รายงานการเง น Financial Report - PDF

Description
รายงานการเง น Financial Report รายงานประจ าป 2556 องค การจ ดการน าเส ย 86 องค การการน าเส ย หมายเหต ประกอบงบการเง น ส าหร บป ส นส ดว นท 30 ก นยายน 2556 และ การจ ดต งองค การ องค การจ ดการน าเส

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 17 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการเง น Financial Report รายงานประจ าป 2556 องค การจ ดการน าเส ย 86 องค การการน าเส ย หมายเหต ประกอบงบการเง น ส าหร บป ส นส ดว นท 30 ก นยายน 2556 และ การจ ดต งองค การ องค การจ ดการน าเส ย (อจน.) จ ดต งข นตาม พระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการน าเส ย พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ เด มม ว ตถ ประสงค ในการจ ดให ม ระบบบ าบ ดน าเส ยรวม ส าหร บการบ าบ ดน าเส ย ภายในเขตพ นท จ ดการน าเส ย ได แก กร งเทพมหานคร นครปฐม นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ สม ทรสาคร และพ นท อ น ตามท คณะร ฐมนตร ก าหนดโดยประกาศในราชก จจาน เบกษา ต อมาม การแก ไขเพ มเต มว ตถ ประสงค ให องค การจ ดการน าเส ยสามารถ เข าบร หารหร อร บจ ดการเก ยวก บการจ ดการน าเส ยของระบบบ าบ ดน าเส ยท ผ อ นจ ดให ม ข นท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย โดยเร ยกเก บค าตอบแทนได ด งน นว ตถ ประสงค ในการจ ดต งตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการน าเส ย (ฉบ บท 3) พ.ศ ท แก ไขเพ มเต มแล ว ค อ องค การจ ดการน าเส ยม ว ตถ ประสงค ในการจ ดให ม ระบบบ าบ ดน าเส ยรวมส าหร บการบ าบ ดน าเส ยภายในเขตพ นท จ ดการน าเส ยและการให บร การร บบร หารหร อจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย รวมท งบร การหร อก จการ ต อเน องท เก ยวก บการจ ดการน าเส ยอย างม ประส ทธ ภาพในเช งเศรษฐก จ ภายใต ขอบว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง องค การจ ดการน าเส ย ม อ านาจกระท าการส ารวจ วางแผนปฏ บ ต การออกแบบก อสร าง ด าเน นการ จ ดการและบ าร งร กษาระบบบ าบ ดน าเส ยและระบบบ าบ ดน าเส ยรวม รวมท งต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นการ ของระบบบ าบ ดน าเส ยท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย และระบบบ าบ ดน าเส ยรวมในเขตพ นท จ ดการน าเส ย การจ ดต งบร ษ ทจ าก ด หร อบร ษ ทมหาชนจ าก ดเพ อประกอบก จการจ ดการน าเส ยในเขตพ นท จ ดการน าเส ยการเข าร วมก จการก บหน วยงานอ นไม ว าจะเป น ของเอกชนหร อของร ฐท งในและนอกราชอาณาจ กร หร อก บองค การระหว างประเทศหร อถ อห นในบร ษ ทจ าก ดหร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด เพ อประโยชน แก ก จการอ นอย ในว ตถ ประสงค ขององค การจ ดการน าเส ย ท งน ห ามม ให องค การจ ดการน าเส ยถ อห นเก นกว าร อยละสามส บ 2. เกณฑ การเสนองบการเง น 2.1 องค การจ ดการน าเส ยจ ดท างบการเง นส าหร บป ส นส ดว นท 30 ก นยายน 2556 และ 2555 ตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป 2.2 แม บทการบ ญช ใหม หร อปร บปร งใหม ก) แม บทการบ ญช - แม บทการบ ญช ฉบ บปร บปร งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 26 พฤษภาคม 2553 ข) มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการรายงานทางการเง น การต ความมาตรฐานการบ ญช และการต ความมาตรฐานการรายงาน ทางการเง นใหม หร อปร บปร งใหม - ม ผลบ งค บใช ส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 (ปร บปร ง 2552) เร อง การน าเสนองบการเง น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 2 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นค าคงเหล อ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 7 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบกระแสเง นสด มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 8 (ปร บปร ง 2552) เร อง นโยบายการบ ญช การเปล ยนแปลงประมาณการทางบ ญช และข อผ ดพลาด มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 10 (ปร บปร ง 2552) เร อง เหต การณ ภายหล งรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 11 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส ญญาก อสร าง มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคารและอ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส ญญาเช า มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง รายได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Wastewater Management Authority Footnotes to Financial Statement For the Year-ended 30 th September 2013 and Establishment of Organization Wastewater Management Authority (WMA) was founded under the Royal Decree Establishing the Wastewater Management Authority B.E. 2538, which was later amended (No.2) in B.E and (No.3) in B.E In accordance with the Royal Thai Government Gazette, the former objective of the Wastewater Management Authority (WMA) was to