိ႕ေတာ္ေတာ္ေ  လးညစ္ ပတ္ ပီ း  မိန္ းမေတြ က    လမ္ းေဘးရု ပ္ေတြ  စိ တ္ညစ္ ဖု  ိ႕သိ ပ္ေကာင္ းတယ္ ေ A  ာင္ မဂၤ လာ 199 A ေပၚထပ္ ပရိ တ္သတ္ေတာ႕ေတာင္႕တယ္ မေရာက္ တာေ Gmail - ေတာသားေလးမ်ား A  တြ က    ၇နကုန -  ၂ https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=290ae9bfa8&view=pt&searc...2 of 912-Sep-11 5:49 PM   တာ႕ႀကာပီရွ  ိေသးလားေတာ႕မေျပာတတ္ဘူ း ေက်ာက္ေျမာင္ း လမ္ းနာမည္ေတာ႕မမွ တ္ မိဘူ း ေက်ာက္ေျမာင္ းမီ ပြ  ိဳင္႕    တည္႕တည္႕က    လမ္ းႀကားေလးထဲ မွ ာ သိ ပ္ မ၀င္ရဘူ း    ၀င္ ၀င္ ျခင္ းေတြ တဲ  ့    လမ္ းေလးနဲ႕    ျမက္ေစာင္ းထု  ိ းပဲ 15 , 16 ေလးေတြရွ  ိ တယ္ ေတာင္ U  ကၠ လာပရတနာလမ္ းေပၚမွ ာပါစီ မံ ကိန္ းမေရာ  က္ခင္ေဘးမွ ာ A   ိ မ္ ယာေတြရွ  ိ တယ္   A    ဲဒီနားမွ ာ   A   ိ မ္ းႀကီ းတလု  ံ းနဲ႕   A  ျပည္ ႔ ပဲသိ တိ ထားသြ ားရင္   ဘယ္ဘက္ မွ ာျမင္ရလိ မ္႕မယ္ A  ားလု  ံ းမၿပီ း 3000  တဲ႕   ေစာ္ေတြေတာ႕   သိ ပ္ မလန္ းဘူ း ေျပာခ်င္ တာက   ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွ ာရွ  ိ ပါတယ္    မာစြ တ္ဆု  ိ တာကတကယ္ တမ္ း  ႀကေတာ႕ေကာင္ မေတြ က   ေငြ A ရင္ေပးရတယ္    ၿပီ းရင္နု  ိ႕မကု  ိ က္နဲ ႔   A  ဖု တ္ မကု  ိင္နဲ ႔ဆု  ိ ၿပီ း ေျပာႀကတယ္ .. A    ဲ တဒီေတာ့ဗ်ာ   ဘယ္ ဖီ းလ္ လာမွ ာလဲ .. ေတာ္ေတာ္ မ်ား စိ တ္ A ေနွ ာင္ ႔ A  ယွ က္ ျဖစ္ဘူ းမွ ာပါ .. ဒီေတာ႔ဗ်ာ A    ဲ ကြန္ းနဲ႕    တီဗီေကာင္ းေကာင္ းနဲ႕ Green Tea နဲ႕   A ရမ္ းကု  ိေခ်ာတဲ႕ေကာင္ းမေလးေတြနဲ ႕ စကားေလးေျပာလု  ိ က္ A နွ  ိ ပ္ေလး   ခံ လု  ိ က္ က    ပု  ိေကာင္ းမွ ာပါ .. A    ဲ လု  ိသန္႕သန္႕ေလးနဲ႕  စမတ္ က်က်   သြ ားခ်င္ တယ္   ေစ်းလဲ   သက္သာမယ္ဆု  ိရင္  လသာလမ္ း   နဲ႕   A ေနာ္ရထာလမ္ းေထာင္  ့    မီ းပြ  ိဳင္  ့နားက Pace Maker  ကု  ိသြ ားေစခ်င္ ပါတယ္ peace maker  က    လသာလမ္ းနဲ ႔   A ေနာ္ရထာလမ္ းေထာင့  ္ မွ ာပါ။  လသာလမ္ းနဲ ႔   A ေနာ္ရထာလမ္ းေထာင့  ္၊    လသာလမ္ းနဲ ႔ 20  လမ္ းၾကားမွ ာပါ။   A ေနာ္ရထာလမ္ းေပၚကပါ။   A ေရွ ႔ မွ ာ    မီ းစက္   A  ႀကီ းႀကီ း   ရွ  ိ ပါတယ္။   ေလွ ကားနဲ ႔    တက္သြ ားရတာပါ။   ေလွ ကားမွ ာ A ေပါက္ေစာင့  ္ တစ္ေယာက္   A  ျမဲရွ  ိ ပါတယ္။   A    ဲ   ဒါမွ မရွ ာတတ္ေသးဘူ းဆိ  ုရင္ေတာ့    ဖုန္ း -01250897 Gmail - ေတာသားေလးမ်ား A  တြ က    ၇နကုန -  ၂ https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=290ae9bfa8&view=pt&searc...3 of 912-Sep-11 5:49 PM   ကု  ိဆက္ ၿပီ းေမးလိ  ု က္ ပါ။    တစ္နာရီ    တစ္ဆက္ရွင္ ကု  ိ 2500  က်ပ္ ပါ။   