Editor Talk. ฝ ายงานโครงสร างพ นฐาน จ ดอบรม KI Day ห วข อ Google Apps Calendar - PDF

Description
Editor Talk ISSN Vol. 8 Issue 10 July 2013 ปลาท ย งเป นอย ล วนเร ยนร ท จะว ายทวนน า ส วนปลาท ตายแล วม กไหลตามน า ป ญหาท าให คนธรรมดาท อ แต ท าให คนม ป ญญาล กข นมาแก ไข ข อค ดจากท าน ว. วช รเมธ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Editor Talk ISSN Vol. 8 Issue 10 July 2013 ปลาท ย งเป นอย ล วนเร ยนร ท จะว ายทวนน า ส วนปลาท ตายแล วม กไหลตามน า ป ญหาท าให คนธรรมดาท อ แต ท าให คนม ป ญญาล กข นมาแก ไข ข อค ดจากท าน ว. วช รเมธ เร องการด าเน นช ว ต SIT Newsletter เด อนกรกฏาคม ท กทายก นด วยข อค ดด ๆ และพร อมท จะน าเสนอก จกรรมด ๆ ช วงเด อนท ผ านมาก น ค ะ เร มต นท ก จกรรม การอบรม KI day หร อ Knowledge Interchange Day ท จ ดหน กจ ดเต มให พน กงาน SIT ได อบรม ก นถ งสองห วข อ ท ายเล มต ดตามอ าน SIT Story มาบอกเล าก จกรรมน กศ กษาในช วงป ดเทอม ก จกรรมท ต อนร บน องใหม เข ามาส บ าน SIT โดยใช ช อ SIT Family ตอน ค ายแรก ไปต ดตามก นค ะว าม อะไรเด ดท SIT Story จ งน ามาเสนอ ฝ ายงานโครงสร างพ นฐาน จ ดอบรม KI Day ห วข อ Google Apps Calendar ฝ ายงานโครงสร างพ นฐาน SIT จ ดอบรม KI Day หร อ Knowledge Interchange Day ในห วข อ Google Apps Calendar ให ก บต วแทนแต ละส วนงานของคณะ อาท Infrastructure Software ESRC SRM Back office AA Library SI ELCS LF International Relations RISP I-Lab D-Lab R-Lab โดยเช ญ นายส เมธ มณ ศาสตร Computer Specialist ของ SIT มาเป นว ทยากรในการบรรยายเน อหา ณ ห องอบรม 3 อาคาร SIT เม อว นท 18 กรกฎาคม 2556 ท ผ าน มา การอบรม App Calendar จาก Google ได พ ดถ ง ประโยชน ของ App Calendar น เป นการเพ มช องทางในการ ประชาส มพ นธ เหต การณ และก จกรรมต างๆของคณะให ก บ อาจารย พน กงาน น กศ กษา และบ คคลภายนอกท ม ความสนใจ ผ าน Google Calendar สามารถใช ประโยชน ในเร องการแจ ง เต อนผ ท เก ยวข องก บเหต การณ และก จกรรมต างๆของคณะฯ และช วยลดป ญหาการน ดหมายซ าซ อน ให ก บอาจารย พน กงาน ของคณะท เข ามาใช งาน Google Calendar ซ งภายในว นด ง กล าวผ ท เข าอบรมย งได ลองใช งานจร งก บ App Calendar น ด วย ฝ ายงานห องสม ด จ ดก จกรรม KI Day อบรม MS Office 2010 ให บ คลากร SIT ฝ ายงานห องสม ด SIT จ ดโครงการ KI Day หร อ Knowledge Interchange Day การอบรมเสร มความร ให ก บ บ คลากร SIT ในห วข อ MS Office 2010 โดยเช ญ นางสาว ส กานดา เก ดพ ล Computer Specialist เจ าหน าท SIT มา เป นว ทยากรในการอบรม ณ ห องอบรม 1 เม อว นท 17 กรกฎาคม 2556 ท ผ านมา การอบรม MS Office เป นการเสร มท กษะความร และ เทคน คต างๆในการใช งานช ดโปรแกรมส าน กงาน Microsoft Word และ Microsoft Excel เพ อมาประย กต ใช ให บ คลากร SIT