ETTEVÕTTEMAJANDUS EESTIS JA EUROOPA LIIT BUSINESS ADMINISTRATION IN ESTONIA AND THE EUROPEAN UNION - PDF

Description
ETTEVÕTTEMAJANDUS EESTIS JA EUROOPA LIIT BUSINESS ADMINISTRATION IN ESTONIA AND THE EUROPEAN UNION BETRIEBSWIRTSCHAFT IN ESTLAND UND DIE EUROPÄISCHE UNION 2 TARTU ÜLIKOOL * UNIVERSITY OF TARTU * UNIVERSITÄT

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 160 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ETTEVÕTTEMAJANDUS EESTIS JA EUROOPA LIIT BUSINESS ADMINISTRATION IN ESTONIA AND THE EUROPEAN UNION BETRIEBSWIRTSCHAFT IN ESTLAND UND DIE EUROPÄISCHE UNION 2 TARTU ÜLIKOOL * UNIVERSITY OF TARTU * UNIVERSITÄT TARTU Pärnu kolledž Pärnu College Pärnuer College Juhtimise ja turunduse instituut * Institute of Management and Marketing * Institut für Management und Marketing Rahanduse ja arvestuse instituut * Institute of Finance and Accounting * Institut für Finanzen und Rechnungswesen TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL * TALLINN TECHNICAL UNIVERSITY TECHNISCHE UNIVERSITÄT TALLINN Ärikorralduse instituut * Department of Business Administration * Institut für Betriebswirtschaft MATTIMAR OÜ * GmbH * Ltd ETTEVÕTTEMAJANDUS EESTIS JA EUROOPA LIIT I teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Pärnu, veebruar 2003) BUSINESS ADMINISTRATION IN ESTONIA AND THE EUROPEAN UNION Reports-papers of the I scientific and educational conference (Pärnu, February 2003) BETRIEBSWIRTSCHAFT IN ESTLAND UND DIE EUROPÄISCHE UNION Beiträge den I wissenschaftliche und ausbildende Konferenz (Pärnu, Februar 2003) TALLINN. PÄRNU Ettevõttemajandus Eestis ja Euroopa Liit/ Business Administration in Estonia and the European Union/ Betriebswirtschaft in Estland und die Europäische Union. Tallinn, Pärnu: Mattimar, 2003 Käesolevas kogumikus avaldatud artiklid-ettekanded on enne avaldamist retsenseeritud The papers-presentations published in this collection have been peer-reviewed before their publishing Alle Beiträge der vorliegenden Artikelsammlung wurden vor der Veröffentlichung rezensiert KORRALDAJAD TÄNAVAD KONVERENTSI TOETAJAID JA ABISTAJAID! Autorid, Tartu Ülikool, Mattimar OÜ, 2003 Esikaas ja üldkujundus: Mattimar OÜ, 2003 Kirjastamine: MATTIMAR OÜ, 2003 ISBN SISUKORD Eessõna (Matti Raudjärv)...9 Preface (by Matti Raudjärv).12 Vorwort (von Matti Raudjärv).16 Ettevõttemajandus Eestis (Sissejuhatuse asemel) (Arvi Kuura) Business Administration in Estonia (For introduction) (Arvi Kuura) Betriebswirtschaft in Estland (Anstelle von Einleitung) (Arvi Kuura) Eve Antsu Aime Mäekask Heinrich Ausmees Veronika Ilsjan Ene Kolbre Signe Liiv Kalev Kaarna Mait Miljan Helje Kaldaru Katrin Tamm Eedo Kalle Merike Kaseorg Anu Reiljan Zusammenfassung Füüsilisest isikust ettevõtja ja tema maksustamine ajaloolises tagasivaates 29 An historical view on sole proprietorship and taxation. 36 Edu-uskumus ja organisatsiooni juhtimise tulemuslikkus Success-belief and efficiency of organization management. 45 Ettevõtte strateegia ja kinnisvara väärtus 47 Corporate strategy and the value of real estate 54 Paremate otsuste tegemine. Piirangute teooria lähenemine Making better decisions. Theory of constraints approach.. 71 Kompleksanalüüsi metoodika rakendamine ettevõtte huvigruppide eesmärkide täidetuse hindamiseks 72 Use of complex method for assessment of stakeholder satisfaction Ettevõtte tootlikkuse tõstmise programmi koostamise ja evitamise aspekte. 81 Some aspects of developing and implanting of firm productivity improvement programme 84 Ettevõttemajandusteaduse teoreetiline ja rakenduslik aspekt Theoretische und angewandte Sichtweise der Betriebswirtschaftslehre Margus Kõomägi Jaak Leimann Kertu Lääts Priit Peets Mari Meel Maksim Saat Kokkuvõte Gerda Mihhailova Alo Raudik Matti Raudjärv Zusammenfassung Ele Reiljan Priit Sander Toni Schulz Kokkuvõte Kokkuvõte Marge Seppo Ettevõtjaliku rahanduse erisus korporatsioonide rahandusest.. 92 The difference between enterpreneurial finance and corporate finance. 