ระบบบ นท กเวลาสำหร บใช งานก บระบบสำน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) เพ อการตรวจสอบความถ กต องของการลงเวลาเข า-ออกงานและเข าส ระบบ e-office ท ปลอดภ ย - PDF

Description
ระบบบ นท กเวลาสำหร บใช งานก บระบบสำน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) เพ อการตรวจสอบความถ กต องของการลงเวลาเข า-ออกงานและเข าส ระบบ e-office ท ปลอดภ ย กำก บและตรวจสอบการลงเวลาของบ คคลด วยลายน วม อ (Fingerprint)

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 49 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบบ นท กเวลาสำหร บใช งานก บระบบสำน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) เพ อการตรวจสอบความถ กต องของการลงเวลาเข า-ออกงานและเข าส ระบบ e-office ท ปลอดภ ย กำก บและตรวจสอบการลงเวลาของบ คคลด วยลายน วม อ (Fingerprint) และ/หร อ username ของระบบ e-office แสดงรายงานการลาได ท งร ปแบบตารางและกราฟ โดยสามารถ drill down จากกราฟด รายละเอ ยดได สามารถต อเช อมก บฐานข อม ลระบบบ คลากรและการลา ของระบบ e-office ได โดยตรง อ ปกรณ อ านหร อสแกนลายน วม อ (Fingerprint Reader) สามารถต อผ าน USB port ได จ ลายน วม อได ส งส ดถ ง 6 ลายน วม อต อคนบนเคร องคอม พ วเตอร แม ข าย/เคร องล กข าย และไม จำก ดจำนวนคน (ข นอย ก บพ นท ฮาร ดด สก ) อ ปกรณ อ านหร อสแกนลายน วม อสามารถต อขยาย เพ อใช ก บการ Login เข าส ระบบ e-office ในกรณ ท ต องการความปลอดภ ยเป นพ เศษ ต ดต ง และเพ มขยายจำนวนเคร องล กข ายก บเคร อข าย Intranet ได โดยไม ย งยาก ร บประก นอ ปกรณ และโปรแกรมการใช งานเป นเวลา 1 ป Revised Date: Oct 20, 2007 Max Savings (Thailand) Co., Ltd. Tel. (+662) , , Fax: (+662) Copyright Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved. URL: CRYPTBOT IDENTIFICATION : โปรแกรมบ นท กเวลา CryptBot TM ค ณล กษณะ (Features) Feature 1 : ว ธ การบ นท กเวลา และการน าเข าลายน วม อ (Time Recording Pattern and Fingerprint Enrolment) ถ กพ ฒนาข นมาเพ อใช งานได ท งใช เป นเคร องบ นท กเวลาแบบ Standalone ปกต (โดยท างานผ านเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หร อ PC) และแบบท างานร วมก บระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e-office TM ซ งต อเช อมก บข อม ลบ คลากรและระบบ การลาของระบบ e-office ได โดยตรง ท าให ไม เส ยเวลาในการ น าเข าข อม ลบ คคลใหม อ กรอบ และไม ต องเส ยเวลาในการถ าย โอนข อม ล หร อ แปลงข อม ลการลงเวลาเข าส ฐานข อม ลเพ อ ท างานร วมก บระบบและฐานข อม ลการลา โดยฐานข อม ลท ใช ร วมก นในระบบ e-office ของ น สามารถตรวจสอบผ มาสาย ผ ขาดงานและทวงใบลาหร อให ท าใบ ขอลงเวลาย อนหล ง เพ อให น าส งผ านระบบ e-office ได โดย อ ตโนม ต ท าให ประหย ดเวลาการท างานในการต ดตามทวงถาม