ค ม อการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) - PDF

Description
ค ม อการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ระบบ Admin โรงเร ยน เอกสารหมายเลข 4 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา (ITEC) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ techno ictbk net/

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 10 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ระบบ Admin โรงเร ยน เอกสารหมายเลข 4 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา (ITEC) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ techno ictbk net/ ค าน า ค ม อการใช งานระบบงานส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ระบบ Admin โรงเร ยน เล มน จ ด ท าข นเพ อใช ประกอบการประช มอบรมเช งปฏ บ ต การขยายผลการใช งานระบบงานส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ส าหร บบ คลากรเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ งกาฬ ระหว างว นท 30 ถ ง 31 ส งหาคม 2556 ณ ห องประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ งกาฬ และว นท 1 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะว น อ าเภอเม องบ งกาฬ จ งหว ดบ งกาฬ ผ จ ดท าหว งว าค ม อการใช งานเล มน จะเป นประโยชน แก ผ ท เข าร บการประช มอบรมเช งปฏ บ ต การขยายผลการ ใช งานระบบงานส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ตลอดจนผ ท เก ยวข องส าหร บน าไปใช เป นแนวทางการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ได อย างม ประส ทธ ภาพ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา (ITEC) ส าน กงาเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ส งหาคม 2556 สารบ ญ เร อง หน า การสร างข อม ลผ ใช Admin ของโรงเร ยน (User profile) 1 - การเข าใช งานระบบ 1 - หน าจอการใช งานระบบ Admin 2 - การเพ มข อม ลผ ใช งาน การก าหนดบทบาทผ ใช งาน การก าหนดโครงสร างสายบ งค บบ ญชา การจ ดการบทบาทพ เศษ 8 9 การเปล ยนแปลงและแก ไข รห สผ านและการลบข อม ลผ ใช งาน - การเปล ยนแปลงแก ไขรห สผ าน การลบผ ใช งานและการก าหนดบทบาทผ ใช งาน การป ดส ทธ การใช งาน 12 - ภาคผนวก 13 14 ค ม อการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ระบบ Admin โรงเร ยน เอกสารหมายเลข 4 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา (ITEC) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ techno ictbk net/ การสร างข อม ลผ ใช Admin ของโรงเร ยน (User profile) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพป.บ งกาฬ 1 เข าระบบด วย URL โดยใช บราวเซอร ไหนก ได ไม ว าจะเป น IE firefox หร อ Chrome 2 จะปรากฏหน าต าง portalgateway.obec.go.th/wps/portal ให คล กเล อกท เมน LOGIN (เข าส ระบบ) ด งร ป 3 จะปรากฏหน าต างให กรอกข อม ล รห สผ ใช = เลขประชาชน 13 หล ก รห สผ าน = ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก + นามสก ลภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก +ว นเก ด+เด อนเก ด 1 4 เม อเข าระบบได จะปรากฏหน าต าง จ ดการระบบของ admin ประกอบด วย User Profile ค อ การเพ ม ข อม ลบ คลากรท ละคนของหน วยงาน User Account ค อ การก าหนดส ทธ ให ก บบ คลากรท ละคนของหน วยงาน Multiple User Uploads ค อ การเพ มข อม ลจากฐานข อม ลท ม อย ร ปแบบไฟล excel 2010 Multiple User Manager ค อ การก าหนดส ทธ ให บ คลากรจากฐานข อม ลท น าเข าไป จากร ปแบบไฟล excel 2010 Organize Structure ค อ การก าหนดบทบาทให บ คลากร และบทบาทหน าท พ เศษ เช น ก าหนดให บ คลากรเป น ผ อ านวยการโรงเร ยน เป นสารบรรณกลาง ให คล กท User Profile ด งภาพ 2 5 เม อปรากฏทะเบ ยนข อม ลบ คคล ให กรอกรายละเอ ยด ให ครบ * ส แดงบ งค บต องกรอกน ะคร บ เม อกรอก ครบแล วให ท าการ กด เพ ม หร อ บ นท ก **ช อควรระว งในการกรอกข อม ล User profile*** ** เลขหน งส อเด นทาง ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ต างชาต ต องระบ เลขหน งส อเด นทาง ** เลขประจ าต วประชาชน ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ไทย ต องระบ เป นต วเลข 13 หล ก ร ปแบบให (กรอกต วเลขต ดก น 13 หล ก) ** ว นท เก ด ต องระบ ว นท เก ดของ บ คลากร (ต วอย าง 1 ม.ค ให ระบ 01/10/2496) (ระว งเร องการกรอกผ ด) ** -ว นท บรรจ กรอกเหม อนก บว นเก ด (ต วอย าง 1 ม.ค ให ระบ 01/10/2500) 3 **ในการเล อก ให เล อกเป น โรงเร ยนท ส งก ด และ ให เล อกเป น โรงเร ยนท ส งก ด เหม อนก น 6 เม อท าการกรอก User profile แล ว ให คล ก เพ อท จะไปก าหนด User account ให ก บ จนท.โรงเร ยน และบ คลากร คล กท 4 7 เม อคล กเข ามา หน า ลงทะเบ ยนผ ใช งานการลงทะเบ ยนผ ใช งาน เป นการก าหนดรห สผ ใช และ รห สผ าน ให ก บผ ใช ใหม เพ อให สามารถเข าใช งานระบบได ให เล อก เป น จนท. ส วนประเภทหน วยงาน ให เล อก 8 จะแสดงรายละเอ ยดด งภาพ รายละเอ ยดข อม ลส วนต ว ข อม ลสมาช ก *รห สผ ใช *รห สผ าน * อ เมล : และ บทบาทผ ใช งาน ให เล อก เล อกแล วคล กบ นท ก (ถ าคล กผ ใช งานท วไปบ คคลน นก ม สถานะแค ผ ใช เมน ท วไป) 5 9 คล กกล บหน าหล ก 10 การจ ดการโครงสร างสายบ งค บบ ญชาและการจ ดบทบาทพ เศษ ให ก บเจ าหน าท งานสารบรรณ และเจ าหน าท ออกใบร บรอง ของโรงเร ยน คล กท 6 11 จะปรากฏโครงสร างสายการบ งค บบ ญชาของโรงเร ยน เพ อท จะท าการเพ มรายช อบ คลากรเข าไป ย งสายงานต าง เช น ผอ.โรงเร ยน รอง ผอ. โรงเร ยน หร อบ คลากรกล มงานต างๆ 12 ท าการเพ มรายช อบ คลากรเข าไปย งสายงานต างๆ ด งภาพ 7 13 การจ ดการบทบาทพ เศษ ให ก บเจ าหน าท งานสารบรรณ และเจ าหน าท ออกหน งส อร บรอง ของโรงเร ยน คล ก ท จ ดการบทบาท/หน าท พ เศษ จากน นกดป มเพ อค นหาบ คคคล ด งภาพ 13 ท าการเล อกบทบาทงานหน าท ร บผ ดชอบให ก บ เจ าหน าท งานสารบรรณ และเจ าหน าท ออก หน งส อร บรอง จากน นให กดป ม บ นท ก ก จะเสร จส นกระบวนการ Add User และ สามารถใช งานได ท นท 8 การเปล ยนแปลงและแก ไข รห สผ านและการลบข อม ลผ ใช งาน 1 การเปล ยนแปลงแก ไขรห สผ าน ผ ใช งาน เล อก ด งภาพ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพป.บ งกาฬ 2 ค นหาผ ใช งาน 2 แล วท าการกด ค นหารายช อผ ใช งาน 9 3 สามารถเปล ยนแปลง รห สผ านและบทบาท ได ด งภาพ เสร จแล วกด บ นท ก 4 การลบผ ใช งาน กรณ ก าหนดบทบาทผ ด หร อเม อใช งานไปแล ว เก ดข อม ลผ ดพลาด จะต องท า การลบข อม ลผ ใช งานออก แล วท าการเพ มผ ใช งานใหม - ล าด บแรกต องท าการลบข อม ลผ ใช ก อน รายละเอ ยด ด งภาพ 10 - ล าด บท สอง ท าการเพ มผ ใช งานใหม โดยการคล กท เพ มผ ใช งาน แล วค นหาช อผ ใช งาน คนท ลบไปในล าด บแรก ด งภาพ - ล าด บท สาม ก ท าการก าหนดบทบาทของผ ใช งานอ กคร ง ด งภาพ 11 5 การป ดส ทธ การใช งานของผ ใช กรณ ลาออก หร อ เส ยช ว ต หร ออ นๆ ด งภาพ 12 ภาคผนวก 13 ท ปร กษา นายว ช ต จ ตรจ กร รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ นายสมาน ศร จ นทร ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านหนองนาแซงดอนเจร ญ นางว ชร กร ชาญส งเน น ผ อ านวยศ นย ITEC คณะผ จ ดท า นายวรว ฒ บ ตรแสนล เจ าหน าท ศ นย ITEC นางศ ร ล กษณ กางทอง น กว ชาการเง นและบ ญช น.ส.อ ไรวรรณ มาล ล ย น กจ ดการท วไป นายไชย นต โพล งกา น กทร พยากรบ คคล นายช ยภ ทร ร จาคม น กประชาส มพ นธ 14
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x