Enterobact 2 Vibrio, Campy, Helic

Description
Curs Enterobacteriaceae

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 71

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Familia  Enterobacteriaceae (continuare)  Genul Yersinia ã include - două specii cu poartă de intrare digestivă: Y.enterocolitica (mai frecvent izolată) şi Y.pseudotuberculosis ; - Y.pestis transmisă prin puricele şobolanului sau interuman pe cale respiratorie. ã factori de patogenitate  comuni - proteina P1 , cu rol în adezivitate; - proteine Yops  –  Yersinia outer membrane (Ag V şi W), sintetizate numai la 37 0 C, cu rol citotoxic şi antifagocitar; - chelatori de Fe ;   particulari - invazine la Y.enterocolitica şi Y.pseudotuberculosis ; - capsula (Ag F1), sintetizată numai la 37 0 C, coagulaza , activator al plasminogenului la Y.pestis .  Y.enterocolitica Habitat natural ã  prezenta în flora intestinală la animale şi păsări; ã contaminant al solului şi apelor de suprafaţă. Patogenitate naturală la om ã  boală diareică acută cu caracter autolimitat, mai ales la copii; ã sindrom pseudoapendicular (adenopatie mezenterică) la adulţi; ã artrite reactive şi eritem nodos (inflamatie acuta a hipodermului) , complicaţii posibile ale manifestărilor digestive la adulţi; ã infecţii sistemice la imunodepresaţi; ã determinate de un număr limitat de serotipuri (O 3 cel mai frecvent).  Eritem nodos
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x