A    ဲဒီ မွ ာေတာ့   ေကာင္ မေလးေတြ ကသန္ ႔သန္ ႔ေလးေတြ ပါ။   A ခန္ းေတြ ကလည္ း   ေတာ္ေတာ္   သန္ ႔ရွင္ းပါတယ္။ ေနာက္ ထပ္ တစ္ခု ကေတာ့    ကမ္ းနားလမ္ းေပၚက   ဘုန္ းႀကီ းလမ္ းနဲ ႔ 12  လမ္ းၾကားမွ ာပါ။ A    ဲ   ရွ ာရတာမခက္ ပါဘူ း။   A ေရွ ႔ မွ ာမီ းစက္   A  ႀကီ းႀကီ းတစ္ခုရွ  ိ ပါတယ္။   သူ လည္ း   A  တူ တူ ပါပဲ။ Oscar  တဲ  ့။   A    ဲဆု  ိင္ က    ျပန္ ဖြင့  ္ တာမၾကာေသးလိ  ု ႔ promotion ေပးေနပါတယ္။    မနက္ 9  း 00  ကေနညေန 4  း 00 A  တြင္ းဆိ  ု   ႏွ စ္ဆက္ရွင္    ယူရင္    တစ္ဆက္ရွင္ free ေပးပါတယ္။   ညဆု  ိရင္ေတာ့ သံ  ု းဆက္ရွင္ ယူရင္    တစ္ဆက္ရွင္    ထပ္ေပးပါတယ္။    ဖုန္ း -01226297 01220316  ပါ။ 11  လမ္ းနဲ ႔ 12  လမ္ းၾကား   A ေနာ္ရထာလမ္ းေပၚမွ ာလည္ း    တစ္ခုရွ  ိ ပါတယ္။  စံ ျပရု ပ္ရွင္ရံ  ုဘက္ ျခမ္ းမွ ာပါ။ Phoenix  တဲ  ့။    ဖုန္ း -012146619  လမ္ းနဲ ႔ 10  လမ္ းၾကား    မဟာဗန္ ဓု လ    လမ္ းေပၚမွ ာလည္ း Phoenix-2 ရွ  ိ ပါတယ္။  ဖုန္ း -01222603  ပါ။ A  ကုန္ လံ  ု းက    တစ္နာရီ ကိ  ု 2500  က်ပ္    ပါပဲ။   သန္ ႔သန္ ႔ရွင္ းရွင္ းရွ  ိ တဲ  ့   ေနရာေတြ ပါ။ တစ္ခါတစ္ေလဆိ  ု    မင္ းသားမင္ းသမီ းေတြေတာင္    လာတာကိ  ု    ျမင္ ဖူ းပါတယ္။ A    ဲ   ဒါေလာက္ေတာင္   သိေနရတာ    မင္ းက massage  ဂ်ဳိ းလားလိ  ု ႔ေမးရင္ေတာ့  ဟု တ္ ကဲ  ့ လိ  ု ႔ ပဲ   ေျဖပါ့ မယ္။ တာေမြေမတၱ ာညႊန္ ႔ရပ္ ကြ က္   ၊    မာလာႏြ ယ္ လမ္ း   ၊    တိ  ု က္နံ ပါတ္ (737) ၊    တိ  ု က္ခန္ းနံ ပါတ္ 301( A  ျပင္ေတာ့သိ ပ္ မေပါက္ ၾကားေစပါနဲ ႔ဗ်ာ .. ေစတနာနဲ ႔ ပါ ...  မသိရင္ရိ  ု းရိ  ု း A   ိ မ္ လိ  ု ပဲ ......)Summer Palace ဆိ  ု တာ    ျပည္ လမ္ းေပၚမွ ာပါ။    လွည္ းတန္ းဘက္ ကေန   သြ ားရင္ A သံ လႊင့  ္ရံ  ု    မေရာက္ခင္ေလးတင္ ပါပဲ။   A    ဲ   ေဆးေက်ာင္ းနဲ ႔    မ်က္ေစာင္ းထိ  ု းေလာက္ မွ ာပါ။  လမ္ းၾကားထဲ ကိ  ု ၀င္သြ ားရပါတယ္။   A ခန္ းေတြ ကေတာ့   သန္ ႔ ပါတယ္။   A ခန္ းခက 25000  ကေန 35000 ေလာက္ရွ  ိ ပါတယ္။ 8  မိ  ုင္ းကာမွ တ္ တိ  ုင္နားေလမွ ာဟု တ္  တယ္ တစ္ခုရွ  ိ တယ္။   ေတာေတာသန္ .  တယ္။၁ရက္ မွ ာ 10000 ေက်ာ္ေက်ာ္ဘဲရွ  ိ တယ္ ။   A ခ်ိန္ ပိ  ုင္ းဆု  ိ 8000 ဘဲရွ  ိ တယ္။ ရီ းဂ်င္ ဟု  ိ တယ္ တယ္။    တီဗီရွ  ိ တယ္ A    ဲ ကြန္ းရွ  ိ တယ္။   ေတာေတာေလသန္ .  တယ္။ Gmail - ေတာသားေလးမ်ား A  တြ က    ၇နကုန -  ၂ https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=290ae9bfa8&view=pt&searc...4 of 912-Sep-11 5:49 PM
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x