แนะนำระบบ e-office โดย นายธ ราย ทธ ทองส ข พน กงานปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม - PDF

Description
แนะนำระบบ e-office โดย นายธ ราย ทธ ทองส ข พน กงานปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน า 2 /11 สำรบ ญ หน า ข อม ลเก ยวก บผ พ ฒนา 1 เทคโนโลย ท ใช พ ฒนา 1 ล กษณะการทางานของระบบ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 14 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนะนำระบบ e-office โดย นายธ ราย ทธ ทองส ข พน กงานปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน า 2 /11 สำรบ ญ หน า ข อม ลเก ยวก บผ พ ฒนา 1 เทคโนโลย ท ใช พ ฒนา 1 ล กษณะการทางานของระบบ 1 การนาระบบมาใช งานในคณะฯ 1 ความต องการของระบบ 2 ท ต งระบบ 2 การเข าถ งระบบ 2 การใช งานระบบ 3 ป ญหาและแนวทางแก ป ญหาจากการใช งานระบบ 4 หน า 3 /11 ข อม ลเก ยวก บผ พ ฒนำ ผศ.ส ชล สงค ศ ร อาจารย ประจาคณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม (ป จจ บ นเกษ ยณอาย ราชการแล ว) ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว แจ งล ขส ทธ เลขท ต ลาคม พ.ศ เทคโนโลย ท ใช พ ฒนำ 1. Microsoft Visualfox Foxweb 2.5 ล กษณะกำรทำงำนของระบบ เป นการท างานในล กษณะ Server-Client ค อ ต วระบบ e-office ถ กต ดต งอย ในเคร อง คอมพ วเตอร แม ข าย (Server) จะม การท างานก ต อเม อเคร องคอมพ วเตอร ล กข าย (Client) ท เช อมต อผ านระบบอ นเตอร เน ตม การร องขอการท างานผ าน Web Browser จากช องทางและ ล งค ท เช อมต อไปย งเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย กำรนำระบบเข ำมำใช งำนภำยในคณะฯ ระบบ e-office เป นระบบท คณะฯ ได ขอความอน เคราะห จากผ พ ฒนาระบบในการ นามาต ดต งและใช งานโดยไม เส ยค าใช จ าย เม อเด อนก นยายน 2547 ซ งถ อได ว าเป นหน วยงานท สองหล งจากท คณะเทคน คการแพทย ได ม การใช งานระบบมาระยะหน งแล ว หน า 4 /11 ควำมต องกำรของระบบ 1. คอมพ วเตอร ควรเป นเคร องคอมพ วเตอร ท ม การต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows ใน เวอร ช นใดก ได และม การต ดต ง IE (Internet Explorer) เวอร ช น 8 หร อต ากว า ส วนใน อ ปกรณ ส อสารชน ดอ น อาท เช น Smartphone, Tablet ท ใช ระบบปฏ บ ต การชน ดอ นท ไม ใช ระบบปฏ บ ต การ Windows อาจพบป ญหาจากการแสดงผลข อม ลและข อผ ดพลาด ต าง ๆ จากการใช งานได บ อยคร งกว าการใช งานผ านระบบปฏ บ ต การ Windows 2. อ นเตอร เน ต ควรม ความเร วไม ต ากว า 1 Mb. 3. Browser ค อ แอพพล เคช น (ซอฟต แวร ประย กต ท พ ฒนาข นมา เพ อใช งานเฉพาะทาง) ท ใช สาหร บส บค น(browse) และแสดงหน าเว บ (webpage) ต างๆ ท อย ในเว บเซ ร ฟเวอร บนอ นเทอร เน ต โดยระบบ e-office สามารถใช งานได ด ท ส ดใน IE (Internet Explorer) เวอร ช น 8 หร อต ากว า ส วนใน Browser ย ห ออ น อาท เช น Firefox, Chrome, Safari, Opera, Avant อาจพบป ญหาในการใช งานท มากกว าการใช IE ต วอย างเช น ป ญหาเร องการ แสดงผลอ กษร, ป ญหาการไม ตอบสนองการทางานของป มต