ให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเน อหาในการอบรม ประกอบไปด วย การใช Microsoft Word อาท การจ ดร ป แบบเอกสาร ปร บเอกสารแนวต งแนวนอน จ ดหน าเอกสาร แปลงข อม ลในตารางเป นข อความ สร างตารางค านวณใน Microsoft Word การท าสารบ ญ จดหมายเว ยน โปรแกรมบ นท ก อ ตโนม ต การก ไฟล และการใช Microsoft Excel อาท ต วอย างการประย กต ใช งาน ฟ งก ช น (การท าใบส าค ญ ร บเง น, การท าแบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน) ซ งการอบรมด ง กล าวได ร บความสนใจจาก เจ าหน าท ฝ ายงานต างๆ ของ SIT เข าร วมอบรมจ านวน 15 คน อาจารย และบ คลากร SIT จ ดก จกรรมทอดผ าป า สาม คค ณ ว ดถ ำสมณธรรม อาจารย พร อมด วยบ คลากร SIT จ ด โครงการ เก อก น เพ อรวบรวมเง นบร จาค จาก น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เก า บ คลากร และอาจารย SIT บ คลากรจากส ำน กหอสม ด ผ บร หารและ เลขาน การอธ การบด บ คลากรในส วนของสหกรณ ออมทร พย บ คลากรส ำน กคอมพ วเตอร รวมถ ง บ คคลภายนอก เพ อทอดผ าป าสาม คค ณ ว ดถ ำ สมณธรรม จ งหว ดกาญจนบ ร เม อว นเสาร ท 6 กรกฎาคม 2556 โครงการ เก อก น เป นโครงการท จ ด เพ อฉลองครบรอบ 55 ป ของมจธ. และ 20 ป ของ SIT ในป 2558 โดยเป นการส งเสร มให อาจารย และ บ คลากรร วมท ำบ ญให ก บหน วยงานการก ศล ว ด หร อโรงเร ยนท ขาดแคลน ซ งคร งน เล อกเป นว ดถ ำ สมณธรรม จ งหว ดกาญจนบ ร ในการระดมท น สร างอ โบสถ เสนาสนะ และอ นๆตามความเหมาะสม อ กท งย งเพ อสร างความส มพ นธ อ นด ให เก ดข น ระหว างอาจารย บ คลากร และน กศ กษา เผยแพร ส งเสร มการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย และปล ก ฝ งความเป นไทยให ก บน กศ กษา โดยก จกรรมคร งน สามารถรวบรวมเง นบร จาคได ท งส น 53, บาท น กศ กษา SIT คว า เ ห ร ย ญ ท อ ง ก า ร แข งข นก ฬาฟ นดาบ ณ ห างสรรพส นค า แฟช นไอส แลนด น.ส.พ ณท พ อ อนศร น.ส.ธ ญญพร พ ท กษ ศ ลาธร น.ส.ว ชร ธเนศก ลบ ตร และ น.ส.เกษศ ร ทร หม นวงศ น กศ กษาหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ คว ารางว ลรองชนะ เล ศอ นด บสอง เหร ยญทองแดง ประเภท Women Sabre Team ในรายการ The 12th Navy Open Fencing Club Championship 2013 จ ดข น ณ ห างสรรพส นค าแฟช นไอส แลนด เม อ ว นท 5 8 กรกฎาคม 2556 ท ผ านมา การแข งข นรายการ Navy Open Fencing Club Championship เป นการแข งข นก ฬาฟ นดาบท กองท พเร อ สมาคมฟ นดาบสม ครเล นแห งประเทศไทย และ ห างสรรพส นค าแฟช นไอส แลนด ร วม ก นจ ดข น โดยในคร งน ม น กก ฬาท งไทยและ ต างชาต เข าร วมการแข งข นถ ง 10 ประเทศ ได แก ส งค โปร มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส สหร ฐอเมร กา เบลเย ยม จ น ฮ องกง ไทเป ฮ งการ และประเทศไทย นอกจากน ในรายการเด ยวก นน เอง ย งม น กศ กษา SIT ได แก น.ส. จ ราภรณ ว เช ยรวรรณ และ น.ส.