Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток - PDF

Description
УДК Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток РАДЗІЄВСЬКА СВІТЛАНА 1 АНОТАЦІЯ. У статті доведено, що основним чинником кризи є впровадження шостого технологічного укладу, а набуття

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 20 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток РАДЗІЄВСЬКА СВІТЛАНА 1 АНОТАЦІЯ. У статті доведено, що основним чинником кризи є впровадження шостого технологічного укладу, а набуття нею статусу глобальної є наслідком фінансіалізації глобальної економіки. Аналіз праць провідних зарубіжних учених свідчить, що термін «фінансіалізація» виник на основі ідеології лібералізму у 1920-х роках і зазнав широкого розповсюдження у 1990-х роках на основі утвердження наприкінці 1970-х на початку 1980-х років ідеології неолібералізму. Фінансіалізація гіпертрофовано збільшує обсяги глобального фінансового сектору, посилює його роль у розширеному відтворенні глобальної економіки, перерозподіляє на свою користь доходи глобального реального сектору, відволікаючи необхідні для його розвитку фінансові ресурси та стримуючи цим процес технологічного оновлення виробництва. Країни світового ядра, фінансовий сектор яких відіграє провідну роль у глобальному фінансовому секторі, отримують можливість перерозподіляти на свою користь доходи реального сектору країн світової периферії. Підкреслюється, що впровадження нового технологічного укладу створює можливості для технологічного розвитку країн периферії, але домінування в умовах фінансіалізації на глобальному фінансовому ринку спекулятивних капіталів ускладнює одержання ними надійного джерела середньо- і довгострокових кредитів та інвестицій. Для розвинених країн створюються можливості позбутися своїх виробництв попереднього домінуючого технологічного укладу переведенням їх до менш розвинених країн і законсервувати існуючу технологічну ієрархію глобальної економіки шляхом впровадження виробництв нового технологічного укладу, що й дозволяє аргументовано вважати фінансіалізацію чинником збереження диференціації рівнів технологічного розвитку країн світу. Аналізуються два шляхи підвищення технологічного рівня країн світової периферії: шлях наздоганяючого розвитку і шлях випереджального розвитку. Доводиться, що наздогнати країни-лідери і навіть випередити їх стає можливим лише при переході від «траєкторії переслідування» до «руху на випередження» запровадженням принципово нових технологій раніше за них. Така можливість здійснити технологічний стрибок для країн периферії виникає, відповідно до «довгих хвиль» Кондратьєва, раз на років і потребує наявності відповідної наукової, технологічної, фінансової бази і приводить до серйозних змін життя усього суспільства. Доводиться, що єдиним суб єктом здійснення такого технологічного стрибка є національна держава. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Глобальна криза, фінансіалізація, фінансовий і виробничий капітал, спекулятивний капітал, технологічний розвиток, технологічна революція, технологічний уклад, наздоганяючий та випереджальний розвиток. Вступ Початок XXI століття ознаменувався розгортанням світової фінансової кризи рр., найпотужнішої з часів «Великої депресії» рр., першої глобальної кризи, завдяки якій стало зрозумі- 1 Радзієвська Світлана Олександрівна кандидат економічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сфера наукових інтересів: глобальна економіка та тенденції її розвитку, фінансові аспекти глобалізації, техноглобалізм. Електронна адреса: С. Радзієвська, 2016 ISSN МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (24) 127 лим, що саме США є головним фінансовим центром світу. Регіональні фінансові кризи (Азійська фінансова криза, Японська банківська криза, Латиноамериканська боргова криза) не мали такого впливу на глобальну фінансову систему. Причина полягає у тому, що саме США є основним гарантом міжнародної фінансової системи; постачальником доларів, які широко використовуються і як золотовалютні резерви, і як міжнародний засіб розрахунків; вкладником фінансового капіталу, що подорожує світом з метою зібрати найкращий врожай. Іншим країнам може не подобатися все зазначене, але фінансова криза в США має глобальний вимір 2. Криза показала, що фінанси відіграють провідну роль у глобалізації, яку розглядають як політичний проект 3. Ця криза, починаючись як світова фінансова, переросла у глобальну економічну, виявивши домінування в сучасній світовій економіці глобального фінансового сектору, його визначальну роль у характері перебігу глобальних процесів, їх фінансіалізацію. Саме у зв язку з посиленням ролі фінансового капіталу А. Тернер, голова Управління з фінансового регулювання Великої Британії, в лютому 2010 року назвав фінансіалізацію основною причиною фінансової кризи років 4. Одночасно з розвитком цієї глобальної кризи спостерігається процес технологічного оновлення світу, перехід провідних країн на шостий технологічний уклад, побудова ними постіндустріального суспільства. Синхронність розвитку глобальної кризи і технологічного оновлення світу підтверджують достовірність теорій «довгих хвиль» М. Кондратьєва 5,в ході яких відбувається впровадження технічних новацій, зміна основних технологій, і циклічних процесів ділової активності Й. Шумпетера 6, в яку він помістив поняття «хвилі Кондратьєва», пов язавши цикли з інноваційною діяльністю 7 і визнавши специфічність кризи як «процесу творчого руйнування» 8.Необхідно звернути увагу на те, що«йозеф Шумпетер по-новому відродив дуже стару концепцію «деструктивних інновацій», за допомогою якої спро- 2 The Global Financial Crisis: Analysis and Policy Implications/ Dick K. Nanto [Coordinator, Specialist in Industry and Trade] // Report for Congress, Prepared for Members and Committees of Congress.October 2, Washington:CongressionalResearchService, P Report of the Secretary-General of UNCTAD to UNCTAD XIII. Development-led globalization: Towards sustainable and inclusive development paths. New York; Geneva: UN, P Financialization. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/financialization 5 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды / Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. кол.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», с. 6 Шумпетер Йозеф А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер; Пер. з англ. В. Старка. Вид. 2-е, допов. К.: Києво- Могилянська академія, с. 7 Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л.Антонюк, А.М.Поручник, В.С.Савчук. К.: КНЕУ, С Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку / А. С. Гальчинський. К.: АДЕФ Україна, С. 9. 128 ISSN МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (24) бував пояснити природу економічних криз. Це була одна з небагатьох спроб поєднати проблему криз та інновацій» 9. Дослідженню циклів економічного розвитку, взаємодії в них фінансового капіталу з впровадженням нових технологій присвячені наукові праці зарубіжних учених Дж. Кітчіна, М. Кондратьєва, Б. Кузика 10, С. Кузнеця, К. Лапавітсаса 11, Г. Менша, С. Меньшикова 12, К. Перес 13, Дж. Сороса, Дж. Фостера 14, Й. Шумпетера, Ю. Яковця та українських учених Л. Антонюк 15, Ю. Бажала, О. Білоруса 16, А. Гальчинського, В. Гейця, П. Єщенка 17, Т. Кальченка 18, Д. Лук яненка 19, О. Лук яненко 20, З. Луцишин, Ю. Макогона, А. Поручника, О. Рогача 21, А. Румянцева, В. Сіденка, О. Сльозко, Я. Столярчук, Л. Федулової 22, А. Філіпенка 23, А. Чухна 24, О. Шниркова 25 та інших. Аналіз цих праць дозволяє дійти висновку, що у світі підвищується роль уміння випереджати своїх конкурентів у використанні здобутків технологічних революцій, одержуючи ренту наукових інновацій. Популярна у недалекому минулому ідеологія наздоганяючого розвитку 9 Малицкий Б. А. Неолиберализм и кризис инновационного развития экономики. Формула кризиса / Б.А. Малицкий. Изд. второе. К.: Феникс, С Кузык Б.Н. Россия 2050: стратегия инновационного прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. 2-е изд., доп. М.: ЗАО «Издательство «Экономика»«, с. 11 Lapavitsas C. The Era of Financialization // Dollars and Sense. An Interview with Costas Lapavitsas, a professor of economics at SOAS, University of London, and the author of Financialised Capitalism: Expansion and Crisis (Maia Ediciones, 2009) and Profiting Without Producing: How Finance Exploits Us All (Verso, 2014): Parts 1 and 2. Мay/June Available at:http://www.dollarsandsense.org/archives/2014/0414lapavitsas.html 12 Меньшиков С.М. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу / С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко. М.: Международные отношения, с. 13 Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес; пер. с англ. Ф.В.Маевского. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, с. 14 Foster J.B.The financialization of capitalism / John Bellamy Foster // Monthly Review Vol. 58. No. 11. P Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. К.: КНЕУ, с. 16 Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія / Олег Григорович Білорус. К.: Університет «Україна», с. 17 Єщенко П.С. Світу потрібен новий вектор розвитку: від bubbleeconomics до економіки людини / П.С. Єщенко // Економіка України С Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. / Тимур Валерійович Кальченко. К.: КНЕУ, с. 19 Лук яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: монографія / Дмитро Григорович Лук яненко. К.: ТОВ «Національний підручник», с. 20 Лук яненко О.Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності: монографія / Ольга Дмитрівна Лук яненко. К.: КНЕУ, с. 21 Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: монографія / О.І. Рогач, О.В. Сніжко, З.О. Луцишин та ін.; за заг. ред. О.І. Рогача. К.: Київський університет, с. 22 Андрощук Г.О. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності: монографія / Г.О. Андрощук, С.А. Давимука, Л.І. Федулова. К.: Парламентське видавництво, с. 23 Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты / Антон Сергеевич Филипенко. М.: Экономика, с. 24 Чухно А.А. Твори: У 3 т. / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін.-т при М-ві фін. України. / А.А.Чухно. К., Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика с. 25 Шнирков О. І. Конкурентна політика Європейського Союзу / Шнирков О.І. К.: Київський університет, с. ISSN МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (24) 129 втрачає своїх прибічників і її місце займає ідеологія випереджального розвитку 26, в основі якої уміння раніше більш розвинених країн «вскочити» на нову хвилю науково-технічного прогресу, що лише зароджується, і завдяки цьому наздогнати й випередити їх. Метою публікації є розкриття взаємозв язків глобальної кризи, фінансіалізації і технологічного розвитку, виявлення чинників інтенсивного розвитку фінансіалізації і запровадження випереджального технологічного розвитку. Фінансіалізація головний тренд сучасного етапу розвитку глобальної економіки Найважливішою особливістю глобальної економіки є розвиток її фінансового сектору. Основним напрямом глобалізації світової економіки вважається глобалізація фінансів, яка проявляється у появі нових механізмів та інструментів міжнародних фінансових операцій і формуванні глобального фінансового ринку, через який здійснюється перерозподіл колосальних фінансових ресурсів. Відомий фінансистміжнародник О.І. Рогач зазначає, що фінансова глобалізація, з одного боку, відкрила нові можливості для країн отримати потрібні їм ресурси грошей та капіталу, для корпорацій додаткові прибутки від ефективного інвестування вільних ресурсів, але, з іншого боку, ці процеси значно посилили ризики глобаль
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x