provide the wastewater management areas of Bangkok Metropolitan, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Prathumthani, Samut Prakarn, Samut Sakhon, and other areas with controlled wastewater treatment systems. Subsequently, the amendment of the former objective enables the Wastewater Management Authority to administer and operate wastewater treatment service for the wastewater management within and outside the wastewater management areas of responsibility by fee collection. Thus the amendment of the Royal Decree Establishing Wastewater Management Authority (No.3) in B.E concludes that the objectives of the establishment of Wastewater Management Authority (WMA) are to set up a centralize wastewater treatment system within the controlled wastewater management areas of responsibility and to economically and effectively provide any other wastewater treatment related services. In the pursuance to these objectives, Wastewater Management Authority (WMA) is entitled with the right to conduct survey research, develop operation plan, design, construct, manage and maintain the wastewater treatment system and the central wastewater treatment system, to follow up and assess the wastewater treatment operational system within and outside the wastewater management areas of responsibility and the central wastewater treatment system within the controlled wastewater management areas. In addition, the organization also has the right to establish a limited or a public limited company in order to operate the wastewater management business in the controlled wastewater management areas; to enter into a business partnership with private or public companies within and outside Thailand or international organizations; to hold shares in the limited company or public limited company by which Wastewater Management Authority (WMA) is obliged to own no more than 30% of its shares in each company, for the interests of the organization s business within the objective framework. 2. Frameworks for the Presentation of Financial Statements 2.1 Wastewater Management Authority prepared the financial statements for the year ended 30 th September 2013 and 2012 guided by the generally accepted accounting principles. 2.2 New or Revised Accounting Framework a) Accounting Framework - Accounting Framework Bounded Volume effective from the period beginning 26th May 2010 b) Thai Accounting Standard, Thai Financial Reporting Standard, the Interpretation of the Financial Reporting Standard, and the new or revised Interpretation of the Financial Reporting Standard - Effective during the accounting period beginning or after 1 st January 2011 Thai Accounting Standards No.1 (Revised 2009) Presentation of Financial Statements Thai Accounting Standards No.2 (Revised 2009) Inventories Thai Accounting Standards No.7 (Revised 2009) Statement of Cash Flows Thai Accounting Standards No.8 (Revised 2009) Accounting Policies Changes in Accounting Estimates and Errors Thai Accounting Standards No.10 (Revised 2009) Events after the Reporting Period Thai Accounting Standards No.11 (Revised 2009) Construction Contracts Thai Accounting Standards No.16 (Revised 2009) Property, Plant and Equipment Thai Accounting Standards No.17 (Revised 2009) Leases Thai Accounting Standards No.18 (Revised 2009) Revenue 87 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 88 มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 24 (ปร บปร ง 2552) เร อง การเป ดเผยข อม ลเก ยวก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 26 เร อง การบ ญช และการรายงานโครงการผลประโยชน เม อออกจากงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 27 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบการเง นรวมและงบการเง นเฉพาะก จการ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 28 (ปร บปร ง 2552) เร อง เง นลงท นในบร ษ ทร วม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 29 เร อง การรายงานทางการเง นในสภาพเศรษฐก จท เง นเฟ อ ร นแรง มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส วนได เส ยในการร วมค า มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 (ปร บปร ง 2552) เร อง ก ำไรต อห น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 34 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบการเง นระหว างกาล มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 