คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประมวลรายว ชา EC212 3 หน วยก ต , Y.

Description
คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประมวลรายว ชา 1. รห สว ชา 2. จานวนหน วยก ต 3. ช อว ชา 4. คณะ/ภาคว ชา 5. ภาคการศ กษา 6. ป การศ กษา 7. ช อผ สอน รศ.หงษ ฟ า ทร พย บ ญเร อง Section/Group ห องทางาน เวลาเข

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 9 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประมวลรายว ชา 1. รห สว ชา 2. จานวนหน วยก ต 3. ช อว ชา 4. คณะ/ภาคว ชา 5. ภาคการศ กษา 6. ป การศ กษา 7. ช อผ สอน รศ.หงษ ฟ า ทร พย บ ญเร อง Section/Group ห องทางาน เวลาเข าพบ ช องทางต ดต อ ผศ.ช นฤท ย พรภ ทรก ล Section/Group ห องทางาน 767Y เวลาเข าพบ ช องทางต ดต อ อ.ณพล ส กใส Section/Group หน วยก ต ห องทางาน 242 อาคารเด อนบ คนาค เวลาเข าพบ ช องทางต ดต อ 8. เง อนไขรายว ชา EC212 EC212 Principles of Macroeconomics ศ.212 หล กเศรษฐศาสตร มหภาค คณะเศรษฐศาสตร , Y พ ธ และศ กร น. หร อน ดหมายล วงหน า พ ธ และศ กร น. หร อน ดหมายล วงหน า พ ธ และศ กร น. หร อน ดหมายล วงหน า 8.1 ว ชาท ต องเร ยนมาก อน [หล กส ตร 2552] (สาหร บน กศ กษาคณะเศรษฐศาสตร หร อน กศ กษาท ม ความ ประสงค จะย ายเข าคณะเศรษฐศาสตร เท าน น) [หล กส ตร 2556] (ไม ม ) - 1 - ว ชาบ งค บร วม 9. สถานภาพของว ชา ว ชาบ งค บ 10. ช อหล กส ตร 11. ว ชาระด บ 12. จานวนช วโมงท สอนต อส ปดาห ผลการเร ยนร ท ร บผ ดชอบ X 1. ค ณธรรมและจร ยธรรม X X 3. ท กษะทางป ญญา X X 14. เน อหารายว ชา 15. ประมวลการเร ยนการสอน 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 3 2. ความร 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 6. ท กษะเช งปฏ บ ต การ ความหมายและว ธ การศ กษาเศรษฐศาสตร ด ชน ช สภาวะเศรษฐก จมหภาค เป าหมายและป ญหาในทางเศรษฐศาสตร มหภาค หล กการคานวณรายได ประชาชาต ทฤษฎ การกาหนดรายได ประชาชาต ด ลยภาพ ทฤษฎ การบร โภคมวลรวม ทฤษฎ การลงท นมวลรวม ทฤษฎ ต วเร ง ตลาดการเง น ทฤษฎ อ ปสงค ของเง น และอ ปทานของเง น แบบจาลองด ลยภาพร วมของตลาดผลผล ต และ ตลาดเง น (แบบจาลอง IS - LM) นโยบายการเง นและการคล งในการร กษาเสถ ยรภาพของระบบเศรษฐก จ ด ลการชาระเง น ตลอดจนการประย กต ทฤษฎ เศรษฐศาสตร มหภาคเพ อว เคราะห สถานการณ ทางเศรษฐก จของประเทศไทย 15.1 จ ดม งหมายของรายว ชา ไม ม เศรษฐศาสตรบ ณฑ ต ปร ญญาตร 1. เพ อให น กศ กษาเข าใจความหมายและสามารถคานวณรายได ประชาชาต ความต องการใช จ ายมวลรวมรายได ประชาชาต ด ลยภาพ ต วค ณประเภทต างๆ และอ ตราดอกเบ ยด ลยภาพได 2. เพ อให น กศ กษาเข าใจกระบวนการสร างและทาลายเง นฝาก สามารถคานวณปร มาณเง นฝาก และปร มาณเง นท เปล ยนแปลงอ นเก ดจากการสร าง หร อ ทาลายเง นฝากของระบบธนาคารพาณ ชย รวมท งสามารถว เคราะห ความส มพ นธ ระหว าง ตลาดเง นและตลาดผลผล ตได 3. เพ อให น กศ กษาเข าใจและสามารถว เคราะห ผลของนโยบายการเง น นโยบายการคล ง และการเปล ยนแปลงของป จจ ยอ นๆ เช น การบร โภค การออม การลงท น ท ม ต ออ ตราดอกเบ ย ระด บราคา ผลผล ต และการจ างงาน 4. เพ อให น กศ กษาเข าใจความหมายและองค ประกอบของบ ญช ด ลการชาระเง น รวมท งเข าใจความแตกต างระหว างระบบ อ ตราแลกเปล ยนแบบคงท และแบบลอยต ว 5. จากจ ดม งหมายท ง 4 ข อข างต น น กศ กษาจะสามารถว เคราะห สถานการณ ทางเศรษฐก จของประเทศไทยและต างประเทศ ได อย างคร าวๆ - 2 - 15.2 แผนการสอนรายส ปดาห ส ปดาห ท เน อหาท สอน เอกสารอ านประกอบ 1 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บเศรษฐศาสตร มหภาค 1.1 ความร เบ องต นทางเศรษฐศาสตร 1.2 เศรษฐศาสตร มหภาค : ขอบเขต เป าหมาย นโยบาย 1.3 ต วแปรเศรษฐศาสตร มหภาคท สาค ญ สาหร บบทท 1: มณ ร ตน, บทท 1-2 และ บทท 3 ถ ง 3.2 ; ว นร กษ, บทท 1 และ บทท 2 ถ ง หน า 44; Case&Others, Ch.5; Lipsey, Ch ต วแปรสต อกและต วแปรกระแส ต วอย างต วแปรท สาค ญ 1.6 Real vs. Nominal Variables 1.7 กระแสหม นเว ยนของระบบเศรษฐก จ บทท 2 รายได ประชาชาต 2.1 ความหมายและความสาค ญ ว ธ การคานวณผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ การคานวณทางรายจ าย การคานวณทางรายได สาหร บบทท 2: มณ ร ตน, บทท 3; ว นร กษ, บทท 2; Case&Others, Ch. 6; Lipsey, Ch การคานวณทางผลผล ต 2.3 ความหมายและความส มพ นธ ระหว าง Gross National Product (GNP), Net National Product (NNP), National Income (NI), Personal Income (PI) และ Disposable Income (DI) 2.4 Nominal vs. Real GDP และ GDP Deflator 2.5 ข อจาก ดในการใช GDP - 3 - 4 บทท 3 ความต องการใช จ ายมวลรวม และรายได ประชาชาต ด ลยภาพ 3.1 ผลผล ต(รายได )มวลรวม (Actual output: :Y) 3.2 องค ประกอบของความต องการใช จ ายมวลรวม (Desired สาหร บบทท 3: มณ ร ตน, บทท 4-5; ว นร กษ, บทท 3-4; Case&Others, Ch.8, 9; Froyen, Ch.5; Lipsey, Ch Aggregate Expenditure : DAE) ความต องการใช จ ายเพ อการบร โภค (C) ตามแนวค ดของ เคนส ความต องการใช จ ายเพ อการลงท น (I) ความต องการใช จ ายของภาคร ฐบาล (G) การส งออกส ทธ หร อด ลบ ญช เด นสะพ ด (X M) 3.3 รายได ประชาชาต ด ลยภาพ ความหมาย แบบจาลองการกาหนดรายได ประชาชาต ด ลยภาพ - การว เคราะห แบบรายได เท าก บความต องการใช จ ายมวลรวม - การว เคราะห แบบส วนร วไหลเท าก บส วนอ ดฉ ด การปร บต วเข าส ด ลยภาพ ต วค ณ (Multiplier): ต วค ณการบร โภค ต วค ณการ ลงท น ต วค ณการใช จ ายของร ฐบาล ต วค ณภาษ ต วค ณรายจ ายเง น โอนของร ฐบาล ต วค ณงบประมาณส วนเพ มสมด ล (Balanced Budget Multiplier) ต วค ณการนาเข า และต วค ณการส งออก 3.4 ความข ดแย งของการม ธย สถ (Paradox of Thrift) 3.5 ช วงห างการเฟ อและช วงห างการฝ ด (Deflationary and Inflationary Gap) 6 บทท 4 นโยบายการคล ง 4.1 ความหมาย ประเภท และเคร องม อของนโยบายการคล ง สาหร บบทท 4: มณ ร ตน, บทท 8; ว นร กษ, บทท 8; Case&Others, Ch. 9; Lipsey, Ch ผลกระทบของการใช นโยบายการคล ง : อธ บายผ านต วค ณ ต วค ณการใช จ ายของร ฐบาล ต วค ณภาษ เง นได และรายจ ายเง นโอนของร ฐบาล ต วค ณงบประมาณส วนเพ มสมด ล (Balanced Budget Multiplier) - 4 - 7 4.3 ต วร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จโดยอ ตโนม ต (Automatic or Built-in Stabilizer) บทท 5 ตลาดเง นและนโยบายการเง น สาหร บบทท 5: มณ ร ตน, บทท 7; ว นร กษ, บทท 7; Case&Others, Ch. 10, 11; Lipsey, Ch.27-29; Froyen, Ch.6, ความหมายของเง น หน าท ของเง น และองค ประกอบของ ปร มาณเง น 8 สอบกลางภาคว นเสาร ท 4 ต ลาคม น. สถานท สอบ น กศ กษาตรวจสอบด วยตนเอง จาก ประกาศของคณะฯ และ บทท 6 แบบจาลอง IS-LM : กรณ ระบบเศรษฐก จแบบป ดและระด บ ราคาคงท สาหร บบทท 6: มณ ร ตน, บทท 7; ว นร กษ, บทท 6; Froyen, Ch ตลาดผลผล ตและการสร างเส น IS 6.2 ตลาดเง นและการสร างเส น LM ความต องการถ อเง นหร ออ ปสงค ของเง น และทฤษฏ อ ปสงค ของเง นของเคนส 5.3 กระบวนการการสร างเง นฝาก : แบบจาลองต วทว ค ณทาง การเง น 5.4 บทบาทของธนาคารกลางและนโยบายการเง น 5.5 ด ลยภาพในตลาดเง นและการเปล ยนแปลงด ลยภาพ 5.6 ความส มพ นธ ระหว างตลาดเง นและตลาดผลผล ต 6.3 ด ลยภาพในตลาดผลผล ตและตลาดเง น 6.4 การประย กต ใช แบบจาลอง IS-LM นโยบายการคล ง นโยบายการเง น 6.5 ประส ทธ ผลของนโยบายการคล งและการเง น 14 บทท 7 แบบจาลอง AD-AS 7.1 การสร างเส นอ ปสงค มวลรวม (Aggregate Demand : AD) จากแบบจาลอง IS-LM และจากแบบจาลองเคนส เซ ยนอย างง าย สาหร บบทท 7: มณ ร ตน, บทท 6; ว นร กษ, บทท 6; Case& Fair, Ch.12, 13; Lipsey, Ch.23-24; Froyen, Ch อ ปทานมวลรวม (Aggregate Supply : AS) ในระยะส นและ ระยะยาว - 5 - ด ลยภาพ และการเปล ยนแปลงด ลยภาพ 7.4 ผลของนโยบายการคล งและนโยบายการเง นต อ AD บทท 8 ระบบเศรษฐก จแบบเป ด สาหร บบทท 8: ว นร กษ, บทท 9 ; Case&Others, Ch.20; Froyen, Ch. 14; Lipsey, Ch บ ญช ด ลการชาระเง น - องค ประกอบและความสาค ญ อ ตราแลกเปล ยนเง นตราระหว างประเทศ ความหมายของอ ตราแลกเปล ยน ระบบอ ตราแลกเปล ยน - ระบบอ ตราแลกเปล ยนลอยต ว - ระบบอ ตราแลกเปล ยนคงท - ระบบอ ตราแลกเปล ยนลอยต วแบบจ ดการ 17 สอบปลายภาคว นอาท ตย ท 21 ธ นวาคม น. สถานท สอบ น กศ กษาตรวจสอบด วยตนเอง 2557 จาก ประกาศของคณะฯ และ 15.3 ว ธ จ ดการเร ยนการสอน X การบรรยาย ร อยละ บรรยายเช งอภ ปราย ร อยละ 0.0 อภ ปรายกรณ ศ กษา ร อยละ 0.0 นาเสนองานในช นเร ยน ร อยละ ส อการสอน X Power Point X ใบงาน X เอกสารประกอบ 15.5 การว ดผลการเร ยน สอบกลางภาค สอบปลายภาค การบ าน หร อทดสอบย อย 16. รายช อหน งส ออ านประกอบ 16.1 เอกสารและตาราหล ก ร อยละ 40 ว นเสาร ท 4 ต ลาคม 2557 ร อยละ 50 ว นอาท ตย ท 21 ธ นวาคม 2557 ร อยละ 10 แจ งให ทราบภายหล ง ภาษาอ งกฤษ 1. Case, Karl E.; Fair, Ray C., and Oster, Sharon M., Principles of Macroeconomics (11th edition): Prentice Hall, [Call no.: ECON HB ] 2. Lipsey, Richard G., Ragan, Christopher T.S., and Storer, Paul A., Economics (13th edition): Addison-Wesley, [Call no.: HB171.5.L5 2008] 3. Froyen, Richard T., Macroeconomics, Theories and Policies (10th edition): Pearson Prentice Hall, [Call no.: HB172.5.F7 2013] ภาษาไทย 1. มณ ร ตน ภ ญโญภ ษาฤกษ, ประเสร ฐ ว ตราเศรษฐ, ประภ สสร เล ยวไพโรจน, พรพ มล ส นต มณ ร ตน, ส ร ล กษณา คอม นตร และ ช ศร มณ พฤกษ, หล กเศรษฐศาสตร มหภาคเบ องต น: สาน กพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, [Call no.: HB180.ห ] 2. ว นร กษ ม งมณ นาค น, หล กเศรษฐศาสตร มหภาค (พ มพ คร งท 15, แก ไขปร บปร ง): ไทยว ฒนาพาน ช, [Call no.: HB172.5.ว ] - 7 - 16.2 เอกสารและข อม ลสาค ญ ภาษาอ งกฤษ 1. Mankiw, N. Gregory, Intermediate Macroeconomics (8th edition): Worth Publishers, [Call no.: HB172.5.M ] ภาษาไทย 1. บ ญคง ห นจางส ทธ, เศรษฐศาสตร มหภาค : โอ เอส พร นท ต งเฮาส, [Call no.: HB172.5.บ724] 2. ร ตนา สายคณ ต, หล กเศรษฐศาสตร II: มหเศรษฐศาสตร (พ มพ คร งท 4): สาน กพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, [Call no.: HB172.5.ร63] 3. เอกสารประกอบคาบรรยายว ชา EC212 ของคณะฯ จาก เอกสารและข อม ลแนะนา ไม ม 17. การประเม นการสอน โปรดระบ การดาเน นการในเร องต างๆ ด งน 17.1 การประเม นการสอน ใช แบบประเม นการสอน การปร บปร งจากผลการประเม นการสอนคร งท ผ านมา X ปร บปร งจากการส งเกตและข อเสนอแนะจากน กศ กษาระหว างการบรรยายในภาคการศ กษา X ปร บปร งจากการพ จารณาผลการประเม นการสอนระหว างภาคและเม อส นภาคการศ กษา ปฏ ท นการศ กษา ว นเป ดภาคการศ กษา จ นทร ท 18 ส งหาคม 2557 ว นแรกของการบรรยายว ชา ศ.212 พ ธท 20 ส งหาคม 2557 ส ปดาห สอบกลางภาค อาท ตย ท 5 อาท ตย ท 12 ต ลาคม 2557 ว นสอบกลางภาค เสาร ท 4 ต ลาคม 2557 ( น.) ช วงถอนล กษณะว ชาโดยได ร บ W จ นทร ท 20 จ นทร ท 27 ต ลาคม 2557 ว นส ดท ายของการบรรยายว ชา ศ.212 พ ธท 3 ธ นวาคม 2557 ว นส ดท ายของภาคเร ยน เสาร ท 6 ธ นวาคม 2557 ว นสอบปลายภาค อาท ตย ท 21 ธ นวาคม 2557 ( น.) - 8 - กาหนดการต ว คร งท เน อหา เวลา สถานท 1 บทท 1-2 พ ธท 10 ก.ย น. วจ.206 นศ.ห อง อ.หงษ ฟ า 2 บทท 3-4 พ ธท 1 ต.ค น. วจ.206 นศ.ห อง อ.หงษ ฟ า 3 บทท 5 พ ธท 29 ต.ค น. วจ.206 นศ.ห อง อ.หงษ ฟ า 4 บทท 6 พ ธท 19 พ.ย น. วจ.206 นศ.ห อง อ.หงษ ฟ า 5 บทท 7 พ ธท 3 ธ.ค น. วจ.206 นศ.ห อง อ.หงษ ฟ า - 9 -
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x