Erotika i Svoboda

Description
Angel Grancharov

Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 9 | Pages: 83

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Ангел Грънчаров ЕРОТИКАИСВОБОДА (Практическа психология на пола, секса и любовта) СЪДЪРЖАНИЕ:ПРЕДГОВОРВъведение: Тайнството на еротичнотоРАЗДЕЛ І: ФОРМИ НА ПСИХОТРЕНИНГ В ГРУПАТА 1.Какви са целите на курса по психология на секса?2.Какви са подходящите техники?3.Езикът на обсъжданията върху секса4.Сексуални термини5.Сексуален опит и спомени6.Сексуално поведение и секс-образование7.Игра в кръг: разговор за секса РАЗДЕЛ ІІ: ДЪЛБИННИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЕКСУАЛНИЯ ЖИВОТ 8.Полът. Какви са различията между мъжа и жената?9.Пол и секс. Каква е връзката между двете понятия?10.Сексуалното желание. Защо се появява и какво изразява?11.Животът на тялото. Разбираме ли го?12.Сексуалната ориентация. Какво е това?13.Половите органи. Ясно ли е всичко?14.Съществуват ли изнежени мъже (момчета) и мъжествени жени ( мъжкарани )?15.Сексуално привличане между мъже и жени16.Сексуално поведение. От какво зависи?17.Активност и пасивност в секса18.Възможна ли е любов без секс?19.Половата възбуда при мъжете и жените20.Еротичният екстаз, оргазмът21.Голото тяло и неговото еротично въздействие22.Образците за красиво мъжко и женско тяло23.Представите за мъжественост и женственост24.Хомосексуалната любов и секс РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ НА СЕКСА И ЛЮБОВТА 25.Влюбването. Какво е душевното състояние на влюбения?26. Правенето на секс и правенето на любов - едно и също ли са?27.Юношеската любов. Какво е различното?  28.Безопасният секс. Кои са начините за предпазване?29.Сексуалната агресивност. Страхувате ли се от насилие?30.Груповият секс. Как се отнасяте към оргиите”?31.Секс в брака и извънбрачен секс. Защо партньорите си изневеряват?32.Болестта СПИН. Какво знаете за нея?33.Проституцията. Само зло ли е тя?34.Мастурбирането. Вреден ли е този навик?...35. Сексизмите . Доставя ли ви удоволствие да говорите мръсни думи ?36.Еротичното въображение. Имате ли еротични мечти и сънища?37.Ревността. Какво означава да изпитваш ревност?38.Еротично и порнографско . Каква е разликата?39.Сексуален сценарий. Какво искате да правите в секса и любовта? РАЗДЕЛ ІV: СЕКСУАЛНА СВОБОДА И СЪДБА НА ИНДИВИДА 40.Сексуалната революция. В какво се изразява?41.Въздържането от секс. Чужд ли ви е аскетизмът?42.Душевно-телесното равновесие. Грижите ли се за своя жизнен баланс ?43. Жизнена и личностна пълноценност. Как да я постигнем? РАЗДЕЛ V: ПРИЛОЖЕНИЯ 44.Анкета с интимни въпроси45. Оценка на курса по практическа психология на секса46.Някои наблюдения и заключения на модерната сексология ПРЕДГОВОР В твоите ръце, млади читателю, е една практическа психология на пола, секса,еротиката и любовта, при това изцяло написана под формата на въпроси – към тебсамия. Другояче казано, това е книга, създадена с цел да облекчи разбирането от странана младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имамецялата достижима яснота.Всяка тема, наред с необходимата информация, предлага само поредица отвъпроси, на които всеки трябва да отговаря сам – или в жив разговор с такива като него(също опитващи се да достигнат до пригодното за моя живот разбиране). Никъде недавам готови отговори – защото те така или иначе ни се натрапват и ни лишават от радостта и удовлетворението, че сме самостоятелни и свободни. Даваниятедновременно за всички , т.е. общовалидният отговор, подвежда личното иинтимното под една обща и затова безлична задължителна форма – а това подхранваковарната илюзия, че всички сме еднакви и равни ( Аз съм като другите! ), която ниотклонява от задачата на живота. А тя е: да бъдем себе си, да утвърдим свояталичностна неповторимост, да се възползваме от свободата си. През лабиринта наготовите мнения и рецепти най-трудно се достига до собственото разбиране, чиятоценност е най-висока, а затова то ни е съдбовно необходимо. Затова пък прекият път до него е самостоятелното осмисляне, самоотвержеността в опитите да разбираш сам,доверието в своите сили. Ясно е, че при четенето на книги ние не сме само консуматори , а най-вече смесъздатели – на своите разбирания, ценности и мироглед, на своята уникалнасамобитност . Всеки от нас трябва да достигне до своята лична истина, без коятотрудно се живее, без която животът често (и дори винаги) се превръща в абсурд, в едновъв всичко проникващо безсмислие. Всеки съобразно себе си придава смисъла на свояживот, водейки се от разбиранията, които е създал сам.  