99 Monopoolsete ettevõtete areng..101 Development of monopolistic companies Kaudkulumäärade rakendamise põhimõtted Euroopa ja Eesti ettevõtetes Product costing practice in European and Estonian companies..117 The moral competence of an emerging organization Innovatiivse ettevõtte moraalne kompetentsus..125 Multikultuursete meeskondade loomine Eesti ettevõtetes Creating multicultural teams in Estonian companies Võimendusefekti mõju ettevõtte väärtusele..135 Impact of amplification effect on enterprise value Ettevõtluskeskkonna majanduspoliitiline käsitlus Das unternehmerische Umfeld aus wirtschaftspolitischer Sicht Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension..154 Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine: sihtturu dimensioon Finantshierarhia teooria ja finantseerimisotsused Eesti ettevõtetes Pecking order theory and financing decisions in Estonian companies Bilanzfälschungen in börsennotierten Unternehmen - Ursachen und Einflussfaktoren..178 Bilansivõltsingud börsil noteeritud ettevõtetes põhjused ja mõjutamistegurid Ettevõtetevaheliste koostöövõrgustike teoreetilised alused The theoretical fundamentals of business networks Aino Siimon Zusammenfassung Virve Siirde Mart Sõrg Aleksandra Teder Juhan Teder Heli Tooman Urve Venesaar Tiiu Värbu Kokkuvõte Ettevõttemajandusõpetuse arengusuundumused läbi aegade Entwicklungstrends der Betriebswirtschaftslehre auf unterschiedlichen Etappen Eetilise organisatsioonikultuuri kujundamine Designing ethical organizational culture Insaiderlus Eesti finantssektoris ja selle tõkestamine Insider dealing in financial sector and its prevention Eesti ettevõtjate liigitus ettevõtjaks kujunemise tõukejõudude alusel Classification of Estonian enterpreneurs Teeninduskultuur kui turundussõnum Service culture as a marketing message Töökohtade loomine ja kaotamine Eesti ettevõtetes Job creation and job destruction in Estonian enterprises..243 Internationalization of Estonian firms Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine 8 EESSÕNA Käesolev ettekannete-artiklite kogumik sisaldab esimese Pärnus toimuva akadeemilise ettevõttemajanduse alase konverentsi materjale. Konverentsi initsiaatoriks on Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Täpsemalt, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ärijuhtimise lektoraat ning konsultatsiooni- ja kirjastusfirma Mattimar OÜ korraldavad koostöös Tartu Ülikooli juhtimise ja turunduse instituudiga, rahanduse ja arvestuse instituudiga ning Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudiga Pärnus kolledži ruumes aasta 7. ja 8. veebruaril teadus- ja koolituskonverentsi teemal Ettevõttemajandus Eestis ja Euroopa Liit . Konverentsiga tähistatakse 80 aasta täitumist ettevõttemajanduse (tol ajal eramajanduse) õpetamise algusest Tartu Ülikoolis ja Eestis, 70 aastat esimese eestikeelse süsteemse ettevõttemajandust käsitleva õpik-monograafia (Eldor Fählmann'i Eramajanduse süsteem ) ilmumisest ning pool sajandit ettevõtluse kui akadeemilise aine tekkimisest. Samuti loodetakse panna alus ettevõttemajanduse alaste akadeemiliste konverentside järjepidevale korraldamisele Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Kuna konverents korraldatakse Pärnus, siis on asjakohane meelde tuletada, et Pärnu on täna jälle ülikoolilinn. Jälle, sest aastatel asus siin ülikool. Meenutuseks veidi ajaloolisi fakte, mis on pärit raamatust: Tartu ülikooli ajalugu, I. /Koost. H. Piirimäe/. - Tallinn: Valgus, lk : 15. (25.) oktoobril 1632 avati Tartus ülikool ning see tegutses seal aasta sügiseni (Venemaa oli alustanud sõda Rootsi vastu ning Tartut piirati 29. juulist 1656, piiramine lõppes 12. oktoobril 1656 Rootsi poolse kapitulatsiooniakti alla kirjutamisega). Seejärel pagesid Tartu ülikooli professorid ja üliõpilased sõja jalust Tallinna kindlate müüride taha. Võib väita, et Tallinnal oli tol ajal häid eeldusi saada ülikoolilinnaks, kuid paraku ei soovinud seda Tallinna linnaisad, kes suhtusid ülikooli tõrjuvalt. Nende vaenulikkust suurendas veendumus, et ülikool kujuneb konkurendiks linna gümnaasiumile. Endise Mihkli kloostri ruumes, kus aastal oli asutatud Tallinna gümnaasium, leidis pärast pikki nääklemisi lõpuks siiski 19. märtsil 1657 aset ülikooli sisseõnnistamise aktus. Ülikool jäi aga toetuseta ja tunnustuseta ning tema hääbumine talle vaenulikus keskkonnas oli paratamatu. Täiendavaks löögiks kujunes ka Tallinnas palju ohvreid nõudnud katkuepideemia. Viimased üliõpilased immatrikuleeriti 29. aprillil 1659 ning ebasoodsates tingimustes kiratses ülikool Tallinnas kuni aastani. Järgnevatel aastakümnetel oli arutluse all ülikooli taastamine. Paljudes vaidlustes ja seisukohavõttudes oli Tartu kõrval vägagi tõsiselt võetavaks ülikooli asukohaks tõusnud Pärnu. Näiteks kui aastal koostati ülikooli koosseisude järjekordne nimekiri ja eelarve, oli õppeasutuse asukohaks arvestatud juba kindlalt Pärnu. 9 Siiski kujunesid järgnevad sündmused sellisteks, et ülikooli taasavamine toimus 21. augustil 1690 Tartus ning Tartust oli viimaks jälle saanud ülikoolilinn. Paraku algasid mõne aasta pärast (1693) uuesti arutelud ülikooli ärakolimisest. Põhjuseks oli liiga piirilähedane asukoht. Võimalike asukohtadena olid eri aegadel kõne all Riia, Tallinn ja Pärnu, aastast siiski peamiselt Pärnu aasta 3. jaanuaril teatati ülikoolile, et eeloleval suvel tuleb Pärnusse kolida. Ülikooli suur konsistoorium pidas Tartus oma viimase töökoosoleku 22. juulil Sama aasta 25. juulil toimus viimane pidulik kokkutulek ning 30. juulil läks Tartust teele ülikooli viimane ametlik kiri. Ülikooli senat alustas Pärnus tööd juba enne ametlikku avatseremooniat. Nimelt toimus esimene istung 23. augustil 1699, kus arutluse all oli ülikooli piduliku avatalituse läbiviimise pakilised küsimused. 25. augustil pidas senat koguni kaks istungit, kus võeti läbi kõik probleemid, millest pidi olenema ülikooli tulevik. 28. augustil 1699 jõudis kätte Pärnu tipptund avati ülikool. Pidustused, mis algasid 28. augustil juba kell 7 hommikul, lõppesid alles 12. septembril kümne magistri promotsiooniga. Pärnust oli saanud ülikooli lootuste linn. Paraku algas aga peatselt Põhjasõda ning ülikooli tegevus Pärnus oli sellest kohati lausa paaniliselt mõjutatud, õppetöö toimus otseselt ja kaudselt püssirohutünnide otsas. Ülikooli senati viimane istung toimus 22. novembril Põhjasõda lõpufaasis, 27. juunil 1710 jõudsid Pärnu alla Vene väed ning 12. augustil 1710 Pärnu kapituleerus. Ülikooli tegevus oli seiskunud. Järgnesid lubadused ja taotlused ülikooli taasasutamiseks. Ka eesti rahva ajaloos algas uus etapp aastal taasasutati ülikool Tartus aasta 17. mail asutati Pärnus Majanduskooli baasil Tartu Ülikooli Pärnu kolledž (Collegium Peronensis), mis tegutseb Tartu Ülikooli asutusena oma põhikirja alusel aasta augustis möödus 300 aastat Tartu ülikooli kolimisest Pärnusse. Nii on Tartu ja Pärnu asunud varasema konkureerimise asemel koostööle. Oluline osa on siin kindlasti ühisel teadusloomel. Lootuses, et käesolev ettevõttemajanduse konverents kujuneb traditsiooniliseks, püütakse anda omapoolne panus Pärnu kujunemisele nii Eestis kui rahvusvaheliselt tuntud konverentsilinnaks. Seda toetab kolledž kui Tartu Ülikooli struktuuriüksus oma asumisega Pärnus, aga kindlasti ka linna olemasolev infrastruktuur (mitmesugused konverentsi- ja seminariruumid, laias valikus majutus- ja toitlustusasutused, suurepärane teater, uus kontserdimaja ning mitmed teised hea akustikaga muusikapaigad, huvitavad näitustesaalid, ajaloolised kultuuri- ja arhitektuurimälestised, rohked puhke- ja taastusravi kompleksid, kõigele taustaks huvitav sajanditepikkune ajalugu jpm.), lisaks teised konverentside korraldamist toetavad ja soodustavad asjaolud. 