ณ ฐณ ชา ไทยทว - ว ฒนก ล ท ได รางว ลรองชนะเล ศอ นด บท 4 ประเภท Women Epee Team มา ครองเช นก น SIT จ ดส มมนาว ชาการ INNS Thailand Workshop 16 กรกฎาคม 2556: SIT จ ดส มมนา ว ชาการ INNS Thailand Workshop เร อง Partial Least Squares Regression (PLSR) What is it? How to use it? โดยได ร บ เก ยรต จาก Harris Professor Fredric M. Ham จาก Florida Institute of Technology ประเทศสหร ฐอเมร กาเป นผ บรรยาย โดยการ ส มมนาคร งน ม น กศ กษา น กว จ ย อาจารย จาก SIT และอาจารย จากคณะว ทยาศาสตร คณะ ว ศวกรรมศาสตร พร อมด วยบ คคลภายนอก รวม ท งส น 36 คน ให ความสนใจเข าร วมอบรม ณ ห อง อบรม 5 อาคาร SIT 2 SIT เตร ยมความพร อม อบรมความร ก อนเป ดเร ยนให น กศ กษา IT ป การศ กษา กรกฏาคม 2556: SIT จ ดอบรม ความร ให ก บน กศ กษาหล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ ในห วข อ Software Development Process เพ อ เตร ยมความพร อมให ก บน กศ กษาใหม ก อนเป ด ภาคเร ยน โดยเช ญศ ษย เก า SIT ได แก นายณ ฐ ว ฒน ธ มธ วงศ ศ ษย เก าระด บปร ญญาตร IT ร น 13 และศ ษย ป จจ บ นระด บปร ญญาโท หล กส ตรว ศวกรรมซอฟต แวร นางสาว อภ ญญา ห ร ญญะเวช นายทรงกลด แสงวร ท พย และนายก นต มน ส องค ว เศษไพบ ลย ศ ษย เก าระด บปร ญญาตร IT ร น 15 มาเป น ว ทยากรในการบรรยาย นอกจากการอบรม ความร เก ยวก บ Software Development Process แล ว ย งให ข อค ดเก ยวก บการใช ช ว ต ในมหาว ทยาล ย การเป ดใจร บส งใหม ๆ เทคน ค ว ธ การเร ยน และการต งเป าหมายในอนาคต ก อนจะจบการบรรยาย ดร.ว ท ดา จงศ ภช ยส ทธ รองคณบด ฝ ายน กศ กษาและ ภาพล กษณ องค กร ได มอบของท ระล กให ก บ ว ทยากรท ง 4 คน ณ ห อง CB 2301 อาคาร เร ยนรวม KMUTT SIT จ ดโครงการอบรม เร อง การปร บปร ง ประส ทธ ภาพการว ดและ การประเม นผล: เทคน ค การสอน ส ำหร บอาจารย SIT SIT จ ดโครงการอบรม เร อง การ ปร บปร งประส ทธ ภาพการว ดและประเม นผล : เทคน คการสอน โดยม อาจารย หล กส ตรว ทยา ศาสตรบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ และ สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร เข าร วมอบรม การ อบรมคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาเทคน คการ สอน ปร บปร งว ธ การว ดและประเม นผลการเร ยน ปร บปร งค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนให บรรล เป าหมายในการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ การอบรมด งกล าว ได ร บเก ยรต จาก อาจารย พ ช ย โฆษ ตพ นธวงศ รองคณบด อาว โส บร หาร/ผ ช วยคณบด ฝ ายวางแผนและจ ดการ กล าว ถ งความจ ำเป นในการปร บปร งประส ทธ ภาพการว ด และประเม นผล : การเร ยนการสอน พร อมด วย ผศ.ดร.ณรงค ฤทธ วราภรณ ประธานหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ กล าวสร ปประเด นป ญหาใน การปร บปร งประส ทธ ภาพการว ดและประเม นผล : การจ ดการเร ยนการสอน ก อนท จะระดมสมองเพ อ หาแนวทางปร บปร ง และป ดก จกรรมในว นด งกล าว ณ ห องประช ม 4/2 อาคาร SIT เม อว นท 18 กรกฎาคม 2556 ท ผ านมา สโมสรน กศ กษาจ ดโครงการ ค าย สานฝ นน อง ม.