FS1 locuinte sociale

Description
2 S. C. STRUCTURI S. R. L. Bd Unirii nr. 53, Focsani, jud Vrancea Telefon: 0722.722.144, Fax: 0237-227320 STUDIU DE FEZABILITATE CAPITOL A : Piese scrise I DATE GENERALE Denumirea ohiectivului de investitii Locuinte sociale strada Prelungirea Zavoi, municipiul Deva, judetul Hunedoara Amplasament Titularul investitiei Consiliul Local al municipiul Deva Studiu de fezabilitate pentru obiectivul : Locuinte sociale - D + P + 3E + M STRUCTURI S.R.L. Focsani, 0722.722.144, fax: 0237.227320 e

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  2S.C. STRUCTURI S.R.L.BdUniriinr.53,Focsani,judVranceaTelefon:0722.722.144,Fax:0237-227320 STUDIUDEFEZABILITATE CAPITOLA:Piesescrise IDATEGENERALE Denumireaohiectivuluideinvestitii Locuintesociale Amplasament stradaPrelungireaZavoi,municipiulDeva,judetulHunedoara Titularulinvestitiei ConsiliulLocalalmunicipiulDeva Studiudefezabilitatepentruobiectivul:Locuintesociale-D + P + 3E + MSTRUCTURIS.R.L.Focsani,0722.722.144,fax:0237.227320e-mail:structuri@yahoo.com  3 Beneficiar ConsiliulLocalalmunicipiuluiDeva Elahoratorstudiu BC BTRUCTURI BRL Dataelahorarii iunie2009 IIINFORMATIIGENERALEPRIVINDPROIECTUL 1.Situatiaactualasiinformatiidespreentitatearesponsabilacuimplementareaproiectului: PrimariaMunicipiuluiDevaseconfruntacuunnumarcrescutdecereridelocuintadindinparteafamiliilorceconstituecazurisociale.NumarulcererilordepasestenumarulspatiilorlocativedetinutedePrimariaMunicipiuluiDeva,spatiicearputea fi puseladispozitiachiriasilor.PentruasolutionaproblemaspatiilorlocativePrimariaMunicipiuluiDevasolicitaconstruireaunorlocuintesociale. 2.Descriereainvestitiei2.a)Necesitateasioportunitateapromovariiinvestitiei: Seurmaresteinprimulrandinbunatatireasistemuluidelocuire,darsiacoperireacereriidelocuinteexistenteinacestmoment. Studiudefezabilitatepentruobiectivul:Locuintesociale-D + P + 3E + MSTRUCTURIS.R.L.Focsani,0722.722.144,fax:0237.227320e-mail:structuri@yahoo.com  4 Inceeaceprivestecrestereacalitatiiconditiilordelocuire,aicis-auavutinvedereurmatoarelecriterii:ãModalitatideamplasare,invederearealizariiunorcriteriiperformantedeinsorire,iluminare,aerisire,graddeocuparealterenului,accesfacilpietonalcatsiauto,spatiiverzisiracordurilautilitatiãModalitatiderezolvarearhitecturalvolumetricasifunctionalesirealizareadinparteaproiectantiloraunorlucrariperformantedinpunctdevedereestetic,functional,volumetric,launraportpret/calitatecovenabil.Inceeaceprivestecerereadelocuintenoi,uncriteriucu 0 mareimportantaseconstituieinfaptulcadinceincemaimultioameniisidorescunsistemnoudelocuinte,incaseindividualesaucolective.Acestaesteunfenomeninascensiunesipedeplinjustificatavandinvederelocuinteleexecutateinperioadeleanterioare.Referitorlacalitateaacestora,suntinproportiede70%substandardeleunanimacceptatedelocuire.Gradulridicatdeuzuratehnicasimoralasiimposibilitateadeaintervenipentrureabilitareaacestora(costuriridicate,lipsaposibilitatiidemutarealocatarilorpeduratalucrarilordeinterventie,etc)sustincerereatotmaimaredelocuintenoi. 2.b)Scenariitehnico-economiceprincareobiectiveleproiectuluideinvestitiipot fi atinse: Scenariipropuse: a) PrimavariantapentruarezolvaproblemaspatiuluilocativcucareseconfruntaPrimariaMunicipiuluiDevaarficonstruireaunuiansambludecaseunifamilialedetipparter Studiudefezabilitatepentruobiectivul:Locuintesociale-D + P + 3E + MSTRUCTURIS.R.L.Focsani,0722.722.144,fax:0237.227320e-mail:structuri@yahoo.com  5 cufundatiidinbetonarmatcontinuesubpereti,custructuraderezistentacuperetistructuralidinzidariedecaramidainramaticustalpisorisicenturidinbetonannatmonolit,cusarpantadinlemn,sarpantacustructuraderezistentapegrinzi,popi,capriorisipane,cuinvelitoareadintablaondulatasautiglametalica,sicufinisajemedii.Suprafatamedieconstruitaauneicaseestede68mp. h) Ceade-adouavariantapropusaesteconstruireaa4blocuridelocuintecusubsol + parter + 3etaje + mansardacustructuraderezistentaformatadinstalpilamelarisirigledecuplaredinbetonarmatlaetajele1,2,3simansardasidindiafragmedinbetonarmatlasubsolceformeaza 0 structuradetipcutierigida,cufundatiiledetipcontinuesubperetiisubsoluluisicuplanseulpestesubsol.Fiecareblocdelocuintevaaveacumulatpecele5niveleunnumarde20locuinteunifamiliale.Suprafataconstruitaestede238,74mp. c) Scenariurecomandat si avantajeleacestuia: Solutiaconstruiriia4blocuriestecearecomandatapentrurezolvareaproblemeilocativedatoritarespectariimaimultorfactorirestrictivicumarfi:suprafatade.caredispunePrimariaestede3109mp, 0 importantaeconomiepeparteadeinstalatiisipentrubransamentullocuintelorlautilitati(apa,gaz,curent,canalizare), 0 maiusoarasimaieconomicasistematizareaspatiuluicetinedeaccesulpietonalsiauto.Laacestifactorisemaiadaugasiimpactulscazutpecare il areunsantiermairedus Studiudefezabilitatepentruobiectivul:Locuintesociale-D + P + 3E + MSTRUCTURIS.R.L.Focsani,0722.722.144,fax:0237.227320e-mail:structuri@yahoo.com
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x