Ένοχες Απολαύσεις Elizabeth Hoyt

Description
αρλεκιν

Please download to get full document.

View again

of 237
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 19 | Pages: 237

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
  ELIZABETH HOYT Ένοχες Απολαύσεις   Tίτλος πρωτοτύπου: NOTORIOUS PLEASURES  by Elizabeth Hoyt Copyright © 2011 by Nancy M. FinneyTranslation Copyright © 2012, Compupress S. A. – Anubis PublicationsCover Illustration by Alan Ayers Λοχαγού Δεδούση 1 & Μεσογείων 304, 15562 Χολαργός, τηλ.: 2109238672, fax: 2109216847Web site: www.anubis.gr , e-mail: anubis@compupress.gr  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ EKΔOΣHΣ:  Aλεξάνδρα Λέτσα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:  Μαρία Κωνσταντούρου ΔΙΟΡΘΩΣΗ:  Eλίνα Μιαούλη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Έρση Σωτηρίου ΠPOΣAPMOΓH ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:  Mαίρη Λυμπέρη www.e-bookshop.gr Aνάπτυξη και διάθεση ψηφιακών βιβλίωνΚλάδος της Digital Content A.E. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ E-BOOKS:  Ιάσων Μανούσος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ WEB SITE:  Digital Content A.E. Digital Content A.E. Λοχαγού Δεδούση 1 & Μεσογείων 304, 155 62 Χολαργός, τηλ.: 2106516888 fax: 2109216847 Web site:  www.digicon.gr , e-mail: info@digicon.gr  VENUS FOREVER – 05ISBN:  978-960-497-481-8 Όλοι οι χαρακτήρες και τα γεγονότα του βιβλίου είναι φανταστικά. Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ζωντανά ή μη είναι εντελώςσυμπτωματική. Απαγορεύονται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή -ολική, μερική ή περιληπτική-, η κατά παράφραση ή διασκευήαπόδοση του κειμένου με οποιονδήποτε τρόπο -μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο- χωρίςπροηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, καθώς και η κυκλοφορία του σε οποιαδήποτε μορφή, ίδια ή διαφορετική από την παρούσα, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 και τους Κανόνες τουΔιεθνούς Δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.   Για την λογοτεχνική μου πράκτορα, Σουζάνα Τέιλορ, που καταλαβαίνει πόσο σημαντικά είναι τακαβουροπόδαρα.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks