เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด - PDF

Description
เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข การค นหาคนไข :...

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 27 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข การค นหาคนไข : บร การคนไข : ป อนการร กษา : น ดหมาย : ระบบสต อก : การเง น : ระบบลงเวลาพน กงาน :... 8 การต ดตามผล... 9 โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด โปรแกรม FD เหมาะส าหร บการบร หารงานคล น กย คใหม ท ต องการต ดส นใจท แม นย าในเวลาท จ าก ด ค ณ สามารถบร หารงานคล น กของค ณได ด วยซอร ฟแวร นอกจากน ย งให บร การท ประท บใจแก ล กค า โปรแกรมบร หาร คล น ก FD ประกอบด วยฟ งก ช นท คลอบคล มการท างานท กด านภายในคล น ก ไม ว าจะเป นการจ ดเก บข อม ลคนไข การร กษา แผนการร กษา งานแล บ งานน ดหมาย Recall คนไข เช อมต อ Digital X-ray ระบบการเง น ใบเสร จร บเง น ใบแจ งหน ระบบส วนแบ งแพทย ระบบห กค าเคร องม อ ลงเวลาท างานผ านเคร องสแกนลายน วม อ สต อกส นค า ร ปแบบรายงายท หลากหลาย กว า 40 แบบ Future Software Dental Clinic 5.5 ใช งานง ายและสะดวกในท ก Features ความพ งพอใจของคนไข 1. การค นหาคนไข : เข าถ งข อม ลได รวดเร วเพ ยงปลายน วส มผ ส และย งค นหาคนไข ได ง าย และรวดเร วไม ว าจะค นหาจากช อ, นามสก ล, เบอร โทศ พท แสดงข อม ลส วนต วพร อมร ปถ าย และประว ต การร กษา 2 ภาพท 1 ประว ต คนไข 3 ภาพท 2 การค นหาคนไข 2. บร การคนไข : แสดงคนไข น ดพร อมร ปถ ายและรายละเอ ยดน ด เพ อช วยการจ ดค วคนไข เข าร กษาได สะดวกรวดเร ว ภาพท 3 ระบบส งต วคนไข 3. ป อนการร กษา : ไม ต องถ อแฟ มคนไข ส งให หมอ แค ส งต วคนไข ผ านระบบก จะเห นข อม ลคนไข ได ท นท และสามารถบ นท ก การร กษา และสร างแผนการร กษาได อย างรวดเร วเพ ยงแค คล กเล อก 4 ภาพท 4 ป อนรายการร กษาหน าตารางฟ น ภาพท 5 สร างแผนการร กษา การท างานท สะดวกและรวดเร ว 4. น ดหมาย : พ มพ ตารางน ดหมายให แพทย, พ มพ บ ตรน ดให คนไข, ท า Recall คนไข, เช คเวลาแพทย เพ อน ดหมาย คนไข ได 5 ภาพท 6 แสดงข อม ลน ดหมาย ภาพท 7 พ มพ ตารางน ดหมายให แพทย 6 5. ระบบสต อก : บ นท กการขายส นค าและควบค มต อกส นค าเวชภ ณฑ ได พร อมท งพ มพ รายงานการขายส นค า ภาพท 8 บ นท กการขายส นค า ภาพท 9 รายงานการขายส นค า 6. การเง น : สามารถแบ งช าระเง นตามรายการ แสดงยอดค างช าระรายการท เหล อ เล อกประเภทการช าระเง น ระบ ส วนลดตามโปรโมช นต าง ๆ ออกใบเสร จร บเง นโดยระบบ และย งสามารถวางบ ลแจ งหน ค ส ญญาบร ษ ทได อ กด วย 7 ภาพท 10 ช าระค าร กษา 8 7. ระบบลงเวลาพน กงาน : ลงเวลาท างานผ านเคร องสแกนลายน วม อ ภาพท 11 ใบเสร จร บเง น ภาพท 12 ลงเวลาพน กงาน การต ดตามผล สามารถว เคราะห หร อประมวลผลได รวดเร วแม นย า และช วยให การจ ดการคล น กท าได ง าย และม ประส ทธ ภาพข นด วยรายงานหลากหลายร ปแบบกว า 40 แบบ ท งในร ปตารางและกราฟ เพ อประโยชน ส งส ดใน การบร หารคล น ก เช น 9 ภาพท 12 รายงานสร ปรายได คล น ก 10 ภาพท 13 รายงานสร ปรายได แยกตามท นตแพทย ภาพท 14 รายงานรายร บ จ าย 11 ภาพท 15 รายงานสร ปคนไข Recall ภาพท 16 รายงานน ดหมาย 12 ภาพท 17 รายงานว เคราะห รายได ตามรายการร กษาท คนไข มาท ามากท ส ด 13 ภาพท 18 รายงานว เคราะห รายได ตามกล มการร กษา 14 ภาพท 19 Clinic Snapshort
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x