ใบลาและตรวจสอบการส งใบลาของเจ าหน าท บ คลากร สามารถตรวจสอบต วตนของผ ลงบ นท กเวลาด วยระบบสแกน ลายน วม อ (Fingerprint) ด วยเคร องอ านหร อสแกนลายน วม อร น U. are U. 4000B (โปรดด รายละเอ ยดในโบรช วร ท แนบมาด วย) ของ Digital Persona, Inc. ซ งป องก นป ญหาการลงบ นท กเวลา ท างานแทนก นได 100 % สามารถจ ดเก บลายน วม อได ส งส ดถ ง 6 ลายน วม อต อคน (สามารถเพ มจ านวนได หากต องการ) โดยไม จ าก ดจ านวนคน ซ ง ความจ สามารถขยายได ตามพ นท การจ ดเก บของฐานข อม ลท ม เน องจากการจ ดเก บจะเป นการจ ดเก บในระบบฐานข อม ลบน คอมพ วเตอร แม ข าย (Server) โดยตรง และสามารถก าหนดและ แยก Block หร อ กล มการจ ดเก บลายน วม อได เพ อเพ มความเร วใน การพ ส จน (Verification) ลายน วม อ การวางน วเพ อสแกนลายน วม อสามารถท าได 360 องศา เน องจากเคร องไม ได ย ดต ดตร ง และใช เทคน คการตรวจสอบ ลายน วม อแบบ Relative หร อ หาความส มพ นธ ของท ศทางของ ต าแหน งพ ก ดท ก าหนดบนลายน วม อ 1-1 CRYPTBOT IDENTIFICATION : โปรแกรมบ นท กเวลา CryptBot TM ค ณล กษณะ (Features) Feature 2 : การออกรายงาน (Time Recording Report) ม ระบบรายงาน(แบบอ ตโนม ต )เฉพาะส วนของการ บ นท กเวลาท งในร ปของตารางเป นภาพรวมของ องค กร และร ปแบบของกราฟของแต ละหน วยงาน เป นรายว น หร อ ตามช วงเวลาท ต องการ และ สามารถคล ก Drill Down ไปด รายช อผ ท ขาดงาน หร อ มาสายได โดยรายงานด งกล าวจะแสดงค า ส มพ นธ ก บรายงานการลาได สะดวกในการน าข อม ลการบ นท กเวลาไป ประมวลผลในร ปแบบต างๆ ร วมก บงานการเง น หร อ บ คคล เช น การค ดเง นตอบแทนค าท างานนอก เวลาหร อล วงเวลา การประเม นผลรายบ คคล หร อ การค านวณต วเลขเพ อจ ดท า KPI (Key Performance Indicator) รายบ คคลได โดยง าย เน องจากข อม ลการ ลงเวลาอย ในฐานข อม ลเด ยวก บฐานข อม ลบ คลากร ของระบบ e-office 1-2 CRYPTBOT IDENTIFICATION : โปรแกรมบ นท กเวลา CryptBot TM ค ณล กษณะ (Features) Feature 3 : การต งค าเพ อเช อมโยงเคร อข ายและฐานข อม ลระบบ e-office (e-office Database & System Connectivity Configuration) การต ดต งไม ย งยาก ท าได โดยการลงโปรแกรม Dirver และโปรแกรม ท เคร อง คอมพ วเตอร ล กข าย (Client PC) ของระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e-office TM และเส ยบเคร องอ าน หร อสแกนลายน วม อเข าก บ USB Port เท าน น ไม ต อง ย งยากก บการเด นสาย LAN ใหม หร อ ต องใช อ ปกรณ แปลงส ญญาณ ท ต องเส ยค าใช จ ายเพ ม การลงบ นท กเวลาสามารถท าผ านเคร องคอมพ วเตอร ล ก ข าย (Client PC) ของระบบ e-office ของ CryptBot Hi- Secure e-office TM ท ต ดต งโปรแกรม CryptBot Time Recorder TM และเคร อง Fingerprint Reader/Scanner ได จ งท าให สามารถขยายจ ดการให บร การเคร องบ นท กเวลา ได โดยง ายโดยไม ต องต ดต งอ ปกรณ ใดๆ เพ มเต มเป น พ เศษ ผ ด แลโปรแกรมสามารถก