ปลายส สายอาช พ โปรแกรมเมอร สโมสรน กศ กษา โดยความร บผ ดชอบของ น กศ กษาหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร (หล กส ตรภาษา อ งกฤษ) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดโครงการค ายสาน ฝ นน อง ม.ปลายส สายอาช พโปรแกรมเมอร หร อ Junior Programmers Camp คร งท 9 ให ก บน กเร ยน ม ธยมศ กษาตอนปลาย เพ อเป นการให ความร ความเข าใจ เก ยวก บการเร ยนการสอนในหล กส ตรว ทยาการ คอมพ วเตอร และพ ฒนาให น กศ กษาท จ ดโครงการได สร าง เสร มประสบการณ ท ำงาน ค ดและวางแผนอย างเป นระบบ ร จ กท ำงานร วมก บผ อ น สร างความสาม คค ในหม คณะและ ภ ม ใจในหล กส ตร คณะ และมหาว ทยาล ย ก จกรรม Junior Programmers Camp คร ง ท 9 แบ งก จกรรมออกเป น 2 ส วน ได แก ส วนของว ชาการ ประกอบด วยการบรรยายพ เศษเก ยวก บว ทยาการ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศท น าสนใจ โดย ว ทยากรพ เศษ อาจารย เศรษฐา เมธ ปราชญางก ร อาจารย ประจ ำส ำน กว ชาการศ กษาท วไป ว ทยาล ยด ส ตธาน และ นายส ท ศน รงรอง ศ ษย เก าปร ญญาตร และน กศ กษาระด บ ปร ญญาโท หล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร SIT รวมถ ง การเร ยนการสอนในว ชาพ นฐานท จ ำเป นในหล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร ประกอบด วย Java Programming (Robocode) Foundations of Computer Science และส วนของก จกรรมส นทนาการ Walk Rally เพ อเป นการผ อนคลายความเคร ยด ควบค ก บการร บสาระ ความร โดยก จกรรรมด งกล าวม น กเร ยนม ธยมศ กษาตอน ปลายเข าร วมจ ำนวน 80 คน ณ KMUTT เม อว นท กรกฏาคม 2556 ท ผ านมา 3 SIT เป ดบ านต อนร บอาจารย คณะ ว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ย มหาสารคาม SIT เป ดบ านต อนร บ ผ บร หารคณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ในการเข ามาศ กษาด งาน เพ อแลกเปล ยน เร ยนร กระบวนการท างานของฝ ายบร หาร SIT รวมถ งเป นการสร าง เคร อข ายความร วมม อระหว างสถาบ น และเป นการพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากร โดยได ร บเก ยรต จาก อาจารย พ ช ย โฆษ ตพ นธวงศ รองคณบด อาว โสบร หาร/ผ ช วยคณบด ฝ ายวางแผนและจ ดการ SIT ให การต อนร บ และพาเย ยมชมส วนต างๆของ SIT ท งน ก อนเสร จก จกรรม ดร.คชากฤษ เหล ยมไชสง หน งใน คณะผ บร หารคณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคามได กล าวขอบค ณทางมหาว ทยาล ยและคณะในการเป ดโอกาสให แลกเปล ยน เร ยนร ท งทางว ชาการและการบร หารจ ดการ ก จกรรมเก ดข น ณ อาคาร SIT เม อว นท 24 กรกฏาคม 2556 ท ผ านมา ชาว SIT พร อมใจถวายเท ยนพรรษา เน องในว นเข าพรรษา ต วแทนอาจารย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x