าง ๆ ท ต งระบบ ระบบ e-office ของคณะฯ ถ กต ดต งอย ในเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายของคณะฯ ช อ เคร อง e-office ภายใต โดเมน.agro.cmu.ac.th และใช IP Address หมายเลข ในการอ างอ งถ งช อและท อย ในระบบอ นเตอร เน ต กำรเข ำถ งระบบ ผ ใช งานสามารถเข าถ งระบบได จากช องทางด งต อไปน 1. จากล งค ท ปรากฎอย ในเว บไซค คณะฯ e-office หน า 5 /11 2. จาก URL : 3. จาก URL : กำรใช งำนระบบ ผ ใช งานสามารถศ กษาว ธ การใช งานระบบ ภายหล งจากการ Login เข าระบบเร ยบร อย แล ว ได จากล งค ข อความ Help ท ปรากฎอย บร เวณด านขวาม อของระบบ หน า 6 /11 ป ญหำและแนวทำงในกำรแก ป ญหำจำกกำรใช งำนระบบ เฉพาะการใช งานผ านระบบปฏ บ ต การ Windows และ IE (Internet Explorer) เท าน น 1. ป ญหำอ ำนต วอ กษรไม ได แนวทางแก ป ญหา - คล กเล อกแท ปเมน View - Encoding - คล กเล อก Thai(Windows) และ Auto-Select หน า 7 /11 2. ป ญหำภำพ คร ฑ ท บต วอ กษร เก ดข นก บการใช IE (Internet Explorer) ต งแต เวอร ช น 9 ข นไป โดยย งไม พบ ว ธ การแก ป ญหาด งกล าว ต วอย างป ญหาภาพคร ฑท บต วอ กษรใน IE (Internet Explorer) ต งแต เวอร ช น 9 ข นไป ต วอย างต าแหน งคร ฑใน IE (Internet Explorer) ต งแต เวอร ช น 8 ลงไป หน า 8 /11 3. ป ญหำกำรไม สำมำรถใช งำนระบบ e-office ได แนวทางการตรวจสอบและแก ป ญหา ตรวจสอบการใช งานอ นเตอร เน ตในขณะน น โดยการเป ดเว บไซค อ นเปร ยบเท ยบ กรณ ใช งานเว บไซต อ นได ตรวจสอบ URL ท ปรากฏว าตรงก บ URL ของระบบหร อไม ป ญหาน ส วนใหญ เก ดจาก URL ไม ตรงก บระบบหร อไม ก ระบบถ กป ดอย ในขณะน น กรณ ใช งานเว บไซต อ นไม ได ป ญหาอาจเก ดจากความข ดข องของอ ปกรณ หร อระบบเคร อข ายในขณะน น โปรดต ดต อเจ าหน าท (8205) เพ อทาการตรวจสอบ หน า 9 /11 4. ป ญหำ error ท เก ดข นจำกกำรใช งำนระบบ เน องจากระบบ e-office ถ กต งเวลาการใช งานไว และย งถ กก าหนดให จ าก ดขนาดของ ไฟล ท ม การส งข นระบบได ไม เก น 7 Mb จ งอาจท าให เก ด error แบบต าง ๆ เก ดข น ในขณะใช งานได ฉะน นผ ใช งานควรตรวจสอบขนาดไฟล และเวลาท น บถอยหล งในขณะ ใช งาน และหากย งพบ error อย โปรดแจ งเจ าหน าท (8205) ต วอย าง error ท เก ดข นในขณะใช งานระบบ 5. ป ญหำกำร Login ไม ผ ำน บ อยคร งท ผ ใช งานม กพบว า Login เข าระบบด วยช อและรห สเด มแต ไม ผ าน และม กม การกดป มย อนกล บเพ อเข าไปพ มพ ท หน า Login ใหม หน า 10 /11 ในการกดป มย อนกล บเพ อกล บมาส หน า Login น น ผ ใช งานควรกดป ม Refresh หร อกดป ม F5 บนแป นค ย บอร ด เพ อท าการล างข อม ลหน า Login ใหม แล วท าการ พ มพ ช อและรห สผ านใหม จ งจะสามารถเข าส ระบบได ภาพแสดงตาแหน งของป ม Refresh หน า 11 /11 แหล งข อม ล ข อม ลเก ยวก บผ พ ฒนำ ผ ช วยศาสตราจารย ส ชล สงค ศ ร อาจารย ประจาคณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม (ป จจ บ นเกษ ยณอาย ราชการแล ว) ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว แจ งล ขส ทธ เลขท ต ลาคม พ.ศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x