าหนดให ผ ใช ลงเวลาแบบใช ลายน วม อ หร อ Username ของ e-office อย างเด ยว หร อ ใช ลายน วม อร วมก บ Username ของ e-office ก ได ซ งท า ให เก ดความย ดหย นในกรณ ท เคร องอ านหร อสแกน ลายน วม อม ป ญหา หร อ ต องการความปลอดภ ยเป นพ เศษ รองร บการขยายขอบเขตการท างานไปส การใช ลายน วม อ แทน Username หร อ Password ในการ login เข าส ระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e-office TM ส าหร บ ผ ใช งานท ต องการความปลอดภ ยส งได บร ษ ทฯ ร บประก นต วเคร องอ านหร อสแกนลายน วม อ และโปรแกรม เป นเวลา 1 ป 1-3 ค ณสมบ ต และข อด ของเคร องบ นท กเวลา 1. ถ กพ ฒนาข นมาเพ อใช งานได ท งใช เป นเคร องบ นท กเวลาแบบ Standalone ปกต (โดยท างานผ านเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หร อ PC) และแบบท างานร วมก บระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e-office TM ซ งต อเช อมก บข อม ลบ คลากรและ ระบบการลาของระบบ e-office ได โดยตรง ท าให ไม เส ยเวลาในการน าเข าข อม ลบ คคลใหม อ กรอบ และไม ต องเส ยเวลาใน การถ ายโอนข อม ล หร อ แปลงข อม ลการลงเวลาเข าส ฐานข อม ลเพ อท างานร วมก บระบบและฐานข อม ลการลา โดยฐานข อม ล ท ใช ร วมก นในระบบ e-office ของ น สามารถตรวจสอบผ มาสาย ผ ขาดงานและทวงใบลาหร อให ท าใบขอลงเวลาย อนหล ง เพ อให น าส งผ านระบบ e-office ได โดยอ ตโนม ต ท าให ประหย ดเวลาการท างานในการต ดตามทวง ถามใบลาและตรวจสอบการส งใบลาของเจ าหน าท บ คลากร 2. สามารถตรวจสอบต วตนของผ ลงบ นท กเวลาด วยระบบสแกนลายน วม อ (Fingerprint) ด วยเคร องอ านหร อสแกนลายน วม อร น U. are U. 4000B (โปรดด รายละเอ ยดในโบรช วร ท แนบมาด วย) ของ Digital Persona, Inc. ซ งป องก นป ญหาการลงบ นท กเวลา ท างานแทนก นได 100 % 3. สามารถจ ดเก บลายน วม อได ส งส ดถ ง 6 ลายน วม อต อคน (สามารถเพ มจ านวนได หากต องการ) โดยไม จ าก ดจ านวนคน ซ ง ความจ สามารถขยายได ตามพ นท การจ ดเก บของฐานข อม ลท ม เน องจากการจ ดเก บจะเป นการจ ดเก บในระบบฐานข อม ลบน คอมพ วเตอร แม ข าย (Server) โดยตรง และสามารถก าหนดและแยก Block หร อ กล มการจ ดเก บลายน วม อได เพ อเพ มความเร ว ในการพ ส จน (Verification) ลายน วม อ 4. การวางน วเพ อสแกนลายน วม อสามารถท าได 360 องศา เน องจากเคร องไม ได ย ดต ดตร ง และใช เทคน คการตรวจสอบ ลายน วม อแบบ Relative หร อ หาความส มพ นธ ของท ศทางของต าแหน งพ ก ดท ก าหนดบนลายน วม อ 5. การต ดต งไม ย งยาก ท าได โดยการลงโปรแกรม Dirver และโปรแกรม ท เคร องคอมพ วเตอร ล กข าย (Client PC) ของระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e-office TM และเส ยบเคร องอ านหร อสแกนลายน วม อเข าก บ USB Port เท าน น ไม ต องย งยากก บการเด นสาย LAN ใหม หร อ ต องใช อ ปกรณ แปลงส ญญาณ ท ต องเส ยค าใช จ ายเพ ม 6. การลงบ นท กเวลาสามารถท