10 Ettevõttemajanduse alase akadeemilise konverentsi korraldamine Pärnus võimaldab ilmselt täita ka üht olulist lünka Eesti majandusteadlaste tegevuses. Nimelt on seni juba kümnel korral toimunud ning tänaseks rahvusvahelise tähenduse omandanud majanduspoliitilise suunitlusega teadus- ja koolituskonverentsid rahvamajanduse valdkonnas. Nendel eesti majandusteadlastel õppejõududel, kes ettevõttemajandusõpetusega tegelevad, on aga kohati olnud raskusi oma uurimisteemasid majanduspoliitika konverentsi temaatikaga siduda. Seega on olnud regulaarselt teaduskonverentside kujul justkui katmata üks oluline osa majandusteadusest. Nüüd, käesolevat konverentsi ellu kutsudes, on ettevõttemajanduse temaatikaga tegelejatel võimalik tulemuslikult ja regulaarselt oma töid avaldada, neid ka konverentsitöös ette kanda ning oma uurimistulemuste üle kolleegidega Eestist ja väljastpoolt arutleda. Seega on koos käesolevaga alustatud ettevõttemajanduse alase konverentside seeriaga hõlmatud majandusteaduse mõlemad pooled nii rahvamajanduse kui ettevõttemajanduse temaatika. Korraldajad on seisukohal, et kui majanduspoliitika alased konverentsid, mis on toimunud Tartus ja Värskas, leiavad aset suvel juunis, siis ettevõttemajanduse alased konverentsid võiksid talvel veebruaris toimuda. Ka käesoleva talvise konverentsi puhul on eesmärgiks artiklite-ettekannete kogumik avaldada mõned nädalad enne konverentsi toimumist, et osalejatel oleks võimalus varakult materjalidega tutvuda ning seeläbi ettevalmistunult ja aktiivselt konverentsitööst osa võtta. Korraldajad on ka seekord püüdnud tagada artiklite võimalikult hea tase ning seetõttu kuulusid kõik artiklid enne avaldamist retsenseerimisele Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadlaste poolt. Samas jäeti autoritele siiski õigus nii sisuliselt kui vormiliselt oma artikkel lõplikult kujundada. Seda loomulikult eeldusel, et autorid arvestasid retsensentide asjakohaseid ning sisu parandavaid ettepanekuid. Korraldajad soovivad nii osalejatele, toetajatele kui lugejatele head kogumiku materjalidega tutvumist ning aktiivset osalemist konverentsil. Lugupidamisega Matti Raudjärv Pärnus ja Tallinnas, Pirita-Kosel oktoobris-novembris PREFACE This collection of presentations and articles contains the materials of the first academic conference on business administration to be held in Pärnu. The initiator of the conference is the Pärnu College of the University of Tartu. More specifically, the Department of Business Administration of the Pärnu College of the University of Tartu and Mattimar Ltd., a firm engaged in publishing and in consulting, in cooperation with the Institute of Management and Marketing of the University of Tartu, Institute of Finance and Accounting of the University of Tartu and the Department of Business Administration of the Tallinn Technical University will organise a scientific and educational conference on the subject Business Administration in Estonia and the European Union in the building of the Pärnu College on 7 and 8 February The conference marks the 80 th anniversary of starting the teaching of Business Administration (at that time Private Economy) at the University of Tartu and in Estonia, the 70 th anniversary of the publishing of the first systematic textbookmonograph on business administration in the Estonian language ( Eramajanduse süsteem (Private Economy System) by Eldor Fählmann) and the 50 th anniversary of the beginning of Entrepreneurship as an academic subject. Hopefully, the conference will also lay a basis to the tradition of organising academic conferences on business administration at the Pärnu College of the University of Tartu. As the conference will be held in Pärnu, it is relevant to emphasise that Pärnu is a university town again now. Again, because there was a university here in A few historical facts from the book: Tartu ülikooli ajalugu (History of the University of Tartu), I. /Koost. H. Piirimäe/. - Tallinn: Valgus, pp : The University was opened in Tartu on 15 (25) October 1632 and it operated there until the autumn of 1656 (Russia had started war against Sweden and Tartu was under siege from 29 July 1656; the siege ended on 12 October 1656 with the signing of the deed of surrender by Sweden). After that the professors and students of the University of Tartu fled from the war to safety that they found behind the solid walls of Tallinn. Tallinn had definitely good advantages for becoming a university city, but the city councillors of Tallinn did not wish that and discouraged