Книгата, която е пред теб, прозорливи читателю,е вярна докрай на изложенататоку-що представа – и в този смисъл е напълно съвременна. Тази книга отговаря насъзнанието и е написана за хора, които са открити за пробудилия се съвсем наскоро и унас млад дух на нашето време. Нашият съвременник – а това са тези от нас, коитоживеят с този дух на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и насвободата – е преситен от наставления и поучения, той изпитва погнуса, гади му се оттях. В същото време и сега отвсякъде ни атакуват с компетентни мнения , авторитетни преценки , препоръки, предписания , съвети и рецепти . Искат да ниубедят вероятно, че всичко е вече открито и казано , че трябва само да се подчиним , да изпълняваме , да подражаваме (като... маймуните!), да не се опитваме да разсъждаваме, да търсим и изследваме. Накратко казано, подсказват ни, че сме излишни и жестоко ни подценяват, а също и съвсем не ни разбират. Съпротиватаобаче срещу подобна префинена агресивност, симптом на неизживяното докрайминало, на завиждащата на живота и младостта старост, означава утвърждаване на себеси, защита на своето право на позиция, потвърждаване на личната самоценност, насвободата – която именно ни открива безбрежните хоризонти на живота, заслужаващда се нарече човешки. Нищо не е в състояние да попречи на истински свободния човекда постигне тайната на живота си: за да живее пълноценно.Моята книга, уважаеми читателю, се опитва да служи на събуждането за животана младия човек и на неговата страст да се добере до сърцевината му, наречена любов.Тя се стреми да подпомогне поне малко за отрезвяването от сънищата и запроясняването на мъглата , в която съществуваме когато за нищо не се питаме и завсичко имаме готов отговор, взет назаем отнякъде. Да станеш и да бъдеш личност – независимо дали си мъж или жена – означава да си наясно със себе си и със силата наживота, която напира в гърдите ти, също да отговориш на нейния могъщ призив.Живеещият будно сам определя бъдещето си, а не се е отказал от него. Той е ичовекът, който получава онова, което съкровено иска...Младостта е утрото на живота, тогава се събуждаме за истинския живот , накойто трябва да бъдем верни докрай. Тази вярност към живота се постига с разбиране,благодарение на което живеем, а не сънуваме живота си. Разбиращият себе си живот,явяващ се същност на самосъзнателния човек, може да се уподоби светлото утро сцялото му великолепие и чистота, с безграничната му отдаденост на деня и напредстоящия вълнуващ, изпълнен с изненади живот.Само обаче ако сме изпълнени с готовност и откритост за тайнството налюбовта можем да приветстваме с пълно сърце утрото на своя живот – и да му сеотдадем изцяло, предвкусвайки пълнотата на наслажденията, които той ни предлага...Само това исках да кажа. Останалото зависи най-вече от всеки един читател ичовек, решен да не се откаже от онова, което животът обещава – но не дава наготово.От нас се иска просто да си го вземем сами...   Авторът ВЪВЕДЕНИЕ: Тайнството на еротиката Едва ли някой може да оспори потребността на младите хора да разговарят повъпросите на пола, секса и любовта; ако го направи, то това означава, че им предлага дамълчат по тези въпроси, да потискат вълнението и интереса си, което означава, че неможе или не иска да ги разбере. Този някой съвсем не бива да са родителите, същоучителите, най-малко пък обществото : ако не можем да помогнем, то нека поне да непречим.Оставен на самия себе си, младият човек се лута сред дебрите на сексуалнатапроблематика и с цената на много грешки и заблуди все пак и някак си или раноили късно достига до едно изстрадано разбиране, без което животът би бил немислим.През цялото това време на така нареченото съзряване младият човек – аз (някога) и  ти (сега), моят съсед и моят син, но също и тя , момичето, което срещам всеки ден икоето привлича погледите на младите мъже – усеща жаждата да споделя и обменя преживявания, опит, копнежи, дори фантазии или каквато и да е информация . Искали някой да го чуе или поне изслуша? Само един: този, който усеща в себе си същатапотребност да говори и слуша относно така загадъчната сфера на секса, т.е. връстникът , приятелят, приятелката, съученикът, младият човек като него. Това, чепонякога възрастните – лекари, родители, учители, всякакви други доброжелателнисъветници – демонстрират загриженост и правят странни опити да разговарят отпозицията на всичко разбиращите и всичко преживелите , никому не може дапомогне: липсва съответствие, поради което се изправят бариери , граници , забрани . Това затруднява до невъзможност смисленото общуване и откритостта,какъв е тогава изходът?Обикновено един: младите хора по свой начин всекидневно и неформално ,почти непрекъснато разговарят – така или иначе – за секса и... онези неща . Правят гокакто могат, но поне влагат в разговорите си живот и страст, опитвайки се да разбуляттайнствеността. Вярно е, че наслагват една върху друга неопитност, едно върху другонеразбиране, илюзии върху илюзии, наивност върху наивност, незрялост върху незрялост , неинформираност върху неинформираност и т.н. Важното обаче етърсенето, вживяването и сътрудничеството , а плодовете, макар и незабележими спросто око, няма да се забавят. Опирането върху жизнените дадености, върхувложеното по природа в младите тела и души, е най-сигурната предпоставка запоявата на автентична ориентация и разбиране – от което младите хора няма дазакъснеят да се възползват.Всичко това досега ставаше импровизирано, спорадично, случайно,непреднамерено: в демонстративно подхвърлени реплики, в привиднонезаинтересовани разговори, мимоходом, с желание да покажеш героична смелост ине спираща пред нищо откритост и т.н., при това задължително в една груба (цинична ивулгарна, прекомерно провокативна) форма, валидна за уличния сексуален фолклор .Това ли е всичко, което можем да имаме във връзка със сексуалния живот на младиячовек, това ли е единственото, което можем да правим?Ето ги опорните точки, безусловните факти, от които изхождам в предлаганотопо-долу: желанието да се разговаря непринудено за секса – сравнимо само със същотолкова силното желание да правиш секс непосредствено и на живо – и неумениетода се прави това така, че да не унижаваме своята и чуждата сексуалност. Това, чемладият човек иска да разбере своята сексуалност, е първото, от което изхождам;второто е, че той не е намерил естествената, истинската форма за това – поради което разбирането все му убягва . С тази книжка се стремя да облекча задачата му както поотношение на първото, така и на второто.Само онзи, който не разбира пълноценно своята сексуалност, може да сипозволи изказвания, показващи недооценяване (подценяване или надценяване) насексуалния живот – собствения или на човека до теб. Целта ми е да създам условията завъзникването на пълноценно разбиране на всяка сексуалност – от тези, които (така илииначе) са под нейна власт. До автентично разбиране се достига само чрез жив разговор,воден с увлечение и вдъхновение от тези, които искат да се изпълнят с такова разбиране.Текстът, който предлагам, е подходящ както за индивидуално, така и за групово използване : да разговаряме можем както със себе си, така и с други, също като насзаинтересувани хора. Както въведените термини, така и въпросите, тезите,алтернативите, техниките на обсъждане, примерите, експертните мнения и т.н. нямада оставят безразличен нито един млад човек – в това съм твърдо убеден. Това мога дазаявя без колебания: защото всичко в тази книжка е проверено в опита, в многопрактически занятия (разговори, игри, дискусии) с млади хора, които съм предизвиквал и скрито насочвал години наред. Това че тези методики и техники сасъвременни също толкова, колкото и младежите, които се ангажират с тях, е безспоренфакт.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks