ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน - PDF

Description
ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เอกสารลาด บท 6/2556

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 19 | Pages: 59

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เอกสารลาด บท 6/2556 กล มนโยบายและแผน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ ษณ โลก เขต 2 2 สารบ ญ เร อง หน า - โปรแกรมสร างหน งส อ ต งเร องเสนอหน งส อส งสาหร บ สาน กงานเขตพ นท ฯ 3 - บทบาท ผอ.กล ม login เข ามาในระบบ* 7 - บทบาท --ท าน รอง-ผอ.เขต Login เข าระบบ 9 - บทบาท เลขาหน าห อง(เลขา) ท าน ผอ.เขต 12 - บทบาทท าน ผอ.สาน กงานเขตพ นท ฯ 13 - การร บหน งส อ ของโรงเร ยน-เข าระบบ ในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 23 - การลงร บหน งส อภายนอก ในบทบาทหน าท สารบรรณกลาง สนง.เขตฯและ ร.ร จนท.หร อคร โรงเร ยน ร บหน งส อ-จากสารบรรณกลาง-ต งเร อง-ของโรงเร ยน 31 - การ ส งมอบหน งส อท เข ามาในโรงเร ยน-ส งมอบให จนท.ต งเร อง 36 - การออกเลขท นท **สารบรรณกล มและสารบรรณกลาง 41 - การใช เมน สอบถามหน งส อราชการ 43 - การออกเลข คาส งท นท -สารบรรณกล ม-สารบรรณกลาง 44 - การด ประว ต คาส งท ออกไปแล ว เมน ออกเลขคาส ง 46 - แผนการขอก นเลข 47 - การกาหนดAdmin ของโรงเร ยน(User profile&user Account TO School 48 - การกาหนดเลขหน งส อส ง ของหน วยงานโรงเร ยน 50 - การแก ไข user ในเขต กรณ add user Accou 53 - การแก ป ญหาต างๆ ในระบบ e -Office 56 3 โปรแกรมสร างหน งส อ ต งเร องเสนอหน งส อส งสาหร บ สาน กงานเขตพ นท ฯ เข าระบบท ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมสาหร บสร างหน งส อของหน วยงาน เพ อทาการออกเลขของหน วยงานหร อออกเลขของ หน วยงานสารบรรณกลางและทาการส งไปย งหน วยงานท เก ยวข องต อไป การสร างหน งส อ *****การใช งานโปรแกรม การต ง-(บ นท กสร างหน งส อ)**** **บทบาท จนท. login เข ามาในระบบ** 1. คล กเล อกโปรแกรมบ นท กต งเร อง ตามลาด บภาพ ด านล าง 2. รายละเอ ยดการบ นท กจากภาพ ด านล าง เลขท หน งส อ โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ ลงว นท โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ ประเภทของหน งส อ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการประเภทของหน งส อ ช นความเร ว คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความ ช นความล บ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความล บ เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวไม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร เร ยน คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ จาก โปรแกรมแสดงช อผ ต งเร องตามข อม ลผ ใช งาน สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวไม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวไม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร 4 o Tab หน งส อนาส ง แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ 5 คล กป ม เพ อลบรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ โดยท เล อกหน ารายการ คล กป ม เพ อแสดงหน าจอสแกนเอกสาร ด งภาพ(เคร องท ใช งานโปรแกรมน ต องต อ คล กป ม เพ อแสดงหน าจอแนบไฟล เอกสาร ด งภาพ ด านล าง คล กตามข นตอนด งภาพ ด านล าง 3. จากภาพด านล างแสดงการแนบหน งส อ ส ง โดยคล กท 1 ตอจากน น คล กท (หร อเล อกไฟล ) เพ อทาการแนบเอกสาร จากคอมพ วเตอร ท พ มพ ไว แล ว เสร จแล วคล กท จามข นตอน 1-3 จาก ภาพด านล าง 4. จะแสดง เอกสารท เราทาการเล อก เข ามา ในแท บ แสดงไฟล ท ทาการแน บ ช อหน งส อ และแท บ ส งท ส งมาด วย แสดงไฟล ท ทาการแน บ 6 5. ช อง จ งเร ยนมาเพ อโปรด ด านล าง จะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อ ว าจ งเร ยนมาเพ อ อ ะไร...