าผ านเคร องคอมพ วเตอร ล กข าย (Client PC) ของระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e- Office TM ท ต ดต งโปรแกรม และเคร อง Fingerprint Reader/Scanner ได จ งท าให สามารถขยายจ ด การให บร การเคร องบ นท กเวลาได โดยง ายโดยไม ต องต ดต งอ ปกรณ ใดๆ เพ มเต มเป นพ เศษ 7. ม ระบบรายงาน(แบบอ ตโนม ต )เฉพาะส วนของการบ นท กเวลาท งในร ปของตารางเป นภาพรวมขององค กร และร ปแบบของ กราฟของแต ละหน วยงานเป นรายว น หร อ ตามช วงเวลาท ต องการ และสามารถคล ก Drill Down ไปด รายช อผ ท ขาดงาน หร อ มาสายได โดยรายงานด งกล าวจะแสดงค าส มพ นธ ก บรายงานการลาได 8. สะดวกในการน าข อม ลการบ นท กเวลาไปประมวลผลในร ปแบบต างๆ ร วมก บงานการเง น หร อ บ คคล เช น การค ดเง นตอบ แทนค าท างานนอกเวลาหร อล วงเวลา การประเม นผลรายบ คคล หร อ การค านวณต วเลขเพ อจ ดท า KPI (Key Performance Indicator) รายบ คคลได โดยง าย เน องจากข อม ลการลงเวลาอย ในฐานข อม ลเด ยวก บฐานข อม ลบ คลากรของระบบ e-office 9. ผ ด แลโปรแกรมสามารถก าหนดให ผ ใช ลงเวลาแบบใช ลายน วม อ หร อ Username ของ e-office อย างเด ยว หร อ ใช ลายน วม อ ร วมก บ Username ของ e-office ก ได ซ งท าให เก ดความย ดหย นในกรณ ท เคร องอ านหร อสแกนลายน วม อม ป ญหา หร อ ต องการความปลอดภ ยเป นพ เศษ 10. รองร บการขยายขอบเขตการท างานไปส การใช ลายน วม อแทน Username หร อ Password ในการ login เข าส ระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e-office TM ส าหร บผ ใช งานท ต องการความปลอดภ ยส งได 11. บร ษ ทฯ ร บประก นต วเคร องอ านหร อสแกนลายน วม อและโปรแกรม เป นเวลา 1 ป การประย กต ใช งาน 1. ถ กพ ฒนาข นมาเพ อใช งานได ท งใช เป นเคร องบ นท กเวลาแบบ Standalone ปกต (โดยท างานผ านเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หร อ PC) และแบบท างานร วมก บระบบ e-office ของ CryptBot Hi-Secure e-office TM ซ งต อเช อมก บข อม ลบ คลากรและ ระบบการลาของระบบ e-office ได โดยตรง ท าให ไม เส ยเวลาในการน าเข าข อม ลบ คคลใหม อ กรอบ และไม ต องเส ยเวลาใน การถ ายโอนข อม ล หร อ แปลงข อม ลการลงเวลาเข าส ฐานข อม ลเพ อท างานร วมก บระบบและฐานข อม ลการลา โดยฐานข อม ล ท ใช ร วมก นในระบบ e-office ของ น สามารถตรวจสอบผ มาสาย ผ ขาดงานและทวงใบลาหร อให ท าใบขอลงเวลาย อนหล ง เพ อให น าส งผ านระบบ e-office ได โดยอ ตโนม ต ท าให ประหย ดเวลาการท างานในการต ดตามทวง ถามใบลาและตรวจสอบการส งใบลาของเจ าหน าท บ คลากร 2. สามารถตรวจสอบต วตนของผ ลงบ นท กเวลาด วยระบบลายน วม อ (Fingerprint) ซ งป องก นป ญหาการลงบ นท กเวลาท างาน แทนก นได 100 % 3. สามารถจ ดเก บลายน วม อได ส งส ดถ ง 6 ลายน วม อ (สามารถเพ มจ านวนได หากต องการ) โดยไม จ าก ดจ านวนคน ซ งความจ สามารถขยาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x