the opening of the university there. Their hostility was increased by their conviction that the university might become a competitor for the Gymnasium of the city. After long bickering, the ceremony for the inauguration of the university was held on 19 March 1657, after all, in the building of the former St. Michael s Convent, where the Tallinn Gymnasium had been established in But the university remained without support or recognition and its dying out in the hostile environment was inevitable. The plague epidemic that claimed many victims in Tallinn in was an additional blow. 12 The last students were immatriculated on 29 April 1659 and the university struggled along in Tallinn in unfavourable conditions until During the next decades the restoration of the university was discussed. In many disputes and opinions, Pärnu had risen to the position of a very seriously considered location besides Tartu. For instance, when the regular list of staff and budget were prepared in 1669, Pärnu had already been selected as the definite location of the educational institution. Due to the subsequent events the university was reopened, after all, in Tartu on 21 August 1690 and Tartu had become a university city again. In a few years (1693) discussions about moving the university started again, however. The reason lay in the location, which was too close to the border. Riga, Tallinn and Pärnu were under discussion as possible locations at different times, but from 1695 mainly Pärnu, after all. On 3 January 1699 the university was notified that it would have to move to Pärnu the next summer. The Consistory of the University held its last working meeting in Tartu on 22 July The last festive meeting was held on 25 July of the same year and on 30 July the last official letter of the university was sent from Tartu. The Senat of the University started work in Pärnu already before the official opening ceremony. The first session was namely held already on 23 August 1699, for the discussion of urgent issues related to the organisation of the opening ceremony of the university. On 25 August the Senat held even two sessions to discuss all problems which were to determine the future of the university. 28 August 1699 was the important day for Pärnu the university was opened. The celebrations, which started already at 7 in the morning on 28 August, ended as late as on 12 September with the promotion of ten masters. Pärnu had become a town of hopes for the university. The Northern War broke out soon, however, and its effect on the activities of the university in Pärnu was sometimes even on the verge of panic, the teaching was performed directly and indirectly on top of gunpowder barrels. The last session of the Senat of the University was held on 22 November At the final stage of the Northern War the Russian troops arrived near Pärnu on 27 June 1710 and Pärnu surrendered on 12 August The activities of the university had stopped. Promises and applications for the reopening of the university followed. A new stage began also in the history of the Estonian people. In 1802 the university was reopened in Tartu. On 17 May 1996 the Pärnu College of the University of Tartu (Collegium Peronensis) was opened in Pärnu on the basis of the Pärnu Business School and is operating as an institution of the University of Tartu on the basis of its own statutes. The 300 th anniversary of the moving of the University of Tartu to Pärnu was in 13 August Thus, Tartu and Pärnu have started co-operation instead of the earlier competition. The common research activities have certainly an important role in that. Hoping that this conference on business administration will become a tradition, it will make efforts to contribute to the development of Pärnu into a conference town that would be well known both in Estonia and internationally. This is supported by the College as a subunit of the University of Tartu with its location in Pärnu, and surely also by the existing infrastr
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x