เหม อนก บท เรา ทาบ นท กเสนอ ด วยเอกสารแบบเด ม คร บ ว าจ งเร ยนมาเพ อ...(ว ตถ ประสงค อะไร) ในท น สมม ต ว าเพ อ ทราบ และเห นควรแจ งโรงเร ยน 6. เม อคล กเล อกสถานศ กษาแล ว จะม ป อบอ บ มาให เล อก คาส งลงนามถ ง ทาการคล กท ท เมน หร อ แท บ เพ อเล อกส งให สถานศ กษา (โรงเร ยนในส งก ด ) แล วคล กล อกโรงเร ยนท จะส ง ถ าหากคล ก เล อก ท หมายถ งส งให ก บโรงเร ยนท งหมดในส งก ด แต ถ าเล อก เฉพาะ ส งเป นบางโรง ให คล กเล อก ตรงหน าช อโรงเร ยนท ต องการส งหน งส อไป เสร จแล ว คล ก ตกลง 7. เม อเล อกสถานศ กษา (โรงเร ยนท ทาการจะส งเร ยบร อยแล ว ในช อง เล อกเสนอ ผอ.กล ม คล ก ตกลง 7 ระบบจะถามย นย นอ กคร ง ตามภาพ ให คล กเล อก ok **บทบาท ผอ.กล ม login เข ามาในระบบ** 8. เม อ ผอ.กล ม login เข ามาในระบบ จะเห นรายการ ก ให คล กท ตรงช อง ด งภาพด านล าง 9. เม อ ผอ.กล ม คล ก เข ามาจะเห นม หน งส อ รอการพ จารณา 1 ฉบ บ ให ทาการคล ก ท เพ อด รายละเอ ยดหน งส อ 8 10. เม อคล กเข ามาแล ว จะเห นรายละเอ ยดหน งส อ ท ต งเร องเข ามา จากใครและรายละเอ ยดของหน งส อด งภาพ 11. จากภาพเม อ ผอ.กล ม พ จารณาแล ว เห นชอบตามหน งส อ ก เล อก เพ อให ท าน รอง ผอ.เขต ลงนาม ถ าส งให ก บไปแก ใข เร องจะกล บไปท คนต งเร องคร บ ถ าเล อก เร องน นก ย ต...เร องไป เม อเล อก แล วคล กท เสนอเพ อพ จารณา คร บ ตามภาพด านล าง 9 ถ า ผอ.กล ม ม ความเห นในหน งส อ ให พ มพ ลงใน หมายเหต เพ มเต ม คร บ ระบบ จะถามการย นย น การเสนอหน งส อ คล ก ok และ จะได เลขท ส งในระบบ ให คล ก ok เพ อย นย นการ เสนอหน งส อ เสร จแล ว ผอ.กล มคล กเพ ออกจากระบบ ****บทบาท ท าน รอง-ผอ.เขต Login เข าระบบในบทบาท ท าน รอง-ผอ.เขต**** 1. เม อท าน รอง ผอ.เขต login เข ามาในระบบ ในท น เป น ท านรอง ว เช ยร ทรงศร จะเห นส งท ต อดาเน นการ ให คล กท 1 รอเสนอ/พ จารณาส งการ(รอง ผอ.สน.) 1 รายการ 2. เม อคล กเข ามาจะปรากฏ ภาพ จะเห นเร องเพ อพ จารณา 10 3. เม อคล กเข ามาจะ ปรากฏรายละเอ ยด ของหน งส อ ท เสนอมา ****คล กท ถ าเสนอ ต อท าน ผอ.เขต สาน ก ระบบจะถามย นย น และย นย นให คล ก ok คร บ 11 ***** กรณ รอง ผอ.เขต *** ร กษาราชการแทน/ปฏ บ ต ราชการแทน ให คล ก ร กษาราชการ แทน และคล กส งการ และ เสนอพ จารณา ตามข นตอนด งภาพ คร บ ระบบ จะตอบการเสนออน ม ต เร ยบ ร อย ตามภาพ คร บ คล ก ok เร องเสนอหน งส อ ก จะ จบท รอง ผอ.เขต คร บ ******หล งจากเร องท ถ กการอน ม ต เร องจะไปรออย ท คนต งเร อง สารบรรณกล มของแต ละกล ม และสารบรรณ กลาง ของแต ละกล ม เพ อรอการ รอออกเลข/และ ส งหน งส อ ต อไป (เอกสารบทบาทคนต งเร อง หน าท 16) ****Login เข าระบบในบทบาท เลขาหน าห อง(เลขา) ท าน ผอ.เขต**** 1. ส ทธ บทบาทหน าห อง จะม ส ทธ เท ยบเท าท าน ผอ.เขต คล กอน ม ต หน งส อได ข นอย ก บบร บท ของแต ละ เขต ว าจะให ส ทธ หน าห องแค ไหน แต บทบาทท าน ผอ.เขต สามารถตรวจสอบได ว าหน าห องท าการ อน ม ต หน งส แฉบ บไหนไปบ าง จะเห นรายละเอ ยดหน งส อ ภาพข างล าง 3. จากภาพ เลขาหน าห อง คล กดาเน นการ ตาก ข อ 1-3 คล กเล อก / หน า ช อง และเล อกท เสนอ พ จารณา จะแสดง popup อน ม ต หน งส อเร ยบร อย คล ก OK ****(บทบาทเลขา ส ทธ เท า ผอ.เขต) 13 ****Login ในบทบาทท าน ผอ.สาน กงานเขตพ นท ฯ**** 1. เม อ ผอ.เขต คล ก เข ามาจะเห นม หน งส อ รอการพ จารณา 1 ฉบ บ ให ทาการคล ก เล อกท เม อ ผอ.เขต คล ก เข ามาจะเห นม หน งส อ รอการพ จารณา 1 ฉบ บ ตอจากน นให ท าการคล ก ท เพ อด รายละเอ ยดหน งส อ ถ าไม เห นชอบให คล กท ย ต เร อง...(เร องน นก ย ต เก บใส ล นช กไป) 2. เม อคล กเข ามาแล ว จะเห นรายละเอ ยดหน งส อ ท ต งเร องเข ามา จากใครและรายละเอ ยดโดยคร าวๆด งภาพ 3. ภาพเม อ ผอ.เขต พ จารณา แล ว เห นชอบตามหน งส อ ก เล อก ถ าส งให ก บไปแก ใข 14 น ะคร บ เร องจะกล บไปท คนต งเร องคร บ(ให ทาการแก ไขเสนอข นมาใหม ) ถ าเล อก เร องน นก ย ต เร องไป 4. ในช อง หมายเหต เพ มเต ม กรณ ท านผอ.เขต ต องการ ส งเพ มเต มในหน งส อก ให พ มพ ลงในช องน คร บ 5. เม อ ผอ.เขตเห นชอบตามท เสนอ คล กท ส งการ ตามท เสนอ จากภาพ ให คล กตกลง 6. เม อคล ก ตกลงแล ว จะข น popup แสดง อน ม ต หน งส อเร ยบร อย เสร จแล วคล ก ok 7. เม อ คล ก ตกลง แล ว จะกล บมาท หน าเร องรอดาเน นการ...จะเห นว าตอนน ไม ม เร องให ดาเน นการ แล ว ให คล ก ออก 15 ระบบจะถามย นย นอ กคร ง ค ลกเล อก ok 8. กล บมาย งหน าแลก เม อกด ร เฟรส หร อ F5 ท ค บร อด ก จะไม เห นงานท ค างอย ตามภาพ ****จบบทบาทท าน ผอ.เขต*** ********* 16 ****Login ในบทบาทผ ต งเร อง-สารบรรณกลาง**** 1. เม อ สารบรรณกลาง login เข ามาจะเห น เร องท ท าน ผอ.เขตอน ม ต แล ว รอด าเน นการออกเลขหน งส อ ซ ง เมน ออกเลขหน งส อ คนต งเร องก จะสามารถเห นและทาการออกเลขได เหม อนก น 2. เม อ สารบรรณกล ม หร อ (คนต งเร อง) login เข ามาจะเห น เร องท ท าน ผอ.เขต พ จาราณาแล ว รอ ดาเน นการออกเลขหน งส อ ซ งเมน ออกเลขหน งส อ คนต งเร องก จะสามารถเห นและทาการออกเลขได เหม อนก น.ให คล กท ด งภาพข างล าง 3. ให คล กท ร ปหน งส อส ฟ า เพ อด รายละเอ ยดและความเคล อนไหวหน งส อ ต งแต เร องท เสนอจนถ งการอน ม ต 17 4. เม อคล กท จะเห นเส นทางของหน งส อว าไปอย ท ใครเม อไหร หน งส อช าท บ คคลใดจะเห น รายละเอ ยด ระยะเวลา ท หน งส อเด นทางไปตามโครงสร าง การเสนอหน งส อ 5. เม อทาการด รายละเอ ยดแล ว ให คล กท เพ อทาการออกเลขหน งส อเพ อทาการ ส งหน งส อ 18 6. คล กท ออกเลข หมายถ ง ใช เลขเด ยวก น ในการส งหน วส อถ งโรงเร ยน หมายถ ง ใช เลข คนละเลข ก น ในการส งหน วส อถ งโรงเร ยน เสร จแล วท าการคล กท ออกเลขเพ อ ให ระบบออกเลขให ด งภาพด านล าง ระบบได ทาการออกเลข ให คล ก ok 7. จะปรากฏเลขหน งส อ ท เราทาการออกเลข ด งภาพข างล าง 19 8. ถ าต องการแนบ เอกสารฉบ บเด ยวก นคล กเล อก เพ อทาการ แนบเอกสารท ท าน ผอ. ลงนามแล ว ให แนบฉบ บจร ง ในข นตอนน 9. ให ทาการเล อกไฟล เพ อแนบไฟล เพ มเตอม ตามข นตอนด งภาพ (กรณ ท ต องการแน บเอกสารท ลงนามแล ว แล ว ให แนบในข นตอนน ) 10. เม อแนบเอกสารแล ว ให คล กท ออก การเพ มใน แท บ ส งท ส งมาด วย 12. ถ าต องการ เพ มเต มเอกสาร ให ก บโรงเร ยนบางโรงเร ยน ให คล กท 13. ในต วอย าง ต องการส งเอกสารเพ มเต มให โรงเร ยนบ าน วว งพรม ให คล กท ในช องของโรงเร ยนบ านว ง พรม ทาการแนบเอกสาร ท ต องการเพ ม ตามภาพ เสร จแล วคล ด ออก เม อทาการแนบ แล วให คล กท ส งหน งส อ 15. เม อคล ก ส งหน งส อ ระบบจะแจ ง ส งหน งส อเร ยบร อยแล ว ให คล กท ok 16. สถานะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x