36 (ปร บปร ง 2552) เร อง การด อยค าของส นทร พย มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 37 (ปร บปร ง 2552) เร อง ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข นและส นทร พย ท อาจเก ดข น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 38 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นทร พย ไม ม ต วตน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร มทร พย เพ อการลงท น มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 2 เร อง การจ ายโดยใช ห นเป นเกณฑ มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 3 (ปร บปร ง 2552) เร อง การรวมธ รก จ มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 5 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นทร พย ไม หม นเว ยนท ถ อไว เพ อขาย และการด ำเน นงานท ยกเล ก การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 เร อง รายได - รายการแลกเปล ยนเก ยวก บบร การโฆษณา การต ความมาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 15 เร อง ส ญญาการก อสร างอส งหาร มทร พย - ม ผลบ งค บใช ส ำหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 12 เร อง ภาษ เง นได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 (ปร บปร ง 2552) เร อง การบ ญช ส ำหร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล และการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บความช วยเหล อจากร ฐบาล มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 21 (ปร บปร ง 2552) เร อง ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยน เง นตราต างประเทศ การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 10 เร อง ความช วยเหล อจากร ฐบาล - กรณ ท ไม ม ความเก ยวข อง อย างเฉพาะเจาะจงก บก จกรรมด ำเน นงาน การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 21 เร อง ภาษ เง นได - การได ร บประโยชน จากส นทร พย ท ไม ได ค ดค าเส อมราคาท ต ราคาใหม การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 25 เร อง ภาษ เง นได - การเปล ยนแปลงสถานภาพทางภาษ ของก จการหร อของผ ถ อห น 2.3 การเปล ยนแปลงนโยบายการบ ญช ในเร องผลประโยชน ของพน กงาน องค การจ ดการน ำเส ยได ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 เร องผลประโยชน ของพน กงาน การประมาณการหน ส นผลประโยชน ของพน กงานค ำนวณตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ย (Actuarial Gains And Losses) โดยใช ว ธ ค ดลดซ งน ำข อม ลทางสถ ต มาเป นป จจ ยในการประมาณการจากม ลค าป จจ บ น ของผลประโยชน ท คาดว าจะต องจ ายในอนาคต โดยแสดงเป นส วนหน งของประมาณการหน ส น ผลแตกต างท เพ มข นหร อลดลง จากการประมาณการตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ยในแต ละป จะร บร เป นค าใช จ ายหร อร บร เป นรายได ในงวดป น น องค การจ ดการน ำเส ยได น ำนโยบายการบ ญช น มาใช ในป งบประมาณ 2555 โดยเล อกว ธ ท จะบ นท กร บร ส วนเพ มของประมาณการ หน ส นท งหมด เป นรายการปร บปร งก บก ำไรสะสมในการท น ำมาใช ในป แรก (ตามหน งส อท กค /ว95 ว นท 20 ต ลาคม 2554) ผ บร หารขององค การจ ดการน ำเส ยได ประเม นและเห นว าแม บทการบ ญช มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการรายงานทางการเง น การต ความมาตรฐานการบ ญช และการต ความมาตรฐานรายงานทางการเง นใหม หร อปร บปร งใหม ด งกล าวจะไม ม ผลกระทบอย างเป น สาระส ำค ญต องบการเง นส ำหร บป ท เร มม ผลบ งค บใช Thai Accounting Standards No.19 Thai Accounting Standards No.23 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.24 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.26 Thai Accounting Standards No.27 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.28 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.29 Thai Accounting Standards No.31 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.33 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.34 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.36 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.37 (Revised 2009) Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Employee Benefits Borrowing Costs Related Party Disclosures Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Consolidated and Separate Financial Statements Investments in Associates Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Interests in Joint Ventures Earnings per share Interim Financial Reporting Impairment of Assets Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Intangible Assets Investment Property Share - Based Payments Thai Accounting Standards No.38 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.40 (Revised 2009) Thai Financial Reporting Stand
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x